PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 109 | nr 165 | 193--213
Tytuł artykułu

Accounting Systems in Croatia, Poland, and Slovakia - a Comparative Study

Warianty tytułu
Systemy rachunkowości w Chorwacji, Polsce i Słowacji - badanie porównawcze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Artykuł zawiera analizę porównawczą systemów rachunkowości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - Chorwacji, Polsce i Słowacji. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie różnic między analizowanymi systemami, a także ekonomicznych, historycznych i kulturowych przyczyn ich występowania. Metodyka/podejście: Badania oparte na analizie porównawczej chorwackich, polskich i słowackich przepisów rachunkowości pozwalają stwierdzić ważne różnice w standardach rachunkowości, mimo bliskości geopolitycznej analizowanych krajów i ich słowiańskich korzeni. Wyniki: W artykule wykazano, że różnice ekonomiczne między krajami mogą wpływać na rozwój ich systemów rachunkowości. Z badań wynika, że przystąpienie do Unii Europejskiej miało znaczący wpływ na rozwój rachunkowości w tych krajach. Ponadto nasze badanie zweryfikowało, czy różnice kulturowe wpływają na systemy księgowe i sprawozdawczość finansową w analizowanych krajach. Oryginalność/wartość: Wskazane podobieństwa i różnice w systemach rachunkowości mogą pomóc organom regulacyjnym w ocenie rzeczywistych możliwości harmonizacji przepisów dotyczących rachunkowości w państwach członkowskich Unii Europejskiej w obliczu czynników ekonomicznych i kulturowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: This paper provides a comparative analysis of accounting systems in three Central and Eastern European countries - Croatia, Poland, and Slovakia. The main goal of the paper is to contribute to the understanding of the main differences and their main economic, historical, and cultural reasons. Methodology/approach: The research based on a comparative analysis of Croatian, Polish, and Slovak accounting regulations allows for the identification of important differences in accounting standards, despite the geopolitical proximity of the analysed countries and their Slavic roots. Findings: The paper demonstrates that the economic differences between the countries may influence the development of their accounting systems. Our empirical research also reveals that accession to the European Union had a significant impact on the development of accounting in these countries. Moreover, our research verified whether cultural differences influence accounting systems and financial reporting in the analyzed countries. Originality/value: The similarities and differences in accounting systems indicated in this paper may help regulators assess real opportunities to harmonize accounting regulations in the member states of the European Union in the face of economic and cultural factors. (original abstract)
Rocznik
Tom
109
Numer
Strony
193--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
 • University of Zagreb
 • University of Economics in Bratislava
Bibliografia
 • Alhashim D., Arpan J. (1992), International Dimensions of Accounting, PWS-Kent Publishing Company, Boston.
 • Ali, A., Hwang, L. S. (2000), Country-specific factors related to financial reporting and the value relevance of accounting data, "Journal of Accounting Research", 38 (1), pp. 1-21, DOI: 10.2139/ssrn.181279.
 • Anić-Antić P. (2007), Differences in financial reporting according to IFRS and national standards of the world important financial markets - a comparative view, "Ekonomski pregled", 58 (9-10), pp. 567-585.
 • Ball R., Kothari S.P., Robin A. (2000), The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings, "Journal of Accounting and Economics", 29 (1), pp. 1-51.
 • Barth M.E., Landsman W.R., Lang M.H. (2008), International accounting standards and accounting quality, "Journal of Accounting Research", 46 (3), pp. 467-498, DOI: 10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x.
 • Baydoun N., Willett R. (1995), Cultural relevance of western accounting systems to developing countries, "Abacus", 31 (1), pp. 67-92.
 • Borker D.R. (2012), Accounting, culture and emerging economies: IFRS in Central and Eastern Europe, "International Business & Economics Research Journal", 11 (9), pp. 1003-1018.
 • Choi F.D., Mueller G.G. (1992), International accounting, vol. 2, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Cooke T., Wallace O. (1990), Financial disclosure regulation and its environment: A review and further analysis, "Journal of Accounting and Public Policy", 9 (2), pp. 79-110.
 • Černe K. (2009), Influential factors of country's accounting system development, "Ekonomski pregled", 22 (2), pp. 66-97.
