PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 19--44
Tytuł artykułu

Człowiek w świecie kompetencji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Man in the world of competence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój kompetencji i ich rozpoznawanie jest fundamentem autokreacji współczesnego społeczeństwa i własnej osobowości człowieka. Podstawowy wpływ na tę sytuację mają przystosowanie się, adaptacja, racjonalność i doświadczanie tego, co dzieje się wokół nas i w nas. Celem publikacji jest podkreślenie ważnych kwestii dotyczących kompetencji, dokładnie kompetencji kluczowych, kompetencji społecznych i pozytywnego prosperowania ludzi. Problematyka ta jest bardzo istotna w aspekcie rozwoju, działania i funkcjonowania człowieka. Aktywność jednostki ma wpływ na doskonalenie się w rolach określanych przez kulturę i społeczeństwo. Wymierny pożytek przynoszą działania służące realizacji mniej lub bardziej ważnych i oddalonych w czasie celów. Utrudnienia rozwojowe człowieka, zmagania się z własną niemożnością, słabością szczególnie w sferze psychicznej jednostki, w jego różnych aktywnościach są podyktowane kruchością struktury przestrzeni publicznej, jak i prywatnej przedsiębiorczości, słabością instytucji rodziny, starzejącym się społeczeństwem, osamotnieniem, co przekłada się na mały zasób i siłę kompetencji człowieka, wymagający wzmocnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of competences and their recognition is the foundation of the self-creation of modern society and human personality. Members of the public have the opportunity to influence change. Shaping attitudes and behaviors requires acceptance, treating the individual and society in accordance with the expectations. The basic influence on this situation is adaptation, adaptation, rationality and experiencing what is happening around us and in us. The aim of the publication is to highlight important issues concerning competences, precisely key competences, social competences and positive prosperity of people. This issue is very important in the aspect of human development, operation and functioning. The individual's activity influences the improvement in the roles defined by culture and society. Measures to achieve more or less important and time-bound goals bring measurable benefits. Difficulties in the development of people, struggles with their own inability, weakness especially in the individual's mental sphere, in his various activities are dictated by the fragility of the structure of public space, private enterprise, weakness of the family institution, aging society, loneliness, which translates into a small resource and the power of human competence, requiring reinforcement.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • A-Z ilustrowana encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2011.
 • Baraniak B., Kulpa-Puczyńska A., Brzeziński J., Grupa M., Jurga E., Maliszewska P., Nawrat D., Piekarski M., Sałyga M., Sternal E., Adepci pedagogiki pracy w projektach i eksploracjach naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.
 • Baraniak B., Wolter E., Sałyga M., Kulpa-Puczyńska A., Brzeziński J., Janiec S., Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.
 • Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2015.
 • Brzezińska A. I., Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, "Forum dydaktyczne", Wydawnictwo Uniwersytet Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy 2009: nr 5-6, s.6-14.
 • Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1980.
 • Dróżka W., Nauczycielskie przesłanki w trosce o przyszłość. Pamiętniki starszego pokolenia nauczycieli 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018.
 • Drzeżdżon W., Praca jako fundamentalna czynność człowieka. Studium interpretacyjne, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", 2015: t. 12, s. 96-117.
 • Dąbrowski K., Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Dobrowolska M., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Ulrich Beck, Warszawa 2002: recenzje, "Chowana"2004, t. 1:195-199.
 • Fidelus A., Praca nad osobista i społeczną tożsamością jednostki podstawa oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, [W:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kieszkowska A. (red.), Impuls, Kraków 2011, s. 291-303.
 • Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy praca człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • Janus K., Słownik pedagogiki i psychologii zagadnienia pojęcia terminy, Buchmann, Warszawa 2011.
 • Jaworska A., Humanistyczno-egzystencjalna koncepcja re-personalizacji sprawców przestępstw, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kieszkowska A. (red.), Impuls, Kraków2011, s.241-252.
 • Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2007.
 • Kieszkowska A., Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008.
 • Kieszkowska A., Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej konteksty resocjalizacyjne, Impuls, Kraków 2012.
 • Kieszkowska A., Tożsamość i podmiotowość jednostki w procesie reintegracji społecznej, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kieszkowska A. (red.), Impuls, Kraków 2011, s.253-267.
 • Kolbusz-Kielska R., Mój potencjał-kompetencje osobowe, Poradnik dla poszukujących pracy. Potencjał osobisty i zawodowy wybór ćwiczeń i testów, WUP CIiPKZ, Łódź 2016, 50-86.
