PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | nr 47 Rodzina w XIX i XX wieku | 117--128
Tytuł artykułu

Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej czynnikiem optymalizującym reintegrację rodziny

Warianty tytułu
Work with the Biological Family of a Child Placed in Foster Care as a Factor Optimising Family Reintegration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia obszarów problemowych i zagadnień, które dotyczą pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, a także ukazanie tego zadania jako aktualnej i pilnej potrzeby społecznej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytanie problemowe sformułowano następująco: jakie zagadnienia uwzględniane są w pedagogicznym namyśle nad znaczeniem pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej? W artykule podjęto próbę ukazania konieczności intensyfikacji i optymalizacji tego procesu. Zastosowano metodę analizy literatury oraz selekcji treści w celu uzyskania syntezy omawianych zagadnień. PROCES WYWODU: Realizacja założonego celu oraz odpowiedź na sformułowane pytanie problemowe ujęta jest w procesie wywodu, na który składa się: wprowadzenie w zagadnienie poprzez analizę podstawowych założeń systemu pomocy dziecku i rodzinie, zaprezentowanie istoty kontaktu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną dla procesu reintegracji rodziny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje na wieloaspektowość przedstawionego obszaru. Wyniki przywoływanych danych wskazują, że system pieczy zastępczej nie zapewnia dzieciom w oczekiwanym stopniu zakładanego w ustawie stabilnego środowiska wychowawczego. Wbrew przyjętym założeniom, niezadowalający odsetek dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej, ma możliwość trwałego wyjścia z systemu przed osiągnięciem pełnoletniości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dostrzeżono pilną potrzebę przygotowania optymalnych modeli wsparcia rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. W obliczu nowych wyzwań edukacyjnych koniecznością wydaje się także podjęcie niezbędnych starań w kierunku rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko pracowników socjalnych, ale również studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, którzy winni zostać przygotowani do podejmowania niezbędnych działań w pracy z rodziną biologiczną oraz dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the article is to attempt to synthetically present problem areas and issues related to work with the biological family of a child placed in a foster care institution, and to present this task as a current and urgent social need. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem question was posed as follows: what issues are taken into account in the pedagogical reflection on the importance of working with the biological family of a child placed in foster care? The article attempts to demonstrate the need to intensify and optimise this process. The method of literature analysis and content selection was used to obtain a synthesis of the discussed issues. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The realisation of the assumed goal and the answer to the formulated problem question is included in the conclusion process, which consists of: introducing the issue by analysing the basic assumptions of the child and family support system, and presenting the essence of the contact of the child placed in foster care with the biological family for the family reintegration process. RESEARCH RESULTS: Reflection on the addressed issues indicates the multifaceted nature of the presented area. The results of the data the article refers to indicate that the foster care system does not provide children with the expected degree of stable educational environment assumed in the legislation. Contrary to the adopted assumptions, only an unsatisfactory percentage of children who were placed in foster care are able to permanently leave the system before coming of age. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: An urgent need was observed to prepare optimal models of support for families whose children are in foster care. In the face of new educational challenges, it also seems necessary to undertake the indispensable efforts towards the development of knowledge, skills and competences not only of social workers, but also of students of pedagogy and teaching degrees who should be prepared to undertake the necessary activities in working with the biological family and the child placed in foster care.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
18
Strony
117--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Błażejewska, K. (2014). Bariery i szanse rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza receptą na kryzys? Pogranicze. Studia Społeczne, t. XXIV, 167-179.
 • Colton, M. (2001). Tendencje w opiece zastępczej. W: Z. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą - perspektywa europejska. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Kaczmarek, M. (2011). Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • NIK o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych. Pozyskano z: https:// www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dzialaniach-powiatow-na-rzecz-tworzenia-i-nbsp-wsparcia- -rodzin-zastepczych.html (dostęp: 12.03.2019).
 • Pietruszka, L. (2016). The principle of subsidiarity in social work with the family - pedagogical implications. W: L. Pietruszka (red.), Opieka - wychowanie - wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Rodzinna piecza zastępcza w 2017 roku. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ dzieci-i-rodzina/dzieci/rodzinna-piecza-zastepcza-w-2017-roku,1,2.html (dostęp: 12.03.2019).
 • Stasiak, S. (red.). (2007). Rodzinne formy opieki zastępczej. Poradnik prawny. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Stelmaszuk, Z. (1998). Szanse reintegracji rodziny w systemie opieki nad dzieckiem. W: M. Kolankiewicz (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N. i Wirshing M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Trubiłowicz, E., Szczygielska, M., Skwarka-Buzała, A. i Langer-Fyda M. (2017). Mapa pomocy rodzinie w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Wosik-Kawala, D. (2015). Dziecko wychowywane w rodzinie zastępcze. Wychowanie w Rodzinie, t. 11, 271-288.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.