PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 109 | nr 165 | 105--137
Tytuł artykułu

Non-financial Reporting by an International Corporation in the Light of New Mandatory Regulations

Warianty tytułu
Raportowanie informacji niefinansowych przez korporację międzynarodową w świetle nowych obowiązujących przepisów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Dyrektywa 2014/95/UE zapewniła członkom UE pewną elastyczność w transpozycji do prawa krajowego. W związku z tym każdy kraj członkowski mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu bardziej bądź mniej rygorystycznych przepisów. Biorąc to pod uwagę celem artykułu jest: 1) wskazanie głównych różnic we wdrażaniu dyrektywy 2014/95/UE do przepisów prawa krajowego wybranych do badania krajów, 2) usta-lenie i porównanie zakresu wskaźników niefinansowych opublikowanych po wprowadzeniu zmian w raportach oddziałów korporacji międzynarodowej funkcjonującej w badanych krajach, 3) ustalenie różnic w raportowaniu wskaźników niefinansowych między jednostkami prowadzącymi działalność na terenie UE i poza nią, ale w ramach jednej grupy kapitałowej. Metodyka/podejście: Do realizacji przyjętych w artykule celów wykorzystano analizę porównawczą oraz analizę zawartości. Wyniki: Otrzymane rezultaty wskazują na przyjęcie w prawie krajowym poszczególnych krajów różnych rozwiązań dotyczących: definiowania dużej jednostki mającej obowiązek dokonywania ujawnień niefinansowych, konieczności weryfikacji zewnętrznej tego typu informacji oraz przyjęcia sankcji za brak ich opublikowania. Analiza zawartości raportów niefinansowych poszczególnych oddziałów również wskazała na różny zakres opublikowanych wskaźników niefinansowych. Ponadto wykazano znaczące różnice między zakresem opublikowanych wskaźników niefinansowych grupy kapitałowej i jej spółek zależnych funkcjonujących w różnych krajach. Oryginalność/wartość: Do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących wpływu tej regulacji na praktykę raportowania niefinansowego. Badania przedstawione w artykule stanowią wkład w poszerzenie wiedzy na ten temat, chociaż nie obejmują dużej liczby przedsiębiorstw. Jednakże są nowym podejściem do analizy ujawnień niefinansowych ze względu na objęcie badaniem raportów niefinansowych grupy kapitałowej oraz jej jednostek zależnych funkcjonujących w różnych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: Directive 2014/95/EU gave the EU Member States a certain flexibility when transposing it into national law. Each Member State could, therefore, decide to introduce regulations of varying degrees of stringency. Thus, the purpose of the article is: 1) to indicate the main differences in the implementation of the Directive and the national provisions in countries selected for the study; 2) to determine and compare the range of non-financial indicators published by branches of an international corporation that operates in the selected countries, after the introduction of changes to the reports; 3) to determine differences in the reporting of non-financial ratios existing between entities operating within one capital group in the EU and outside of it. Methodology/approach: Comparative analysis and content analysis were used to achieve the objectives of the article. Findings: The results suggest that countries should adopt into their national laws various items, including the definition of a large entity that is required to make non-financial disclosures, the need for external verification of this type of information, and the adoption of sanctions for failing to publish such information. The content analysis of individual branches' non-financial reports also revealed a wide range of non-financial indicators. What is more, significant differences were found between the scope of the non-financial indicators published by the capital group and those of its subsidiaries. Originality/value: To date, little research has been done on the impact of this regulation on the practice of non-financial reporting. Our research, therefore, expands the knowledge on the subject, despite the fact it does not cover a large number of enterprises. It constitutes a new approach to non-financial disclosure analysis since the study covers non-financial reports of a capital group and its subsidiaries that operate in different countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
109
Numer
Strony
105--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdansk, Poland
 • University of Gdansk, Poland
 • Sheffield University Management School
 • Zhytomyr Politechnic
autor
 • VERN' University of Applied Science
 • Sheffield University Management School
Bibliografia
 • Bagnoli L., Catalano M. (2005), Il bilancio sociale degli enti non-profit: esperienze toscane, vol. 12, Firenze University Press, Firenze.
 • Bebbington J. (1997), Engagement, education and sustainability, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 10 (3), pp. 365-381.
 • Bebbington J., Gray R. (2001), An Account of Sustainability: Failure, Success and a Reconceptualization, "Critical Perspectives on Accounting", 12 (5), pp. 557-587.
