PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 108 | nr 164 | 41--60
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest syntetyzacja problematyki czynników mogących mieć wpływ na fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autorów obejmujące analizę czynników, które mogą mieć istotny wpływ na fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach badań przyjęto następujące hipotezy, że częściej dokonują odpisów z tytułu utraty wartości jednostki, które: (1) sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, (2) jednostki duże, (3) jednostki produkcyjne, (4) jednostki, będące w obrocie giełdowym dłużej niż 13 lat, (5) jednostki o gorszej kondycji finansowej (mierzonej autorskim wskaźnikiem kondycji finansowej). Celem postawionych hipotez i ich weryfikacji było ustalenie czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na fakt dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Hipotezy zostały zweryfikowane za pomocą analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych 148 spółek notowanych na GPW w Warszawie za lata 2007-2014 (łącznie przeanalizowano 1184 jednostkowych sprawozdań finansowych) oraz testowania statystycznego. Badania mogą być ważne dla organów stanowiących regulacje rachunkowości, jak również szeroko rozumianych użytkowników sprawozdań finansowych, w szczególności biegłych rewidentów, księgowych i inwestorów. Przeprowadzone badania poszerzają dorobek poznawczy nurtu badań nad jakością ujawnień w zamknięciu rocznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to present the results of the authors' own research, including an analysis of factors that may have a significant impact on reporting impairment losses of net fixed assets in the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. As part of the research, the authors tested the following hypotheses: (1) entities that prepare financial statements in accordance with IAS, (2) large entities, (3) production units, (4) entities that have been listed on the stock exchange for more than 13 years, and (5) entities in a poor financial condition are significantly more likely to make impairment losses. In the research, the hypotheses were verified by analyzing data contained in the financial statements of 148 companies listed on the Warsaw Stock Exchange for the years 2007-2014: a total of 1184 individual financial statements were analyzed using statistical testing. Audits may be important for the bodies that constitute accounting regulations, as well as for the users of financial statements in the broadest sense, in particular, auditors, accountants, and investors. The research broadens the cognitive achievements of the current research on the quality of year-end disclosure documents. (original abstract)
Rocznik
Tom
108
Numer
Strony
41--60
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andre P., Dionysiou D., Tsalavoutas I. (2017), Mandated disclosures under IAS 36 Impairment of Assets and IAS 38 Intangible Assets: value relevance and impact on analysts' forecasts, "Journal Applied Economics", 50 (7), s. 707-725.
 • Athanasios V., Laskaridou E.C. (2013), Detecting Asset Impairment Management: Some evidence from Food and Beverage listed Companies, "Procedia Technology", 8, s. 493-497.
 • Bareja K. (2018), Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w praktyce sprawozdawczej wybranych spółek giełdowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 524, s. 9-21.
 • Czajor P., Michalak M. (2017), Utrata wartości aktywów niefinansowych - zakres tworzenia odpisów i ich istotność na przykładzie spółek z indeksu WIG30, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 333, s. 19-36.
 • Francis J., Hanna J., Vincent L. (1996), Causes and Effects of Discretionary Asset Writeoffs', "Journal of Accounting Research", 34, s. 117-134.
 • Gierusz J. (2010), Pomiar utraty wartości środków trwałych - regulacje polskie na tle MSR 36, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4 (4), s. 61-74.
 • Hendryk M., Hońko S. (2017), Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 88, s. 49-65.
 • Hołda A. (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hołda A. (2015), Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości, KIBR, Warszawa.
 • Hołda A. Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna - ujęcie teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa (w druku).
 • Hołda A., Kutera M., Surdykowska S. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Michalak M. (2008), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych - badanie pilotażowe, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 42 (98), s. 253-268.
 • Michalak M., Sobańska I. (2009) Wykorzystanie informacji prospektywnych w sprawozdawczości finansowej zorientowanej na wartość na przykładzie MSR 36 "Utrata wartości aktywów", "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 53 (109), s. 219-237.
 • Piosik A., Rówińska M. (2011), Utrata wartości aktywów trwałych - analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 62 (118), s. 197-225.
 • Staszel A. (2014), Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy: problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania, [w:] Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Staszel A. (2020), Rezerwy i odpisy z tytułu utraty wartości w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (w druku).
 • Zucca L., Campbell D. (1992), A Closer Look at Discretionary Write-downs of Impaired Assets, "Accounting Horizons", September, s. 30-41.
 • Dudycz T., Praźników J. (2020), Does the Mark-to-Model Fair Value Measure Make Assets Impairment Noisy? A Literature Review, "Sustainability", 12 (4), s. 1504, https://doi.org/10.3390/su12041504 (dostęp 27.07.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.