PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 109--128
Tytuł artykułu

Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej - perspektywa funkcjonalna i realizacyjna : studium przypadku województwa mazowieckiego

Warianty tytułu
Judgments of the Administrative Courts in the Spatial Management System - Functional and Implementation Perspective : Case Study of the Mazowieckie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel pracy związany z perspektywą nauk o polityce publicznej obejmuje doprecyzowanie roli sądów administracyjnych (w kontekście wydawanych przez nie orzeczeń dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) w systemie gospodarki przestrzennej. Stawia się hipotezę, że w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sądy administracyjne w przeważającym zakresie podtrzymują zgłoszone przez skarżących zarzuty dotyczące naruszenia zasady proporcjonalności. Geograficznym celem pracy jest wykazanie, że zdarzenia orzecznicze są powiązane ze zróżnicowaniem gmin, tj. po pierwsze, ich typem funkcjonalnym wyróżnionym na podstawie różnych cech, a po drugie, cechami i intensywnością rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach realizacji celów badawczych przeanalizowano orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lat 2005-2019 odnoszące się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the work related to the perspective of public policy sciences includes specifying the role of the administrative courts (in the context of their rulings regarding local land use plans) the spatial management system. The hypothesis is stated that, in cases regarding local land use plans, administrative courts overwhelmingly uphold the complaints raised by the complainants regarding the breach of the principle of proportionality. The geographical objective of the article is to demonstrate that judgments are related to the differentiation of municipalities, i.e. first of all, their functional type distinguished on the basis of various features and secondly, the features and intensity of socio-economic development. Judgments of the Voivodship Administrative Court in Warsaw from 2005-2019 regarding local land use plans were analysed within the framework of the research objectives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Anioł W., Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Warszawa 2019.
 • Budner W., Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Poznań 2019.
 • Cieślak I., Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych, Olsztyn 2018.
 • Degórski M., Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2015/40.
 • Drzazga D., Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrument osiągania sustensywnego rozwoju, Łódź 2019.
 • Fogel P., Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, "Biuletyn KPZK PAN" 2012/250.
 • Gnela M., Współzarządzanie a normy prawne [w:] Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Warszawa 2015.
 • Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013.
 • Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2013.
 • Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M., Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2018/II.
 • Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005.
 • Kamiński Ł., Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości, Łódź 2018.
 • Kowalewski A., Gospodarka przestrzenna - 25 lat samorządnej i samorządowej Polski, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2.
 • Kowalewski A., Interes publiczny i przestrzeń - kilka uwag [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, red. J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez, Łódź 2019.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, "Samorząd Terytorialny" 2014/4.
 • Kowalewski A., Nowak M., Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje [w:] Studia nad chaosem przestrzennym, t. 1, red. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński, "Studia KPZK PAN" 2018/CLXXXII.
 • Koziński J., Doktryna swobody budowlanej, aspekty ekonomiczne i planistyczne, "Problemy Planistyczne Wiosna" 2012/1.
 • Krawczyk M., W poszukiwaniu ładu przestrzennego [w:] Prawne problemy rozpraszania i koncentrowania zabudowy, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2018.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Markowski T., Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, "Studia KPZK PAN" 2011/CXXXIV.
 • Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Nowak M., Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa 2012.
 • Nowak M., Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej, "Studia KPZK PAN" 2017/CLXXV.
 • Nowak M., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych, Warszawa 2020.
 • Nowak M., The Stakeholders and Municipal Authorities in the Spatial Competition, "Biuletyn KPZK PAN" 2017/265.
 • Nowak M., Współzarządzanie publiczne a wybrane koncepcje dotyczące systemu gospodarki przestrzennej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2018/4.
 • Olbrysz A., Koziński J., Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, Lesznowola 2011.
 • Parysek J.J., Asking about the future of spatial management in Poland (thirteen years on from the 2003 legal regulation), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016/2.
 • Rzucidło I., Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, Warszawa 2020.
 • Śleszyński P., Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej, "Studia Lokalne i Regionalne" 2006/3.
 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2014 roku, Warszawa 2016.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji Państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Warszawa 2017.
 • Śleszyński P., Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?, "Samorząd Terytorialny" 2007/5.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego, "Przegląd Geograficzny" 2016/4.
 • Śleszyński P., Stępniak M., Mazurek D., Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego, "Przegląd Geograficzny" 2018/2.
 • Śleszyński P., Sudra P., Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego, "Przegląd Geograficzny" 2019/2.
 • Ważny K., Wolność zabudowy (wolność zagospodarowania terenu) w świetle art. 140 kodeksu cywilnego oraz art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2016.
 • Wierzbowski M., Plucińska-Filipowicz A., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2016.
 • Woźniak M., Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Opole 2018.
 • Zachariasz I., Ład przestrzenny w procesie planowania przestrzennego [w:] A. Fogel, M. Geszprych, A. Kosieradzka-Federczyk, M. Król, I. Zachariasz, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu przestrzennym a ład przestrzenny, Warszawa 2014.
 • Zachariasz I., Nowelizacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego [w:] Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Kopyciński, Kraków 2015.
 • Zachariasz I., Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce, "Zarządzanie Publiczne" 2013/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.