PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 101--124
Tytuł artykułu

Marketplace Trade in Poland. State in 2008-2018 and Prospects

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Handel targowiskowy w Polsce. Stan w latach 2008-2018 i perspektywy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W Polsce handel targowiskowy ma długoletnią tradycję. W jego rozwoju dają się zauważyć interesujące tendencje. Znaczny wzrost natężenia tej formy handlu nastąpił w pierwszych latach transformacji systemowej. Istotny wzrost liczby targowisk odnotowano także w latach 2000-2008. Po 2008 r. znaczenie handlu targowiskowego zaczęło maleć. Celem artykułu jest zobrazowanie zmian handlu targowiskowego w latach 2008-2018, identyfikacja głównych czynników jego rozwoju oraz wskazanie tych, które będą miały znaczenie na przyszłość. Wykorzystano wtórne dane statystyczne GUS pochodzące z Banku Danych Lokalnych (BDL) i statystyki rynku wewnętrznego, wyniki badań bezpośrednich, raporty różnych instytucji i agencji analitycznych oraz dostępną literaturę przedmiotu. Przeprowadzone analizy pokazały, że w latach 2008-2018 ubyło w Polsce 1240 targowisk, w tym 105 stałych i 1135 sezonowych. Głównym czynnikiem sprawczym tego zjawiska była ekspansja sieci sklepów dyskontowych i zmiana preferencji nabywców. Rządowe programy rewitalizacji targowisk i prawne regulacje ułatwiające producentom rolnym sprzedaż żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie nie odwróciły tej tendencji. Na ożywienie handlu targowiskowego może wpłynąć obserwowany wzrost zainteresowania konsumentów zakupem nieprzetworzonej i bezpiecznej dla zdrowia żywności związany z pandemią koronawirusa. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, marketplace trade has a long tradition. There are interesting trends in its development. This form of trade was intensified substantially in the first years of the systemic transformation. A significant increase in the number of marketplaces was also observed in 2000-2008. However, the role of the marketplace in the retail trade sector has declined since 2008. The aim of this paper is to illustrate changes in trading at street markets in2008-2018, identify the main factors influencing their development and pinpoint those which will be significant in future. The sources include secondary data of the Polish Central Statistical Office (GUS) from the Local Data Bank (BDL), internal market statistics, direct research results, reports from various analytical institutions and agencies and available literature. The analysis of the data showed that the number of street markets in Poland declined by 1240 during 2008-2018, including 105 permanent markets and 1135 seasonal ones. The main reason for this change was the growth of discount stores and changes in customer preferences. Government programmes aimed at revitalising street markets and legal regulations facilitating the direct sale of food produced by farmers have not reversed this trend. The observed significant increase in consumer interest in unprocessed food which is safe for human health, which might be linked to the coronavirus pandemic, could result in a revival of street markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw Management University
Bibliografia
 • 10 trendów konsumenckich, na które wpłynął COVID-19 (analiza) (2020). Retrieved from: https://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/.
 • Badanie: w czasie pandemii za lokalne produkty Polacy są gotowi zapłacić więcej (2020). Retrieved from: https://forsal.biznes.pl/aktualnosci/artykuły/.
 • Badanie: zachowania konsumenckie Polaków wobec pandemii COVID-19 (2020). Retrieved from: https://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info.
 • Biedronka planuje otworzyć ponad 100 sklepów netto w 2020 r. (2020). Retrieved from: https:// www.money.pl/gielda/.
 • Chechelski, P. (2009). Ocena globalizacji łańcucha żywnościowego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Vol. XI, Issue 3, pp. 55-60.
 • Chechelski, P. (2015). Ewolucja łańcucha żywnościowego. In: I. Szczepaniak, K. Firlej (eds.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna (pp. 45-64). Kraków- -Warszawa: UE w Krakowie, IERiGŻ-PIB.
 • Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu - diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, No. 28, pp. 25-46.
 • Cyran, K. (2013). Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, No. 10(59), pp. 142-155.
 • Czubała, A. (1996). Dystrybucja produktów. Warszawa: PWE .
 • Dani, S. (2016). Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. Warszawa: PWN.
