PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Accounting and Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza publikacja jest napisana w konwencji refleksji nad współczesnym statusem rachunkowości w odzwierciedleniu rzeczywistości gospodarczej. Przeszukiwanie literatury ekonomicznej z różnych dyscyplin, między innymi finansów, rachunkowości oraz nauk o zarządzaniu, to realizacja celu badań jakim jest wykazanie interdyscyplinarności rachunkowości i jej relacji z zarządzaniem. Krytyczna analiza przeszukiwanej literatury oraz badania empiryczne to metody badań uprawniające do sformułowania refleksji (opinii) w zakresie realizacji celu badań. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Autorka w swoich refleksjach naukowych odwołuje się do oglądu fenomenologicznego, dyskryptowego opisu rzeczywistości gospodarczej. W przeciwieństwie do logiki formalnej stosowanej w ekonomii np. matematycznej, wystarczającej do analizy pośredniego poznawania rzeczywistości gospodarczej, rachunkowość wykorzystuje w swojej metodologii inne struktury obiektowe w procesie wnioskowania, co stanowi o jej fenomenie. (abstrakt oryginalny)
EN
This publication is written in a convention of reflection on contemporary accounting status in the reflection of economic reality. Studying economic literature from various disciplines, including finance, accounting and management sciences, is the implementation of the research goal which is to demonstrate the interdisciplinary nature of accounting and its relationship with management. Critical analysis of the studied literature and empirical research are research methods authorizing the formulation of reflection (opinion) in the scope of achieving the research goal. Particularly noteworthy is the fact, that Author in her scientific reflections refers to the phenomenological view of the discrete description of economic reality. In contrast to formal logic used in economics, e.g. mathematical economics, sufficient to analyze indirect learning about economic reality, accounting uses in its methodology other object structures in the inference process, which determines its phenomenon. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bałtowski M., Dlaczego ekonomia stosowana zawodzi? [w:] Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, M.Bałtowski (red.), Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Dembiński P.H., Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2017.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1998.
 • Galbraith J.K., Ekonomia wstecznego nurtu i nowy pragmatyzm: kryzysy i ewolucja ekonomii [w:] Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W.Kołodki, M.Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Gasparski W., Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy - przegląd zagadnień [w:] Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, E.Mączyńska, J.Sójka (red.), PTE Warszawa 2017.
 • Hardt Ł., Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kaplan R.S., Norton D., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Karmańska A., Boroch T., Kształtowanie kompetencji twórczych - imperatyw dla rachunkowości [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, A. Karmańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Karmańska A., Etyczny rollercoaster - wyniki pewnego badania [w:] Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, E.Mączyńska, J.Sójka (red.), PTE Warszawa 2017.
 • Karmańska A., Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, t.7 (127) SKwP Warszawa.
 • Karmańska A., Nauka rachunkowości, proces poznawczy, pragmatyka i prawidła w rachunkowości według Anny Karmańskiej [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, A. Karmańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Karmańska A., Wprowadzenie [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, A. Karmańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Kawa M., 500-lecie wydania drukiem pierwszej rozprawy o księgowości podwójnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1994, SKwP Warszawa.
 • Kawa M., Autodynamizm rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady naukowej" 1994, SKwP Warszawa.
 • Kołodko G.W., Koźmiński A., Nowy Pragmatyzm kontra Nowy Nacjonalizm, Prószyński i Ska, Warszawa 2017.
 • Kołodko G.W., Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, E. Mączyńska (red.), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
 • Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Ku superelastycznej organizacji, PWE Warszawa 2005.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
 • Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, PWN Warszawa 1968.
 • Kwiecień M., Contemporary Accounting and Management [w:] Knowledge - economy - socjety. Chalenges and development of modern finance and information technology in changing market conditions, A.Malina, R.Węgrzyn (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
 • Kwiecień M., Czy koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej może być inspiracją dla nowego pragmatyzmu rachunkowości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź 2019.
 • Kwiecień M., Dylematy i trendy rachunkowości [w:] Eseje o podatkach i rachunkowości, J.Ostaszewski i inni (red.), Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2018.
 • Kwiecień M., Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej [w:] B.Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa 2015.
 • Kwiecień M., Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, A. Karmańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Kwiecień M., Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 • Kwiecień M., Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, nr 87 (143), SKwP Warszawa.
 • Kwiecień M., Sprawozdawczość w XXI wieku - ewolucja czy rewolucja, "Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów" 2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwiecień M., Wartość godziwa - w poszukiwaniu nowego paradygmatu rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów" 2016, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Madej Z., Ekonomia po wydarzeniach, które wstrząsnęły światem [w:] Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, E.Mączyńska, J.Wilkin (red.), PTE Warszawa 2010.
 • Magretta J., Why Business Models Matter, "Harvard Business Review" 2002, Vol. 80, No 5.
 • Mączyńska E., Asymetrie społeczno-gospodarcza w kontekście teorii ekonomii i etyki [w:] Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, E.Mączyńska, J.Sójka (red.), PTE Warszawa 2017.
 • Mączyńska E., Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości [w:] Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, E.Mączyńska, J.Wilkin red., PTE Warszawa 2010.
 • Mączyńska E., Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego [w:] Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, M.Bałtowski (red.), Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2016
 • Menger C., Zasady ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2013.
 • Michalak J., Bek-Gaik B., Karwowski M., Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości, Wydawnictwo Nie Oczywiste, Łódź 2018.
 • Pearce C.L., Maciarello J.A., Yamawaki H., Dziedzictwo Druckera, Znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Ratajczak M., Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, E.Mączyńska (red.), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014.
 • Sadowski Z., Współczesna gospodarka rynkowa a nauka ekonomii [w:] Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, E.Mączyńska, J.Wilkin red., PTE Warszawa 2010.
 • Senge P. i inni, Piąta dyscyplina materiały dla praktyka. Jak budować organizacje uczące się, Oficyna Wolters Kluwer Bussiness, Warszawa 2008.
 • Senge P., Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych, Nowe Nurty, PWE Warszawa 1982
 • . Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje uprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Toporowski J., Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 • von Hayek F.A., Wstęp Carl Menger [w:] Zasady Ekonomii, C.Menger (red.), Fijorr Publishing Company, Warszawa 2013.
 • Wilkin J., Czy ekonomistom potrzebna jest filozofia [w:] Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, E.Mączyńska, J.Wilkin (red.), PTE Warszawa 2010.
 • Wilkin J., Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia. Kiedy ekonomia sprzyja poszerzeniu ludzkiej wolności a kiedy ją ogranicza? [w:] Modele ustroju społeczno-gospodarczego, Kontrowersje i dylematy, E.Mączyńska (red.), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa 2015.
 • Wright W.F., Client business models, process business risk and the risk of material misstatement of revenue, "Acounting Organisations Society, 2016, Vol. 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.