PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 221
Tytuł artykułu

Ekonometryczne modele wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej 1 nasilającej się konkurencji wymaga podejmowania decyzji opartych na precyzyjnych metodach a nie tylko na intuicji decydenta. Proces ten w przedsiębiorstwie, poza nielicznymi przypadkami, Jest procesem ciągłym i podejmowana decyzja uzależniona Jest od wyboru poprzedniego działania. Przy wyborze odpowiednich działań (decyzji) pomocnym narzędziem staje się model ekonometryczny przedsiębiorstwa. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony Jest teoretycznym 1 praktycznym problemom podejmowania decyzji, ze wskazaniem roli i miejsca modelu ekonometrycznego w procesie decyzyjnym. W rozdziale drugim zamieszczono stan badań nad wykorzystaniem modeli symulacyjnych oraz zaprezentowano wybrane modele symulacyjne firm, przedsiębiorstw 1 korporacji. Rozdział trzeci poświęcony Jest problematyce specyfikacji i konstrukcji ekonometrycznego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa. W rozdziale tym zaprezentowano wybrane równania ekonometrycznego modelu funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Wyniki estymacji modelu pochodzą z badań prowadzonych w ramach problemu badawczego RP III. 42 pt. "Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych". W rozdziale czwartym zaprezentowano modele pomocne przy podejmowaniu decyzji w wybranych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Końcowy rozdział pracy dotyczy działań przedsiębiorstwa na rynku, a więc polityki cenowej 1 promocyjnej.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
221
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Amellańczyk A.: Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania. Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Amlt R.,Livnat J. Efficient Corporate Diversification. Methods and Implications. "Management Science" 1989, v. 35, nr 7.
 • Analiza systemowa. Podstawy i metodologia. Praca zbiorowa pod red. W. Flndelsena. PWN, Warszawa 1985.
 • Aykac A. , Corstjens M., Gautschl D. , Horowitz I. Estimation Uncertainty and Optimal Advertsing Decisions. "Management Science" 1989, v.35,nr 1.
 • Baczko T. Modele funkcjonowania przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1986.
 • Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. W. Grudzewskiego. PWN, Warszawa 1985.
 • Barczak A.: Ekonometryczne metody badania kosztów produkcji. PWN, Warszawa 1971.
 • Barczak A., Biolik J.: Model ekonometryczny Jako narzędzie racjonalizacji działalności przedsiębiorstw. W: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
 • Barczak A., Biolik J., Klama R.: Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstw. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1990.
 • Barczak A., Biolik J .,Klama R.! Ekonometryczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 117, Katowice 1990.
 • Barczak A., Biolik J., Klama R.: An Econometric Model of Industrial Enterprise. Working Paper nr 1/1991 Instytut Ekonometrii Akademii Ekonomicznej Katowice.
 • Bartosiewicz S.: Ekonometria. PWE, Warszawa 1989.
 • Bittnerowa E. , Gruszka P. , Kamiński R.: Nowe przedsiębiorstwa uspołecznionego przemysłu drobnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, PWN, Warszawa - Poznań 1989.
 • Biolik J. Ekonometryczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa. W: Symulacja systemów gospodarczych. Prace Szkoły Węgierska Górka'88. PTE, Katowice 1988.
 • Biolik J.: Ekonometryczno - symulacyjny model funkcjonowania obiektu wytwórczego. W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna Kraków, 1989.
 • Biolik J.: Ekonometryczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. W: Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1991.
 • Biolik J.: Mierniki efektywności produkcji oparte na funkcji kosztów produkcji. "Folia Oeconomica Cracowiensia", z. XXII Ossolineum, Kraków 1980.
 • Biolik J.: Symulacja obiektu wytwórczego z zastosowaniem modelu ekonometrycznego. W: Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowej w analizie przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. E. Radosińskiego. Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Katowice-Kraków-Wrocław 1991.
 • Bojarski W. : Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN, Warszawa, 1984.
 • Borucki W. : Sterowanie rozwojem przedsiębiorstw. Matematyczny model przedsiębiorstwa dwudziałowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, nr 33, Szczecin 1989.
 • Botwin M.: Matematyczne modelowanie kosztów utrzymania środków trwałych i optymalizacja okresu ich eksploatacji. "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 9.
