PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 108 | nr 164 | 61--87
Tytuł artykułu

Zastosowanie standardów GRI 2016 w polskich przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
The Application of the GRI 2016 Standards in Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aspekty zrównoważonego rozwoju coraz częściej są ujmowane w raportach polskich przedsiębiorstw. Zakres informacji prezentowanych przez organizacje wynika z obowiązujących wytycznych, regulacji, jak również przyjętych dobrych praktyk. Najbardziej powszechnymi i kompleksowymi wytycznymi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju są standardy Global Reporting Initiative (GRI), stosowane przez liczne organizacje na całym świecie. Celem artykułu jest przedstawienie standardów GRI z 2016 roku i ich zastosowania w polskich przedsiębiorstwach, które jako pierwsze wdrożyły je w swoich raportach. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza treści raportów wybranych polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonych badań, szczegółowe informacje związane ze zrównoważonym rozwojem nie są powszechnie ujawniane. W badanych raportach ujęto około 30% wymaganych informacji dotyczących aspektów ekonomicznych i społecznych oraz zaledwie 10% informacji na temat aspektów środowiskowych, co oznacza umiarkowany poziom w porównaniu do innych krajów. Badanie przyczyniło się do poznania obecnych praktyk raportowania zrównoważonego rozwoju według standardów GRI z 2016 roku w Polsce. Może pomóc innym organizacjom rozważyć wdrożenie GRI do swojego raportowania oraz być przydatne dla osób zajmujących się tego typu raportowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Aspects of sustainable development are increasingly included in the reports of Polish enterprises. The scope of information presented by organizations results from applicable guidelines, regulations as well as accepted good practices. The most common and comprehensive guidelines in the field of sustainable development reporting are the Global Reporting Initiative standards, which used by numerous organisations around the world. The aim of the article is to present the GRI standards 2016 and their application in the first Polish enterprises to implement them in their reports. The research method used is the content analysis of reports of selected Polish enterprises. According to the research, detailed information related to sustainable development is not widely disclosed. Approximately 30% of the required information on economic and social aspects, and only 10% of information on environmental aspects, was included in the reports, which means a moderate level compared to other countries. The study contributes to the under-standing of current sustainable development reporting practices according to the GRI standards 2016 in Poland. It can help other organisations consider implementing GRI in their reporting, and it might be relevant for people dealing with this type of reporting. (original abstract)
Rocznik
Tom
108
Numer
Strony
61--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adler R., Mansi M., Pandey R. (2018), Biodiversity and threatened species reporting by the top fortune global companies, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 31 (3), s. 787-825, doi: 10.1108-/AAAJ-03-2016-2490.
 • Andrew J., Baker M. (2020), Corporate social responsibility reporting: the last 40 years and a path to sharing future insight, "Abacus", 56 (1), s. 35-65, doi: 10.1111/abac.12181.
 • Bek-Gaik B., Krasodomska J. (2018), Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 2 (974), s. 25-40, doi: 10.15678/znuek.2018.0974.0202.
 • Bouten L., Everaert P., Liedekerke L.V., De Moor L., Christiaens J. (2011), Corporate social responsibility reporting: A comprehensive picture?, "Accounting Forum", 35, s. 187-204, doi:10.1016/j.accfor.-2011.06.007.
 • Burkert W. (1997), Impact and limits of the idea of progress in antiquity, [w:] Burgen A., McLaughlin P., Mittelstrass J., The idea of progress, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Da Conceição da Costa Tavares M. (2018), Analysis of GRI sustainability reports issued by Portuguese public sector entities, [w:] Peña-Acuña B. (ed.), Digital communication management, IntechOpen, London, doi:10.5772/intechopen.76221.
 • Deegan C., Rankin M. (1996), Do Australian companies report environmental news objectively? "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 9 (2), s. 50-67, doi:10.1108/09513579610116358.
 • Diouf D., Boiral O. (2017), The quality of sustainability reports and impression management: a stakeholder perspective, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 30 (3), s. 643-667, doi:10.1108/AAAJ-04-2015-2044.
 • Drabik L., Sobol E. (2019), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Du Pisani J.A. (2006), Sustainable development - historical roots of the concept, "Environmental Sciences", 3 (2), s. 83-96, doi:10.1080/15693430600688831.
 • Dyduch J. (2018), Raportowanie środowiskowe według wytycznych GRI w przedsiębiorstwie The Dow Chemical Company, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 532, s. 85-95, doi:10.15611/pn.2018.532.08.