 • Dąbrowski, J.M. (1996). Handel targowiskowy. Fenomen polskiej transformacji. Gdańsk: IBnGR.
 • Dobra kondycja finansowa targowisk i bazarów (2020). Retrieved from: https://www.portalspozywczy. pl/handel/wiadomosci/.
 • Dobrowolski, D., Marciniak, A., Łojewski, Z., Bartnik, G. (2016). Technologie semantyczne w zarządzaniu łańcuchami żywności. In: R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Vol. II (pp. 25-34). Opole: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • European Economic Forecasts. Spring 2020 (2020). Brussels: European Commission.
 • Finanse, jedzenie, zakupy, czyli wszystko o konsumencie w czasach pandemii (2020). Retrieved from: https://www.ipsos.com/pl-pl/.
 • GfK: Bezpieczeństwo w sklepach warunkiem utrzymania zaufania klientów (2020). Retrieved from: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/.
 • Global Economic Prospects. Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis (2020). Washington DC: World Bank Group.
 • Hamulczuk, M. (2016a). Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Vol. 103(2), pp. 70-77.
 • Hamulczuk, M. (2016b). Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce i jego uwarunkowania. Handel Wewnętrzny, No. 6(365), pp. 92-102. Handel detaliczny - wszystko co musisz wiedzieć! Poradnik Przedsiębiorcy (2017). Retrieved from: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-handel-detaliczny/.
 • Jak i gdzie kupujemy żywność? (2013). Warszawa: CBOS. Komunikat z badań BS/94/2013. Retrieved from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_094_13.PDF.
 • Jak koronawirus zmienił zwyczaje zakupowe Polaków (report) (2020). Retrieved from: https:// brief.pl/jak-koronawirus-zmienil-zwyczaje-zakupowe-polakow-raport/.
 • Jastrzębowski, S., Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, No. 103, pp. 107-117.
 • Kampania informacyjna - "Kupuj świadomie - Produkt polski" (2020). Retrieved from: https:// www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/.
 • Karasiewicz, G., Trojanowski, M. (2016). Internacjonalizacja handlu detalicznego produktów spożywczych w Polsce. Problemy Zarządzania, No. 1(57), pp. 5-11.
 • Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Koronawirus: branża HoReCa w coraz gorszej sytuacji (2020). Retrieved from: https://retailmarketexperts. com/aktualnosci/rynek-i-trendy/.
 • Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza. Planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.
 • Kozera, M. (2007). Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent - konsument w Polsce i krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Vol. XVII, pp. 240-246.
 • Kropiwnicki, J. (2003). Fenomen bazarów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, No. 170, pp. 107-121.
 • Kucharska, B. (2016). Sieci dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta. Handel Wewnętrzny, No. 3(262), pp. 195-205.
 • Maternowska, M. (2011). Logistyka i łańcuchy dostaw a wartość i metody jej tworzenia. Logistyka, No. 2, pp. 429-434.
 • Mazurkiewicz P. (2017). Bazary rosną, sprzedając towary za 20 mld zł rocznie. Rzeczpospolita z dnia 02.05, No. 101(10 739).
 • Metodologia badań rynku targowiskowego. Przewodnik do badań na targowiskach. Materiał przygotowany do celów szkoleniowych (2002). Warszawa: MRiRW, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych.
 • Michalak, S., Sojkin, B. (2018). Targowiska jako miejsca zakupu mieszkańców dużych miast w Polsce. Handel Wewnętrzny, No. 4(375), pp. 237-339.
 • Michalczyk, J. (2017). Rola procesów globalizacji i integracji europejskiej w kształtowaniu się łańcuchów dostaw żywności. Ekonomia XXI wieku, No. 3(15), pp. 32-53.
 • Michałowska, M., Urban, S. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Vol. 100(2), pp. 108-118.
 • Momot, R. (2016). Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce. Warszawa: Fundacja Republikańska.
 • Mój Rynek (2011). Warszawa: MRiRW. Pandemia wciąż silnie wpływa na zachowania zakupowe Polaków (report) (2020). Retrieved from: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuły/.
 • Plichta, G. (2005). Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 680, pp. 59-74.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016). Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa. Przedsiębiorczość - Edukacja, No. 12, pp. 217-232.