 • Bebbington J., Unerman J. (2018), Achieving the United Nations Sustainable Development Goals, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 31 (1), pp. 2-24.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 73, pp. 151-165.
 • Boiral O., Henri J.F. (2015), Is sustainability performance comparable? A study of GRI reports of mining organizations, "Business & Society", 56 (2), pp. 283-317.
 • Braam G.J., de Weerd L.U., Hauck M., Huijbregts M.A. (2016), Determinants of corporate environmental reporting: The importance of environmental performance and assurance, "Journal of Cleaner Production", 129, pp. 724-734.
 • Brown J., Dillard J. (2014), Integrated reporting: On the need for broadening out and opening up. "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 27 (7), pp. 1120-1156.
 • Busco C., Frigo M.L., Riccaboni A., Quattrone P. (eds.) (2013), Integrated reporting. Concepts and Cases that redefine corporate accountability, Springer, Cham.
 • Cardamone P., Carnevale C., Giunta F. (2012), The value relevance of social reporting: Evidence from listed Italian companies, "Journal of Applied Accounting Research", 13 (3), pp. 255-269.
 • Dagiliene L. (2009), The role of voluntary disclosed information in financial valuation, "Social Research", 17 (3), pp. 18-27.
 • Dagilienė L. (2013), The Influence of Corporate Social Reporting to Company's Value in a Developing Economy, "Procedia Economics and Finance", 5 (C), pp. 212-221.
 • Dagilienė L. (2017), Sustainability Reporting in Lithuania: The Perspective of Integrated Reporting, [in:] Horváth P., Pütter J. (eds), Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies, MIR Series in International Business. Springer, Cham.
 • Dagiliene L., Bruneckiene J. (2010), The role of voluntary disclosure information in the context of social responsibility, "Economics and Management", pp. 451-456.
 • Dagilienė L., Mykolaitienė V. (2015), Disclosure of Social Responsibility in Annual Performance Reports of Universities, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 213(C), pp. 586-592.
 • Dagilienė L., Nedzinskienė R. (2018), An institutional theory perspective on non-financial reporting, "Journal of Financial Reporting and Accounting", 16 (4), pp. 490-521.
 • Dagiliene L., Šutiene K. (2019), Corporate sustainability accounting information systems: A contingency-based approach, "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal", 10 (2), pp. 260-289.
 • Dagiliene L., Leitoniene S., Grencikova A. (2014), Increasing business transparency by corporate social reporting: Development and problems in Lithuania, "Inzineriné Ekonomika", 25 (1), pp. 54-61.
 • Davydiuk Т.В. (2010), Konvergencihja fihnansovoji zvihtnosti ta zvihtnosti v oblastih stihjjkogo rozvitku: perspektiva ihnformuvannja pro ljubs'kijj kapihtal vihtchiznjanikh kompanihjj, "Vihsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tekhnologihchnogo unihversitetu", 4, pp. 69-73.
 • Deegan C., Rankin M., Voght P. (2000), Firm's disclosure reactions to major social incidents: Australian evidence, "Accounting Forum", 24 (1), pp. 101-130.
 • Dečman N. (2016), The use of non-accounting information in the management of a company - Croatian experiences, 8th International Conference - "An enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship through Human Capital", 8-11 June 2016, Faculty of Economics & Business, Zagreb, Croatia, pp. 533-540.
 • Del Baldo M. (2010), Corporate social responsibility and corporate governance in Italian SMEs: Toward a "territorial" model based on small "champions" of CSR, "International Journal of Sustainable Society", 2 (3), pp. 215-247.
 • Del Baldo M. (2013), To the roots of entrepreneurial values: The relationship with the territory as a driver for the development of corporate social responsibility - An analysis of the experiences of Italian SMEs, [in:] Yüksel Mermod A., Idowu S.O. (eds.), Corporate social responsibility in the global business World, chapt. 9, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, pp.169-189.
 • Del Baldo M. (2015), A State of the Art of Corporate Social Responsibility Diffusion in Italy: Limits and Potentials, [in:] Idowu S., Schmidpeter R., Fifka M. (eds), Corporate Social Responsibility in Europe, CSR, Sustainability, Ethics & Governanc,. Springer, Cham, pp. 435-468.
 • Del Baldo M., Demartini P. (2012), Bottom-up or top-down: Which is the best approach to improve CSR and sustainability in local contexts? Reflections from Italian experiences, "Journal of Modern Accounting and Auditing", 8 (3), pp. 381-400.
