PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 7 | nr 54 | 127--142
Tytuł artykułu

The Relationship Between Profitability and Financial Liquidity Among the Importers of Best-Selling Brands of New Cars in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The automotive industry is a particularly sensitive sector of the economy. Numerous legal changes have been introduced in Poland that may affect the company's liquidity and profitability. Sales of new vehicles in Poland were very high until the end of 2019. I have presented the most recently available financial data, and hence it can be concluded that they are not distorted. The article discusses the issue of cash flow statements and the associated financial ratios, as well as assesses the financial liquidity among the importers of new, ten best-selling car makers in Poland between 2015 and 2019. Moreover, I have analysed the relationship between profitability ratios and liquidity ratios as well as cash adequacy ratios during this period. According to my findings, in most cases, there is a positive and strong relationship between profitability and financial liquidity in the automotive industry. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
127--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • Almeida, H., Campello, M., & Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. The Journal of Finance, 59(4), 1777-1804.
 • Arditti, F. D. (1967). Risk and the required return of equity. The Journal of Finance, 22(1), 19-36.
 • Bednarski, L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warsaw, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bereźnicka, J., & Franc-Dąbrowska, J. (2008). Przepływy pieniężne według Krajowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - studium porównawcze, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 66, 183-194.
 • Białas, K. (2017). Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Finanse i Prawo Finansowe, 1, 7-20.
 • Bijak, W. (2009). Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń. Warsaw, Poland: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Cole, V., Branson, J., & Breesch, D. (2011). The illusion of comparable European IFRS financial statements. Beliefs of auditors, analysts and other users. Accounting and Management Information Systems, 10(2), 106-134.
 • Crum, R., Klingman, D., & Tavis, L. (1983). An operational approach to integrated working capital planning. Journal of Economics and Business, 35(3), 343-378.
 • Davies, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warsaw, Poland & London, Great Britain: Wydawnictwo Naukowe PWN-McGraw-Hill.
 • de Souza Costa, P., Fernandes Pinto, A., Menezes Nunes, F., & Lemes, S. (2018). Comparability of accounting choices in the statement of cash f low: Evidence from Brazil. Contaduría y Administración, 64(3), 1-20.
 • Fawcett, T., & Provost, F. (1997). Adaptive fraud detection. Data Mining and Knowledge Discovery, 1, 291-316.
 • Folga, J., & Trzpioła, K. (2017). Cash flow praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych. Warsaw, Poland: Oficyna Finansowo-Księgowa.
 • Forfa, M. (2009). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Instytut Przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78, 248-260.
 • Gilchrist, S., & Himmelberg, C. P. (1995). Evidence on the role of cash f low for investment. Journal of Monetary Economics, 36(3), 541-572.
 • Gordon, E. A., Henry, E., Jorgensen, B. N., & Linthicum, C. L. (2017). Flexibility in cash-flow classification under IFRS: Determinants and consequences. Review of Accounting Studies, 22(2), 839-872.
 • Gorton, G., & Pennacchi, G. (1990). Financial intermediaries and liquidity creation. The Journal of Finance, 45(1), 49-71.
 • Gos, W., Janowicz, M., Mućko, P., Niemiec, A., & Skoczylas, W. (2017). Sprawozdania finansowe i ich analiza. Warsaw, Poland: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warsaw, Poland: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Iwasieczko, B. (2019). Sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy. In: B. Nita, & W. Hasik (Eds.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Wolters Kluwers, 811-837.
 • Janik, W., Paździor, A., & Paździor, M. (2014). Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Monografie Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Kaitwait, N., & Mudaliar, A., (2020). Coronavirus outbreak takes its toll on global automotive industry. Paint & Coatings Industry. Retrieved from https://www.pcimag.com/articles/107346-coronavirus-outbreak-takes-its-toll-on-global-automotive-industry (accessed 20.08.2020).
 • Khadaffi, M., & Heikal, M. (2014). Financial performance analysis using economic value added in consumption industry in Indonesia stock exchange. American International Journal of Social Science, 3(4), 219-226.
 • Kijewska, A. (2015). Determinants of the return on equity ratio (ROE) on the example of companies from metallurgy and mining sector in Poland, Journal Metalurgija, 55(2), 285-288.
 • Kil, K. (2018). Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej, Bezpieczny Bank, 3(72), 121-141.
