PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 64--78
Tytuł artykułu

Zmiany w zakresie blokowania wydatków budżetu państwa w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19

Warianty tytułu
Changes in the Field of Blocking State Budget Expenditure Due to the Need to Counteract the Effects of COVID-19
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza zmian w zakresie przepisów normujących instytucję blokowania wydatków budżetowych, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono modyfikacje dotyczące instytucji blokowania na gruncie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisy statuujące podstawę prawną do blokowania wydatków budżetowych przez prezesa Rady Ministrów. Ponieważ wykorzystanie zablokowanych środków na inne cele wiąże się z koniecznością utworzenia nowych rezerw celowych, analizie poddano również zmiany obejmujące tworzenie i dysponowanie tego rodzaju rezerwami. Realizacja wskazanego celu badawczego pozwoliła na sformułowanie tezy, iż wprowadzone zmiany w znaczący sposób poszerzają zakres luzu decyzyjnego egzekutywy w zakresie wykonywania budżetu państwa, co może rodzić wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady wyłączności władzy ustawodawczej w kształtowaniu dochodów i wydatków państwa. Efektem wprowadzonych zmian jest również wzmocnienie pozycji prezesa Rady Ministrów kosztem kompetencji ministra finansów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to analyse the changes in the provisions governing the institution of blocking state budget expenditure that were introduced into the Polish legal system in connection with the need to counteract the effects of COVID-19. The following parts of the article present modifications to the institution of blocking budget expenses under the provisions of the Polish Public Finance Act and the provisions establishing the legal basis for blocking budget expenditure by the Prime Minister. As the use of blocked funds for other purposes requires the creation of new special-purpose reserves, the analysis also covers changes involving the creation and administration of such reserves. The implementation of the indicated research objective allowed for the formulation of the thesis that the introduced changes significantly broaden the scope of the executive's decision-making slack in the implementation of the state budget, which may raise doubts in the light of the constitutional principle of exclusivity of the legislative authority in shaping state revenues and expenditures. The introduced changes also result in strengthening the position of the Prime Minister at the expense of the competences of the Minister of Finance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Augustyniak-Górna T., Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2002. Rezerwy celowe, Łódź 2001, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/Opwsdr?OpenForm&87.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Borodo A., Prawo budżetowe, Warszawa 2008.
 • Borodo A., Problematyka prawna ustawy budżetowej [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003.
 • Czarny P. [w:] Konstytucja RP. T.II. Komentarz do art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016.
 • Dębowska-Romanowska T., Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 2000/5.
 • Dębowska-Romanowska T., Charakter i klasyfikacja tzw. wydatków sztywnych [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2007.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 • Duda M. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2014.
 • Durczyńska M. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, LEX/el. 2014.
 • Grygorowicz W., Hierarchia wydatków budżetowych a uprawnienia Rady Ministrów i Ministra Finansów w zakresie ograniczania wydatków budżetu państwa [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010.
 • Grygorowicz W., Prawne możliwości ograniczania wydatków budżetu państwa [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2009.
 • Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011.
 • Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LEX/el. 2011.
 • Kucia-Guściora B., Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Lublin 2015.
 • Kuciński J., Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle regulacji normatywnych). Część I. Prezes Rady Ministrów jako podlegający kontroli sejmowej przewodniczący kolegialnego organu egzekutywy, "Studia Iuridica Lublinensia" 2017/26(2).
 • Kuciński J., Status prawny komisji sejmowych jako podmiotów kontroli działalności rządu, "Przegląd Sejmowy" 2017/1.
 • Lipec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LEX/el. 2011.
 • Miemiec W., Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Finanse Komunalne" 1997/5.
 • Miemiec W. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, LEX/el. 2019.
 • Misiąg W. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2019, Legalis.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Mojak R., Władza wykonawcza w Konstytucji RP [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000.
 • Nowak T. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, Legalis 2019.
 • Pajdała H., Komisje sejmowe. Status i funkcjonowanie, Warszawa 2003.
 • Sarnecki P., Kierownicze kompetencje prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" 2011/3.
 • Stankiewicz J., Rola sejmowej Komisji Finansów Publicznych jako organu parlamentarnej kontroli publicznej gospodarki finansowej [w:] Państwo, gospodarka, prawo. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, red. A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Białystok 2015.
 • Stepaniuk K.M., Zagadnienie zmian w wydatkach budżetu państwa w trakcie jego realizacji w świetle ustawy o finansach publicznych [w:] Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Lublin 2006.
 • Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.