PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 109 | nr 165 | 43--68
Tytuł artykułu

Carbon Footprint in the Annual Statements of Polish Mass Passenger Transportation Carriers

Warianty tytułu
Ślad węglowy w rocznych sprawozdaniach polskich firm z branży pasażerskiego transportu masowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Ochrona środowiska stanowi ważne wyzwanie cywilizacji XXI wieku, a interesariusze oczekują już nie tylko samych sprawozdań finansowych opisujących jednostkę liczbowo, lecz także dodatkowych, niefinansowych/opisowych danych, prezentujących wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Głównym celem badania była weryfikacja, czy sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z prowadzonej działalności polskich firm z branży pasażerskiego transportu masowego zawierają informacje o wpływie ich działalności na środowisko naturalne, a w szczególności na temat emitowanego śladu węglowego. W konsekwencji ustalenie, czy zawarte informacje pozwalają obiektywnie ocenić wpływ przedsiębiorstw osobowego transportu masowego na klimat, a tym samym umożliwiają interesariuszom na podejmowania decyzji w zakresie zawierania transakcji biznesowych z tymi firmami. Metodyka/podejście: W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury, analizę aktów prawnych, studium przypadku oraz metody dedukcji i syntezy. Wyniki: Na przykładzie badanych jednostek stwierdzono, że aktualne informacje w zakresie wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne podmiotów zajmujących się przewozami masowymi nie są zadowalające. Oryginalność/wartość: Artykuł stanowi element dyskusji naukowej na temat wzrostu znaczenia finansowych i niefinansowych ujawnień w zakresie wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: Environmental protection constitutes an important challenge for 21st-century civilization and stakeholders not only expect financial statements that describe an entity numerically, but they also want additional, non-financial/descriptive data that presents the impact of the business operations on the natural environment. The main objective of the study was to verify whether the financial statements and management board reports on the activities of Polish mass passenger transportation carriers contain information on the impact of their activities on the environment, and in particular, about the carbon footprint. Consequently, does the information contained allow for an objective assessment of the impact of mass passenger transportation carriers on the climate, and thus allow stakeholders to make decisions regarding the conclusion of business transactions with these companies? Methodology/approach: The following research methods were used in the study: a literature review, analysis of legal acts, a case study, and deduction and synthesis methods. Findings: On the example of the audited entities, it was found that current disclosures in the area on the impact of business activity on the natural environment of entities dealing with mass passenger transportation are not satisfactory. Originality/value: The article is part of a scientific discussion on the growing importance of financial and non-financial disclosures regarding the impact of business activity on the natural environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
109
Numer
Strony
43--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Gdansk
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ahmad Y.J., Serafy E.S., Lutz E. (1989), Environmental accounting for sustainable development, The World Bank, Washington, DC.
 • Antczak J. (2014), Informacje o środowisku w systemie rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 329, pp. 11-18.
 • Bek-Gaik B., Gad J., Walińska E. (2016), Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa, w kierunku integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Boyd J., Banzhaf S. (2006), What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units, Discussion Paper, RFF DP 06-02, January Resource for the Future, pp. 1-24.
 • Cho C.H., Patten D.M. (2013), Green accounting: Reflection from a CSR and environmental disclosure perspective, "Critical Perspective on Accounting", 24 (6), p. 443-447.
 • Dyduch J. (2016), Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2 (80/2), pp. 55-63.
 • Dyduch J. (2017), Zmiany poziomu ujawnień środowiskowych informacji finansowych w raportach rocznych wybranych spółek publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, pp. 34-43.
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 75 (131), pp. 23-45.
 • Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gray R., Laughlin R. (2012), It was 20 years ago today: Sgt Pepper, Accounting, Auditing & Accountability Journal, green accounting and the Blue Meanies, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 25 (2), p. 228-255.
 • Gray R., Bebbington J., Walters D., Thompson I. (1995), The greening of enterprise: an exploration of the (non) role of environmental accounting and environmental accountants in organizational change, "Critical Perspective on Accounting", 6, pp. 211-239.
 • Hernadi B.H. (2012), Green Accounting for Corporate Sustainability, "Club of Economics in Miskolc", 8 (2), pp. 23-30.
