PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 126 | 29--39
Tytuł artykułu

Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Policy Implemented in Rural Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka społeczna ma na celu w głównej mierze minimalizowanie problemów społecznych, a zwłaszcza dysproporcji dochodowych zarówno między grupami zawodowymi, jak i w ujęciu regionalnym. Jednym z przyjętych zadań analizowanej polityki jest wsparcie finansowe udzielane gospodarstwom domowym między innymi przez zagwarantowanie im poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie dochodów. Przedmiotem badań było oszacowanie skuteczności polityki społecznej realizowanej w Polsce na przykładzie gminy wiejskiej. W opracowaniu podjęto próbę wskazania wymiernych efektów wprowadzonego w Polsce instrumentu polityki społecznej, jakim jest program "Rodzina 500+". Wspiera on finansowo rodziny, polepszając ich sytuację materialną. Ponadto w założeniu jego twórców ma na celu poprawę współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce. Zauważalne są również niedoskonałości analizowanego instrumentu polityki społecznej, który negatywnie wpływa na sytuację zawodową ludności, w szczególności kobiet. Jednak w większości program "Rodzina 500+" jest oceniany pozytywnie przez jego beneficjentów. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych nie można stwierdzić, że jego wprowadzenie przyczyni się do przyrostu urodzeń, a według respondentów koszty z tym związane mogą przyczyniać się do ograniczania współfinansowania obszarów życia równie pożądanych przez społeczeństwo (edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna). (abstrakt oryginalny)
EN
Social policy primarily aims to minimise social problems, in particular the issues concerning income disparities amongst professional groups as well as regionally. One of the adopted objectives of the analysed policy is the financial support for households, including guaranteeing a sense of security, especially in terms of income. The subject of the study was to assess the effectiveness of social policy implemented in Poland on the example of a rural municipality. The study attempts to indicate the measurable effects of a social policy instrument implemented in Poland, specifically the "Family 500+" programme. The programme supports families by improving their financial situation. In addition, according to its creators, the objective of the programme is to increase the birth rate in Poland. The imperfections of the analysed social policy instrument are also noticeable. It negatively affects the employment situation in the country, particularly for women. However, in most cases, the "Family 500+" programme is positively rated by the beneficiaries. Based on the results of the con-ducted study, it cannot be concluded that the "Family 500+" programme contributes to the increase in the birth rate, while the costs of its implementation may contribute to limiting the cofinancing of other areas of life, ones that are desired by the society to the same degree (education, health care, public infrastructure). (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BEDNARZ M., 2008: Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, Wydawnictwo KPS, Bydgoszcz.
 • BIEŃKOWSKA I., KITLIŃSKA-KRÓL M., 2017: Rodzina w świetle danych demograficznych w Polsce i w Europie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 112, 35-46.
 • BRZEZIŃSKI M., CHŁOŃ-DOMIŃCZAK A., KOTOWSKA I.E., MAGDA I., MYCK M., NAJSZTUB M., TYROWICZ J., 2019: "Rodzina 500+" - ocena programu i propozycje zmian, pobrane z: https://ibs.org.pl/app/uploads/2019/05/Raport_500plus.pdf [do-stęp: 12.10.2019].
 • DOBROWOLSKI Z., 2017: Instrumenty finansowania polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków. Główny Urząd Statystyczny, 2018: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018, Warszawa, pobrane z: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualno-sci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf [dostęp: 10.12.2019].
 • GROMADA A., 2017: Rodzina 500+ jako polityka publiczna, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, pobrane z: www.krytykapolityczna.pl/file/2016/02/ gromada_ro-dzina_500.pdf [dostęp: 10.10.2019].HAPONIUK M., 2013: Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa, pobrane z: www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2013/09/Demografia_01.10.pdf [do-stęp: 20.10.2019].
 • MYCK M., 2016: Estimating labour supply response to the introduction of the Family 500+ Programme, CenEA Working Paper, pobrane z: www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_papers/cenea_wp_0116.pdf [dostęp: 10.09.2019].
 • RUDZIK-SIERDZIŃSKA A., 2017: Czy program "Rodzina 500+" wywołał efekt na rynku pracy?, Instytut Obywatelski, Warszawa, pobrane z: www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/ruzik_15.pdf [dostęp: 15.06.2019].
 • SUPIŃSKA J., 2014: Dylematy polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • SZARFENBERG R., 2017a: Teoria i praktyka polityki społecznej, Studia BAS 2(50), 9-36.
 • SZARFENBERG R., 2017b: Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrostymulacji, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa, pobrane z: www.rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/wplyw500+.pdf [dostęp: 15.06.2019].
 • SZATUR-JAWORSKA B., 2016: Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • SZCZEPANIAK-SIENNIAK J., 2015: Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce, Społeczeństwo i Ekonomia 2(4), 100-115.
 • Uchwała nr 88/III/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Zambrów w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. Dz.U. Województwa Podlaskiego 2019, poz. 146.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U. 2007 nr 192, poz. 1378.
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dz.U. 2018 poz. 2134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.