 • Kopczyński, P. (2010). Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55(111), 93-118.
 • Kowalak, R. (2017). Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej, Warsaw, Poland: Wydawnictwo Ekonomik.
 • Kurek, B., & Górowski, I. (2019). Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 102(158), 111-130.
 • Masztalerz, M. (2015). Sprawozdanie finansowe. Retrieved from http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/rf.wyk.13.sprawozdanie.pdf (accessed 22 lipca 2020 roku).
 • Micherda, B., & Górka, Ł. (2007). Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 750, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 69(104), 243-254.
 • Nita, B. (2020). Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. In B. Nita, & W. Hasik, (Eds.), Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego, Warsaw, Poland: Wydawnictwo DIFIN, 13-52.
 • Nita, B. (Ed.) (2016). Problemy analizy finansowej w praktyce, Warsaw, Poland: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Olszewski, D. (1991). Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa
 • Postek, Ł., & Puchalska, K. (2012). Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźnika płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, 43(5), 45-66.
 • Puxty, A., & Dodds, J. (1992). Financial management method and meaning. London, Great Britain: Chapman and Hall.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. (2019). Główny Urząd Statyczny, Warsaw, Poland.
 • Sierpińska, M., & Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warsaw, Poland: PWN Scientific Publishing House.
 • Sierpińska, M., & Wędzki, D. (2017). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warsaw, Poland: PWN Scientific Publishing House.
 • Sierpińska, M., Sierpińska-Sawicz, A., & Węgrzyn, R. (2019). Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Warsaw, Poland: PWN Scientific Publishing House.
 • Śnieżek, E. (2017). Rachunek przepływów pieniężnych.In Z. Fedak (Ed.), Zamknięcie Roku 2017. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Rachunkowość, 85-125.
 • Sondakh, F., Tommy, P., & Mangantar, M. (2015). Current ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity pengaruhnya terhadap harga saham pada indeks lq 45 di bei periode 2010-2014, Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(2), 9-18.
 • Sprzedaż samochodów nowych i dostawczych w 2016 roku. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Retrieved from https://www.samar.pl/__/3/3.a/10841/Sprzedaz-samochod-w-osobowych-i-dostawczych-w-2016r (accessed 25 lipca 2020 roku).
 • Sprzedaż samochodów nowych i dostawczych w 2017 roku. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Retrieved from https://www.samar.pl/__/3/3.a/10821/Sprzedaz-samochod-w-osobowych-i-dostawczych-w-2017r (accessed 25 lipca 2020 roku).
 • Sprzedaż samochodów nowych i dostawczych w 2018 roku. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Retrieved from https://www.samar.pl/__/3/3.a/108816/Sprzedaz-samochod-w-osobowych-i-dostawczych-w-2018r (accessed 25 lipca 2020 roku).
 • Szafarowska, M. (2020). Materiały szkoleniowe dla dealerów samochodowych, Materiały pozyskane podczas udziału w szkoleniu, Dealerska Akademia Podatkowa. Retrieved from https://dap.miesiecznikdealer.pl.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. 2020, poz. 106.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. Dz. U. 2019, poz. 1500.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj. Dz. U. 2019, poz. 351.
 • Wędzki, D. (1995). Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 3, 125-130,
 • Wędzki, D. (1998). Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych, Bank i Kredyt, 11, 59-67.
 • Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Cracow, Poland: Oficyna Ekonomiczna.
 • Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Cracow, Poland: Wolters Kluwers.
 • Wędzki, D. (2012). Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 68(124), 161-179.
 • Wędzki, D. (2018). Controlling należności w przedsiębiorstwie. Warsaw, Poland: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Winiarska, K. (2019). Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie, Warsaw, Poland: Wydawnictwo DIFIN.
 • Wójcik-Jurkiewicz, M., & Jurkiewicz, R. (2014). Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, Czasopismo Studia Ekonomiczne, 164, 168-175.
 • Wszelaki, A. (2015). Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie wstępnej płynności finansowej przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855(74), 221-229.
 • Zagórski, H. (2009). Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa podstawą monitoringu ich płynności finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51(107), 177-188.
 • Zajdel, P. (2004). Badanie ryzyka niewypłacalności. Bank i Kredyt, 1, 30-31.
 • Zieniuk, P. (2019). Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 104(160), 171-188
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.