PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 3 Proximity and Innovation in Clusters: How Close, How Far? | 77--100
Tytuł artykułu

Inter-Organizational Trust as a Statement of Social Proximity

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Biorąc pod uwagę istotną rolę zaufania w tworzeniu i rozwoju sieci, w tym klastrów, głównym celem tekstu było zidentyfikowanie związku między poziomem zaufania badanych przedsiębiorstw do konkurentów i kooperantów oraz określenie wpływ zidentyfikowanych czynników na poziom tego zaufania. Tekst prezentuje wyniki badań zebrane w 317 polskich przedsiębiorstwach działających w czterech branżach: budowlanej, spożywczej, metalowej i maszynowej oraz drzewnej i meblarskiej. Podstawową metodą gromadzenia danych była ankieta. Respondentami w badaniu byli przedstawiciele kierownictwa lub właściciele przedsiębiorstw zakwalifikowanych do badania, posiadający wiedzę na temat współpracy międzyorganizacyjnej, tzw. kluczowi informatorzy. Wyniki przedstawione w tekście wskazują na niskie zaufanie zarówno wśród przedsiębiorstw konkurencyjnych, jak i współpracujących. Prezentowane wyniki nie budzą optymizmu w zakresie możliwości tworzenia i rozwijania połączeń sieciowych, w tym również klastrów. Deficyt polskich przedsiębiorstw pod względem zaufania do innych firm, które nawet nie są ich konkurentami, ograniczy nie tylko ich zdolność do nawiązania współpracy z firmami krajowymi, ale także zagranicznymi. Należy podkreślić, że choć rozważania przeprowadzone w tekście przyczyniają się do lepszego rozpoznawania problemów związanych z zaufaniem między organizacjami w kontekście tworzenia sieci, w tym klastrów, to nie są one wolne od pewnych ograniczeń. Wynika to w szczególności z zastosowanego podejścia metodologicznego i skutkuje przede wszystkim niezdolnością do uogólnienia wyników. Dlatego dodatkowym kierunkiem dalszych badań naukowych może być podjęcie badań replikacji przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw. Interesujące tematy badawcze obejmują również prowadzenie podobnych badań nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, zarówno podobnych, jak i zupełnie innych niż Polska. Umożliwiłyby one lepsze rozpoznanie i zrozumienie wpływu kultury i kontekstu na budowanie zaufania. Interesujące może być również podjęcie próby określenia uniwersalnych czynników kontekstowych wpływających na zaufanie oraz ich wpływ na jego zmiany i intensywność. (abstrakt oryginalny)
EN
Bearing in mind the important role of trust in the creation and development of networks, including clusters, the main purpose of the paper was to assess the level of trust of the surveyed enterprises to competitors and cooperators, as well as to identify factors, which have an impact on the trust level. The text presents the results of the research collected in 317 Polish enterprises operating in four industries: construction, food, metal, and machinery, as well as wood and furniture. The basic method of data collection was a survey. The respondents in the study were only representatives of the management or owners of enterprises qualified for the study, possessing knowledge about inter-organizational cooperation, the so-called key informants. The results presented in the text indicated low trust among both competitive and cooperating enterprises. The presented results do not inspire optimism in the scope of possibilities of creating and developing other network connections beside clusters. The deficit of Polish enterprises in terms of trust in other companies that are not even their competitors will limit not only their ability to establish cooperation with domestic but also foreign companies. The considerations carried out in the text contribute to better recognition of inter-organizational trust issues in the context of networking, including clusters. Still, they are not free from certain restrictions, which result, in particular, from the methodological approach used and, primarily, from the inability to generalize the results. Therefore, an additional direction of further scientific research may be to undertake replication studies carried out on a representative sample. Interesting research topics also include conducting similar research not only in Poland but also in other countries, both similar and completely different from Poland. They would allow a better recognition and understanding of the impact of culture and context on building trust. It may also be interesting to identify universal contextual factors affecting trust and their impact on changes in the meaning and intensity of trust. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Bialystok University of Technology, Poland
 • Tehran University, Iran
Bibliografia
 • Balland, P.-A., Belso-Martínez, J.A., & Morrison, A. (2016). The dynamics of technical and business knowledge networks in industrial clusters: Embeddedness, status, or proximity?, Economic Geography, 92(1), 35-60. https://doi.org/10.1080/00130095.2015.1094370
 • Bertolin, J. A. (2010). Convoy model: The dynamic perspective of porter's cluster model. Retrieved from https://innovationmanagement.se/2010/12/08/convoy-model-the-dynamic-perspective-of-porters- cluster-model/
 • Boschma, R. A. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74. https://doi.org/10.1080/0034340052000320887
 • Boschma, R.A., & Frenken, K. (2010). The spatial evolution of innovation networks: A proximity perspective. In R. Boschma & R. Martin (Eds.), The Handbook of Evolutionary Economic Geography (pp. 120-135). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. http://dx.doi.org/10.4337/9781849806497.00012
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. (2016). Paradoks rentowności i konkurencyjności w zarządzaniu strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4, 57-70.
