PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 125--143
Tytuł artykułu

Influence of Climate Change on the Global Condition of the Environment and Agriculture in the Opinion of Rural Youth in the Podkarpackie Province

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ zmiany klimatu na globalny stan środowiska i rolnictwa w opinii młodzieży wiejskiej województwa podkarpackiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest poznanie opinii młodzieży wiejskiej w zakresie jej świadomości dotyczącej zmiany klimatu i wpływu tej zmiany na rolnictwo oraz na ich podstawie stwierdzenie, czy młodzież ta posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą globalnych zmian klimatu. Cel ten wynika z faktu, że świat coraz dotkliwiej odczuwa skutki zmiany klimatu związane z częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych powiązanych ze wzrostem temperatur powietrza, występowaniem okresowych fal susz i upałów, gwałtownych huraganów czy topnieniem lodowców. Zmiany te, zaczynające już przybierać etap sytuacji kryzysowej, związane są głównie z emisją gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla, za którą odpowiedzialność ponosi przede wszystkim ludzkość. Konieczne zatem staje się zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, począwszy od dzieci i młodzieży, która w najbliższej przyszłości będzie sterować rozwojem regionów i świata, jak wielkim zagrożeniem dla nich, dla rolnictwa, a w konsekwencji dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia ludzkości są postępujące zmiany klimatu. Młodzież obecnie potrzebuje odpowiedniego wsparcia od naukowców oraz nauczycieli, którzy pomogą jej zrozumieć i uświadomią, jak wielką sprawą jest konieczność podjęcia działań adaptacyjnych związanych z eliminowaniem zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, uprawą gatunków roślin bardziej odpornych na zaistniałe warunki klimatyczne, ochroną bioróżnorodności, zasobów wodnych, lasów i gleby. W artykule przedstawiono przyczyny oraz konsekwencje zmian klimatu w świetle badań oraz opinii społeczeństwa, wpływ zmian klimatu na rolnictwo oraz opinie badanej młodzieży wiejskiej z woj. podkarpackiego na temat współczesnych zmian klimatu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to find out the opinions of rural youth regarding their awareness of climate change and the impact of this change on agriculture, and based on it, to determine whether these young people have adequate knowledge about global climate change. This goal results from the fact that the world is more and more severely affected by the effects of climate change associated with a more frequent occurrence of extreme weather phenomena, air temperature increase, periodic drought and heat waves, violent hurricanes or melting glaciers. These changes, which are already beginning to take a stage of crisis, are mainly associated with the emission of greenhouse gases, and above all carbon dioxide, for which humanity is primarily responsible. It is therefore necessary to increase the awareness of rural residents, starting with children and young people, who in the near future will steer the development of regions and the world, about how great a threat are progressive climate changes to them, agriculture, and consequently to food security and human health. Young people currently need appropriate support from scientists and teachers who will help them understand and realize how important and necessary it is to undertake adaptation measures related to eliminating threats resulting from climate change, growing plant species more resistant to climatic conditions, protecting biodiversity, and water resources, forests and soil. The article presents the causes and consequences of climate change in the light of research and public opinion, the impact of climate change on agriculture and the opinions of the surveyed rural youth from the Podkarpackie Province on contemporary climate change. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bański, J., Błażejczyk, K. (2005). Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. In: G. Dybowski (ed.) Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie (pp. 206-233). Program Wieloletni 2005-2009, No. 17. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Bellon, M. (2019). Zmiana klimatu zagraża rolnictwu w UE. Na południu Europy uprawa może w ogóle ustać. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zmiana-klimatu- -i-jej--wplyw-na-rolnictwo-w-europie-raport-eea/r3hfthl (access date: 6.9.2019).
 • Dai, A. (2013). Increasing Drought under Global Warming in Observations and Models. Nature Climate Change, Vol. 3, pp. 52-58. DOI: 10.1038/nclimate1633.
 • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i rybactwa w Polsce (2019). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Domański, T. (2020). Właśnie się zaczęła największa susza od lat. Polacy boleśnie odczują własne zaniedbania. Retrieved from: https://spidersweb.pl/2020/04/susza-w-polsce-2020. html (access date: 28.4.2020).
 • EBI Climate Survey (2018). Polacy są mniej zaniepokojeni zmianą klimatu niż inne na-rody europejskie. Retrieved from: https://nowa-energia.com.pl/2018/11/09/ankieta-ebi-dotyczaca-- klimatu-polacy-sa-mniej-zaniepokojeni-zmiana-klimatu-niz-inne-narody-europejskie/ (access date: 9.11.2018).
