PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 5 (64) | 192--207
Tytuł artykułu

Zielony wzrost gospodarczy - analiza porównawcza Czech i Polski

Warianty tytułu
The Green Economic Growth - Comparative Analysis for Czechia and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złożoność gospodarki, rozumiana jako rosnąca liczba elementów i więzi między nimi, stabilizuje ją przed niekorzystnymi zmianami w systemie gospodarczym. Jednym z kierunków budowania wzrostu gospodarczego jest jego "zazielenianie" przez wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska i powstających w tym obszarze zielonych miejsc pracy. W ocenie wzrostu gospodarczego celowy jest pomiar efektów tych zmian w skali całych krajów. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych różnic pomiędzy czynnikami wpływającymi na zielony wzrost Polski i Czech. W przeprowadzonej analizie porównawczej zielonego wzrostu w dwóch krajach wskazano na przewagę Polski nad Czechami, wynikającą z rozmiarów zasobów środowiska naturalnego równoważących skalę jego wykorzystania.
EN
The complexity of the economy understood as the growing number of elements and ties among them stabilizes it against adverse changes in the economic system. One of the directions of building economic growth is its greening by supporting investments aimed at environmental protection and green jobs creation in this sector. In assessing economic growth, it is advisable to measure the effects of these changes in the scale of the whole country. The aim of this article is to indicate selected differences between factors affecting the green growth of Poland and Czechia. The analysis showed an advantage of green growth of Poland to Czechia resulting from the size of the natural environment resources balancing the scale of its use.
Rocznik
Numer
Strony
192--207
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Wyższa Szkoła Górnicza - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Bibliografia
 • Bank Światowy. (2018). World Development Indicators 2018. Pobrano z https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
 • Billing, F. (2003). Koordination in radikalen Innovationsvorhaben. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH.
 • European Commision. (2019). Sustainable development indicators - main tables. Eurostat database - main tables. Pobrano z https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables
 • Eurostat. (2019). Employment in the environmental goods and services sector. Eurostat database - main tables. Pobrano z https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=env_ac_egss1
 • Fiedor, B. (red.), Czaja, S., Graczyk, A. i Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Frérot, A. (2011). Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki. Kwestie Europejskie, (206).
 • Fura, B. (2015). Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40, 57-68. Pobrano z https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/109/article/1006/
 • Grudziński, A. i Sulich, A. (2018a). Green European Integration (Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, 364-371). Pobrano z https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
 • Grudziński, A. i Sulich, A. (2018b). Zielone miejsca pracy - element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii. Marketing i Rynek, 11, 170-180. Pobrano z https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018.pdf
 • Hellwig, Z. (1968). Application of the taxonomic method to the countries typology according to their level of development and the structure of resources and qualified staff. Przegląd Statystyczny, (4), 307-326.
 • Jouvet, P. A. i De Perthuis, C. (2013). Green growth: From intention to implementation. International Economics, 134, 29-55.
 • Karmowska, G. (2017). Rozwój gospodarczy wybranych krajów Unii Europejskiej w ocenie indeksu wolności gospodarczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 475, 76-89. Pobrano z http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37368
 • Kasztelan, A. (2015). Zielony wzrost jako nowy kierunek rozwoju gospodarki w warunkach zagrożeń ekologicznych. Studia Ekonomiczne, (2), 185-208.
 • Kasztelan, A. (2016). Green Competitiveness of the EU Countries. W: E. Kovářová, L. Melecký i M. Staníčková (red.), Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 (s. 415-424). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. Pobrano z https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf
 • Knapińska, M. (2016). Rozwój gospodarczy w podstawowych miernikach makroekonomicznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, 134-146.
 • Kukuła, A. (2000). Metoda unitaryzacji zerowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kulhánek, L. i Sulich, A. (2018). Financial risk in the contemporary environment of enterprises. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 19(2), 49-63.
 • Mączyńska, E. (2010). Naruszona równowaga, kryzys globalny a model ustroju gospodarczego. W: E. Skawińska i E. Badzińska (red.), Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów (s. 9-25). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Michalski, G. (2012). After-crisis relation between general economic condition and liquidity management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) use to diagnose Polish economics standing. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2137173.
 • OECD. (2014). Green Growth Indicators 2014. OECD Publishing. Pobrano z https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/green-growth-indicators-2013-9789264202030-en.htm
 • Pakulska, J. i Rutkowska, M. (2017). Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce. Studia i Prace WNEiZ, 47(3), 319-328.
 • Pawliszczy, D. (2015). Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój regionów w Polsce. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 33(3) 253-266.
 • Piętak, Ł. (2016). Zrównoważony wzrost gospodarczy w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju gospodarczego. Gospodarka w praktyce i teorii, 2, 51-77.
 • Popławski, Ł. (2009). Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Ryszawska, B. (2016). Sustainability transition needs sustainable finance. Copernican Journal of Finance & Accounting, 5(1), 185-194.
 • Samuleson, P. i Nordhaus, W. (1992). Economics. McGraw-Hill.
 • Schumpeter, J. A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Knowledge-based processes - A strategic perspective. Argumenta Oeconomica, 2(23), 75-95.
 • Sulich, A. (2018). The green economy development factors. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association, 6861--6869).
 • Sulich, A. i Rutkowska-Podołowska, M. (2017). Green jobs and changes in modern economy on the labour market. W: R. Borowiecki i J. Kaczmarek (red.), The propensity to changes in the competitive and innovative economic environment: processes - structures - concepts (s. 87-94). Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.
 • Sulich, A. i Zema, T. (2018). Green jobs, a new measure of public management and sustainable development. European Journal of Environmental Sciences, 8(1), 69-75. Charles University in Prague, Karolinum Press.
 • Taleb, N. N. (2007). Black Swans and the domains of statistics. American Statistician, 61(3), 198-200.
 • Vávra, J., Cudlínová, E. i Lapka, M. (2015). Green growth from the viewpoint of the Czech Republic. W: J. Vávra, E. Cudlínová i M. Lapka (red.) Current Challenges of Central Europe: Society and Environment (s. 108-133). Praga: Faculty of Arts, Charles University in Prague.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.