 • Hertwich E.G., Peters G.P. (2009), Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis, "Environmental Science & Technology", 43 (16), pp. 6414-6420.
 • Hońko S. (2014), Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o oddziaływaniu jednostki na środowisko, "Ekonomia i Środowisko", 3 (50), pp. 144-155.
 • IFAC (2005), International Guidance Document. Environmental Management Accounting, International Federation of Accountants, New York. ISO 14067:2018, Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for qualification, Reference number ISO 14067:2018(E).
 • Kołodziejski H. (2007), Pojęcie, zakres i zasięg działania transportu miejskiego, [in:] Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Krasodomska J. (2009), Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek, [in:] Sobańska I., Wnuk-Pel T., Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krasodomska J. (2010), Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 816, pp. 45-57.
 • Krasodomska J. (2011), Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 75 (131), pp. 89-106.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Krasodomska J. (2017), Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479pp. 99-107.
 • Kryk B. (2014), Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 3 (69), pp. 69-86.
 • Kryk B. (2017), Informacje środowiskowe w sprawozdaniu z działalności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, pp. 108-117.
 • KSR No. 9 (2017), Krajowy Standard Rachunkowości nr 9. Sprawozdanie z działalności (National Accounting Standard 9), Annex to Resolution No. 22/2017 Accounting Standards Committee of 19 December 2017 (Journal of Laws 2018, item 17).
 • Kulczycka J., Wernicka M. (2015a), Metody i wyniki obliczania śladu węglowego działalności wybranych podmiotów branży energetycznej i wydobywczej, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk", nr 18, pp. 133-142.
 • Kulczycka J., Wernicka M. (2015b), Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce - bariery i korzyści, "Polityka energetyczna - Energy Policy Journal", 18 (2), pp. 61-72.
 • Lehman G. (1999), Disclosing new worlds: a role for social and environmental accounting and auditing, "Accounting, Organisations and Society", 24, pp. 217-241.
 • Lohmann L. (2009), Toward a different debate in environmental accounting: The case of carbon and cost benefit, "Accounting, Organizations and Society", 34, pp. 499-534.
 • Łasut P., Kulczycka J. (2014), Metody i programy obliczające ślad węglowy, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk", 87, pp. 137-146.
 • Macuda M. (2015), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - raportowanie zagadnień środowiskowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 3 (1), pp. 97-111.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 84 (140), pp. 115-137.
 • Majchrzak I. (2018), Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska, "Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 4 (94/1), pp. 231-241.
 • Matthews S.H., Hendrickson C.T., Weber C.L (2008), The importance of carbon footprint estimation Boundaries, "Environmental Science & Technology", 42 (16), pp. 5839-5842.
 • Moorthy K., Yacob P. (2013), Green Accounting: Cost Measures, "Open Journal of Accounting", 2, pp. 4-7.
 • Mućko P., Hońko S. (2013), Sprawozdanie z działalności - raport z pogranicza rachunkowości, "Rachunkowość", 10, pp. 2-13.
 • Pandey D., Agrawal M., Pandey J.S. (2011), Carbon footprint: current methods of estimation, "Environmental Monitoring and Assessment", July, pp. 135-160.
 • Patel J. (2006), Green sky thinking, "Environment Business", 122, p. 32.
 • Pramanik A.K., Shil N.Ch., Das B. (2007), Environmental accounting and reporting with special reference to India, "The Cost and Management", 3, pp.16-28.
 • Reizinger-Ducsai A. (2018), Accounting for Sustainability and Social Responsibility, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 515pp. 185-196.
 • Schaltegger S., Burritt R. (2000), Contemporary Environmental Accounting. Issues, Concepts and Practice, Greenleaf Publishing Ltd., Sheffield.
 • Sobczyk M. (2012), Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", XIII (1), pp. 155-170.
 • Sojak S. (2011), Rachunkowość przymiotnikowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 62 (118), pp. 265-288.
 • Steurer R. (2010), The role of governments in Corporate Social Responsibility: characterizing public policies on CSR in Europe, Discussion Paper 2-2010, Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy, Vienna.
 • Stępień M. (2002), Rachunkowość a ochrona środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 565pp. 53-68.