 • Brattström, A. (2018). How to deal with and repair broken trust in an R&D partnership. Technology Innovation Management Review, 8(9), 4-15. http://doi.org/10.22215/timreview/1182
 • Brekke, T. (2015). Entrepreneurship and path dependency in regional development. Entrepreneurship & Regional Development, 27(3-4), 202-218. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1030457
 • Burger, M.J., Karreman, B., & van Eenennaam, F. (2015). The competitive advantage of clusters: Cluster organizations and greenfield FDI in the European life sciences industry. Geoforum, 65, 179-191. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.07.019
 • Capello, R., & Faggian, A. (2005). Collective learning and relational capital in local innovation processes. Regional Studies, 39(1), 75-87. https://doi.org/10.1080/0034340052000320851
 • Casanueva, C., Castro, I., & Galán, J. L. (2013). Informational networks and innovation in mature industrial clusters. Journal of Business Research, 66, 603-613. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.02.043
 • Chen, S-T., Haga, K.Y.A., & Fong, C.M. (2016). The effects of institutional legitimacy, social capital, and government relationship on clustered firms' performance in emerging economies. Journal of Organizational Change Management, 29(4), 529-550. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2015-0211
 • Chick, S.E., Huchzermeier, A., & Netessine, S. (2014). Europe's solution factories. Harvard Business Review, 92(4), 111-115.
 • Cui, M., & Wei X. (2012). Analysis for innovation performance of the enterprise in industrial cluster based on the network. In D. Zeng (Ed.), Advances in Computer Science and Engineering (pp. 443- 450). Berlin Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27948-5_59
 • Clases, C., Bachmann, R., & Wehner, T. (2003). Studying trust in virtual organizations. International Studies of Management & Organization, 33(3), 7-27. https://doi.org/10.1080/00208825.2003.11043687
 • Cook, K.S., Hardin, R., & Lev, M. (2005). Cooperation without trust? New York: Russell Sage Foundation.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w Zarządzaniu Strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
 • Czakon, W. (2015). Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 217, 9-18.
 • Czapliński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. In J. Czapliński & T. Panek (Eds.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków (pp. 332-372). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Czerewacz-Filipowicz, K. (2019). The Eurasian economic union as an element of the belt and road initiative. Comparative Economic Research, 22(2), 23-37. http://doi.org/10.2478/cer-2019-0010
 • Daniluk, A., & Tomaszuk, A. (2016). Cooperation between competing companies as a factor of technological entrepreneurship creation. In I. Simberova, O. Zizlavsky, & F. Milichovsky (Eds.), ICEM'2016: Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (pp. 533-541). Brno: Brno University of Technology Faculty of Business and Management.
