PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 47 | nr 3 | 133--145
Tytuł artykułu

The Concept of Balancing Work and Private Life

Warianty tytułu
Koncepcja równoważenia życia zawodowego i prywatnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule opisano wybrane elementy systemu work-life balance, ze zwróceniem uwagi szczególnie na instrumenty równoważenia życia zawodowego i osobistego, eksponując przy tym aspekty równowagi czasowej pracownika. Przedstawiono także koncepcję doskonalenia systemu czasu pracy (metodykę badań) w aspekcie zwiększania efektywności i elastyczności pracy. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zasad work-life balance oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Warto podkreślić, że analiza determinant czasu pracy nadal pozostaje słabo rozpoznanym zagadnieniem analizy ekonomicznej. Podstawowy problem badań to identyfikacja i parametryzacja luki istniejącej między metodą pracy stosowaną w firmie a systemem czasu pracy z jednej strony oraz wymaganiami zawodowymi i prywatnymi z drugiej, jak również wskazanie możliwych sposobów i instrumentów jej ograniczenia. Przyjęto tezę, która zakłada zgodność między systemem czasu pracy a metodą pracy. Wspomniana w artykule koncepcja metody pracy obejmuje system technologiczny, system ekonomiczny, system społeczny obejmujący wskazania work-life balance. Na bazie przyjętej tezy w empirycznej części artykułu przedstawiono wyniki badań w postaci studium przypadku (analiza case study). Opisano i oceniono systemy czasu pracy wraz ze zidentyfikowanymi metodami pracy w badanym zakładzie pracy. Wskazano rozwiązania organizacyjne, które przysłużyły się do poprawy istniejących systemów czasu pracy. Wykorzystane metody badawcze to: analiza ekonomiczna, elementy analizy ergonomicznej, wywiad i ankieta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes selected elements of the work-life balance system, paying particular attention to the instruments of balancing work and personal life, highlighting aspects of the employee's time balance. The concept of improving the working time system (research methodology) in terms of increasing work efficiency and flexibility is also presented. The aim of the article is to present the methodology of the analysis and reconstruction of the working time system in an enterprise, taking into account the principles of work-life balance, and to present the results of empirical research. It is worth emphasizing that the analysis of working time determinants still remains a poorly recognized issue of economic analysis. The basic problem of the research is the identification and parameterization of the gap that exists between the working method used in the enterprise and the working time system, on the one hand, and the requirements of professional and private life on the other, as well as an indication of possible ways and instruments for its reduction. A thesis was adopted that assumed compliance between the working time system and the working method. The concept of the method of work mentioned in the article includes the technological system, the economic system, and the social system including work-life balance indicators. Based on the adopted thesis, the empirical part of the article presents the results of the research in the form of a case study analysis. Working time systems were described and assessed along with the identified working methods in the examined workplace. Organizational solutions were indicated that contributed to the improvement of the existing working time systems. The research methods used are: economic analysis, elements of ergonomic analysis, interview and questionnaire. (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
133--145
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
Bibliografia
 • Armstrong, M. (2000). Employee reward. London: Institute of Personnel and Development. ISBN 0852928203.
 • Bargij, J. (2014). Work-life balance, czyli balansowanie między pracą a życiem osobistym [online, accessed: 2014-07-11]. Ready for Future. Wrocław: Fundacja Educover. Retrieved from: http://educover.pl/ czasopismo/work-life-balance-czyli-balansowanie-miedzy-praca-a-zyciem-osobistym/.
 • Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe. In: S. Borkowska (ed.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 838789057X.
 • Cinamon, R. G., Rich, Y. (2002). Gender differences in the importance of work and family roles: Implications for work-family conflict. Sex Roles, 47, 531-541. DOI: 10.1023/A:1022021804846.
 • Chodkiewicz, J., Hauk, M. (2012). Relacje między pracoholizmem ujmowanym jako uzależnienie i jako tendencja behawioralna a konfliktem praca-rodzina. Medycyna Pracy, 63(2), 199-209.
 • Chou, H. Y., Hecker, R., Martin, A. (2012). Predicting nurses' wellbeing from job demands and resources: A cross-sectional study of emotional labour. Journal of Noursing Management, 20(4), 502-511. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01305.x.
 • Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Transl. by G. Łuczkiewicz. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355515.
 • Danecki, J. (1970). Jedność podzielonego czasu: czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Dąbrowska, K. (2014). Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 17(2), 41-53. DOI: 11089/4692.
