PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 110--122
Tytuł artykułu

Regulacje prawne związków partnerskich w ustawodawstwie polskim oraz Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Regulations Concerning Civil Partnerships in Polish and European Union Legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka niniejszego artykułu przedstawia potrzebę i cel wydania ustawy o związkach partnerskich w Polsce, ze wskazaniem na uregulowania prawne Unii Europejskiej w tym zakresie. Prezentuje historię procedowania projektów ustaw o związkach partnerskich. Przedstawia główny cel projektu ustawy o związkach partnerskich z 12.02.2018 r. - tj. realizację art. 18, 30, 32 oraz 47 Konstytucji RP. Do pełnej realizacji powołanych przepisów Konstytucji RP należy wprowadzić w Polsce równość małżeńską polegającą na możliwości zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe i różnopłciowe. Proponowana w projekcie ustawy regulacja prawna wprowadza instytucję prawa rodzinnego inną niż małżeństwo w celu zapewnienia realizacji potrzeb rodzin, które funkcjonują dotychczas w ramach nieformalnych związków i konkubinatów. Powyższe odniesie do wybranych aktów prawnych Unii Europejskiej, regulujących powyższe kwestie. Projekt ustawy reguluje dwa obszary normatywne - społeczne: wprowadzenie możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym i różnopłciowym; oraz umożliwienie formalnego - dobrowolnego uregulowania konkubinatu. W omawianym projekcie ustawy autorka porusza zarówno aspekt prawny, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe, religijne i polityczne, które mają ogromny wpływ na proces legislacyjny. W dalszej części przedstawia przebieg procedury legislacyjnej projektu ustawy z 12.02.2018 r. o związkach partnerskich. Omawiany akt prawny przewiduje, iż partnerzy są osobami najbliższymi, a konsekwencje takiego statusu przekładają się na szeroki zakres normatywny, który musi zostać inkorporowany do obecnego porządku prawnego, a także uwzględniony w przyszłych regulacjach. Szacuje się, że w Polsce ponad milion osób żyje w nieformalnych związkach jednopłciowych. Projektowana ustawa stanowi ważny obszar eliminacji dyskryminacji pewnej grupy społecznej. Autorka odniesie się do rekomendacji, opinii stowarzyszeń, a także orzeczeń sądowych. Przewidywanym skutkiem prawnym projektowanej ustawy jest umożliwienie polskim obywatelom, którzy dotychczas nie byli wystarczająco uznawani za osoby najbliższe wobec swoich partnerów, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, a także pozostawanie we wspólnym pożyciu w sposób sformalizowany. W aspekcie prawnym umożliwi unormowanie licznych relacji pomiędzy osobami, które dotychczas nie korzystały z ochrony prawnej. W związku z powyższym projektowana ustawa przyniesie skutek w postaci formalnego uregulowania relacji społecznych, ekonomicznych i prawnych części obywateli. Projekt ustawy nie przewiduje negatywnych skutków wprowadzanych regulacji. Jednak z uwagi na brak ukończenia procesu legislacyjnego prezentowanego projektu ustawy o związkach partnerskich nie można przedstawić jego rzeczywistych skutków prawnych, społecznych, finansowych i gospodarczych. Brak przyjęcia do polskiego porządku prawnego aktów prawnych formalizujących związki partnerskie spowodowane jest przede wszystkim względami politycznymi. Posłowie muszą chcieć poszukać kompromisu z Polakami, którzy preferują związki partnerskie i tymi, którzy związków partnerskich nie rozumieją albo obawiają się zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article presents the need and aim of issuing an act concerning civil partnerships in Poland, with an indication of the EU legal regulations in this respect. The author also presents the history of proceedings concerning civil partnership laws. The work presents the main purpose of the draft act on partnerships of 12.02.2018 - i.e. the implementation of Article 18, 30, 32 and Article 47 of the Constitution of the Republic of Poland. In Poland, full implementation of the aforementioned provisions of the Constitution of the Republic of Poland should include marital equality consisting in the possibility of marriage for same-sex and opposite-sex couples. The legal regulation proposed in the draft law introduces a family law institution other than marriage in order to ensure that the needs of families that have been functioning as part of informal relationships and cohabitation are met. The aforementioned law will refer to selected European Union legal acts regulating the above issues. The draft law regulates two normative areas - social: introducing the possibility of same-sex and opposite-sex couples to join in a formal relationship; and enabling a formal - voluntary settlement of cohabitation. In the discussed bill, the author touches on both the legal aspect as well as social, cultural, religious and political conditions that have a huge impact on the legislative process. In the following part, the author presents the course of the legislative procedure of the draft act of 12.02.2018 on civil partnerships. The discussed legal act stipulates that partners are nearest relatives, and the consequences of such a status translate into a wide normative scope, which must be incorporated into the current legal order, as well as included in future regulations. It is estimated that in Poland over a million people live in informal same-sex relationships. The draft act is an important area for eliminating discrimination against this social group. The author will refer to recommendations, opinions of certain associations, as well as court decisions. The anticipated legal effect of the bill is to enable Polish citizens who have not yet been sufficiently recognised as nearest relatives to their partners, to run a common household, and to stay in a relationship in a formalised way. In legal terms, it will allow the normalisation of numerous relationships between people who have not yet benefited from legal protection. In connection with the above, the bill will result in the formal regulation of social, economic and legal relations of some citizens. The bill does not anticipate any negative effects of the introduced regulations. However, due to the lack of completion of the legislative process of the presented bill concerning partnerships, its real legal, social, financial and economic effects cannot be presented. The lack of acceptance of legal acts formalising civil partnerships into the Polish law is caused primarily by political reasons. MPs must want to seek a compromise with the Polish citizens who prefer civil partnerships and those who do not understand partnerships or are afraid of change. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110--122
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Ante R., Same-Sex Marriage and the Construction of Family: An Historical Perspective, "B.C. Third World L.J." 1995/15(2).
