PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (986) | 25--42
Tytuł artykułu

Cooperation of Enterprises as a Stimulus for the Development of Creative Capital

Autorzy
Warianty tytułu
Współpraca przedsiębiorstw jako stymulanta rozwoju kapitału kreatywnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest ocena współpracy w przedsiębiorstwach w zakresie budowania kapitału kreatywnego.

Metodyka badań: Cel został zrealizowany na podstawie badań własnych przeprowadzonych wśród firm z Podkarpacia: 100 podmiotów sektora kreatywnego i 430 podmiotów należących do różnych sekcji PKD.

Wyniki badań: Jednym z istotnych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy jest potrzeba stworzenia mechanizmów sprzyjających nawiązywaniu i wzmacnianiu współpracy w obszarze kreatywności. Stwierdzono, że współpraca respondentów w przedsiębiorstwach z różnych sekcji była w większości przypadków oceniona jako współpraca na poziomie średnim.

Wnioski: Wymiar współpracy nie różnicuje przedsiębiorstw prowadzących różną działalność gospodarczą, jeżeli chodzi o budowanie kapitału kreatywnego.

Wkład w rozwój dyscypliny: Nowym aspektem badań było połączenie zagadnień współpracy i kapitału kreatywnego. Współpracę przyjęto za składową kapitału kreatywnego ocenianego według autorskiego wzoru. Za wkład można uznać ocenę porównawczą dokonaną wśród przedsiębiorstw sektora kreatywnego i innych sekcji PKD. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The article evaluates cooperation in enterprises from the point of view of building creative capital.

Research Design & Methods: Research was conducted among companies from Poland's Podkarpackie Province: 100 entities from the creative sector and 430 entities operating in various sections of the national job-type classification.

Findings: There is a need to create mechanisms conducive to establishing and strengthening cooperation in creativity. The survey on cooperation done among respondents in enterprises revealed that their average assessment was of "a medium impact".

Implications / Recommendations: The dimension of cooperation does not differentiate enterprises conducting different economic activities in terms of how they build creative capital.