 • Boulding W. , Staelin R. : Environment, Market Share and Market Power. "Management Science" 1990, v.36, nr 10.
 • Brealey R.,Myers S.: Principles of Corporate Finance. Mc Graw Hill Book Company, New York 1984.
 • Bridge J.L.: Applied Econometrics. North Holland Publishing Company, Amsterdam 1971.
 • Bukietyński W., Smoluk A. : 0 tym, że równowaga Jest ważniejsza niż optymalność. "Przegląd Statystyczny" 1983,z.1-2.
 • Chmiel J. : Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. PWN, Warszawa 1983.
 • Chu K. , Naylor Т.Н.: A Dynamie Model of the Firm. "Management Science" 1965, v. XI, nr 7.
 • Cichocki К. , Wojciechowski W. : Metoda prognozowania zmiennych w czasie współczynników opóźnień inwestycyjnych. "Przegląd Statystyczny" 1990, z. 1-2.
 • Czarnek J.: Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle. PWE, Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z. ; 0 Jakości modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" 1985, z.3.
 • Czerwiński Z. : 0 klasycznych modelach ekonometrycznych. "Ekonomista" 1973, nr 1.
 • Czerwiński Z. : Przyczynek do dyskusji nad problemem "dobrego" modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 4.
 • Czerwiński Z. : Ekonometria czy liniowa regresja. "Przegląd Statystyczny" 1990, z. 1-2.
 • Czerwiński Z. :Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z. : Matematyka na usługach ekonomii. PWN, Warszawa 1980.
 • Czerwiński Z., Maciejewski W. , Smoluk A., Zadora K.: Ekonometria; nadzieje - osiągnięcia - niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Dąbrowski Z.: Plan działalności przedsiębiorstwa. Zarys koncepcji. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, z. 2.
 • Del Mar D. : Operations and Industrial Managements Designing and Managing for Productivity. Me Graw Hill Book Company, New York 1985.
 • Długosz M. : Gry decyzyjne w badaniach i doskonaleniu organizacji. PWE, Warszawa 1990.
 • Dorfman J.H., Helen D. : The Effects of Uncertainty and Adjustment Costs on Investment in the Almond Industry. "The Review of Economics and Statistics" nr 2, vol. LXXI.
 • Drelichowski L.: Zastosowanie metod optymalizacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu i reformy gospodarczej. W:Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego przy ograniczonych zasobach. Praca zbiorowa pod red. J. Hołubca. PWN, Warszawa 1984.
 • Dura A. : Hipotetyczny model gry centrum - przedsiębiorstwo w Polsce w roku 1989. W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1989.
 • Elementy rachunku ekonomicznego. Praca zbiorowa pod red. Z. Hellwiga. PWE, Warszawa 1985.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna Katowice 1984.
 • Fischer S., Dorhbusch R.: Introduction to Microeconomics. Mc Graw Hill Book Company, New York 1983.
 • Fiszel H. : Efektywność inwestycji i optimum w gospodarce socjalistycznej. KiW, Warszawa 1963.
 • Fiszel H. : Teoria efektywności inwestycji i jej zastosowanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Fornal L.: Koncepcje oddziaływania na procesy gospodarcze. Geneza oraz główne kierunki. W: Makromodele i ich zastosowania. Praca zbiorowa pod red. E. Stolarskiej. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1988.
 • Gajda J.B. : Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja - symulacja - sterowanie. PWN, Warszawa 1988.
 • Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wlelokryterlalne. PWE, Warszawa 1987.
 • Gale D. : Teoria liniowych modeli ekonomicznych. PWN, Warszawa 1969.
 • Gass S.J.: Programowanie liniowe. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa 1973.
 • Giedymin 0.:Optymalne sterowanie procesami gospodarczymi. PWN, Warszawa 1977.
 • Gordon G.: Symulacja systemów. Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa 1974.
 • Gościński J.: Zarys teorii sterowania ekonomicznego. PWN, Warszawa 1977.
 • DeGroot M.H.: Optymalne decyzje statystyczne. PWN, Warszawa 1981.
 • Grabiński T. , Wydymus S. , Zeliaś A. : Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Grabowski W. : Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1982.
 • Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G. : Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości. PWN, Warszawa 1979.
 • Hackman S.T., Leachman R.C.: A General Framework for Modeling Production. "Management Science" 1989, v. 35, nr 4.
 • Hellwig Z.: 0 Jakości modelu ekonometrycznego, cz.I i II. "Przegląd Statystyczny" 1985, z. 114.
 • Hellwig Z. : Problem optymalnego wyboru predyktant. "Przegląd Statystyczny" 1969 z. 3-4.
 • Hellwig Z. : Rozważania nad istota, modelu ekonometrycznego. "Ekonomista" 1974 nr 2.
 • Hellwig Z.,Pluta W.,Rymarczyk M..Adamczyk L.: Binarne relacje ekonometryczne Jako podstawa teoretyczna modelowania struktury przedsiębiorstwa i Jego otoczenia. (V etap pracy badawczej CPBP 10. 09 - Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie procesów gospodarczych, Wrocław 1990.
 • Hicks J.R.: Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami teorii ekonomii. PWN, Warszawa 1975.
 • Hozer J. -.Modele ekonometryczne a całościowe podejście do badania zjawisk gospodarczych. "Przegląd Statystyczny" 1987 z. 3.
 • Hozer J. : Własności macierzy Rn a dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" 1981 nr 3-4.
 • Hozer J. : Zastosowanie metod ekonometrycznych w analizie gospodarności przedsiębiorstw. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej" 1978, nr 15.
 • Hozer J., Zawadzki J. : Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1990.
 • Ignasiak E. : Programowanie sieciowe. PWE, Warszawa 1984.
 • Jagas J. :Czynnik ludzki w systemie czynników wydajności pracy. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, z. 3. PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Warszawa 1990.
 • Jewitt J. : Choosing Between Risky Prospectsospects: The Characterizarion of Comparative Statics Results and location independent risk. "Management Science" 1989, v.35 nr 1.
 • Kaleta J.: Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej. PWE, Warszawa 1985.
 • Karasiewicz G. Sprawność systemu cen w warunkach kosztowej formuły ich tworzenia. "Handel Wewnętrzny" 1989, nr 3-6.
 • Kasprzak T.: Analiza działalności systemów ekonomicznych. PWE, Warszawa 1978.
 • Kekre S. , Srinivasan К. : Broader Product Line: A Necessity to Achieve Succerss? "Management Science" 1990, v.36, nr 10.
 • Klein L.R. : Wykłady z ekonometrii. PWE, Warszawa 1982.
 • Kłosiński K.: Teoria sytuacji decyzyjnych. Ossolineum, Wrocław 1983.
 • Kobrinski N.E. : Podstawy sterowania w systemach ekonomicznych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972.
 • Komputerowa gra kierownicza KRAEK-l. Praca zbiorowa pod red. B. Wąsika. Akademia Ekonomiczna Kraków 1989.
 • Konarzewska-Gubała E. : Programowanie przy wielorakości celów. PWN, Warszawa 1980.
 • Koontz H., O'Donnel C., Weihrich H.: Management. Mc Graw Hill Book Company, New York 1984.
 • Kordos J. :System informacji statystycznej a podejmowanie decyzji. "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 11.
 • Koziński W.: Szkice z dynamiki gospodarczej. PWN, Warszawa 1991.
 • Krawczyk S. : Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych. PWE, Warszawa 1990.
 • Kryński H.: Rachunek ekonomicznej efektywności zamierzeń inwestycyjnych. PWN, Warszawa 1978.
 • Kudrycka I. : Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. PWN, Warszawa 1984.
 • Lange 0. : Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa 1974.
 • Lange O. : Optymalne decyzje. Zasady programowania. PWN, Warszawa 1967.
 • Leigh W.E., Doherty M.E.: Decision Support and Expert Systems. South-Western Publishing Co. Cincinnati 1986.
 • Lindgren B.W.:Elementy teorii decyzji. Wyd. Naukowo- Techniczne, Warszawa 1977.
 • Litwa A. : 0 komplementarności optymalizacji i symulacji. W: Prace z zakresu ekonometrii 1 cybernetyki ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 277, Kraków 1988.