 • Doni F., Bianchi Martini S., Mazzoni M., Corvino A. (2019), Voluntary versus mandatory non-financial disclosure:: EU Directive 95/2014 and sustainability reporting practices based on empirical evidence from Italy, "Meditari Accountancy Research" (Ahead-of-print).
 • Dyduch J. (2017), Zmiany poziomu ujawnień środowiskowych informacji finansowych w raportach rocznych wybranych spółek publicznych, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, pp. 34-43.
 • Evdokymov V.V., Legenchyk S.F., Hrytsyshen D.O. and Baryshnikova O.M. (2014), Ihntegrovana zvihtnihst' pihdprijemstv, ZHDTU, Zhitomir.
 • Galant A., Černe K. (2017), Non-financial reporting in Croatia: Current trends analysis and future perspective, "Management", 12 (1), pp. 41-58.
 • Gherardi L., Guthrie J., Farneti, F. (2014), Stand-alone Sustainability Reporting and the Use of GRI in Italian Vodafone: A Longitudinal Analysis, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 164(C), pp. 11-25.
 • Giacomini D., Rocca L., Carini C., Mazzoleni M. (2018), Overcoming the Barriers to the Diffusion of Sustainability Reporting in Italian LGOs: Better Stick or Carrot?, "Sustainability", 10 (1), pp. 131.
 • Gray R. (2006), Social, environmental and sustainability reporting and organisational value creation?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 19 (6), pp. 793-819.
 • Gray R. (2008), Social and Environmental Accounting and Reporting: From Ridicule to Revolution? From Hope to Hubris? - A Personal Review of the Field, "Issues in Social and Environmental Accounting", 2 (1), pp. 3-18.
 • Gray R. (2010), Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability... and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet, "Accounting, Organizations and Society", 35 (1), pp. 47-62.
 • Gray R. (2013), Sustainability and Accounting Education: The Elephant in the Classroom, "Accounting Education", 22 (4), pp. 308-332.
 • Gray R., Bebbington J. (2010), Environmental Accounting, Managerialism and Sustainability: Is the Planet Safe in the Hands of Business and Accounting? [in:] Gray R., Bebbington J., Gray S. (eds.), Social and Environmental Accounting: Sage Publications, Los-Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C., pp. 207-245.
 • Guthrie J.L., Manes-Rossi F., Orelli R. (2017), Integrated reporting and integrated thinking in Italian public sector organizations, "Meditari Accountancy Research", 25 (4), pp. 553-573.
 • Hąbek P. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR, CeDeWu, Warszawa.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2016), Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states, "Quality & Quantity", 50 (1), pp. 399-420.
 • Henriques A. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia, [in:] Henriques A., Richardson J., TBL czy wszystko się zgadza? Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, pp. 68-75.
 • Hinna L. (2004), Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche: processi, strumenti, strutture e valenze, Franco Angeli, Milano.
 • Hrytsyshen D.O. and Dykyi A.P. (2011), Socihal'na ta ekologihchna dihjal'nihct' pihdprijemstv: naprjami rozkrittja bukhgalterc'koji ihnformatcihji, "Vihsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tekhnologihchnogo unihversitetu: serihja Ekonomihchnih nauki", 1, pp. 63-68.
 • Knebel S., Seele P. (2015), Quo vadis GRI? A (critical) assessment of GRI 3.1 A+ non-financial reports and implications for credibility and standardization, "Corporate Communications. An International Journal", 20 (2), pp. 196-212.
 • Kobiela-Pionnier K. (2012), Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 66 (122), pp. 75-85.
 • Korol S. (2011), Nefihnansova zvihtnihst' pihdprijemstva, "Vihsnik KNTEU", 6, pp. 102-113.
 • Kostyrko R.O. (2013), Ihntegrovana model' zvihtnostih kompanihjj: peredumovi, porincipi, skladovih, "Ekonomihka Ukrajini", 2, pp. 18-28.
 • Kostyrko R.O. (2015), Ihntegrovana zbihtnihst' u zabezpechennih kornorativnoji socihal'noji vihdpovih-dal'nostih kompanihjj, "Naukovijj vihsnik Uzhgorods'kogo unihversitetu" Serihja "Ekonomihka", 1 (45, t. 2), pp. 305-310.