 • EEA (2019). The European Environment - State and Outlook 2020. Knowledge for Transition to a Sustainable Europe. European Environment Agency2019, Copenhagen Denmark. pp. 72-92. Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020 (access date: 5.5.2020).
 • European Climate Change Programme, Working Group II Impacts and Adaptation, Agriculture and Forestry, Sectoral Report (2006). European Commision. Retrieved from: https://ec.europa. eu/clima/ sites/clima/files/eccp/second/stakeholder/docs/agriforestry_en.pdf (access date: 15.01.2020).
 • Global Carbon Atlas. CO2 Emission. Retrieved from: http://globalcarbonatlas.org/en/CO2- emissions (access date: 15.5.2020).
 • GUS (2019). Ochrona środowiska 2019. Warszawa: GUS.
 • Hanna, E., Navarro, F.J., Pattyn, F., Dominigues, C.M., Fettweis, X., Ivins, E.R., Nicholls, R., Ritz, C., Smith, B., Tulaczyk, S., Whitehouse, P.L., Zwally, H.J. (2013). Ice-sheet Mass Balance and Climate Change. Nature, Vol. 498, pp. 51-59. DOI: 10.1038/nature12238.
 • Hoegh-Guldberg, O., Mumby, P.J., Hooten, A.J., Steneck, R.S., Greenfield, P., Gomez, E., Harvell, C.D., Sale, P.F., Edwards, A.J., Caldeira, K., Knowlton, N., Eakin, C.M., Iglesias-Prieto, R., Muthiga, N., Bradbury, R.H., Dubi, A., Hatziolos, M.E. (2007). Coral Reefs Under Rapid Climate Change and Ocean Acidification. Science, Vol. 318, Issue 5857, pp. 1737-1742. DOI: 10.1126/science.1152509.
 • Kabza, M. (2019). Można uniknąć dużych skutków ekonomicznych zmian klimatu. Retrieved from: https://forsal.pl/artykuly/1433827,mozna-uniknac-duzych-skutkow-ekonomicznych-zmian- -klimatu.html (access date: 12.10.2019).
 • KLIMADA (2019). Konsekwencje zmian klimatu. Polityka adaptacyjna rolnictwa do zmian klimatu do roku 2070. Retrieved from: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/ konsekwencje-zmian-klimatu/ and: http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/rolnictwo/ (access date: 5.2.2020).
 • Kowalczyk, M. (2018). CO2 zmienia klimat. Jak ocieplenie klimatu zmieni polską wieś? Retrieved from: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/jak-ocieplenie-klimatu-zmieni-polska-wies/ (access date: 4.12.2018).
 • Kundzewicz, W., Kozyra, J. (2011). Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polsh Journal of Agronomy, No. 7, pp. 68-81.
 • Kurtyka, M. (2020). Ministerstwo Klimatu: Neutralność klimatyczna to koszt 400 mld euro. Retrieved from: https://biznesalert.pl/ministerstwo-klimatu-neutralnosc-klimatyczna-koszt- -in-terpelacja-poselska-energetyka/ (access date: 24.1.2020).
 • Lenton, T.M., Rockström, J., Gaffney, O., Rahmstorf, S., Richardson, K., Steffen, W., Schellnhube, H.J. (2019). Climate Tipping Points - Too Risky to Bet Against. Nature, Vol. 575(7784), pp. 592- 595. DOI: 10.1038/d41586-019-03595-0.
 • Moore, J.W. (2014). Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-świtowy?. Praktyka Teoretyczna, No. 4(14), pp. 259-267.
 • Nelson, G.C., Rosegrant, M.W., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., Rinigler, C., Msangi, S., Palazzo, A., Batka, M., Magalhaes, M., Valmonte-Santos, R., Ewing, M., Lee, D. (2009). Climate Change: Imact on Agriculture and Costs of Adaptation. Washington: International Food Police Research Institute. DOI: 10.2499/0896295354.
 • Parmesan, C. (2006). Ecological and Evolutionary Respnsens to Recent Climate Change. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, Vol. 37(1), pp. 637-669. DOI: 10.1146/annu- -rev.ecolsys.37.091305.110100
 • Polacy wobec zmian klimatu. Komunikat z badań (2018). Komunikat z badań, No. 158/2018. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Polityka klimatyczna - fakty i mity (2018). Warszawa: Heinrich Böll Stiftung.