 • Daniluk, A. (2019). Supporting enterprise innovation by business environment institutions in Poland and Belarus. In H.M. Bilgin, H. Danis, E. Demir, & U. Can (Eds.), Eurasian Business Perspectives. Proceeding of the 22th EBES Conference (pp. 65-81). Berlin: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11872- 3_5
 • Dyer, J.H., & Chu, W.C. (2003). The role of trustworthiness in reducing transaction costs and improving performance: Empirical evidence from the United States, Japan, and Korea. Organizational Science, 14(1), 57-68. https://doi.org/10.1287/orsc.14.1.57.12806
 • Ejdys, J. (2018). Zaufanie do Technologii w E-administracji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Elexa, Ľ., Lesáková, Ľ., Klementová, V. & Klement, L. (2019). Identification of prospective industrial clusters in Slovakia. Engineering Management in Production and Services, 11(2), 31-42. https://doi.org/10.2478/emj-2019-0009
 • Fainshmidt, S., & Frazier, M.L. (2017). What facilitates dynamic capabilities? The role of organizational climate for trust. Long Range Planning, 50(5), 550-566. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.05.005
 • Fawcett, S.E., Magnan, G.M., & McCarter, M.W. (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1), 35-48. https://doi.org/10.1108/13598540810850300
 • Fedorowicz, J., Gogan, J.L., & Williams, C. (2007). A collaborative network for first responders: Lessons from the CapWIN case. Government Information Quarterly, 24(4), 785-807. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.06.001
 • Felzensztein, C., & Gimmon, E. (2009). Social networks and marketing cooperation in entrepreneurial clusters: An international comparative study. Journal of International Entrepreneurship, 7(4), 281-291. https://doi.org/10.1007/s10843-009-0041-2
 • Garanti, Z., & Zvirbule-Berezina, A. (2013). Regional cluster initiatives as a driving force for regional development. European Integration Studies, 7, 91-101. https://doi.org/10.5755/j01.eis.0.7.3677
 • Garcia-Villaverde, P.M., Elche, D., Martinez- Perez, A., & Ruiz-Ortega M.J. (2017). Determinants of radical innovation in clustered firms of the hospitality and tourism industry. International Journal of Hospitality Management, 61, 45-58. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.11.002
 • Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Duard, A. (2014). How does proximity affect inter-firm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.09.034
 • Giest, S. (2019). Trust dynamics in innovation networks: The Chicago Life Science Cluster. Administration & Society, 51(2), 325-343. https://doi.org/10.1177/0095399717701522
 • Gilbert, D.U., & Behnam, M. (2013). Trust and the United Nations Global Compact: A network theory perspective. Business and Society, 52(1), 135-169. https://doi.org/10.1177/0007650312459852
 • Gilbert, D.U. (2007). Vertrauenals Gegenstand der ȍkonomischen Theorie (Ausgewählte theoretische Perspektiven, empirische Einsichten und neue Erkenntnisse). Zeitschrift für Management, 1, 60-107. https://doi.org/10.1007/s12354-007-0004- 2
 • Gilbert, D.U. (2010). Entwicklungslinien der ȍkonomischen Vertrauensforschung. In M. Maring (Ed.), Vertrauen - zwischen sozialem Kitt und der Senkung von Transaktionskosten (pp. 169-198). Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
 • Gómez-Diaz, J., García-Garnica, A., & Curiel-Avilés, G. (2019). Coopetencia, interaction of two antagonist relations. Dimensión Empresarial, 17(1), 130- 137. http://dx.doi.org/10.15665/dem.v17i1.1506
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., & Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie Zaufaniem w Przedsiębiorstwie. Koncepcja, Narzędzia, Zastosowanie. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Hemert, P.V., Nijkamp, P., & Masurel, E. (2012). From innovation to commercialization through networks and agglomerations: Analysis of sources of innovation, innovation capabilities and performance of Dutch SMEs. The Annals of Regional Science, 49(1), 1-28. https://doi.org/10.1007/s00168-012-0509-1
 • Heringa, P.W., Horlings, E., van der Zouwen, M., van den Besselaar, P., & van Vierssen, W. (2014). How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration? A survey of knowledge-intensive networks in the Dutch water sector. Economics of Innovation and New Technology, 23(7), 689-716. https://doi.org/10.1080/10438599.2014.882139
 • Hervas-Oliver, J.-L., Lieo, M. & Cervello, R. (2017). The dynamics of cluster entrepreneurship: Knowledge legacy from parents or agglomeration effects? The case of the Castellon ceramic tile district. Research Policy, 46(1), 73-92. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.10.006
 • Hoffmann, V. E., Lopes, G.S.C., & Medeiros, J. J. (2014). Knowledge transfer among the small business of a Brazilian cluster. Journal of Business Research, 67(5), 856-864. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.004
