PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 4 Company Culture Matters | 13--46
Tytuł artykułu

Cultural Aspects of Organizational Agility Affecting Digital Innovation

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem tego badania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób kulturowe aspekty zwinności organizacyjnej wpływają na zdolność do generowania innowacji cyfrowych. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na szybko rozwijające się innowacje cyfrowe, zwinność organizacyjna staje się strategicznie kluczowa dla dużych firm, aby zwiększyć ich konkurencyjność. Literatura na temat sprawności i zwinności organizacyjnej jednoznacznie wskazuje, że obecnie nawet organizacje szerokim dostępem do zasobów, wciąż mogą mieć ograniczone możliwości wprowadzania innowacji i reagowania na zmiany. Sytuacja organizacji dojrzałych istotnie kontrastuje z sytuacją startupów, które bywają imponująco innowacyjne mimo bardzo ograniczonych zasobów. Czasami firmy zajmujące ugruntowaną pozycję rynkową są deklasowane przez startupy ze względu na ich olbrzymią zdolność do wdrażania zmian i szybkiego wykorzystywania nowych możliwości biznesowych. Jednak brakuje wiedzy o tym, dlaczego niektórzy obecni operatorzy rynkowi nie są w stanie efektywnie wykorzystywać swoich zasobów do wdrażania innowacji cyfrowych i dlaczego niektóre mniejsze startupy mogą swobodnie te ograniczenia zasobów przekraczać. Autorzy uważają, że na tą sytuację mają wpływ czynniki kulturowe. Aby zweryfikować to założenie, zaprojektowali badanie porównawcze dot. wpływu kultury na sprawność organizacji w firmach dużych (wieloletnich), jak i startupach z branży motoryzacyjnej. Zastosowali oni jakościowe podejście badawcze w oparciu o wywiady częściowo ustrukturyzowane. Ramy konkurujących wartości organizacyjnych zostały wykorzystane jako narzędzie do kategoryzacji różnych kultur, które wpływają na sprawność organizacji, ale także do określenia, w jaki sposób i kiedy napięcia między wartościami wspierały lub utrudniały zdolność organizacji do innowacji. Nasze odkrycia pokazują, że podczas gdy mieszanka kultur hierarchii i rynku hamowała zdolność do innowacji, kultury klanowe i adhokracyjne promowały innowacje. W badanej próbie wieloletnie firmy przeważnie należały do dwóch pierwszych kultur, podczas gdy startupy zazwyczaj należały do drugiej grupy. Zaobserwowano, iż startupy odnoszące największe sukcesy we wdrażaniu innowacji były w stanie stworzyć kombinację kultur klanowych i ad-hokracji, którą autorzy nazywali "kulturą zwinną". Ta kultura pozwoliła im osiągnąć korzystny stan wzrostu innowacji cyfrowych. Autorzy sformułowali również implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne, stwierdzili potrzebę dalszego, głębszego przeanalizowania znaczenia elementów kultury zwinnej dla sprawności organizacyjnej; oraz zaznaczyli konieczność dalszej eksploracji wątku dot. tego jak wykorzystać kulturę jako atut umożliwiający rozwój innowacji cyfrowych. Oryginalność przedstawionych wyników polega na identyfikacji "kultury zwinnej", która jest połączeniem kultury klanowej i adhokracji. Kultura zwinna, a konkretnie wartość, którą ona tworzy, gdy jest stosowana, umożliwia sprawne wdrażanie innowacji cyfrowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to understand how the cultural aspects of organizational agility affect digital innovation capability. In the context of increasing demand for fast-paced digital innovation, organizational agility becomes strategically crucial for large incumbent companies to increase their competitiveness. The literature on organizational agility shows that incumbents, with their vast access to resources, still can have limited ability to innovate and respond to change. This is in sharp contrast to startups, who sometimes are impressively innovative despite their very limited resources. Sometimes the incumbents are even outcompeted and disrupted by startups because of their ability to embrace change, and rapidly seize new business opportunities. However, we know little about why some incumbents are not able to use their resources efficiently for digital innovation and why some smaller startups can transcend these resource limitations. In this context, we find that cultural aspects are especially crucial as enablers for organizational agility in digital innovation. We designed a comparative study to investigate the differences in the influence of culture on organizational agility; and how it hinders or enables digital innovation, at both incumbent firms and startups in the automotive industry. We applied a qualitative research approach and selected semi-structured interviews as our main research method. The Competing Values Framework was used as a tool to categorize different cultures that affect organizational agility, but also to identify how and when tensions between values supported or hampered the organizations' ability to innovate. Our findings show that, while a blend of Hierarchy and Market cultures inhibited the innovation capability, Clan and Adhocracy cultures promoted innovation. In our sample, the incumbents predominantly adhered to the first two cultures, while the startups typically belonged to the second group. The most successful startups were even able to create a combination of Clan and Adhocracy cultures - a concept we here term 'Agile culture.' This culture allowed them to reach a beneficial state of digital innovation growth. When it comes to the implications for research and practice, we found the need to analyze the role of culture for organizational agility; and how to utilize culture as an asset to enable digital innovation growth. One contribution is the identification of 'Agile culture' that is an amalgamation of Clan and Adhocracy culture. The value agile culture creates when applied, enables organizational agility, which can enhance digital innovation capability. (original abstract)
Twórcy
 • Halmstad University, Sweden
 • Halmstad University, Sweden
autor
 • Halmstad University, Sweden
 • Institute for Management of Innovation and Technology, Sweden
Bibliografia
 • Andersson, S. (2011). International entrepreneurship, born globals and the theory of effectuation. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(3), 627-643. https://doi.org/10.1108/14626001111155745
 • Appelbaum, H.S., Calla, R., Desautels, D., & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 1). Industrial and Commercial Training, 49 (1), 6-14. https://doi.org/10.1108/ICT-05-2016-0027
 • Appelbaum, H. S., Calla, R., Desautels, D., & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 2). Industrial and Commercial Training, 49(2), 69-74. https://doi.org/10.1108/ICT-05-2016-0028
 • Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Practice. M.A.: Addison-Wesley.
