PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 38 | 22--35
Tytuł artykułu

Znaczenie personalizacji klientów w zwiększaniu przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Customer Personalization in Increasing Competitive Advantage on the Manufacturing Enterprise Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu poruszono tematykę dotyczącą szeroko pojętej reorganizacji zarządzania współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw produkcyjnych. Wprowadzanie zmian w dotychczasowej działalności firm jest uzależnione od aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, wynikających z postępującej świadomości klientów, między innymi w aspekcie użytkowania wysokiej jakości produktów, a także nowych możliwości ich zakupu i dystrybucji. Decyzje podejmowane w tym odniesieniu przez osoby zarządzające organizacjami stanowią o zwiększaniu ilości zasobów niematerialnych (dane i informacje), a tym samym realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W konsekwencji możemy mieć do czynienia z podażą dóbr, na które w określonym momencie występuje popyt. Celem opracowania jest zaprezentowanie roli klientów i zasadności procesów ich personalizacji w aspekcie sukcesywnego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych poprzez zwiększanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto na podstawie weryfikacji wyników, które pozyskano w ramach przeprowadzonych badań ankietowych w grupie losowo wybranych respondentów, dokonano oceny świadomości konsumentów na temat wykorzystywanych przez firmy sposobów nawiązywania z nimi relacji. W opracowaniu podjęto także próbę określenia poziomu zaawansowania omawianych procesów i wykorzystania w tym celu nowoczesnych rozwiązań ICT2 w różnych sektorach gospodarczych polskich organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
This study deals with the subject of the broadly understood reorganization of management of modern manufacturing enterprises. Introducing changes in the current operations of companies depends on the current socio-economic conditions resulting from the increasing awareness of customers, including the aspect of using high-quality products, as well as new opportunities for their purchase and distribution. The decisions taken in this regard by organizations' management constitute an increase in the amount of intangible resources (data and information), and thus the implementation of planned investment projects. Consequently, there may be a supply of goods which are in demand at a certain moment. The purpose of the study is to present the role of clients and the legitimacy of their personalization processes in the aspect of the successive development of manufacturing enterprises by increasing their competitive advantage on the market. In addition, based on the verification of the results, which were obtained as part of surveys carried out in a group of randomly selected respondents, an assessment of consumer awareness of the methods used by companies to establish relationships with them was made. The study also attempts to determine the level of advancement of the processes in question and use modern ICT solutions in various economic sectors of Polish organizations for this purpose.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Andruszkiewicz K. (2015), Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 2.
 • Beyer K. (2012), Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 25.
 • Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wizja PRESS & IT, Warszawa.
 • Buchnowska D. (2006), CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Charciarek K., Pudło M. (2019), Zaawansowane technologie informacyjne wspomagające nawiązywanie kontaktów z klientem, "Zarządzanie i Finanse", R. 17. cz. 1, nr 1.
 • Chomiak-Orsa I. (2013), Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dobiegała-Korona B. (2012), Nowa rola marketingu w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 • Francik K., Charciarek M., Pudło M. (2015), Ryzyko i innowacje w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W. (red.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Francik K., Pudło M. (2016a), Systemy wspomagające relacje z klientami w aspekcie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Kościelniak H., Brendzel-Skowera K. (red.), Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, t. 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Francik K., Pudło M. (2016b), Systemy wspomagania decyzji w aspekcie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 22.
 • Francik K., Pudło M. (2016c), Znaczenie wiedzy w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Smoląg K., Wrzalik A. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Grego-Planer D., Liczmańska K., Petrykowska J. (2013), Korzyści wynikające z budowania długotrwałych relacji z klientami w firmach usługowych, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 10(59).
 • King J. (2016), W stronę klienta, "Computerworld", marzec.
 • Markiewicz J. (2014), Nowa rola klienta w procesie tworzenia wartości, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 41, nr 2.
 • Moczulska M., Stankiewicz J. (2016), Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji - założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania, "Nauki o Zarządzaniu", nr 2 (27).
 • Orzelska P. (2010), System CRM podstawą sukcesu zarządzania relacjami z klientami, [w:] Skrzypek E. (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin.
 • Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami - aspekt procesu tworzenia wartości, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1(18).
 • Porter P.H., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth, "Harvard Business Review", January-February.
 • Pudło M., Francik K. (2017), Cyfryzacja przedsiębiorstw sektora MSP w dążeniu do organizacji horyzontalnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10(813).
 • Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań (2018), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii / Siemens, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012), Niematerialne zasoby sieci międzyorganizacyjnych, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 5(37).
 • Włodarczyk R. (2017), Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25, t. 2.
 • Żak K. (2012), Zaufanie i zaangażowanie jako determinanty budowania wartości klienta oraz wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.