PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 3 | 42--52
Tytuł artykułu

Multipurpose Rural Development in Selected European Union Countries (Examples of Implemented Projects)

Warianty tytułu
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w wybranych krajach Unii Europejskiej (przykłady realizowanych przedsięwzięć)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie przykładów działalności w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju gospodarstw rolnych, które ze względu na oferowaną usługę i miejsce położenia oraz rozpoznawalność, mogą posłużyć jako przykłady dobrych praktyk, a także być inspiracją dla rozwoju tego typu działalności na obszarach wiejskich w krajach UE. Istotnym sposobem rozwoju wielofunkcyjnego wsi jest odejście od monofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i przejście do dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunku podejmowania i rozwijania działalności pozarolniczej. W ramach koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, warunkiem jest odejście od rolnictwa jako jedynej funkcji terenów wiejskich. Oznacza to tworzenie nowych miejsc pracy, w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości pozarolniczej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem agrarnym. Wybrane przykłady z trzech krajów: Polski, Hiszpanii oraz Rumunii, pokazały że można połączyć rolnictwo z działalnościami pozarolniczymi, a także koncepcjami ekologicznymi i innowacyjnymi i edukacyjnymi. Analizowane przypadki pokazały także, że przedsiębiorczość na obszarach wiejskich często jest realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a wielofunkcyjny charakter tych działalności wskazuje, że nawet niewielkie gospodarstwa rolne są w stanie się utrzymać. Jednak istotny jest fakt, że nie jest to tylko działalność rolnicza, ale połączone z nią inne działalności, wykorzystujące zasoby naturalne i kulturowe gospodarstwa oraz wsi, takie jak przetwórstwo i edukacja.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present, by means of case studies, examples of activities in the field of multipurpose development businesses which, due to services offered, their location and recognition, can serve as good practices and provide inspiration for the development of such activities in rural areas of selected EU countries. A key aspect of multipurpose rural development is to shift from single-function development towards farm diversification in order to engage in and develop non-agricultural activities. The concept of multipurpose rural development, where agriculture is no longer the sole function of rural areas, has often become a panacea for maintaining the basic form of agriculture, especially in areas affected by severe fragmentation of agricultural land. The examples found in three countries (Poland, Spain and Romania) showed that agriculture can be combined with non-agricultural activities with environmentally-friendly, innovative and educational concepts. The analyzed cases also showed that entrepreneurship in rural areas is often carried out in accordance with the principles of sustainable development, and the multifunctional nature of these activities indicates that even small farms are able to survive. However, it is impor-tant that it is not only agricultural activity, but other activities connected with it, using natural and cultural resources of farms and villages, such as processing or education.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
42--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • 1. Aznar Olivier, Jean-Bernard Marsat, Tina Rambonilaza. 2007. Tourism and landscapes within multifunctional rural areas: the French case. [In] Multifunctional Land Use, eds. U. Mander, H. Wiggering, K. Helming, 293-303. Heidelberg, Berlin: Springer.
 • 2. BoI (Birth of Ideas). 2020. Project funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, https://birth-of-ideas.eu, access: 11.05.2020.
 • 3. Cazaux Geertrui, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem. 2007. Prospects and challenges for agricultural diversification in a peri-urban region (Flanders - Belgium). Brussel: Vlaamse Overheid, Afdeling Monitoring en Studie (AMS).
 • 4. Czubak Wawrzyniec. 2013. Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Agricultural development in Poland based on selected mechanisms of the European Union's Common Agricultural Policy). Poznań: Publishing House of the Poznań University of Life Sciences.
 • 5. Davis Junior, Douglas Pearce. 2001. The non-agricultural rural sector in Central and Eastern Europe. Report no. 2630. United Kingdom: Natural Resources Institute.
 • 6. Doitchinova Julia. 2005. Multifunctional agriculture as opportunity for rural development. Trakia Journal of Sciences 3 (7): 41-43.
 • 7. Dubownik Anna. 2010. Oddziaływanie środków Unii Europejskiej na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego (Impact of European Union funds on diversification of economic activity in rural areas of the Wielkopolskie voivodship). Studia i Prace z Geografii i Geologii 7: 171-178.
 • 8. Durand Guy, Guido van Huylenbroeck. 2003. Multifunctionality and rural development; a general framework. [In] Multifunctional agriculture: A new paradigm for European agriculture and rural development, eds. G. van Huylenbroeck, G. Durand, 1-16. Aldershot, Hampshire: Ashgate.
 • 9. Dziekański Paweł. 2019. The financial situation of cities with poviat rights in eastern Poland vs. diversification of development potential. Biblioteka Regionalisty 19: 50-56.
 • 10. Dziekański Paweł, Andrzej Pawlik. 2019. Intraregional diversification of the level of the financial situation of the poviats of Eastern Poland in relation to the development potential. Baltic Journal of Economic Studies 5 (3): 1-8. DOI: 10.30525/2256-0742/2019-5-3-1-8.
 • 11. Grosse Tomasz, Łukasz Hardt. 2011. Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi (Sectoral or integrated: discussing the optimum strategy for Polish rural development). Warsaw: Pro Oeconomica, the Foundation for Evaluation and Economic Research.
 • 12. Hediger Werner. 2004. On the economics of multifunctionality and sustainability of agricultural systems. [In] 90th EAAE Seminar: Multifunctional agriculture, policies and markets: understanding the critical linkage. Rennes: INRA.
 • 13. Kłodziński Marek. 2012. Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej. [W] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa (Economic diversity as an important objective of the rural policy. [In] Economic conditions for the Polish rural and agricultural development policy), eds. M. Drygas, K. Zawalińska, 95-114. Warsaw: Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences.