 • Demerouti, E., Geurts, S. A. E., Kompier, M. (2004). Positive and negative work-home interaction: Prevalence and correlates. Equal Opportunities International, 23(1/2), 6-35. DOI: 10.1108/02610150410787837.
 • DeSerpa, A. C. (1971). Theory of the economics of time. The Economic Journal, 81(324), 828-846. DOI: 10.2307/2230320.
 • Ferguson, M., Carlson, D., Zivnuska, S., Whitten, D. (2012). Support at work and home: The path to satisfaction through balance. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 299-307. DOI: 10.1016/j.jvb.2012.01.001.
 • Gerlach, R. (2014). Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca-życie pozazawodowe. In: R. Tomaszewska-Lipiec (ed.). Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju (pp. 72-93). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 9788380180055.
 • Ghez, G. R., Becker, G. S. (1975). The allocation of time and goods over the life cycle. New York: National Bureau of Economic Research and Columbia University Press.
 • Greenhaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. The Academy of Management Review, 10(1), 76-88. DOI: 10.2307/258214.
 • Greis, T. D. (1984). The decline of annual hours worked in the United States since 1947. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Industrial Research Unit.
 • Guglielmetti, R. (2010). L'attenzione al cliente: approccio teorico. In: L. Cappelli, M. F. Renzi. Management della qualità (pp. 5-36). Padova: Cedam. ISBN 9788813299736.
 • GUS. (2015). Budżet czasu ludności w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
 • Ingaldi, M. (2018). Overview of the main methods of service quality analysis. Production Engineering Archives, 18, 54-59. DOI: 10.30657/pea.2018.18.10.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE: N. S. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty'ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena, L. Dornheim. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. ISBN 9788360733288.
 • Kalliath, P., Kalliath, T. (2014). Work-family conflict: Coping strategies adopted by social workers. Journal of Social Work Practice, 28(1), 111-126. DOI: 10.1080/02650533.2013.828278.
 • Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work-life balance słów kilka [dostęp: 2016-02-15]. Jobs.pl. Twój serwis pracy. Retrieved from: https://www.jobs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o- -work-life-balance-slow-kilka.
 • Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 38(2), 101-117. DOI: 10.25944/ znmwse.2018.02.101117.
 • Kozioł, M., Mikos, A., Leśniak, K. (2018). Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 40(4), 13-23. DOI: 10.25944/znmwse.2018.04.1323.
 • Lee, N., Zvonkovic, A. M., Crawford, D. W. (2014). The impact of work-family conflict and facilitation on women's perceptions of role balance. Journal of Family Issues, 35(9), 1252-1274. DOI: 10.1177/ 0192513X13481332.
 • Nieżurawska, J., Dziadkiewicz, G., Kowalewska, G. (2015). Systemy work-life balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z - wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 241-255.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. DOI: 10.2307/1251430.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin. 9788372518774.
 • Qu, H., Zhao, X. (2012). Employees' work-family conflict moderating life and job satisfaction. Journal of Business Research, 65(1), 22-28. DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.07.010.
 • Sadowska-Snarska, C. (2014). Koncepcja równowagi praca-życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej. In: R. Tomaszewska-Lipiec (ed.). Relacje praca-życie pozazawodowe droga do zrównoważonego rozwoju (pp. 21-46). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 9788380180055.
 • Samojlik, M. (2015). Work-life balance [online, accessed: 2016-02-15]. Dokariery.pl. Warszawa: Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Retrieved from: www.ecam.ohp.pl/-/worklife-balance-71323.
 • Sharp, C. (1981). The economics of time. Oxford: Robertson. ISBN ISBN 0855201622.
 • Siemieniak, P., Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377754313.
 • Styhre, A. (2011). The overworked site manager: Gendered ideologies in the construction industry. Construction Management and Economics, 29(9), 943-955. DOI: 10.1080/01446193.2011.588955.
 • Torre, T. (2016). Information technologies and quality management. Towards a new idea of quality? In: F. Ricciardi, A. Harfouche (eds.). Information and Communication Technologies in Organizations and Society (pp. 191-204). Cham: Springer. ISBN 9783319289069.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1981). Budżet czasu. Struktura społeczna. Polityka społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304006901.
 • Zalewska, A. M. (2009). Konflikty "praca-rodzina" oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania dzieci. In: A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska (eds.). Kobiecość w obliczu zmian - studia interdyscyplinarne (pp. 101-124). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". ISBN 9788375870695.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.