PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 147--163
Tytuł artykułu

Style kierowania menadżera służby zdrowia zgodnie z modelem inwentarza stylów kierowania ludźmi WERK

Warianty tytułu
Health Service Manager Management Styles According to WERK Person Management Style Inventory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do zadań należących do kadry menadżerskiej w służbie zdrowia należy m.in. określanie zadań zespołom pracowniczym, inicjowanie a także koordynacja wykonywanej pracy zespołowej, dbałość o rozwój i doskonalenie potencjału tkwiącego w pracownikach. Wymogi stawiane współczesnym firmom nie pozwalają na określone negatywne zachowania wśród pracowników, ceniąc umiejętność komunikacji przez partnerstwo i współdziałanie oraz jakość współpracy pomiędzy osobą zarządzającą zasobami ludzkimi a pracownikami. Przyjmując tezę, iż występują preferowane style w zarządzaniu menadżerów służby zdrowia, podjęto próbę ich identyfikacji za pomocą modelu Inwentarza Stylów Kierowania Ludźmi WERK. Badania przeprowadzono na grupie 60 menadżerów służby zdrowia sprawujących funkcje na różnych szczeblach organizacyjnych. Respondentami byli menadżerowie zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki medycznej z terenu województwa śląskiego oraz podkarpackiego. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż dla największej grupy badanych menadżerów model stylów kierowania WERK nie określił zarówno dominującego stylu kierowania, jak również stylu najmniej typowego dla funkcjonowania. Fakt ten świadczy o tym, że menadżerowie w placówkach opieki zdrowotnej prawdopodobnie stosują styl kierowania adekwatny do danej sytuacji, bądź też posiadają umiejętność przełączania się pomiędzy stosowanymi stylami kierowania, wykorzystując cechy charakterystyczne dla wielu stylów funkcjonowania lub też stosują dwa lub więcej zachowań kierowniczych, które uważają za efektywne. Można również przyjąć prawdopodobieństwo istnienia specyficznych stylów kierowania, które są stosowane przez menadżerów służby zdrowia, a które nie zostały zdefiniowane przez model stylów kierowania WERK. (abstrakt oryginalny)
EN
The goals of managerial personnel in Health Service include: defining duties for personnel teams, initiating and co-ordinating team work, care for development and improvement of potential of workers. Requirements for modern companies do not allow for forcing specific behaviour among personnel but praise the ability to communicate by partnership and co-operation and quality of co-operation between the managing person and personnel. Assuming a thesis that there are preferred goals in management by Health Service managers, an attempt to identify them was made with the model of the Inventory of Person Management Styles WERK. The research was conducted on a group of 60 Health Service managers performing functions on various organizational levels. Respondents were managers hired in the public and non-public health care facilities from the Silesian and Podkarpackie Provinces. The analysis of results points that for the largest group of managers, the managing styles model WERK did not define both the dominating managing style as well as a style least typical for management. The fact indicates that managers in the health care facilities probably use the management style adequate to the situation or have the ability to switch between management styles using the characteristics typical for many management styles or use two or more management behaviors which they consider effective. Probability of existing specific management styles can be assumed as well, which are used by the Health Service managers and which have not been defined by the management styles model WERK. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--163
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Brzezińska U., Rafalak M., Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kieżun W., Kwiatkowski S., Style zarządzania. Teoria i praktyka, KiW, Warszawa 1997.
 • Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Placet. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1997.
 • Penc J., Menedżerowie i ich zadania w nowoczesnej organizacji, [w:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Szeloch M., Podstawy organizacji zarządzania, Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród, Wrocław 2007.
 • Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.