Contribution: the novel aspect of this research was its combination of issues of cooperation and creative capital. Cooperation was accepted as a component of creative capital and assessed according to the author's formula. The comparative assessment made among creative sector enterprises and other sections of the national job-type classification can be considered as input. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • Acar O. A., Turakci M., Knippenberg D. (2019), Creativity and Innovation under Constraints: A Cross-Disciplinary Integrative Review, "Journal of Management", vol. 45, no 1, https://doi.org/10.1177/0149206318805832.
 • Amabile T. M. (1988), A Model of Creativity and Innovation in Organizations, "Research in Organizational Behavior", no 10.
 • Amabile T. M., Pratt M. G. (2016), The Dynamic Model of Creativity and Innovation in Organizations: Making Progress, Making Meaning, "Research in Organizational Behavior", vol. 36, https://doi.org/10.1016/j.riob.2016.10.001.
 • Amirbekuly Ye, Aimukhanbetova G. (2018), Features of Intellectual Capital Management at the Enterprise, "Bulletin of the Karaganda University. Economy Series", no 4.
 • Anderson N., Potočnik K., Zhou J. (2014), Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review and Prospective Commentary, "Journal of Management", no 40, https://doi.org/10.1177/0149206314527128.
 • Axelrod R. (2006), The Evolution of Cooperation, Revised Edition, Basic Book.
 • Baer M. (2012), Putting Creativity to Work: The Implementation of Creative Ideas in Organizations, "Academy of Management Journal", vol. 55, https://doi.org/10.5465/ amj.2009.0470.
 • Beersma B., De Dreu C. K. (2005), Conflict's Consequences: Effects of Social Motives on Post-negotiation Creative and Convergent Group Functioning and Performance, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 89, no 3, https://doi.org/ 10.1037/0022-3514.89.3.358.
 • Bittner J. V., Heidemeier H. (2013), Competitive Mindsets, Creativity, and the Role of Regulatory Focus, "Thinking Skills and Creativity", vol. 9, https://doi.org/10.1016/ j.tsc.2013.03.003.
 • Bratnicka K. (2017), Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa.
 • Carsten K. W., De Dreu C. K., Nijstad B. A., van Knippenberg D. (2008), Motivated Information Processing in Group Judgment and Decision Making, "Personality and Social Psychology Review", vol. 12, no 1, https://doi.org/10.1177/1088868307304092.
 • Caves R. E. (2000), Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press, Cambridge.
 • Corriera C. M., da Silva Costa J. (2014), Measuring Creativity in the EU Member States, "Investigaciones Regionales", vol. 30, www.aecr.org/images/ImatgesArticles/.../01Correia. p... (accessed: 10.05.2016).
 • Creative Economy Report. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making (2008), UNCTAD, Geneva.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D. (2010), Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl (accessed: 5.03.2017).
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Favre-Bonte V., Gardet E., Thevenard-Puthod C. (2016), Inter-organizational Network Configurations for Ski Areas Innovations, "European Journal of Innovation Management", vol. 19, no 1, https://doi.org/10.1108/ejim-04-2014-0039.
 • Flew T. (2002), Beyond ad hocery: Defining Creative Industries, The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, 23-26 January 2002, https://eprints.qut.edu.au/256/1/Flew_beyond.pdf (accessed: 5.03.2017).
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Förster J., Higgins E. T. (2005), How Global versus Local Perception Fits Regulatory Focus, "Psychological Science", vol. 16, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01586.x.
 • Gnyawall D., Madhayana R., He J. et al. (2016), The Competition-cooperation Paradox in Inter-firm Relationships: A Conceptual Framework, "Industrial Marketing Management", vol. 53, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.11.014.
 • Gwóźdź A. (2010), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Howkins J. (2001), The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London.
 • Hui D., Chung-Hung N. G., Mok P. A. (2004), Study on Creativity Index, http:www.cnel. gov.pt/document/creativity_index_hong_kong.Pdf (accessed: 10.12.2014).
 • Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Johnson D. W., Maruyama G., Johnson R., Skon L., Nelson D. (1981), Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures on Achievement: A Meta-analysis, "Psychological Bulletin", vol. 89, no 1, https://doi.org/10.1037/0033-2909.89.1.47.
 • Kaczmarek B. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamińska A. (2017), Współpraca przedsiębiorstw z pomiotami zewnętrznymi w realizacji procesów innowacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", no 3.
 • Karbowski A. (2016), Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw: przegląd prac empirycznych, Szkoła Główna Handlowa, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", no 151.
 • Karwowski M. (2009), Klimat dla kreatywności, Difin, Warszawa.
 • Kasprzak R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa.
 • Kaufman J. C. (2011), Kreatywność, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego (2012), K. Klincewicz (ed.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Knop L., Olko S. (2017), Cooperation in Clusters and Networks - Creativity and Innovativeness Challenges: An Introduction, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", no 109, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.109.1.
 • Kozarkiewicz A. (2015), Teorie kreatywności jako podstawa zarzadzania projektem kreatywnym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", no 244.