 • Brettel, M., Mauer, R., Engelen, A., & Küpper, D. (2012). Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance. Journal of Business Venturing, 27(2), 167- 184.^https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.01.001
 • Breu, K., Hemingway, C. J., Strathern, M., & Bridger, D. (2002). Workforce agility: The new employee strategy for the knowledge economy. Journal of Information Technology, 17(1), 21- 31.^https://doi.org/10.1080/02683960110132070
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods(4th ed). Oxford: Oxford University Press.
 • Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework (3rd ed). San Francisco: Jossey- Bass.
 • Cameron, K. S., Quinn, R. E., DeGraff, J., & Thakor, A.V. (2014). Competing Values Leadership(2nd ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Conboy, K. (2009). Agility from first principles: Reconstructing the concept of agility in information systems development. Information Systems Research, 20(3), 329-354,478. http://dx.doi.org/10.1287/isre.1090.0236
 • Crocitto, M., & Youseef, M. (2003). The human side of organizational agility. Industrial Management & Data Systems, 103(6), 388- 397.^https://doi.org/10.1108/02635570310479963
 • Dove, R. (2002). Response Ability: The Language, Structure, and Culture of the Agile Enterprise. New York: John Wiley & Sons.
 • Drucker, P. (2015). Innovation and Entrepreneurship. London: Routledge.
 • Felipe, C. M., Roldán, J. L., & Leal- Rodriguez, A. L. (2017). Impact of organizational culture values on organizational agility. Sustainability, 9(12), 1-23. https://doi.org/10.3390/su9122354
 • Gerster, D., Dremel, C., Brenner, W., & Kelker, P. (2019). How enterprises adopt agile structures: A multiple-case study. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. Retrieved from^https://doi.org/10.24251/HICSS.2019.596
 • Goldman, S.L., Nagel, R.N., & Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Hagedoorn, J. (1996). Innovation and entrepreneurship. Industrial and Corporate Change, 5(3). https://doi.org/10.1093/icc/5.3.883
 • Holbeche, L. (2018). The Agile Organization: How to Build an Engaged Innovative and Resilient Business. London: Kogan Page.
 • Hwang V. W., & Horowitt, G. (2012). The Rainforest: The Secret to Building the Next Silicon Valley. Los Altos Hills: Regenwald.
 • Iivari, J., & Iivari N. (2011). The relationship between organizational culture and the deployment of agile methods. Information and Software Technology, 53(5), 509-520. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.10.008
 • Kraśnicka, T., Głód, W., & Wronka-Pośpiech M. (2016). Management innovation and its measurement. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(2), 95-122. https://doi.org/10.7341/20161225
 • Kucharska, W. (2017). Relationships between trust and collaborative culture in the context of tacit knowledge sharing. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4), 61-78.^https://doi.org/10.7341/20171344
 • Lund, D. B. (2003). Organizational culture and job satisfaction. Journal of Business & Industrial Marketing, 18(3), 219-236.^https://doi.org/10.1108/0885862031047313
 • Lyytinen, K., Yoo, Y., & Boland Jr, R. J. (2016). Digital product innovation within four classes of innovation networks. Information Systems Journal 26(1), 47-75. https://doi.org/10.1111/isj.12093
 • March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 70-87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71
 • Matousek, M. (2019). The 10 best-selling electric vehicles in the US this year so far. Retrieved from https://www.businessinsider.com/best-selling-electric- vehicles-united-states-so-far-2019-2019-7?r=US&IR=T
 • Myers, M. D. (2013). Qualitative Research in Business & Management. London: SAGE, second edition.
 • Naranjo-Valencia, J. C., Jimenez-Jimenez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation or imitation: The role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 55-72. https://doi.org/10.1108/00251741111094437
 • Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, 33, 5-34. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00115-6
 • Paasivaara, M., Behm, B., Lassenius, C., & Hallikainen, M. (2018). Large-scale agile transformation at Ericsson: A case study. Empirical Software Engineering, 23(5), 2550-2596. https://doi.org/10.1007/s10664-017- 9555-8
 • Pontes, J., (2019). Top 10 best selling fully electric vehicle brands in 2019. Retrieved from https://cleantechnica.com/2019/02/18/top-10-best-selling-fully-electric-vehicle-brands-in- 2019/
 • Prystupa-Rządca, K. (2017). The role of organizational culture in knowledge management in small companies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(3), 151-173. https://doi.org/10.7341/20171336
 • Roberts, D. & Woods, C. (2005). Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. Business Review. Autumn: University of Auckland.
 • Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping agility through digital options: Reconceptualizing the role of information technology in contemporary firms. MIS Quarterly, 27(2), 237-263. https://doi.org/10.2307/30036530
 • Say, N. (2017). Tesla now world's fourth largest car company by value. Retrieved from https://www.greenoptimistic.com/tesla-fourth- largest-car-company-value-20170821/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.