 • Huber, F. (2012). On the role and interrelationship of spatial, social and cognitive proximity: Personal knowledge relationships of R&D workers in the Cambridge Information Technology Cluster. Regional Studies, 46(9), 1169-1182. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.569539
 • Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Diversification of innovation strategies of Polish industrial processing enterprises depending on their size after the global financial crisis. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(4), 35-76. https://doi.org/10.7341/20191542
 • Jucevicius, G., & Juceviciene, R. (2016). Integrated approach to trust development in organizational networks. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1, 1. https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.17080abstract
 • Kaiser, F.M. (2011). Interagency collaborative arrangements and activities: Types, rationales, considerations, congressional research service. Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/misc/R41803.pdf
 • Klimas, P., & Czakon, W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: A study of video games developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497. https://doi.org/10.1007/s11846-017-0269 -5
 • Kong, L.(2005). The sociality of cultural industries: Hong Kong's cultural policy and film industry. International Journal of Cultural Policy, 11(1), 61-76. https://doi.org/10.1080/10286630500067812
 • Kumar, G., Banerjee, R.N., Meena, P.L. & Ganguly, K. (2016). Collaborative culture and relationship strength roles in collaborative relationships: A supply chain perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(5), 587-599. https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2014-0254
 • Kumar, N., Stern, L.W., & Anderson, J.C. (1993). Conducting interorganizational research using key informants. Academy of Management Journal, 36 (6), 1633-1651. https://doi.org/10.5465/256824
 • Lai, Y.-L., Hsu, M.-S., Lin, F.-J., Chen, Y.-M., & Lin, Y.-H. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance. Journal of Business Research, 67(5), 734-739. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.036
 • Legatum Institute. (2018). The Legatum Prosperity Index 2018. Retrieved from https://www.prosperity.com
 • Lenk, H. (2010). Vertrauen als relationales Interpretations- und Emotionskonstrukt. In M. Maring (Ed.), Vertrauen - zwischen sozialem Kitt und der Senkung von Transaktionskosten (pp. 27-44). Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
 • Lis, A.M. (2018). Współpraca w Inicjatywach Klastrowych. Rola Bliskości w Rozwoju Powiązań Kooperacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Lis, A.M., & Lis, A. (2014). Zarządzanie Kapitałami w Klastrach: Kapitał Społeczny, Kulturowy, Ekonomiczny i Symboliczny w Strukturach Klastrowych. Warszawa: Difin.
 • Lis, A.M., & Lis, A. (2019). To meet or to connect? Face-to-face contacts vs. ICT in cluster organisations. Engineering Management in Production and Services, 11(4), 103-117. https://doi.org/10.2478/emj-2019-0037
 • Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
 • Moczydłowska, J.M., Korombel, A., & Bitkowska, A. (2017). Relacje jako Kapitał Organizacji. Warszawa: Difin.
 • Moczydłowska, J.M. (2012). Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy - przedstawiciele administracji publicznej. Zarządzanie i Finanse, 4(2), 75- 86.
 • Molina-Morales, F.X., Belso-Martinez, J. A., Mas-Verdu, F., & Martinez-Chafar, L. (2015). Formation and dissolution of inter-firm linkages in lengthy and stable networks in clusters. Journal of Business Research, 68(7), 1557-1562. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.051
 • Naramski, M., & Szromek, A.R. (2019). Configuring a trust-based inter-organizational cooperation network for post-industrial tourist organizations on a tourist route. Sustainability, 11(13):3542, 1-20. https://doi.org/10.3390/su11133542
 • Negrusa, A.L., Rus, R.V., & Sofica, A. (2014). Innovative tools used by business networks and clusters in communication. Procedia Social and Behavioral Sciences, 148. 558-595.
 • Nowak, D. (2015). Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych. Problemy Zarządzania, 13(1(50), 47-67. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.084
 • Oomsels, P., & Bouckaert, G. (2014). Studying interorganizational trust in public administration: A conceptual and analytical framework for "administrational trust." Public Performance & Management Review, 37(4), 577-604. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576370403
 • Osarenkhoe, A. (2010). A coopetition strategy - a study of inter-firm dynamics between competition and cooperation. Business Strategy Series, 11(6), 343-362. https://doi.org/10.1108/17515631011093052
 • Paci, R., Marrocu E. & Usai, S. (2014). The complementary effects of proximity dimensions on knowledge spillovers. Spatial Economic Analysis, 9(1), 9-30. https://doi.org/10.1080/17421772.2013.856518
 • Paliszkiewicz, J.O. (2010). Zaufanie a wyniki działalności przedsiębiorstw - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 5-16.