 • Krajewska S., Chłapek K. (2018), Wpływ raportowania zintegrowanego na kształtowanie wyników i wizerunku jednostki gospodarczej, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 522, pp. 345-356.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kundid A., Rogošić A. (2011), Bank Online Reporting: Comparative Advantage, Formalism or Fashion?, "Global Business & Economics Anthology", 2 (2), pp. 500-518.
 • Kvasić S.G., Cerović L., Draženović B.O. (2016), Online Corporate Social Responsibility Reporting in the Croatian Banking Sector, "International Public Administration Review", 14 (4), pp. 9-26.
 • La Torre M., Sabelfeld S., Blomkvist M., Tarquinio L., Dumay J. (2018), Harmonising non-financial reporting regulation in Europe Practical forces and projections for future research, "Meditari Accountancy Research", 26 (4), pp. 598-621.
 • Lazorenko O., Kolyshko R. (2008), Posihbnik ihz KSV. Bazova ihnformacihja z korpopativnoji socihal'noji vihdpovihdal'nostih, Vidavnictvo «Energihja», Kijiv.
 • Legenchyk S. (2005), Zviht pro ihntelektual'nijj kapihtal: zabezpechenija vikonannja zavdan' bykhgalters'kogo oblihku, Materihali VIII mihzhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferencihji "Nauka ih osvihta 2005", T. 82, Nauka ih osvihta, Dnihpropetrobs'k, pp. 22-23.
 • Legenzova R. (2008), Valuation of Lithuanian companies ownership structure relationship with the financial information presentation, "Economics and Management", pp. 48-54.
 • Leitoniene S., Sapkauskiene A. (2015), Quality of Corporate Social Responsibility Information, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 213 (C), pp. 334-339.
 • Lokhanova N.O. (2012), Ihntegrovana zvihtnihst' jak produkt cihlihsnoji oblihkovo-analihtichnoji sistemi, "Vihsnik socihal'no-ekonomihchnikh doslihgzhen", 4, pp. 50-56.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 84 (140), pp. 115-137.
 • Makarenko I.O. (2017), Konvergentna model' oblihku, korporativnoji zvihtnostih ta auditu v umovakh stalogo rozvitku bihznecu, Vihnnihchenko M.D., Sumi.
 • Marcuccio M., Steccolini I. (2005), Social and environmental reporting in local authorities: A new Italian fashion?, "Public Management Review", 7 (2), pp. 155-176.
 • Mio C. (2010), Corporate social reporting in Italian multi-utility companies: An empirical analysis, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", 17 (5), pp. 247-271.
 • Monfardini P., Barretta A., Ruggiero P. (2013), Seeking legitimacy: Social reporting in the healthcare sector, "Accounting Forum", 37 (1), pp. 54-66.
 • Nardo M.T., Siboni B. (2018), Requirements and practices of social reporting in Italian not-for-profit organisations, Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, vol. 12, Emerald Group Publishing, Melbourne, pp. 299-317.
 • Nesterenko O.O. (2018), Ihntegrovana zvihtnihst': teorihja, metodologihja, praktika, Vidavec' Ihvanchenko Ih.S., Kharkihv.
 • O'Dwyer B., Unerman J. (2016), Fostering rigour in accounting for social sustainability, "Accounting, Organizations and Society", 49, pp. 32.
 • Pahuja S. (2009), Envioronmental Accounting and Reporting. Theory, Law and Empirical Evidence, New Century Publications, New Delhi.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, pp. 77-90.
 • Perrini F. (2006), SMEs and CSR theory: Evidence and Implications from an Italian perspective, "Journal of Business Ethics", 67 (3), pp. 305-316.
 • Pollifroni M. (2010), Green public accounting. Profili di rendicontazione ambientale per un'azienda pubblica responsabile e sostenibile, Giappichelli, Torino.
 • Russo A., Tencati A. (2008), Formal vs informal CSR strategies: Evidence form Italia micro, small, medium-sized and large firms, "Journal of Business Ethics", 74 (3), pp. 285-300.
 • Sikacz H. (2017), Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaźników szczegółowych, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, pp. 148-160.
 • Speziale M. (2019), Theoretical Perspectives on Purposes and Users of Integrated Reporting: A Literature Review, [in:] Idowu S. O., Del Baldo M. (eds.), Integrated Reporting, Springer, Cham, pp. 13-60.
 • Speziale M., Klovienė L. (2014), The Relationship between Performance Measurement and Sustainability Reporting: A Literature Review, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 156, pp. 633-638.