 • Ambroziak A., Ósme sejmowe podejście do związków partnerskich. Projekt .N jest najbardziej liberalny ze wszystkich, https://oko.press/osme-sejmowe-podejscie-zwiazkow-partnerskich-projekt-n-najbardziej-liberalny-ze-wszystkich/.
 • Eskridge W.N., A History of Same-Sex Marriage, "Virginia Law Review" 1993/79.
 • Gąsior W., Do parlamentu po raz dziesiąty powraca temat związków partnerskich, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/do-parlamentu-po-raz-dziesiaty-powraca-temat-zwiazkow-partnerskich/hgm8dx4.
 • http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-20180824-u-o-zw-partnerskim-mec-jankowska-121-18-24313.pdf .
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowoczesna.
 • Jabłońska Z., Knut P., Słowniczek pojęć [w:] Prawa osób LGBT w Polsce. Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, red. Z. Jabłońska, P. Knut, Warszawa 2012.
 • Komisja Europejska chce narzucić Polsce homomałżeństwa!, https://www.fronda.pl/a/komisja-europejska-chce-narzucic-polsce-homomalzenstwa,57099.html?page=2&.
 • Kowalczyk R., Rodzinka M., Krzystanek M., Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej, Warszawa 2016.
 • KRS negatywnie opiniuje ustawę o związkach partnerskich. Bo jest niezgodna z wartościami "kultury chrześcijańskiej", https://www.newsweek.pl/polska/polityka/krs-odrzucila-projekt-ustawy-o-zwiazkach-partnerskich/trqwlq0.
 • Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., "Państwo i Prawo" 2013/6.
 • Mączyński A., Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych [w:] Związki partnerskie - debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2012.
 • Miezielińska J., M. Abramowicz, Stasińska A. (red.), Rodzina z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych, Warszawa 2014.
 • Miłość Nie Wyklucza, Stanowisko Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w sprawie projektu Ustawy o związkach partnerskich oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich, Warszawa 2018, https://mnw.org.pl/app/uploads/2018/03/Stanowisko-MNW-w-sprawie-ustawy-o-Zwi%C4%85zkach-partnerskich.pdf.
 • Mulak A., Urbaniak A., Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza "Społeczność LGBTQIA w Polsce", Warszawa 2015.
 • M.A. Nowicki, Schalk i Kopf przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2010 r., skarga nr 30141/04 [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX 2011.
 • Nowoczesna składa w Sejmie projekt ustawy o związku partnerskim, https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/1119696,nowoczesna-sklada-w-sejmie-projekt-ustawy-o-zwiazku-partnerskim.html.
 • Pawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014.
 • Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Piotrowski A., Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, "Przegląd Sejmowy" 2012/4.
 • Przeciszewski M., Związki partnerskie: czym są faktycznie, https://ekai.pl/zwiazki-partnerskie-czym-sa-faktycznie/.
 • Rogojsz Ł., Exposé premiera Morawieckiego pokazuje, że sytuacja mocno się zmieniła. Dla PiS-u to będą cztery trudne lata [ANALIZA], http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25426094,expose-premiera-morawieckiego-pokazuje-ze-sytuacja-mocno-sie.html.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018.
 • Świder M., Wiśniewski M. (red.), Raport Kampanii Przeciw Homofobii, Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016, Warszawa 2017.
 • Ustawa o związkach partnerskich bez związków partnerskich w nazwie? Wgryzamy się w słowa rzecznika Andrzeja Dudy, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,24562177,ustawa-o-zwiazkach-partnerskich-bez-zwiazkow-partnerskich-w.html.
 • Wicepremier: Dopóki rządzi PiS, związków partnerskich w Polsce nie będzie, https://www.tvp.info/43615087/wicepremier-dopoki-rzadzi-pis-zwiazkow-partnerskich-w-polsce-nie-bedzie.
 • Zimna M., Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny gejowsko-lesbijskie. Raport 2009, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.