PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 Kuchnia badań miejskich Studia na temat praktyki empirycznej badaczy miasta | 35--54
Tytuł artykułu

"Dane z ulicy" - propozycje i sugestie na temat wykorzystania materiałów z procesów partycypacyjnych

Warianty tytułu
"Street Data" - Some Suggestions on the Use of Data from Participatory Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie kilku wybranych technik partycypacyjnych (budżetów partycypacyjnych, spacerów badawczych oraz deliberacji), które zyskują coraz większą popularność w Polsce. Celem drugim jest zaprezentowanie kilku sugestii na temat możliwości wykorzystania danych uzyskiwanych za pomocą powyższych technik partycypacyjnych. Można bowiem odnieść wrażenie, że akademiccy badacze miasta, choć często angażowani w procesy partycypacyjne w roli ekspertów, sporadycznie wykorzystują i analizują dane i raporty stanowiące rezultat tych procesów. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną doświadczenia autora związane z analizą łódzkiego budżetu obywatelskiego, jako swoistego przykładu możliwości wykorzystywania danych z procesów partycypacyjnych. Następnie omówione zostaną potencjalne możliwości zastosowania danych z innych technik partycypacyjnych, w tym m.in. spacerów badawczych oraz deliberacji. Jak zostało to wspomniane, wybór ten wynika z rosnącego zainteresowania i coraz częstszego sięgania po te techniki przez organizatorów szeroko rozumianych procesów konsultacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Participation has gained enormous popularity in Poland in recent years. More and more local authorities - mostly due to the influence of city activists - are decided to: conduct public consultation, implementparticipatory budgeting and other forms and tools involving residents in co-decision processes on city issues. A huge number of data sets and reports are the results of these activities. It is assumed that loads of these documents might be an easily accessible data source for urban researchers. This paper presents own way and experience of using data from participatory budgeting conducted in Łódź, as well as some suggestions and possibilities of using data obtained by participatory techniques. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzeziński, K. (2018). Budżet partycypacyjny jako alternatywny i prosty sposób pomiaru jakości życia w mieście. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 534, 44-56.
 • Brzeziński, K., Michalska-Żyła, A. (2018). Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej - przykład Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 534, 57-69.
 • Budżety partycypacyjne, https://bp.partycypacjaobywatelska.pl/mapa/, dostęp: 20.08.2019.
 • Długosz, D., Wygnański, J.J. (2005). Obywatele współdecydują: przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Duda-Jastrzębska, A., Gerwin, M., Jagaciak, M., Nazaruk-Napora, M., Pliszczyńska, K. (2018). Kierunek: panel obywatelski. Wskazówki dla zainteresowanych. Lublin: Lubelska Grupa Badawcza.
 • Frątczak-Mueller, J. (2017). Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego. Zoon Politikon, 7, 257-278.
 • Gerwin, M. (2018). Panele obywatelskie. Przewodnik po demokracji, która działa. Kraków: Fundacja Otwarty Plan.
 • Gerwin, M., Grabowska, M. (2012). Budżet obywatelski. W: J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (ss. 100-111). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Gierczyk, M., Dobosz, D. (2016). Możliwości metodologiczne w badaniach problemów społecznych - perspektywa partycypacyjna. Pedagogika Społeczna, 2(60), 151-164.
 • Górski, R. (2007). Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Warszawa: Korporacja Ha!art.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Juchacz, P. (2006). Deliberacja - Demokracja - Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Kajdanek, K. (2015). Budżet obywatelski czy "budżet obywatelski"? Komentarz w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Problemy Rozwoju Miast, 2, 29-35.
 • Kalisiak-Mędelska, M. (2016). Budżet obywatelski w Polsce. Analiza porównawcza Łodzi i Poznania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443, 103-114.
 • Kębłowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Komorowska, Z., Perchuć, M., Starzyk, K., Stokłuska, E. (2013). Przewodnik wspólnego planowania. Warszawa: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
 • Krzewińska, A. (2016). Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kubiak, A., Krzewińska, A. (2012). Sondaż deliberatywny® - inwentarz problemów. Przegląd Socjologiczny, 61(1) 9-30.
 • Kubicki, P. (2011). Nowi mieszczanie - nowi aktorzy na miejskiej scenie. Przegląd Socjologiczny, 60(2-3), 203-227.
 • Kusińska, E. (2017). Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności. Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura, 2, 85-94.
 • Leszkowicz-Baczyński, J. (2016). Budżet partycypacyjny jako szansa redukcji społecznych problemów miast. Przegląd Socjologiczny, 65(1), 147-167.
 • Leśniewska-Napierała, K. (2017). Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi. Studia Miejskie, 25, 107-119.
 • Lutyński, J. (1990). Nauka i polskie problemy - komentarz socjologa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Martela, B. (2013). Budżet partycypacyjny w Polsce - wdrożenie i perspektywy. Władza Sądzenia, 2, 24-33.
 • Niedbalski, J. (2014). Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nóżka, M., Martini, N. (2015). Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych i zachowań terytorialnych ludzi. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(4) 34-50.
 • Panek, G. (2018). Zarządzanie procesem rewitalizacji - między populizmem a partycypacją. Zeszyty Prasoznawcze, 1(233), 116-128.
 • Participatory Budgeting World Atlas 2019, https://www.oficina.org.pt/participatory-budgeting-world-atlas-2019.html, dostęp: 20.10.2019.
 • Piróg, K. (2018). Badanie jakości życia w mieście. Doświadczenia i postulaty badawcze. Folia Sociologica, 64, 87-104.
 • Pobłocki, K. (2013). Prawo do odpowiedzialności. W: M. Miessen, Koszmar partycypacji (ss. 7-37), Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Poniatowicz, M. (2014). Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych. Studia Ekonomiczne, 198, 177-188.
 • Raport końcowy - opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji centrum Łodzi, 2015, http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/10/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-H-RAPORT-KO%C5%83COWY-PROGRAM-PARTYCYPACJI-SPO%C5%81ECZNEJ.pdf, dostęp: 20.10.2019.
 • Raport z konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok, https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2014-konsultacje-raport.pdf, dostęp: 20.10.2019.
 • Raport z konsultacji społecznych priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na lata 2014-2020+, 2015, http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=44146, dostęp: 20.10.2019.
 • Raport ze spotkań z mieszkańcami oraz spacerów badawczych zrealizowanych w ramach programu "Łódź buduje dzielnice", 2017, https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Raport_Lodz_buduje_dzielnice.pdf, dostęp: 20.10.2019.
 • Rawls, J. (1999). The Law of Peoples, with "The Idea of Public Reason Revisited". Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Rybińska, D. (2018). Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzie rozwoju samorządu lokalnego. Journal of Finance and Financial Law, 1(17), 49-65.
 • Sadura, P., Erbel, J. (2012). Wstęp. W: J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (ss. 6-9). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Sagan, I. (2017). Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Siciarek, M. (2014). Narzędzia partycypacyjne nie gwarantują partycypacji. W: Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityka miejska, doświadczenia (ss. 153-157). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sidor, M. (2014). Budżet partycypacyjny - doświadczenia największych polskich miast. W: K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania (ss. 37-62). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sroka, J. (2008). Instytucje demokracji deliberacyjnej w polskim systemie politycznym. Wprowadzenie do kontekstu teoretycznego. W: J. Sroka (red.), Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym (ss. 15-25). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018, poz. 130).
 • Wasilewski, J. (2007). Demokracja deliberatywna: stanowiska i nadzieje. W: K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania (ss. 313-334). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".
 • Wojciechowski, E. (2016). Problem budżetu obywatelskiego. W: R.P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia (ss. 375-382). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zobacz na mapie (2019). https://bp.partycypacjaobywatelska.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.