 • Litwa A. : Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego. W: Prace z zakresu badań operacyjnych i symulacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 288, Kraków 1989.
 • Łączkowski W.: Zmiany systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1989 nr 4.
 • Łukaszewicz R. : Dynamika systemów zarządzania. PWN, Warszawa, 1975.
 • Matczewski A.: Zarządzanie produkcją przemysłowa. Problemy. Metody. Środki. PWE, Warszawa 1990.
 • Maciejewski W.: Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej. PWN, Warszawa 1981.
 • Miller D.W., Starr М.К. : Praktyka i teoria decyzji. PWN, Warszawa 1971.
 • Mody A.: Firm Strategies for Costly Enginering Learning. "Management Science" 1989, v.35, nr 4.
 • Monks J.G.: Operations Management. Theory and Problems. Mc Grąw Hill Book Company, New York 1982.
 • Mynarski S. : Metody badań marketingowych. PWE, Warszawa 1990.
 • Mynarski S. , Szumilak J., Baścik К., Koczyńskl W.: Elementy teorii systemów i informacji. Akademia Ekonomiczna Kraków 1989.
 • Naylor Т.Н.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. PWN, Warszawa 1975.
 • Neal F. , Shone R. : Proces budowy modeli ekonomicznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Nerlove M.: Estimation and Identification of Cobb -Douglas Production Functions. North - Holland Publishing Company, Amsterdam 1965.
 • Nieklasyczne metody prognozowania. Praca zbiorowa pod red. M. Cieślak. PWN, Warszawa 1983.
 • Nowak E. : Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN, Warszawa 1984.
 • Nowak E. : Propozycje w zakresie wyboru zmiennych objaśniających do współzależnego modelu. "Przegląd Statystyczny" 1983, z. 1-2.
 • Nowak E. : Problem Informacji w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1990.
 • Nykowski I.: Programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1984.
 • Ossowski J.: Wykorzystanie agregatowej funkcji produkcji do analizy efektywności. "Przegląd Statystyczny" 1989 z. 1.
 • Otta W.J.: Formułowanie strategii eksportowej przedsiębiorstwa "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989 nr 2.
 • Pabis S. : Metodologia i metody nauk empirycznych. PWN, Warszawa 1985.
 • Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. PWN, Warszawa 1976.
 • Piecuch L.: Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji "Problemy Ekonomiczne" 1988, z. 2.
 • Piecuch L.: Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej. W: Prace z zakresu badań operacyjnych i symulacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 288, Kraków 1989.
 • Pluta W.: Metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelach symptomatycznych. "Przegląd Statystyczny" 1972, z. 1.
 • Płoszajski G.: Metody wyboru spośród wariantów. W: Analiza systemowa. Podstawy i metodologia. Praca zbiorowa pod red. W. Flndeisena. PWN, Warszawa 1985.
 • Pociecha J. , Podolec B. , Sokołowski A., Zając K. : Metody taksonomiczne w badaniach społeczno- ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Polowczyk J.: Teoria systemów gospodarczych w pracach J. Kornaia "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, z. 3.
 • Pomiar pieniężny działalności przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. B. Siwonia. PWE, Warszawa 1989.
 • Rao C.R. Modele liniowe Statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1982.
 • Reprezentacja i modelowanie złożonych i niestrukturallzowanych decyzji. Praca zbiorowa pod red. H. Sroki. Prace naukowo-badawcze Akademii Ekonomicznej Katowice, 1990.
 • Rogalska D. , Tomaszewicz A.S. : Metoda optymalizacji zapasów w przypadku nieregularnych dostaw. "Przegląd Statystyczny" 1990, z. 1-2.
 • Rzońca W.: Uwagi o niektórych przeglądach wykorzystania modeli symulacyjnych w korporacjach. W: Symulacja systemów gospodarczych - Prace Szkoły Węgierska Górka'87.PTE, Katowice, 1987.
 • Rzońca W.: Symulacja komputerowa w korporacjach amerykańskich stagnacja? W: Symulacja systemów gospodarczych - Prace Szkoły Węgierska Górka'88. PTE, Katowice 1988.
 • Rzońca W.: Symulacja komputerowa w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa - doświadczenia zagraniczne. W: Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowej w analizie przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. E. Radosińskiego. Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Katowice - Kraków -Wrocław 1991.