 • Stępień M. (2004), Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem, [in:] Nowak E. and Kaszuba-Perz A. (red.), Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, pp. 131-153.
 • Szadziewska A. (2013), Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szadziewska A. (2015), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 396, pp. 141-149.
 • Szadziewska A., Spigarska E., Majerowska E. (2018), The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU, "Theoretical Journal of Accounting", 99 (155), pp. 65-95.
 • Śnieżek E., Krasodomska J. Szadziewska A. (2018), Informacji niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Unerman J., Bebbington J., O'Dwyer B. (2018), Corporate reporting and accounting for externalities, "Accounting and Business Research", 48 (5), pp. 497-522.
 • Walińska E., Bek-Gaik, B., Gad J. (2018), Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 100 (156), pp. 167-189.
 • Waniak-Michalak H., Sapkauskiene A., Leitoniene S. (2018), Do Companies Manipulate CSR Information to Retain Legitimacy?, "Inžinerinė Ekonomika - Engineering Economics", 29 (3), pp. 352-360.
 • Vorobei W., Zhurovska І. (2010), Nefihnansova zvihtnihst': ihnstrument socihal'no vihdpovihdal'nogo bihznesu, Predstavnictbo OON v Ukrajinih, Kijiv.
 • Zamula I.V. (2010), Bukhgalters'kijj oblihk ekologihchnojj dihjal'nostih u zabezpechennih stihjjkogo rozvitku ekonomihki, ZHDTU, Zhitomir.
 • Zhigley I.V. (2010), Bukhgalters'kijj oblihk socihal'noji vihdpovihdal'nostih subjektihv gospodapjuvannja neobkhihgnihst' ta orihjentiri rozvitku, ZHDTU, Zhitomir.
 • Aureli S., Magnaghi E., Salvatori F. (2018), The Transposition of the Non-Financial Reporting Directive in the UK, France and Italy, https://figshare.com/articles/The_Transposition_of_the_Non-Financial_Reporting_Directive_in_the_UK_France_and_Italy/10211657/1 (access 17.03.2020).
 • Caputo F., Leopizzi R., Pizzi S., Milone V. (2020), The Non-Financial Reporting Harmonization in Europe: Evolutionary Pathways Related to the Transposition of the Directive 95/2014/EU within the Italian Context, "Sustainability", 12 (1), https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/92 (access 03.05.2020).
 • The Coca Cola HBC reports: integrated report https://coca-colahellenic.com/en/investors/reports/; sustainability report (Poland), https://raportcsr-cchellenic.pl/, Coca Cola HBC Baltic report https://baltics. coca-colahellenic.com/media/2914/coca-cola-csr-report-18-09-11-web.pdf, Ukraine https://ua.coca-colahellenic.com/en/media/news/2017_sustainability_report/; Croatia https://hr.coca-colahellenic.com/hr/mediji/publikacije/izvje e-o-odr ivome-poslovanju-2018/ (access 17.03.2020).
 • Directive 2014/95/EU (2014), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX 32014L0095 (access 20.12.2019).
 • Dyduch J., Krasodomska J. (2017), Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Empirical Study of Polish Listed Companies, "Sustainability", 9 (11), https://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/1934/pdf (access 17.03.2020).
 • GRI Standards (2016), Consolidated set of GRI sustainability reporting standards 2016, http://odpowiedzi-alnybiznes.pl/aktualno ci/ukazaly-sie-nowe-standardy-raportowania-gri/ (access 17.03.2020).
 • Hoffmann E., Dletsche C., Hobelsberger C. (2018), Between mandatory and voluntary: non-financial reporting by German companies, https://mafiadoc.com/between-mandatory-and-voluntary-non-finan-cial_5c977f0f097c47cf5b8b4628.html (access 17.03.2020).
 • Jeffery C., Tenwick J., Bicciolo G. (2017), Comparing the implementation of the EU Non-Financial Re-porting Directive in the UK, Germany, France and Italy, http://www.purposeofcorporation.org/com-paring-the-eu-non-financial-reporting-directive.pdf (access 17.03.2020).
 • The Law of Ukraine (2017), Pro vnesennja zmihn do Zakonu Ukrajini "Pro bukhgalters'kijj oblihk ta fihnansovu zvihtnihst' v Ukrajinih" shhodo udoskonalennja dejakikh polozhen' // Elektronnijj resurs, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.