PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 16 | nr 4 | 487--502
Tytuł artykułu

Smart "plan b" - in Face With Disruption of Supply Chains in 2020

Warianty tytułu
Inteligentny "Plan B" - W obliczu zakłóceń w Łańcuchach dostaw w 2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Konkurencyjne zarządzanie łańcuchem dostaw to zdolność nie tylko do podjęcia działań naprawczych w stosunku do ryzyka, ale przede wszystkim do zapobiegania takiej sytuacji na co dzień. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem zarządzania przedsiebiorstwem i jednym z najważniejszych czynników wpływających na odporność łańcucha dostaw. Obecnie menedżerowie mają dostęp do wielu narzędzi, tj. technologie cyfrowe, wspierające opracowywanie planów awaryjnych (Plan B) w celu ograniczenia ryzyka. Celem artykułu jest określenie odporności łańcucha dostaw w zakresie zarządzania ryzykiem na początku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 / SARS-CoV-2 w 2020 r. Wskazano tutaj najważniejsze czynniki wpływające na stabilność przepływów w łańcuchu dostaw wraz z oceną ich przygotowania do pojawiających się zakłóceń w tych przepływach. Metody: Teoretyczne podstawy opierają się na przeglądzie literatury dotyczącej zakłóceń zarządzania łańcuchem dostaw. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) podpartych kwestionariuszem. Badania przeprowadzono wśród menedżerów odpowiedzialnych za operacje łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach z sektora produkcji, handlu i usług w Polsce. Uzyskano i przeanalizowano opinie na temat wpływu pandemii koronawirusa na zarządzanie łańcuchem dostaw. Ankieta została przeprowadzona w marcu 2020 r. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że pierwsza faza pandemii rozprzestrzeniła się nieoczekiwanie silnie i wpłynęła na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Zamknięte granice, ograniczenia sanitarne i administracyjne doprowadziły do opóźnień w transporcie, dodatkowo odnotowano mniejszą liczbę zamówień skutkującą dalszymi zmianami w przepływach towarów. Jak się okazało negatywne skutki zakłóceń następowały nawet wtedy, gdy menedżerowie deklarowali pogłębioną współpracę i dzielenie się informacjami między partnerami w łańcuchu dostaw. Wnioski: Wyniki badań wskazały na kluczowy problem związany z brakiem "planu B", który pomaga łańcuchom dostaw szybko reagować na zakłócenia w przepływach. Także zarządzanie ryzykiem w oparciu o obecny sposób udostępniania informacji jest niewystarczające. Funkcje technologii cyfrowych i digitalizacja są obecnie jednym z najważniejszych rozwiązań, które mogą pomóc w budowie inteligentnego "planu B" w celu ograniczenia ryzyka i poprawy konkurencyjności łańcucha dostaw.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: Competitive supply chain management is the ability not only to take corrective actions against the risk occurred, but above all prevents such a situation on a daily basis. Risk management is permanent element of management abilities and one of the most important factor impacting on supply chain resilience. Today managers have access to many tools, i.e. digital technologies, supporting the development of contingency plans (Plan B) for risk mitigation. The aim of the paper is to identify supply chain resilience in terms of risk management during the beginning of the COVID-19/SARS-CoV-2 pandemic spread in 2020. The most important factors impacting on supply chain flows stability are pointed here together with the assessment of their preparation for these flows disruption. Methods: The theoretical background is based on the literature review on disruption of supply chain management in general. The In-depth individual interview (IDI) method supported with questionnaire was used to conduct research among managers responsible for supply chain operations within the enterprises from the production, trade and services sectors in Poland. Opinions and a number of views on the impact of the coronavirus pandemic on business operations and supply chain management were obtained and analyzed. The survey was conducted in March 2020. Results: The results obtained show that the first phase of pandemic spread unexpectedly strongly and impacted on disruption in the supply chains. Closed borders, sanitary and administrative restrictions have leaded to transport delays, additionally the lower number of orders was noted causing many disruptions in the further flow of the goods. Surprisingly the disruption happened even when managers synergistically cooperate and share information among partners. Conclusions: Results of the research pointed out the critical problem with the lack of "Plan B" helping supply chains quickly react on disruptions occurring in the flows. Also managing risk based on the current way of sharing information is insufficient. Features of digital technologies and digitalization are currently one of the most important solution that might help to build smart "Plan B" for risk mitigation and supply chain competitiveness improvement(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
487--502
Opis fizyczny
Twórcy
 • SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
 • Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland
 • SGH Warsaw School of Economics
Bibliografia
 • Ankarali H., Ankaralli S., Caskurlu H., Cag Y., Arslan F., Erdem H., Vahaboglu H., 2020. A Statistical Modeling of the Course of COVID-19 (SARS-CoV-2) Outbreak: A Comparative Analysis. Asia-pacific Journal of Public Health. http://doi.org/10.1177/1010539520928180
 • Baker S.R., Bloom N., Davis S.J., Terry S.J., 2020. Covid-induced economic uncertainty, National Bureau of Economic Research, Working Paper 26983, Cambridge. http://doi.org/10.3386/w26983.
 • Chakraborty I., Maity P., 2020. COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of The Total Environment, Vol. 728, 138882, http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.1388 82.
