PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (986) | 81--94
Tytuł artykułu

Transakcje pozabilansowe w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
Off-balance Sheet Transactions in Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest wskazanie obszarów sprawozdania finansowego szczególnie podatnych na wpływ skutków transakcji pozabilansowych.

Metodyka badań: Jako narzędzia badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz przykładów praktycznych identyfikacji skutków transakcji pozabilansowych.

Wyniki badań: Artykuł nawiązuje do istotnych uwarunkowań potencjalnego sterowania informacją sprawozdawczą, co nie zawsze wynika z polityki rachunkowości, a może być narzędziem manipulacji obrazem jednostki w sprawozdaniu finansowym.

Wnioski: Podmioty gospodarcze zawierają różnorodne umowy w ramach prowadzonej działalności. Niektóre z nich mogą w sposób szczególny wpływać na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym oraz kondycję podmiotu. Skutki takich umów mogą mieć charakter krótko- lub długoterminowy.

Wkład w rozwój dyscypliny: Artykuł przybliża istotę transakcji pozabilansowych i ich wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym. Analiza literatury przedmiotu oraz sprawozdań finansowych skłania do postawienia hipotezy badawczej oraz jej weryfikacji, że transakcje pozabilansowe mogą istotnie zmieniać obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The article identifies areas of financial statements that are particularly sensitive to the impact of off-balance sheet transactions.

Research Design & Methods: An analysis of the subject literature, legal acts and examples of practical identification of the effects of off-balance transactions were applied.

Findings: The article looks at the important conditions of the potential control over reporting information, which is not always the result of the balance sheet policy and may be a tool for manipulating an entity's image in the financial statements.

Implications / Recommendations: Economic entities conclude various contracts during their operations. Some may have a particular impact on the entity's image in the financial statements and the condition of the entity. The effects of such agreements may be shortor long-term.

Contribution: The article presents the essence of off-balance transactions and their impact on the entity's image in the financial statements. Analysis of the subject literature and financial statements prompts the research hypothesis that off-balance sheet transactions can significantly change the entity's view in the financial statements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bielawska A. (2008), Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", nr 12.
 • Buchanan B. G. (2016), Securitization: A Financing Vehicle for All Seasons?, Bank of Finland Research Discussion Paper 31.
 • Cecelak J. (2013), Outsourcing jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne", t. XVIII.
 • Dębska-Rup A., Rup P. (2017), Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych, "Państwo i Społeczeństwo", nr 2.
 • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, Dz. Urz. UE L 224 z 16.08.2006 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013 r.
 • GK JSW (2012), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., https:// www.jsw.pl/raportroczny-2012/pub/2012/PL/files/pobierz/GKSkonsolidowane_sprawozdanie_ finansowe_GK_JSW_S_A_za_2102_rok.pdf (data dostępu: 12.02.2020).
 • Kłos M. (2009), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.
 • Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR 5).
 • Kreczmańska-Gigol K. (2006), Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa.
 • MSR 17 "Leasing", Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 320/1 ze zm.
 • Naser K.H.M. (1993), Creative Financial Accounting, Prentice Hall International, London.
 • Okręglicka M. (2004), Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Orange Polska (2018), Grupa Kapitałowa Orange Polska - Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, http://orange-ir.pl/sites/default/files/OPL_2Q_2018_Raport_Skonsolidowany.pdf (data dostępu: 12.02.2020).
 • PGNiG (2017), Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGNiG za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., https://static1.money.pl/d/gielda/raporty/2017/17619_ PGNiG_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2017.pdf (data dostępu: 12.02.2020).
 • Rymarczyk J. (2018), Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument finansjalizacji współczesnej gospodarki światowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 362.
 • SKI-12 "Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia", Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 320/1 ze zm.
 • Stępień K. (2019), Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2(980), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0205.
 • Szczepankowski P. (1998), Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami, WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 63 poz. 393.
 • Wszelaki A. (2013), Faktoring w rachunkowości i sprawozdawczości podmiotu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61.
 • Zajdler R., Hara T., Staniłko J. (2012), Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.