PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3 (80) | 72--86
Tytuł artykułu

Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010-2019

Autorzy
Warianty tytułu
Issue of Subordinated Bonds by the Polish Banking Sector in 2010-2019
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki emisji długu podporządkowanego przez polski sektor bankowy. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są dane zawarte w bazie informacyjnej cbonds. W procesie badawczym wykorzystano metodę obserwacji, analizę danych źródłowych oraz metodę dedukcji. Przeprowadzona analiza wykazała, iż wzrost zainteresowania sektora bankowego emisją obligacji podporządkowanych w latach 2010-2019 wynikał z obowiązku wypełniania wymogów kapitałowych.  W artykule wykazano także powiązanie pomiędzy wysokością średniej marży ponad WIBOR6M kuponu a średnim okresem emisji obligacji podporządkowanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the subject of the issue of subordinated debt by the Polish banking sector. The research material in this article is the data contained in the cbond database. The method of observation, source data analysis and the method of deduction were used in the research process. The conducted analysis showed that the increased interest of the banking sector in the issue of subordinated bonds in 2010-2019 resulted from the obligation to meet capital requirements. The article also shows the relationship between the average margin above the WIBOR6M coupon and the average issuance period of the subordinated bonds.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
72--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • SGH Warsaw School of Economics
Bibliografia
 • Antkiewicz, S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Banaszczak-Soroka, U.(red.), Rynki finansowe. Organizacja, uczestnicy, instytucje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Brigham, E.F., Houston, J.F., Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005.
 • Choudhry, M., Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington 2004.
 • Choudhry, M., Bond Market Securities, Financial Times Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • Czekaj, J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Dąbrowski T.J., Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków, [w:]  Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Fierla A. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Dębski, W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Dobosiewicz, Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Faerber, E., Fundamentals of The Bond Market, McGraw Hill Professional. New York 2001.
 • Grimsey, D., Lewis, M., The Economics of Public Private Partnerships, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 • Gruszczyńska-Brożbar, E., Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. [w:]  Rynek Papierów Wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, W. Przybylska-Kapuścińska (red.) , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Jackowicz, K., Dyscyplina rynkowa w bankowości - rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Jajuga, K., Jajuga, T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa,  PWN, Warszawa 2006.
 • Nevitt, P., Fabozzi, F.,  Equipmnet Leasing. John Wiley & Sons, Hoboken 2000.
 • Radziszewski, E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 • Sławiński, A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 • Svec, J., The effects of issuing  Subordinated Debt on the Banking Industry, Stanford University, Stanford 2003.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for more Resilient Banks and Banking Systems. Technical report. Bank for International Settlements 2011.
 • Covitz, D. M., Hancock, D., Kwast, M. L., A reconsideration of the risk sensitivity of US banking organization subordinated debt spreads: A sample selection approach. Federal Reserve Bank of New York, "Economic Policy Review" 2004, Vol. 10 (2).
 • Evanoff, D. Wall, L., Reforming Bank Capital Regulation: Using Subordinated Debt to Enhance Market and Supervisory Discipline. "Contemporary Economic Policy" 2000, 19.
 • Flannery, M. J., The Face of "Market Discipline", "Journal of Financial Services Research" 2001, Vol. 20: 2/3.
 • Gorton, G., Santomero, A., Market Discipline and Bank Subordinated Debt, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1990, 22.
 • Götz, M. R., Tröger, T. H., Should the marketing of subordinated debt be restricted/different in one way or the other? What to do in the case of mis-selling? White Paper Series 2016.
 • Jagtiani, J., Kaufman, G., Lemieux, C., The effect of credit risk on bank and bank holding company bond yields: evidence from the Post-FDICIA period. "Journal of Financial Research" 2002, 25(4).
 • Resti, A., Should the Marketing of Subordinated Debt Be Restricted/Different in One Way or the Other? What to do in the case of mis-selling? European Union: Economic Governance Support Unit 2016.
 • Sironi, A., Testing for market discipline in the European banking industry: evidence from subordinated debt issues. "Journal of Money, Credit and Banking" 2003.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo banków. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z 2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dz. Urz. UE L 145/1.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. (Dz. Urz. UE L 176/336).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012. (Dz. Urz. UE 2014/59/UE).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. (Dz.U. 2015, poz. 238 ze zm.).
 • Cbonds Financial Information, cbonds, https://cbonds.pl, styczeń 2020.
 • Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 tys. PLN, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty, październik 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.