 • Stępień M. (2008), Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 785, pp. 157-173.
 • Stępień M., Pramanik A.K. (2006), Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 702 pp. 93-114.
 • Szadziewska A. (2013), Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szadziewska A., Spigarska E., Majerowska E. (2018), The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 99 (155) pp. 65-95.
 • Thornton D.B. (2013), Green accounting and green eyeshades twenty years later, "Critical Perspective on Accounting", 24, pp. 438-442.
 • Walińska E. (2015), Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), pp. 151-165.
 • Wiedmann T., Minx J. (2007), A definition of 'carbon footprint', ISAUK Research Report 07-01, Durham.
 • Wiszniowski E. (2011), Rachunkowość finansowa a ekologia, "Ekonomia. Economic", 5 (17), pp. 391-404.
 • Wojciechowska A. (2009), Rachunek kosztów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Wydymus Z., Stępień M. (2007), Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 750, pp. 79-99.
 • Yakhou M., Dorweiler V.P. (2004), Environmental accounting: an essential component of business strategy, "Business Strategy and the Environment", 13, pp.65-77.
 • Zrnic A., Starcevic D.P., Mijoc I. (2020), Evaluating environmental accounting and reporting: the case of Croatian listed manufacturing companies, "Pravni Vjesnik God", 36 (1), pp. 47-63.
 • Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings (L 178/16, 17.7.2003).
 • Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (L 182/19, 29.6.2013).
 • Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (L 330/1, 15.11.2014).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2019.351 [Act of 29 September 1994 on Accounting, Journal of Laws 2019.351].
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2019.1396 [Act of 27 April 2001, Environmental Protection Law, Journal of Laws 2019.1396].
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 2019, nr 5 poz. 13 [Act of 16 December 2010 on Collective Public Transport, Journal of Laws 2019, no. 5 item 13].
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, Dz.U. 2017.1089 [Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision, Journal of Laws 2017.1089].
 • Carbon Trust, taken from: https://www.carbontrust.com/resources/carbon-footprinting-guide (access 30.04. 2020).
 • Czuma B. (2019), Poseł elekt Franciszek Sterczewski zamiast samolotu wybrał pociąg, https://wiadomosci.wp.pl/posel-elekt-franciszek-sterczewski-zamiast-samolotu-wybral-pociag-imponuje-mi-greta-thunberg-6436158134061185a (access 20.10.2019).
 • FS Enter (2018), Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Enter Air S.A., https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci /263,Polska-wersja-wytycznych-raportowania-niefinansowego-G4-juz-dostepna (access 30.04.2020). FS Intercity (2018), Sprawozdanie finansowe za rok 2018. PKP Intercity S.A., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • FS KolMaz (2018), Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • FS LOT (2018), Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • FS PolRegio (2018), Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Przewozy Regionalne Sp. z o.o., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • GRI G4a, Wytyczne dotyczące raportowania G4 - Podręcznik stosowania wytycznych, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/06/Polish-G4-Part-Two-1.pdf (access 30.04.2020)
 • GRI G4b, Wytyczne dotyczące raportowania G4 - Zasady raportowania i wskaźniki, http://odpowiedzial-nybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/06/Polish-G4-Part-Two-1.pdf (access 30.04.2020)
 • Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., https://www.mazowieckie.com.pl/pl/o-nas (access 10.01.2020).
 • MBR Enter (2018), Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2018. Enter Air S.A., https://www.pibr.org.pl /pl/aktualnosci/263,Polska-wersja-wytycznych-raportowania-niefinansowego-G4-juz-dostepna (access 30.04. 2020).
 • MBR Intercity (2018), Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2018. PKP Intercity S.A., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • MBR KolMaz (2018), Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2018. Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • MBR LOT (2018), Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2018. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • MBR PolRegio (2018), Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2018. Przewozy Regionalne Sp. z o.o., https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (access 18.01.2020).
 • PKP Intercity, https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/o-firmie/ (access 10.01.2020)
 • Wieczorek A. (2015), Policzmy swój ślad, czyli w jaki sposób podróżować, https://post-turysta.pl/artykul/policzmy-swoj-slad (access 11.12.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.