 • Kraus S., Meier F., Niemand T. et al. (2018), I Search for the Ideal Coopetition Partner: An Experimental Study, "Review of Managerial Science", vol. 12, no 4, https://doi. org/10.1007/s11846-017-0237-0.
 • Landry Ch., Bianchini F. (1995), The Creative City, Published by Comedia, www.demos. co.uk/files/thecreativecity.pdf (accessed: 12.09.2013).
 • Lipka A. (2004), Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników, Difin, Warszawa.
 • Lipka A. (2017), Luka kreatywności, "Ekonomia XXI Wieku", vol. 2, no 14, https://doi. org/10.15611/e21.2017.2.05.
 • Martinez-Sanchez A., Vela-Jimenez M. J., Abella-Garces S. et al. (2019), Flexibility and Innovation: Moderator Effects of Cooperation and Dynamism, "Personal Review", vol. 48, no 6, https://doi.org/10.1108/pr-12-2017-0397.
 • Mattessich P. W., Murray-Close M., Monsey B. R. (2001), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, St. Paul, MN.
 • Montgomery J. (2005), Beware 'the Creative Class'. Creativity and Wealth Creation Revisited, "Local Economy", vol. 20, no 4, https://doi.org/10.1108/pr-12-2017-0397.
 • Moultrie J., Young A. (2009), Exploratory Study of Organizational Creativity in Creative Organizations, "Creativity and Innovation Management", vol. 18, https://doi. org/10.1111/j.1467-8691.2009.00536.x.
 • Namyślak B. (2014), Sektor kreatywny w gospodarce, "Gospodarka Narodowa", vol. 270, no 2, https://doi.org/10.33119/gn/100904.
 • Newbigin J. (2010), Kreatywna gospodarka i przemysły kultury, Part 1, British Council, London.
 • Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
 • Nikolaichuk O., Matukova G. (2016), Enterprise Human Capital Management in the Conditions of Innovative Economy, "Scientific Journal of Polonia University", vol. 18, no 3, https://doi.org/10.23856/1815.
 • Nowak D. (2012), Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no 736, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", no 55.
 • Okoń W. (1987), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 • Olesiński Z. (2016), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw jako sposób ich rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", vol. 51, no 6.
 • Peña N. A., Fernández de Arroyabe J. C. (2002), Business Cooperation. From Theory to Practice, Palgrave Macmilian, New York.
 • Perry-Smith J. E., Mannucci P. V. (2017), From Creativity to Innovation: The Social Network Drivers of the Four Phases of the Idea Journey, "Academy of Management Review", vol. 42, https://doi.org/10.5465/amr.2014.0462.
 • Pięta-Kanurska M., Budowanie lokalnego kapitału kreatywności w metropolii (na przykładzie Wrocławia Nadodrze) (2013), "Biblioteka Regionalisty", no 13, https://doi. org/10.15611/br.2013.1.12.
 • Podogrodzka M. (2013), Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne", vol. 3, no 78.
 • Poznańska K. (2016), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", no 280.
 • Proctor T. (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu (2014), A. K. Koźmiński, D. Latusek- -Jurczak (eds), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rogowska M. (2011), Kreatywność i sektor kultury jako czynniki determinujące rozwój współczesnych miast, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu", no 39.
 • Rola kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji (2010), A. Klasik (ed.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Shah J. Y., Brazy P. C., Higgins E. T. (2004), Promoting Us or Preventing Them: Regulatory Focus and Manifestations of Intergroup Bias, "Personality and Social Psychology Bulletin", vol. 30, https://doi.org/10.1177/0146167203261888.
 • Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania (2012), J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (eds), C.H. Beck, Warszawa.
 • Spodarczyk E., Szelągowska-Rudzka K. (2015), Is Social Responsibility Required in the Cooperation among Universities, Businesses and Local Government in the Local Environment? Proceedings of The 11th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2015, Military Academy, Lisbon.
 • Stachowiak K. (2015), Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", no 30, https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.30.02.
 • Stachowiak K. (2017), Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K. (2010), Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Vol. I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sward A. (2016), Trust, Reciprocity, and Actions: The Development of Trust in Temporary Inter-organizational Relations, "Organization Studies", vol. 37, no 12, https://doi. org/10.1177/0170840616655488.
 • Szara K. (2017), Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szara K. (2018a), Atrybut środowiska jako element budowy klimatu dla kapitału kreatywnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", no 2.
 • Szara K. (2018b), Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw, "Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie", no 2.
 • Szara K. (2018c), Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", no 1.
 • Szmidt K. J. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Thomson A. M., Perry J. L. (2006), Collaboration Processes: Inside the Black Box, "Public Administration Review", Special Issue, no 66.
 • Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Wasiluk A. (2018), Zaufanie a współpraca przedsiębiorstw w perspektywie tworzenia powiązań sieciowych, "Przegląd Organizacji", no 3, https://doi.org/10.33141/ po.2018.03.05.
 • Webb J. (2016), How Does Cooperation and Competition Foster or Inhibit Creativity and Innovation?, "Journal of Leadership Studies", vol. 10, no 2, https://doi.org/10.1002/jls.21448.
 • West M. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
 • Wojtczuk-Turek A. (2010), Rozwijanie kompetencji twórczych, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.