 • Cichosz M., Marzantowicz Ł., Nowicka K., Pluta-Zaremba A., 2020. Zmiany w kanałach dystrybucji dóbr konsumpcyjnych wynikające z pandemii COVID-19 - perspektywa krótko- i średnioterminowa [Changes in consumer goods distribution channels resulting from the COVID-19 pandemic - short and medium term], Open Eyes Economy Summit. [Online] Available at: https://oees.pl/wpcontent/ uploads/2020/04/EKSPERTYZA- 8.pdf [Accessed 15 04 2020].
 • Dietrich A.M., Kuester K., Muller G.J., Schoenle R.S., 2020. News and Uncertainty about COVID-19: Survey Evidence and Short-Run Economic Impact. Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 20-12. http://doi.org/10.26509/frbc-wp-202012.
 • Eisenhardt K.M., Graebner M.E., 2007. Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, Academy of Management Journal, 50, 1, 25-32, http://doi.org/10.5465/amj.2007.24160888.
 • Logistics market during the Covid-19 pandemic, 1, Week 14/2020, EuroLogistics.
 • Frankowska M., Nowicka K., 2018. Smart Supply Chain - challenges of informationdriven management, European Journal of Service Management, 1 (25), 91-97. http://doi.org/10.18276/ejsm.2018.25-11.
 • Hobbs, J. E., 2020. Food supply chains during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie. Wiley, http://doi.org/10.1111/cjag.12237.
 • Ivanov D., 2020. Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARSCoV- 2) case. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, 136, 101922, http://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101922.
 • Kaczmarek T.T., 2005. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne [Risk and risk management: interdisciplinary approach], Difin, Warszawa.
 • Marzantowicz Ł., 2019. Cyfrowe innowacje w świetle ryzyka i niepewności [Digital innovations in the light of risk and uncertainty], [in:] K. Nowicka, ed., Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, [Digital business. Digital innovation perspective], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 153, 174.
 • Marzantowicz, Ł., 2017. Niepewność i nieprzewidywalność w łańcuchu dostaw - rozważania teoretyczne [Uncertainty and unpredictability in the supply chain - Theoretical considerations], Nauki o Zarzadzaniu, 2 (31), 62-70, http://doi.org/10.15611/noz.2017.2.09.
 • Nowicka K., 2019. Digital innovation in the supply chain management, Research Papers of Wrocław University of Economics, 63, 8, http://doi.org/10.15611/pn.2019.8.16.
 • Nowicka K., 2019. E-supply network management - unused potential?, [in:] SMART Supply Network, A. Kawa, A. Maryniak, eds., Springer International Publishing AG, Cham, http://doi.org/10.1007/978-3-319-91668-2.
 • Nowicka K., 2018. Trust in Digital Supply Chain Management, Logistics & Transport, 39, 2. http://doi.org/10.26411/83-1734-2015-3- 39-3-18.
 • Pérez-González C.J., Colebrook M., Roda- García J.L., Rosa-Remedios C.B., 2019. Developing a data analytics platform to support decision making in emergency and security management, Expert Systems with Applications, 120, http://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.11.023.
 • Poirier D., Scott S.D., Tompkins J., 2020. Navigating your business through the COVID crisis: 'Black swan' disruption requires the right response to survive, thrive. Industrial & Systems Engineering at Work. Jun2020, 52, 6, 40-45. Ramelli, S., Wagner, A., 2020. What the stock market tells us about the consequences of COVID-19. [Online] Available at: https://voxeu.org/article/what-stock-markettells- us-about-consequences-covid-19 [Accessed 15 05 2020].
 • Rutkowski K, 2015. Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym - szansa dla Polski [Reconfiguration of international supply chains as a tool to prevent crisis threats - an opportunity for Poland], Research Papers of Wrocław University of Economics, 382, 92-104, http://doi.org/10.15611/pn.2015.382.07.
 • Stephany, F., Stoehr, N., Darius, P., Neuhäuser, L., Teutloff, O., Braesemann, F., 2020. The CoRisk-Index: A data-mining approach to identify industry-specific risk assessments related to COVID-19 in realtime. arXiv preprint arXiv:2003.12432.
 • Tang, Y., Wang, S., 2020. Mathematic modeling of COVID-19 in the United States, Emerging Microbes & Infections, 9:1, 827-829, http://doi.org/10.1080/22221751.2020.1760 146.
 • Toma S.V., Chitita M., Sarpe D., 2012. Risk and Uncertainty, Procedia Economics and Finance, 3. 975, http://doi.org/10.1016/S2212- 5671(12)00260-2.
 • Vilko J., Ritala P., Edelmann J., 2014. On uncertainty in supply chain risk management, The International Journal of Logistics Management, 25, 1, http://doi.org/10.1108/IJLM-10-2012-0126.
 • Volpert, V., Banerjee, M., d'Onofrio, A., Lipniacki, T., Petrovskii, S., Tran, V. C., 2020. Coronavirus-Scientific insights and societal aspects. Math. Model. Nat. Phenom. 15 E2, http://doi.org/10.1051/mmnp/2020010.
 • Ziegler, C. G., Allon, S. J., Nyquist, S. K., Mbano, I. M., Miao, V. N., Tzouanas, C. N.,... & Feldman, J. (2020). SARS-CoV-2 receptor ACE2 is an interferon-stimulated gene in human airway epithelial cells and is detected in specific cell subsets across tissues. Cell. 181, 5, 1016-1035, http://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.035.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.