 • Krawczyk-Blicharska M., Łata K., Późna dorosłość (sukces życia) i jego determinanty w opiniach seniorów, [w:] Sukces edukacyjny Sukces Zawodowy, Sukces życiowy, Łączek T. (red.), Difin Warszawa 2018, s. 284-297.
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001.
 • Lelińska K., Planowanie kariery a Interaktywna siec zawodów, Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych, Difin SA, Warszawa 2016.
 • Matczak A., Różne oblicza inteligencji, Funkcjonowanie intelektu a osobowość, "Studia Psychologiczne",2001: nr 2, s. 157-174.
 • Michel M., Program "Wykorzystaj szansę -zdobądź nowe umiejętności" jako przykład próby inkluzji społecznej młodzieży marginalizowanej, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kieszkowska A. (red.), Impuls, Kraków 2011, s. 597-603.
 • Nikitorowicz J., Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Impuls, Kraków 2013.
 • Nowacki T. W. (red. nauk.), Nowy Słownik Pedagogiki Pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Powszechnej TWP, Warszawa 2000.
 • Nycz E., Druga szansa młodzieży, Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 505, Opole 2014.
 • Olchawska M., Rozwijanie umysłu dyscyplinarnego, [w:] Neuroedukacja. Jak wykorzystywać potencjał mózgu w procesie uczenia się, Sikorski W.(red.), Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015, s.125-150.
 • Ostaszewski K., Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2014.
 • Ozga A., O rozwijaniu korzeni i skrzydeł-uwarunkowania twórczej adaptacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia, Wydawnictwo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.
 • Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo międzykulturowe, [w:] Cieślikowska D., Kownacka E., Olczak E., Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe a wyzwania między-kulturowe, KOWEZiU, Warszawa 2006, s. 11-21.
 • Pisz I., Łapuńka I., Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki cz.1, "Logistyka", 2014; nr 6:8714-8721.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Przewoźnik I., Współczesne "sytuacje życiowe" a aspiracje i oczekiwania młodzieży w ujęciu interdyscyplinarnym, [w:] Sukces edukacyjny Sukces zawodowy Sukces życiowy, Łączek T. (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 273-283.
 • Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki tom 2,PWN, Warszawa 2007.
 • Salata-Zasacka L., Sukces -powodzenie -samorealizacja, [w:] Sukces edukacyjny Sukces zawodowy, Sukces życiowy, Łączek T. (red.), Difin Warszawa 2018, s. 237-250.
 • Stankiewicz P. W świecie ryzyka. Niekończącej się opowieści Ulricha Becka, Warszawa 2002: recenzje, "Studia Socjologiczne", 2008; nr 3: 117-135.
 • Skuza A., "Outdooreducation" w procesie kształtowania kompetencji społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie, "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio a Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne", Ostrowiec Świętokrzyski, 2018: nr 2, s. 367-390.
 • Sternal E., Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych, "Przegląd Pedagogiczny", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014: nr 2, s.86-97.
 • Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Impuls, Kraków 2012.
 • Szołtysek J., Jeż R., Twaróg S., Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2015, nr 249, s. 11-20.
 • Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy wybrane uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 • Szymańska J., Moc i kruchość kompetencji społecznych w życiu młodego człowieka, [w:] Kompetencje społeczne w edukacji, pracy socjalnej i relacjach zawodowych, Janiak A. M., Jankowska K., Heller, (red.), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Artystyczny i Pedagogiczny, Poznań-Kalisz 2012, s. 9-26.
 • Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 • Theiss W., Radlińska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 • Tomaszuk A., Zarządzanie kompetencjami, [w:] Koncepcja i metody zarządzania, Matwiejczuk (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009; s. 199-213.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 • Wróblewska M., Kompetencje twórcze i zachowania transgresyjne jako korelaty sukcesu, [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży Teorie i badania, Uszyńska-Jamroc J., Bilewicz M. (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 242-254.
 • Zimbardo P.G., Gerrig, R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.
 • http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/ [dostęp 11.02.2019].
 • http://www.kotwice.lechaa.pl[dostęp 11.02.2019].
 • http://www.strefarozwoju.lechaa.pl[dostęp 11.02.2019].
 • http://www.kotwicakariery.lechaa.pl[dostęp 11.02.2019].
 • Markowicz A., Rynek pracy. Wsparcie dla osób z grupy NEET, https://dziennikzachodni.pl/rynek-pracy-wsparcie-dla-osob-z-grupy-neet/ar/12206357 [dostęp 11.02.2019].
 • ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:PL:HTML [dostęp 11.02.20].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.