PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 205
Tytuł artykułu

Zastosowanie pól losowych w ekonomicznych modelach przestrzennych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systemy ekonomiczne w przeważającej większości to takie, w których poszczególne obiekty oraz procesy podlegają zmianom w czasie i przestrzeni, Zmiany te, jako efekt oddziaływań ośrodka (interakcja), w którym system funkcjonuje mają charakter losowy. Analiza systemowa zajmuje się nie tyle systemami rzeczywistymi co uproszczonymi i wyidealizowanymi modelami tych systemów. Rzeczywistość Jest bowiem zbyt złożona by można ją było badać bezpośrednio. W związku z tym buduje się model matematyczny opisujący badaną rzeczywistość lub jej wycinek, którego konstrukcja oparta jest na posiadanej wiedzy ekonomicznej o systemie oraz dostępnym aparacie matematycznym.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Algebra liniowa dla ekonometryków, Praca zbiorowa pod redakcją E. Stolarskiej, PWN, Warszawa 1,979.
 • Андрсон Т.Статистичэский анализ връеменных рядов Масква 1976.
 • Barczak A., Makro modele ekonometryczne w planowaniu gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1976.
 • Baumol W. J. , Oates W. E. , The Theory of Environmental Policy, Externalities, Public Outlays and the Ouality of Life, Englewood Cliffs, New York 1979.
 • Birkholc A. Analiza matematyczna funkcji wielu zmiennych, PWN, Warszawa 1986.
 • Венткус В., Рудскис П., Сушинскас Ю. О среднем оценок спектра однородного цлючайного Поля Т. 14 н. 3.
 • Bolthausen E. , On the Central Limit Theorem for Stationary Mixing. Random Fields, Ann. Probab. (1982), vol. 10, no. 4 pp. 1047-1060.
 • Боровков A. A. , Сходимость мер и случайных процесов, Успеюи мат. наук C1Q763, т. 31, п. 2 с. 3 - 8.
 • Borowkow А. А. , Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1075.
 • Breuer P. , Major J. Central Limit Theoremes for an Nonlinear Functionals of Gaussian Fields, J. Multivariete Anal., (1983), vol. 13 p. 425.
 • Булдыгин В. В. , Ибаримов Е. В. , Ободной задаче статистики случайных, полей, Куев» Ин-т математики АН YCCP 1981.
 • Вулинский А. В. , Предельны® теоремы для случайных процессов й полей, Москва 1981.
 • Вулинский А. В. , Жупбенко И. Г. , Центральная предельная теорема для случайных полей, Докл. АН СССР 1976 T, т. 226, н. 1. с. 23 - 25.
 • Czerwiński Z. , Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 • Добрушин P. Л. , Задание системы случайных величин при помочи условных вероятностей и условия его регулярности, Теория вероятностей и ее применения (1968), т. 13 ' выл'. 3, с. 201 -209.
 • Дыхавичный . А. А, Об оценке корреляционной функции однородного и иоотропного гауссовского поля, Теория вероятностей и мат. статистика (1983), бып. 29, с. .37 - 40.
 • Elementy rachunku ekonomicznego, Praca zbiorowa pod red. Z. Hellwiga, PWE, Warszawa 1985.
 • Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, t. I i II, PWN, Warszawa 1966.
 • Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, PAN Wrocław 1990.
 • Fisz M. , Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1969.
 • Галкин А. М. , Решение диффузионных задач методом Монте-Карпо, Москва, Наука (1975), 96 с.
 • Gichman J.I., Skorochod A, W. ,Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1968.
 • - Godard L. S. , Metody matematyczne w badaniach operacyjnych, PWN, Warszawa 1966.
 • Goldberger A. S. , Teoria ekonometrii,- PWE, Warszawa 1957.
 • Gronger C. W. , Hatonka M. , Spectral Analysisof Economics Time Series, Princeton University Press, Princeton,' New Jersy, 1964.
 • Grenader U. , .Rosenblatt M. , Statistical Analysis of Stationary Time Series, John Wiley' and Sons, New York.1957.
 • Halmos P. R, , Measure Theory, New York 1950.
 • Hannan E.J. Non-linear Time Series Regresion, J. Appl. Probab. (1971), vol. 8, n. 4, pp. 767 - 780.
 • Hellwig Z. , Aproksymacja stochastyczna, PWE, Warszawa 1965.
 • Herz С. S. , Fourier Transform Related to Ann. Math. С19622), vol. 72, n. 1 , рр. 81- 92.
 • Холевo А. С, 06 оценкax коэффицентов вероятностей оценках коэффицентов Теория вероятностей и ее применения регрессии, (1969) т. 14, вып 1. C. 78-101.
 • Холево А. С. , Об асимптотичецкой эффективности псевдонаучных оценок коэффицентов Теория вероятностей и ее применения (1971), т.16, 3, с. 524 - 534.
 • Холево А. С. , Об асимптотичецкой нормальности коэффицентов регрессии, Теория вероятностей и ее применения (1971), т.16, вып. 4, с. 724 - 728.
 • Ибрагимов И. А. , Хасьминский П.З. , Асимптотическая теория оценивания, Москва, . Наука 1979, 527 с.
 • Ikeda N. , Watanabe S. , Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Hol and Publishing, Oxford - New York - Tokio, 1981.
 • Ito К. , Makkin G. , Диффузионные процессы и их траектории, Мир, Москва 1068.
 • Иванов А. В. , Леоненко Н. Н. , О принципе инвариантности для .оценки корреляционной функции однородного случайного поля, Укр. мат. журн. С1060Э, т. 32, н. 3» с.323 - 331.
 • Ядренко М. И. , Спектральная теория случайных полей,Киев, Вида Школа, Иед-бо Киеб. униб. С1980Э, 207 с.