 • Polacy w dobrym nastroju w 2020 roku (2020). Warszawa: Santander Consumer Bank. Retrieved from: https://www.santanderconsumer.pl/serwis-prasowy/aktualnosci.
 • Report: The Global State of Consumer Tracker (2020). Warszawa: Deloitte. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages.
 • Reort: Wpływ COVID-19 na rynek FMCG (2020). Retrieved from: https://www.portalspozywczy. pl/handel/wiadomosci/.
 • Reiserer, A. (2020). Poland's GDP to Fall by 3,5 Per Cent in 2020. London: EBRD. Retrieved from: https://www.ebrd.com/news/2020/.
 • Renesans handlu na targowiskach (2018). Warszawa: Praska Giełda Spożywcza. Retrieved from: https://www.praskagieldaspozywcza.pl/renesans_handlu_na_targowiskach/.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego wynagradzania dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcuchów dostaw żywności w Europie. (2009).(2009/2237(INI)). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ ?uri=CELEX:52010IP0302/.
 • Rolniczy handel detaliczny (2020). Warszawa: Główny Inspektorat Weterynarii. Retrieved from: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny/.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (2016a). Dz.U., poz. 1230.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (2016b). Dz.U., poz. 451.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (2015). Dz.U., poz. 1703.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. (2007). Dz.U., poz. 774.
 • Rynek wewnętrzny w 2008 r. (2009). Warszawa: GUS.
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (2019). Warszawa: GUS.
 • Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych (2020). Warszawa: CBOS. Komunikat z badań No. 56/2020. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2020/K_056_20.PDF.
 • Słownik pojęć. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej (2020). Warszawa: GUS. Retrieved from: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/.
 • Strach przed koronawirusem sprawia, że 40 proc. z nas robi zakupy na zapas i ponad bieżące potrzeby (2020). Retrieved from: https://www.qbusiness.pl/index.php?.mact=News,cntnt01 ,detal,0&cntnt01arcicleid=45049.
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r. (2020). Warszawa: GUS.
 • Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
 • Szulce, H., Chwałek, J., Ciechomski, W., Mielczarczyk, Z. (2008). Ekonomika handlu. Podręcznik. Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Szymanowski W. (2008). Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Warszawa: Difin.
 • Szymanowski, W. (2009). Wpływ procesów globalizacji na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce. Wieś i Rolnictwo, No. 4(145), pp. 83-96.
 • Świetlik, K. (2014). Ogólne tendencje w rozwoju popytu na żywność. In: K. Świetlik (ed.), Popyt na żywność. Stan i perspektywy. Seria: Analizy Rynkowe, No. 15 (pp. 9-30). Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 • Twardzik, M. (2017). Sklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polsce. Space-Society-Economy, No. 22, pp. 7-22.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1990). Dz.U., poz. 95.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (2020). Dz.U., poz. 713.
 • W czasie pandemii większość osób chce ciąć wydatki domowe (2020). Retrieved from: https:// www.wnp.pl/finanse/.
 • Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
 • Wolański, N. (1987). Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka. Warszawa: PWN.
 • World Economic Outlook: The Great Lockdown (2020). Washington DC: IMF.
 • Woś, A. (1996). Agrobiznes. Makroekonomika. Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • Wójcik, K. (2015). Handel na miejskim bazarze bez opłat. Rzeczpospolita z dn. 4.11.2015 r., No. 258(10 287).
 • Z obawą patrząc w portfel - jak epidemia wpływa na budżet Polaków (2020). Warszawa: SW Research. Retrieved from: https://swresearch.pl/news/.
 • Zalega, T. (2013). Smart shopping - nowy trend konsumencki. Handel Wewnętrzny, No. 6, pp. 43-55.
 • Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków (2016). Warszawa: CBOS. Komunikat z badań No. 138/2016. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16.PDF.
 • Zdrowsze odżywianie Polaków w czasie i po pandemii (2020). Retrieved from: https://ouichef. pl/artykuly/.
 • Zwyczaje i czynniki wpływające na spożycie warzyw i owoców przez Polaków, czyli wyniki czerwcowych Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców (2020). Retrieved from: https:// apetytnapolskie.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.