 • 14. Kosenchuk Olga, Oksana Shumakova, Alla Zinich, Sergey Shelkovnikov, Andrey Poltarykhin. 2019. The development of agriculture in agricultural areas of Siberia: Multifunctional character, environmental aspects. Journal of Environmental Management and Tourism 10 (5): 991-1001.
 • 15. Kowalski Sławomir. 2011. Uwarunkowania funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Conditions for the functioning of the European Union's Common Agricultural Policy). Płock: Publishing House of the Płock Vocational College.
 • 16. Marsden Terry, Roberta Sonnino. 2008. Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies 24: 422-431.
 • 17. Matysik-Pejas Renata, Jerzy Cieślik, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska. 2017. Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich (Local food systems and their importance for rural areas). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX (5): 143-148. DOI: 10.5604/01.3001.0010.6223.
 • 18. Mölders Tanja. 2014. Multifunctional agricultural policies: pathways towards sustainable rural development. International Journal of Sociology of Agriculture & Food 21 (1): 97-114.
 • 19. Pałka Ewa. 2004. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich (Non-agricultural economic activity in rural areas). Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN 5: 94-102.
 • 20. Ploeg van der Douwe, Jan, Dirk Roep. 2003. Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. [In] Multifunctional agriculture: A new paradigm for European agriculture and rural development, eds. G. van Huylenbroeck, G. Durand, 37-54. Aldershot, Hampshire: Ashgate.
 • 21. Poulsen Melissa, Marie Spiker. 2014. Integrating urban farms into the social landscape of cities. Recommendations for strengthening the relationship between urban farms and local communities. Baltimore: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
 • 22. Prus Piotr. 2008. Sustainable development of individual farms based on chosen groups of farmers. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) 11 (3): 06, http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue3/art-06.html.
 • 23. Roman Michał, Bartosz Golnik. 2019. Current status and conditions for agritourism development in the Lombardy region. Bulgarian Journal of Agricultural Science (25) 1: 18-25.
 • 24. Roman Michał, Monika Roman, Piotr Prus. 2020. Innovations in Agritourism: Evidence from a Region in Poland. Sustainability 12 (4858): 1-21.
 • 25. Rosner Andrzej. 2011. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju. [W] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność. Migracje. Nowe wizje rozwoju (Territorial differentiation of rural areas vs. desired rural development targets. [In] Rural areas. Multifunctionality. Migrations. New visions of development), eds. W. Kamińska, K. Heffner, 27-42. Warsaw: Studies of the National Land Use Committee of the Polish Academy of Sciences.
 • 26. Sattler Claudia, Uwe Jens Nagel. 2010. Factors affecting farmers' acceptance of conservation measures - A case study from north-eastern Germany. Land Use Policy 27 (1): 70-77.
 • 27. Sawicki Bogdan. 2007. Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich (Agritourism in the activation of rural areas). Lublin: Publishing House of the Agricultural University in Lublin.
 • 28. Stanny Monika, Andrzej Rosner, Łukasz Komorowski. 2018. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika (Monitoring the rural development. Stage 3. Socioeconomic structures, territorial differences between them and the pace of changes in them). Warsaw: EFRWP, Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences.
 • 29. Tocco Barbara, Alastair Bailey, Sophia Davidova. 2013. Determinants to leave agriculture and change occupational sector: Evidence from Enlarged EU. Seville: Univertisty of Kent, School of Economics.
 • 30. TSA (The Spanish Acquisition). 2020. Forlong, https://thespanishacquisition.com/collections/bodega-de-forlong, access: 11.05.2020.
 • 31. Vejre Henrik, Jens Abildtrup, Erling Andersen, Peter Stubkjær Andersen, Jesper Brandt, Anne Gravsholt Busck, et al. 2007. Multifunctional agriculture and multifunctional landscapes - land use as an interface. [In] Multifunctional Land Use, eds. U. Mander, H. Wiggering, K. Helming, 183-193. Heidelberg, Berlin: Springer.
 • 32. Wiggering Hubert, Klaus, Muller Armin Werner, Katharina Helming. 2003. The concept of multifunctionality in sustainable land development. [In] Multifunctional Land Use, eds. U. Mander, H. Wiggering, K. Helming, 3-18. Heidelberg, Berlin: Springer.
 • 33. Wilkin Jerzy. 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie. [W] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (Multipurpose agriculture: a new approach to the role of agriculture in the economy and society. [In] Multi-functionality of agriculture. Research trends, methodological foundations and practical implications), ed. J. Wilkin, 17-38. Warsaw: Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences.
 • 34. Yin Robert K. 1998. Case study research: Design and methods. Newbury Park, California: Sage.
 • 35. Zagroda Edukacyjna. 2020. Odpoczywaj na wsi 2020 (Rest in the countryside 2020), https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=120, access: 11.05.2020.
 • 36. Zając Dariusz. 2014. Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich (Importance of non-agricultural activity of farmers in the process of multipurpose agricultural and rural development). Rzeszów: Publishing House of the University of Rzeszów.
 • 37. Zegar Józef Stanisław. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej (Revenues in agriculture in the period of transformation and European integration). Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economy - National Research Institute.
 • 38. Zegar Józef Staniasław. 2010. Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna. [W] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym (Agricultural economics vs. agrarian economics. [In] Rural areas and agriculture in the process of changes. Agriculture in a new market and institutional environment), ed. S. Bisaga, 13-24. Opole: Publishing House of the Opole University.
 • 39. Zonabend Françoise. 1992. The monograph in European ethnology. Current Sociology 40 (1): 49-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.