 • Sadowski W.: Teoria podejmowania decyzji. PWE, Warszawa 1973.
 • Salvatore D.: Theory and Problems of Managerial Eco-nomics. Me Graw Hill Book Company, New York 1989.
 • Simon H. : Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWE, Warszawa 1982.
 • Skrzypek J. : Problem optymalizacji symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa przemysłowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 288, Kraków 1989.
 • Spraque R.H., Carlson E.D.:Building Effective Decision Support Systems. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1982.
 • Sroka H. : Systemy wspomagania decyzji kierowniczych. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Katowice, 1986.
 • Stanford R.E.: Optimizing Profits from System of Accounts Receivable. "Management Science" 1989, v.35, nr 10.
 • Sterman J.D.: Modeling Managerial Behavior Misperceptions of Feedback In a Dynamic Decision Making Experiment. "Management Science" 1989,v.35,nr 3.
 • Strategia gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1990.
 • Strużycki M.: Drogi dojścia do sprawnego rynku. "Handel Wewnętrzny" 1990 nr 1-3.
 • Strużycki M. , Szulce H. : Orientacja prorynkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwami. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, z. 1.
 • Symulacja systemów gospodarczych - Prace Szkoły Węgierska Górka'88. PTE, Katowice 1988.
 • Szumilak J. : Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 77, Kraków 1987.
 • Szumilak J. i Symulacyjne modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego. W: Prace z zakresu badań operacyjnych i symulacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 288, Kraków 1989.
 • Szumilak J. , Wąsik B. : Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego. "Ekonomista" 1984, nr 6.
 • Szybińskl L.W.: Elementy systemowej teorii organizacji przedsiębiorstwa. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1984.
 • Szyszko L. : Finansowe narzędzia sterowania procesami inwestycyjnymi. PWN, Warszawa 1990.
 • Świtalski W.: Interakcyjny model zjawisk rynkowych w przestrzeni ekonomicznej. "Ekonomista "1984,nr 5.
 • Świtalski W.: Odtwarzanie własności systemów ekonomicznych za pomocą modeli symulogicznych. W: Symulacja systemów gospodarczych - Prace Szkoły Węgierska Górka*87. PTE, Katowice 1987.
 • Tomaszewicz Ł. : Zintegrowane modele gospodarki narodowej. PWE, Warszawa 1983.
 • Van Ness P.D., Miller R.K. , Kartcher A.D.: Quantitative Methods for Management Decisions. Mo Graw Hill Book Company, New York 1985.
 • Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1983.
 • Wandor B.W.: Symulacyjna gra kierownicza Van D'OR-R 84. PTE, Katowice 1984.
 • Wąsik B.: Elementy dynamiki systemowej dla ekonomistów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 1983.
 • Wąsik B.: Koncepcja budowy i wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego. W: Prace z zakresu badań operacyjnych i symulacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 288, Kraków 1989.
 • Wąsik B.: Modułowy symulator przedsiębiorstwa i Jego otoczenia. W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna Kraków 1989.
 • Wąsik B. :Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 36, Kraków 1977.
 • Wąsik B. : Symulacyjny model wzrostu firmy Dyfis-2. Warsztaty Symulogiczne nr 2. Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Katowice - Kraków - Wrocław 1991.
 • Wąsik В., Litwa A., Skrzypek J.: Równanie stanu w ba-daniach dynamiki obiektów ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1986.
 • von Winterfeldt D.: Decyzje w warunkach niepewności. W: Analiza systemowa. Podstawy i metodologia. Praca zbiorowa pod red. W. Findelsena. PWN, Warszawa 1985.
 • Wojciechowski W.: Oszacowania współczynników opóźnień inwestycyjnych. "Przegląd Statystyczny" 1989, z. 3-4.
 • Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego. Wyd. Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1976.
 • Zeliaś A.: Analiza czynnikowa Jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 131, Kraków 1980.
 • Zeliaś A.: Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. "Folia Oeconomlca Cracoviensia" 1982, z. 24.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy, wyd. II, PWE, Warszawa 1984.
 • Zeliaś A.: Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających. "Przegląd Statystyczny" 1970, z. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.