 • Pe'er, A., & Keil, T. (2013). Are all startups affected similarly by clusters? Agglomeration, competition, firm heterogeneity and survival. Journal of Business Venturing, 28(3), 354-372. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.03.004
 • Porter, M.E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15-34. https://doi.org/10.1177%2F089124240001400105
 • Prisching, M. (2009). Strategien zur Beseitigung von Vertrauen. Wirtschaftspolitische Blätter, 2, 167-181.
 • Rokosz, W. (2019). Model konwoju jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Przegląd Organizacji, 5, 16-25.
 • Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 29-35.
 • Saadatyar, F.S., Al-Tabbaa, O., Dagnino, G.B., & Vazife, Z. (2019). Industrial clusters in the developing economies: Insights from the Iranian carpet industry. Strategic Change, 28(6). https://doi.org/10.1002/jsc.2324
 • Schmitz, H. (1995). Collective efficiency: Growth path for small scale industry. Journal of Development Studies, 31 (4), 529-566. https://doi.org/10.1080/00220389508422377
 • Scott, A.J. (1998). Regions and the World Economy the Coming Shape of Global Production, Competition, and Political Order. New York: Oxford University Press.
 • Smarżewska, D. (2018). Uwarunkowania lojalności pracowników wobec organizacji - aspekty teoretyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8(1)), 183-195.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament Społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Tan, J. (2006). Growth of industry clusters and innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. Journal of Business Venturing, 21(6), 827-850. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.06.006
 • Tomaszuk, A. (2017a). Cooperation of businesses with business environment institutions (using Polish and Belorussian business as a case study). In 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Proceedings (pp. 232-243). Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.
 • Tomaszuk, A. (2017b). Importance of technological factors in the creation of cooperation. Procedia Engineering, 182, 701-708. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.183
 • Tristão, H., Oprime, P., & Pimenta, M. (2016). Characteristics of relationships, types and strategies in a Brazilian cluster. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(4), 485-502. https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2014-0149
 • Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in inter-firm networks: The paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35- 67.
 • van Dijk, M.P., Sverrisson, Á. (2003). Enterprise clusters in developing countries: Mechanisms of transition and stagnation. Entrepreneurship & Regional Development, 15(3), 183-206. https://doi.org/10.1080/08985620210159239
 • Wasiluk, A., & Daniluk, A. (2013). The possibilities of creating cross-border clusters. Vilnius: Vilnius University Publishing House.
 • Wasiluk, A. (2015). Zaufanie we współczesnym zarządzaniu. In A. Kowalczewska (Ed.), Wybrane Zagadnienia Miękkiego Zarządzania Organizacjami (pp. 57-77). Warszawa: Ementon.
 • Wasiluk, A. (2016). Trust and areas of cooperation between companies and institutions of science. In I. Simberova, O. Zizlavsky, & F. Milichovsky (Eds.), ICEM'2016: Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (pp. 629-636). Brno: Brno University of Technology Faculty of Business and Management.
 • Wasiluk, A. (2017). Pro-innovative prerequisites for establishing the cooperation between companies (in the perspective of creation and development of clusters). Procedia Engineering, 182, 755-762. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.195
 • Wasiluk, A. (2018a). The influence of trust and previous experience on cooperation of enterprises - an empirical study in Poland and the Republic of Belarus. In M. Okręglicka, A. Korombel, & A. Lemańska-Majdzik (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management: CITPM 2018 (pp. 689-694). Częstochowa: Czestochowa University of Technology. Faculty of Management.
 • Wasiluk, A. (2018b). Zaufanie a współpraca przedsiębiorstw w perspektywie tworzenia powiązań sieciowych. Przegląd Organizacji, 3, 30-34.
 • Wasiluk, A., & Tomaszuk, A. (2018). Strategie relacyjne jako strategie współdziałania przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne. Akademia Zarządzania, 2(4), 73- 83.
 • Widelska, U., Michalczuk, G., & Moczydłowska, J.M. (2014). Competition and cooperation as determinants of relational capabilities companies in electronic trade and services sector (based on the example of the Podlaskie province). Economy & Business, 8, 742-751.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Wstęp. In A. Zakrzewska-Bielawska (Ed.), Koopetycja w Rozwoju Przedsiębiorstw High- Tech. Determinanty i Dynamika (pp. 6-9). Warszawa: Placet.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.