 • Popkiewicz, M. (2013). Fakty i mity. Mit: nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia. Retrieved from: https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nauka-nie-jest-zgodna-w-temacie- globalnego-ocieplenia-7 (access date: 30.7.2013).
 • Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2019). Nauka o klimacie. Warszawa: Post FACTUM.
 • Rogala, B. (2020). To rolnikom powinno najbardziej zależeć na ochronie klimatu, bo najmocniej odczują zmiany - wywiad z dr. Zbigniewem Karaczunem. Retrieved from: https://300gospodarka. pl/wywiady/to-rolnicy-najmocniej-ze-wszystkich-odczuja-skutki-zmian-klimatu-wywiad-z- -dr-zbigniewem-karaczunem (access date: 14.2.2020).
 • Sadura, P., Murawska, K., Włodarczyk, Z. (2017). Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.
 • Sánchez-Bayo, F., Wyckhuys, K.A.G. (2019). Worldwide Decline of the Entomofauna: A Review of its Drivers. Biological Conservation, Vol. 232, pp. 8-27.
 • Saunois, M., Jackson, R.B., Bousquet, P., Poulter, B., Canadell, J.G. (2016). The Growing Role of Methane in Anthropogenic Climate Change. Environmental Research Letters, Vol. 11, No. 12:120207. DOI: 10.1088/1748-9326/11/12/120207.
 • Sękowski, M. (2014). Uwarunkowania produkcji roślinnej w kontekście zmian klimatycznych. Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
 • Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T.M., Folke, C., Liverman, D., Summerhayes, C., Barnosky, A.D., Cornell, S., Crucifix, M., Donges, J.F., Fetzer, I., Lade, S.J., Scheffer, M., Winkelmann, R., Schellnhuber, H.J. (2018). Trajectories of the System in the Anthropocene. PNAS, Vol. 115, Issue 33, pp. 8252-8259. DOI: 10.1073/pnas.1810141115.
 • Stroeve, J.C., Kattsov, V., Barrett, A., Serreze, M., Pavloya, T., Holland, M., Meier, W.N. (2012). Trends in Arcticseaiceextent from CMIP5, CMIP3 and Observations. Geophisical Research Letter, Vol. 39, Issue 16. L16502. DOI:10.1029/2012GL05267.
 • Szafraniec, K., Boni, K. (ed.) (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Szymański, D. (2020). Walczymy z jednym kryzysem, a już do Polski zawitał drugi. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/susza-w-polsce-wplynie-na-ceny-warzywi- owocow/25c8mxt (access date: 15.4.2020).
 • Tubiello, F.N., Soussana, J.F., Howden, S.M. (2007). Crop and Pasture Response to Climate Change. PNAS, Vol. 104, No. 50, pp. 19686-19690, DOI: 10.1073/pnas.0701728104.
 • Weather, Climate & Catastrophe Insight. 2019 Annual Report (2019). Aon Empower Results, Chicago. Retrieved from: http: //thoughtleadership.aon.com/Documents/20200122-ifnatcat2020. pdf?utm_source=ceros&utm_medium=storypage&utm_campaign=natcat20 (access date: 24.1.2020).
 • WMO (2019a). Greenhouse Gas Bulletin: The State of Greenhouse Gases in the AtmosphereBased on Global Observations through 2018, No. 15/25. Retrieved from: https://library.wmo.int/ doc_num.php?explnum_id=10100 (access date: 30.11.2019).
 • WMO (2019b). Provisional Statement on the State of the Global Climate in 2019. WMO.
 • Yao, T., Thompson, L., Yang, W., Yu, W., Gao, Y., Guo, X., Yang, X., Duan, K., Zhao, H., Xu, B., Pu, J., Lu, A., Xiang, Y., Kattel, D.B., Joswiak, D. (2012). Different glacier status with atmospheric circulations in Tibetan Plateau and surroundings. Nature Climate Change, Vol. 2, pp. 663-667.
 • Zagrożenie suszą - raport kwiecień 2020 r. Retrieved from: https://stopsuszy.pl/zagrozenie-susza- raport-kwiecien-2020-r/ (access date: 4.5.2020).
 • Zmiany klimatu zagrażają rolnictwu w UE. Retrieved from: https://www.pb.pl/zmiany-klimatu- -za-grazaja-rolnictwu-w-ue-969440 (access date: 4.9.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.