 • Jenkins G. М. , Watts D. G. . Спектральный аналив и его приложение. Мир, Москва 1072.
 • Jermakow S. М. , Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne PWN, Warszawa 1976.
 • Ермаков Ц. M. ,. Михайлов Г. А. , Статистическое моделирование, .Москва». Наука 1982, 295 с.
 • Ермаков Ц. М. , Синим..А. Ц. Новая схема метода Монте-Карло для решения oадач математической фисэики, Докл. АН. СССР (1985) т. 283, н. 3, с. 507 - 600.
 • Ермаков Ц. М, Некруткин В. В. Синин А. Ц. , Случайные процессы для решения классических уравнений математической. физики, Москва, Наука 1084, 205 с.
 • Канторович Л. В. , Акилов Г. Й. , Функциональную аналив, Наука, Москва 1977.
 • Kacprzyński В. , Drąg R. , Malicka - Wąsowska J. , Problemy sterowania środowiskiem Ossolineum, Wrocław 1974.
 • Kamiński W. Współczesna teoria dobrobytu, PWE Warszawa 1080.
 • Kopociński R. , On the Local Optimality of Some Regular Sampling in a Plane, Zast. Mat. (1966), nr1 pp. 63- 70.
 • Kraichan R. H. , Diffusion by Random Velocity Field, Phys. Fluids (1970) vol. 13, n. 1 , pp. 22 - 34.
 • Kulikowski R. , Analiza . systemowa i jej zastosowania, PWN, Warszawa 1977.
 • Lange O., . Wstęp do ekonometrii. PWN, Warszawa 1067.
 • Leja F. Funkcja zespolone, PWN, Warszawa 1977.
 • Lesz M. , Metody symulacyjne, PWN, Warszawa 1977.
 • Леоненко Н. Н. , Центральная предельная теорема для случайных полей весовой функцей, Кибернетика (1975), н. 5, с. 153 - 155.
 • Леоненко Н. Н. , Ядренко М. И Об асимптотической нормальности оценок найменьших Квадратов коеффицейтов регресии и изотропных случайных полей Кибернетика (1977), н. 2 с. 108 -112.
 • Леоненко Н. Н. , Iванов А. В. , Статистический анализ случайных полей, Киев, Вища Школа, (1980) 207 c.
 • Малышэв И А., Палыгин Ю. И., Математичэское модэлирование многомерных случайных полей Нов. АН СССР, Тэхн. кибернэтика (1980), т. 6, ц 13-21
 • Marczuk G.J., Modelowanie matematyczne problemów środowiska naturalnego, PWN Warszawa 1985 .
 • Михайлов Г. А. , Сабельфельд К. К. , О численном моделировании диффузии примеси в стохастических полях скоростей, Иов. АН СССР, Фиоика атмосферы и океана (1980), т. 16, н. 3, с. 229 - 235.
 • Mostowski A., Stark М. , Elementy algebry, wyższej, PWN, Warszawa 1977.
 • Paelinck J. H. F. , Klassen L. H. , Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa 1983.
 • Pawłowski Z. Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1981.
 • Programowanie matematyczne, Praca zbiorowa pod red. W. Bukietyńskiego, AE Wrocław 1976.
 • Przybycin Z. , O pewnym zastosowaniu pól losowych, Prace Naukowe AE Wrocław 1988.
 • Przybycin Z. , Przekształcenia pól losowych, Zeszyty Naukowe AE Katowice 1990.
 • Przybycin Z., O klasie przekształceń zachowujących izotropowość pól losowych, Zeszyty Naukowe AE Katowice 1990.
 • Przybycin Z. , Przekształcenia liniowe pól losowych. Zeszyty Naukowe AE Katowice 1991.
 • Przybycin Z. , Estymatory f współczynników regresji liniowej stacjonarnego pola losowego, Zeszyty Naukowe AE Katowice (w druku),
 • Przybycin Z. , Estymacja funkcji korelacji pola losowego, Prace Naukowe AE Wrocław 1991.
 • Пугачев В. С. , Теория случайных функций и ее примениение к задачам автоматического управления. Государственное Издательство Технико-Теоретической Литературы» Москва 1957.
 • Rozanow Yu. А. , On a New Class of Estimates, Multivariete Analysis, vol. 2, Academiс Press, New York 1969.
 • Розанов Ю. А. , Стационарные случайные процессы, Государствиенное Издательство Физико - Математической Литературы» Москва 1963.
 • Розанов, Ю.А., Гауссовские бескониечномерные распредельения, Труды Матем., н. 108, Москва, Изд-во Наука 1968.
 • Rozanow J. А. ,Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1968.
 • Сабиельфиельд К.К., Методы Монте Карло в краевых задачах. Наука Ноосибирск С. О. 1989.
 • Saks S. , Zygmund А. , Funkcje analityczne PWN, Warszawa 1948.
 • Sikorski R. , Funkcje rzeczywiste, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1958.
 • Swiesznikow A. A. , Podstawowe metody funkcji losowych, PWN, Warszawa 1965.
 • Szczepankiewicz E. , Zastosowanie pól losowych, PWN, Warszawa 1985.
 • Zieliński Z. , Ekonometryczne modele pól losowych - postawienie problemu, podstawowe pojęcia i określenia, wytyczenie kierunków badań, С. P. В. P. 10.09, Toruń 1990.
 • Zubrzycki Ś. O szacowaniu parametrów złóż geologicznych ast. Mat., (1957) nr 3 s. 105-153.
 • Zubrzycki Ś. Uwagi o modelu probabilistycznym zmienności na płaszczyźnie, Zast. Mat. , (1960), nr 5, s. 161 - 163.
 • Walter J., Стохастические модели в економике, Статистика, Москва 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.