PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5/1 | 67--82
Tytuł artykułu

Rozwój turystyki pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem kazusu gminy Władysławowo

Warianty tytułu
Development of Tourism Among Duties of Local Governments with Special Account of Municipalicy of Wladyslawowo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy tekst przedstawia miejsce rozwoju turystyki pośród zadań w jakie ustawodawca wyposażył jednostki samorządu terytorialnego. Pierwsza część artykułu wskazuje jakie, konkretnie, obowiązki i uprawnienia nadano gminom, powiatom i województwom w zakresie rozwoju turystyki. Część druga konfrontuje to ze szczegółowo opisanym kazusem Władysławowa przedstawiając wybrane instrumenty administracyjno-prawne, w tym planistyczne, i faktyczne działania podejmowane przez samorząd gminy w celu stymulowania i wspomagania rozwoju turystyki tej nadmorskiej miejscowości ze wskazaniem ich podstaw prawnych. Całość kończą wnioski oraz postulaty mające na celu ułatwienie rozwoju turystyki przez jednostki samorządu terytorialnego. Tekst oparto na literaturze administracyjnego prawa materialnego i prawa samorządowego oraz aktach prawnych aktualnych na dzień 28 lutego 2014 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The text presents place of development of tourism among duties delegated by the legislator to the local governments. First part of the article points what obligations and rights were given to communities, counties and regions in terms of development of tourism. Second part confront that with described case of Władysławowo showing some legal and administrative instruments, including zone planning, as well as actions taken by local government for stimulating and supporting tourism development, including legal base for it, in this city by the sea. All is finished with conclusions proposals which shall simplify tourism development made by local governments. Text is based on legal literature of material administrative law and communal law literature and as well as acts of law valid on February 28st of 2014. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Bibliografia
 • Antkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, Elipsa, Warszawa 2012.
 • Augustyniak T., Bojar-Fijałkowski T., Bariery rozwoju turystyki w polskim prawie ochrony przyrody, [w:] Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007.
 • Bojar-Fijałkowski T., Gospodarka komunalna jako instrument zrównoważonego rozwoju w gminie na przykładzie Władysławowa, Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 14, Białystok 2013.
 • Bojar-Fijałkowski T., Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny instrument estetyki w gminie - uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 2/II/2012.
 • Bojar-Fijałkowski T., Prawo uzdrowiskowe w Polsce - stan i perspektywy, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Bojar-Fijałkowski T., Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Kołomycew A., Kotarba B. (red.), UR, Rzeszów 2012.
 • Bojar-Fijałkowski T., Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012 w Polsce, [w:] EURO 2012 Polska-Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2012.
 • Bojar-Fijałkowski T., Sport dla zdrowia, ekoturystyka dla środowiska naturalnego. Aspekty zrównoważonego rozwoju, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gaworecki W. W., Mroczyński Z. (red.), WSTiH, Gdańsk 2008.
 • Bojar-Fijałkowski T., Dziedzic M., Zakres umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawodawstwa polskiego, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 1/I/2012.
 • Chmielnicki P. (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Ciechanowicz-McLean J., Bojar-Fijałkowski T., Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rozpudy, [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.), UŚ, Katowice 2009.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Klat-Wertelecka L., Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmiotowych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (Dz. U. 2009, 114, 946).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne, PWN, Warszawa 1994.
 • Nowacka, E. J. Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Pietrzak L., Planowanie lokalnego rozwoju w warunkach samorządności terytorialnej, [w:] Lokalne inicjatywy w sferze rozwoju gospodarczego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, (Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.).
 • Szreder J., Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy, Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Sztando A., Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005.
 • Szwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, TNOiK, Toruń 2004.
 • Uchwała Nr XLVI / 433 / 2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo (Dz. Urz. Województwa Po-morskiego z 19.11.2013 poz. 3993).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r., Nr 34, poz. 198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.651 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.