PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 55--67
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny jako wartość w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Intellectual Capital as a Value in an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu są uwarunkowania związane z działalnością przedsiębiorstw, a zwłaszcza kwestie związane z generowaniem przez nie wartości, które decydują o sukcesie rynkowym. Z uwagi na otoczenie, a także dla realizacji koniecznej i pożądanej strategii, niezbędne jest zwrócenie uwagi na własność intelektualną, na którą składają się posiadane przez przedsiębiorstwa prawa wyłączne (w tym patenty), jak i na zagadnienie kapitału ludzkiego zaangażowanego w tworzenie, rozwijanie i praktykowanie tej własności intelektualnej oraz znaczenie zasobów ludzkich pod kątem posiadanych przez przedsiębiorstwa kompetencji rynkowych. Celem artykułu jest określenie roli oraz znaczenia własności intelektualnej oraz kapitału intelektualnego dla funkcjonowania oraz efektywności przedsiębiorstw. Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury przedmiotu, po czym dokonano zestawienia i syntezy przytoczonych zagadnień oraz wyciągnięto wnioski. Poczynione na potrzeby niniejszego artykułu działania pozwoliły dostrzec duże znaczenie zdefiniowanej oraz uregulowanej prawnie własności intelektualnej dotyczącej konkretnych, odpowiednio spisanych rozwiązań. Jednocześnie wykazano znaczącą rolę zasobów ludzkich posiadanych przez podmioty gospodarcze oraz wzajemne powiązanie oraz oddziaływanie wymienionych składowych, które nieodłącznie wpisują się w istnienie oraz efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw. W ramach zastosowanej metody badawczej dokonano przeglądu literatury przedmiotu, zestawiając ze sobą składowe własności intelektualnej w przedsiębiorstwie przyczyniające się w sposób znaczący do generowania przezeń wartości, takie jak posiadanie i/lub korzystanie z chronionych prawem rozwiązań oraz obecność odpowiednio wykwalifikowanego potencjału pracowniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
A basis for this theme are conditions connected with the enterprises' activity, with a focus on the issues associated with a generation of the value, as they predominantly constitute the market success of the business entities. Considering the environment and the market conditions, as well as for implementing the necessary and desired market strategy by the enterprises, it is essential paying particular attention to a calculable aspect of intellectual property involving the entities' exclusive rights (including patents), as well as to an issue of a human capital engaged in creating, development and performing of this intellectual property and a significance of the human resources as such for the particular entities as to the owned market expertise. An objective of this study was precising of the role and an estimation of the relative importance of intellectual property and intellectual capital for the functioning and effectiveness of the enterprises. As a test method it was used an analysis of the respective literature, following which summarising and synthesis of the provided issues were done and the conclusions drawn. Made for the purposes of this development activities allowed to notice a great importance of the defined and legally regulated intellectual property concerning the particular, appropriately written solutions, while simultaneously demonstrating a prominent role of human resources.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bontis N. (2002), Managing Organisational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field, in: Chun Wei Choo and Nick Bontis (eds.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organisational Knowledge, Oxford University Press, 2002.
 • Brant J., Lohse S. (2013),Enhancing Intellectual Property Management and Appropriation by Innovative SMEs, Innovation and Intellectual Property Series Research Paper, No 1, International Chamber of Commerce, 5.
 • Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnome, Katowice.
 • Brooking A. (1998), Intellectual Capital, Cengage Learning, EMEA, London.
 • Bubel D. (2016), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach non-profit. Studium przypadku dla bibliotek publicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Cantatore F., Crawford-Spencer E. (2018), Effective intellectual property management for small to medium business and social enterprises, Brown Walker Press, USA.
 • Cantatore F., Crawford-Spencer E. (2014), Yours, Mine, and Ours: The Development, Management and Protection of Intellectual Property in Third Sector Enterprise, "Intellectual Property Quarterly", vol. 3.
 • Danielak W. (2013), Wykorzystanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa, PTE, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2019), Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metody VAICTM - studium przypadku, Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Edvinsson L., Malone M. (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower, Harper Business.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • EUbusiness (2016), http://www.eubusiness.com/Focus/16-10-25.
 • Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gollin M.A. (2008), Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World, Cambridge University Press.
 • Granstrand O. (1999), The Economics and Management of Intellectual Property, Edward Elgar.
 • Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R. (2008), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • King K. (2003), The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill, World Intellectual Property Organization, June, http://www.wipo.int/sme/en/documents/value_ip_intangible_assets.htm.
 • Lev B. (2002), The Importance of Organizational Infrastructure (OI), "Financial Executive Magazine", lipiec-sierpień.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press.
 • PARP (2012), Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie. Prawa własności intelektualnej dla klastrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Parr R.L. (2018), Intellectual property, valuation, exploitation and infringement damages, fifth edition, by John Wiley & Sons.
 • Skrzypek E. (2009), Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, w: Skrzypek E., Sokół A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Sopińska A. (2007), Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 76.
 • Sopińska A., Wachowiak P. (2003), Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru, w: Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Stefańska D., Bubel D., Barcik A. (2019), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w perspektywie nowego zarządzania publicznego Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, "Zarządzanie", nr 34.
 • Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency.
 • Tosato A. (2011), Security Interests Over Intellectual Property, "Journal of Intellectual Property. Law & Practice", vol. 6(2).
 • Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Urbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • USPTO (2016), Intellectual Property and the U.S. Economy, Update, USPTO.
 • Van Caenegem W. (2002), Intellectual Property and Intellectual Capital, "Intellectual Property", No. 10.
 • Youndt M.A., Subramaniam M., Snell S.A. (2004), Intellectual Capital Profiles: An Examination of Investments and Returns, "Journal of Management Studies", 41(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.