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Wytyczne GRI w praktyce raportowania społecznego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 329, s. 82-97.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. UE, 15.11.2014.
 • Guthrie J., Farneti F. (2008), GRI sustainability reporting by Australian public sector organizations, "Public Money and Management", 28 (6), s. 361-366, doi:10.1111/j.1467-9302.2008.00670.x.
 • Jędrzejka D. (2016), Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Karwowski M. (2017), Identyfikacja informacji o modelu zrównoważonego biznesu na podstawie raportów zintegrowanych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, s. 64-73, doi:10.15611/pn.2017.479.06.
 • Karwowski M. (2018), Propozycja struktury opisu modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 163, s. 127-142.
 • Karwowski M., Raulinajtys-Grzybek M. (2018), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym przedsiębiorstwa, [w:] Kuciński K. (red.), Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2004), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - wpływ na zawartość raportów rocznych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 181, s. 133-152.
 • McPhail K., Adams C.A. (2016), Corporate respect for human rights: meaning, scope, and the shifting order of discourse, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 29 (4), s. 650-678, doi:10.1108-/AAAJ-09-2015-2241.
 • Michalak J., Bek-Gaik B., Karwowski M. (2018), Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Michelon G., Pilonato S., Ricceri F. (2015), CSR reporting practices and the quality of disclosure: an empirical analysis, "Critical Perspectives on Accounting", 33, s. 59-78, doi:10.1016/j.cpa.2014.10.003.
 • Misztal A. (2018), Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw - ewaluacja, "Handel Wewnętrzny", 2 (373), s. 27-40.
 • O'Brien C.M., Dhanarajan S. (2016), The corporate responsibility to respect human rights: a status review, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 29 (4), s. 542-567.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 668 (41), s. 627-643.
 • Sadowski R.F. (2016), The concept of "Nobilis Barbarus" in the light of contemporary ecological challenges, "Problems of Sustainable Development", 11 (1), s. 23-30.
 • Śnieżek E., Krasodomska J., Szadziewska A. (2018), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, "Zarządzanie i Finanse", 4 (4), s. 257-277.
 • Tauringana V., Chithambo L. (2015), The effect of DEFRA guidance on greenhouse gas disclosure, "The British Accounting Review", 47 (4), s.425-44, doi:10.1016/j.bar.2014.07.002.
 • Unerman J. (2000), Methodological issues - reflections on quantification in corporate social reporting content analysis, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 13 (5), s. 667-681, doi:10.1108-/09513570010353756.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., poz. 61.
 • Van Zon H. (2002), Geschiedenis und duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling in historisch perspectief: enkele verkenningen, Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs, Nijmegen.
 • Waniak-Michalak H. (2016), Porównywalność w czasie informacji o wynikach działalności społecznie odpowiedzialnej firm raportujących według zasad GRI, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 91 (147), s. 129-143, doi:10.5604/ 01.3001.0009.8027.
 • GRI (2016), The GRI sustainability reporting standards, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org (dostęp 4.02.2020).
 • https://database.globalreporting.org/ (dostęp 8.06.2020). ISO, OECD (2017), Practical overview of the linkages between ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility and OECD guidelines for multinational enterprises (2017), The International Organization for Standardization, Organisation for Economic Cooperation and Development, http://iso26000.info-/wp-content/uploads/2017/02/ISO-26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_v1.pdf (dostęp 15.06. 2020).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-PL-F1-1.Pdf (dostęp 03.02.2020).
 • OECD (2011), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-oecd (dostęp 15.06.2020).
 • PKN (2013), ISO 26000. Społeczna odpowiedzialność, Polski Komitet Normalizacyjny, https://www.pkn.-pl/informacje/2013/09/iso-26000 (dostęp 15.06.2020).
 • Podejście UE do wdrażania agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wspólnie z jej państwami członkowskimi, https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_pl (dostęp 03.02.2020).
 • PRI (2006), What are the principles for responsible investment?, PRI Association, https://www.unpri.org-/pri/an-introduction-to-responsible-investment/what-are-the-principles-for-responsible-investment (dostęp 15.06.2020).
 • SEG (2017), Standard informacji niefinansowej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, https://seg.org.-pl/pl/standard-informacji-niefinansowych-sin (dostęp 10.06.2020).
 • UNGC, GRI (2013), Making the connection: using the GRI G4 guidelines to communicate progress on the UN Global Compact Principles, United Nations Global Compact, Stichting Global Reporting Initiative, https://www.unglobalcompact.org/library/306, (dostęp 15.06.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.