 • Daske H., Hail L., Leuz C., Verdi R. (2013), Adopting a label: Heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions, "Journal of Accounting Research", 51 (3), pp. 495-547, DOI: 10.1111/1475-679X.12005.
 • Ding Y., Hope O.K., Jeanjean T., Stolowy H. (2007), Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and implications, "Journal of Accounting and Public Policy", 26 (1), pp. 1-38.
 • Fijałkowska J., Zyznarska-Dworczak B., Garsztka P. (2018), Corporate Social-Environmental Performance versus Financial Performance of Banks in Central and Eastern European Countries, "Sustainability", 10 (3), p. 772, DOI: 10.3390/su10030772.
 • Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. (2016), IFRS Adoption in Poland in the Light of Empirical Research, [in:] Uchenna E., Nnadi M., Tanna S., Iyoha F. (eds.), Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards, IGI Global, Hershey. PA, pp. 144-168, DOI:10.4018/978-1-4666-9876-5.ch008.
 • Heidhues E., Patel C. (2011), A critique of Gray's framework on accounting values using Germany as a case study, "Critical Perspectives on Accounting", 22 (3), pp. 273-287.
 • Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. (2014), The Polish accounting system and IFRS implementation process, in the view of empirical research, "Accounting and Management Information Systems", 13 (2), pp. 281-310.
 • Gray S.J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally, "Abacus", 24 (1), pp. 1-15.
 • Gray S.J., Vint H.M. (1995), The impact of culture on accounting disclosures: some international evidence, "Asia-Pacific Journal of Accounting", 2 (1), pp. 33-43.
 • Hladika M., Mokošová D., Molín J. (2017), Comparison of national accounting framework - the case of Croatia, Slovakia and Czechia, Zbornik radova 6. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo Istočne Hrvatske - vizija i razvoj", Osijek, 25-27.05.2017, Hrvatska, pp. 1028-1044.
 • Ingram R.W. (1984), Economic incentives and the choice of state government accounting practices, "Journal of Accounting Research", pp. 126-144.
 • Kanagaretnam K., Lim C.Y., Lobo G.J. (2014), Influence of national culture on accounting conservatism and risk-taking in the banking industry, "The Accounting Review", 89 (3), pp. 1115-1149.
 • Khlif H. (2016), Hofstede's cultural dimensions in accounting research: a review, "Meditari Accountancy Research", 24 (4), pp. 545-573.
 • Mamić Sačer I. (2015), The regulatory framework of accounting and accounting standard-setting bodies in the European Union member states, "Financial Theory and Practice", 39 (4), pp. 393-410.
 • Marina A.G. (2019), Accounting and Cultural Dimensions in Europe and CIS Countries regarding the Adoption of IFRS for Smes, "Annales Universitatis Apulensis-Series Oeconomica", 21 (2), pp. 22-31.
 • Panetsos L. (2016), Accounting Standards and Legal Capital in EU Law, "Utrecht Law Review", 12 (1), pp. 139-158, DOI: 10.18352/ulr. 322.
 • Parker R. (2008), Introduction, [in:] Nobes C., Parker, R.H.(eds.), Comparative international accounting, Pearson Education, Harlow.
 • Radebaugh L.H., Gray S.J., Black E.L. (2006), International accounting and multinational enterprises, John Wiley & Sons, New York.
 • The rule on annual financial statements' structure and content, National Gazette 95/2016.
 • Schultz Jr., J.J., Lopez, T.J. (2001), The impact of national influence on accounting estimates: Implications for international accounting standard-setters, "The International Journal of Accounting", 36 (3), pp. 271-290.
 • Soderstrom N.S., Sun K.J. (2007), IFRS adoption and accounting quality: a review, "European Accounting Review", 16 (4), pp. 675-702, DOI: 10.1080/09638180701706732.
 • Subačienė R., Alver L., Brūna I., Hladika M., Mokošová D., Molín J. (2018), Evaluation of accounting regulation evolution in selected countries, "Entrepreneurship and Sustainability Issues", 6 (1), pp. 139-175.
 • Tasos S., Stergios A. (2018), Classification and Factors Influencing Accounting Systems, "International Journal of Research in Management", 8 (5), pp. 1-7.
 • Zyznarska-Dworczak B. (2017), Determinants for the Development of non-Financial Reporting and its External Verification in the Light of Accounting Theory and Practice, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 5, pp. 136-149, DOI: 10.18559/SOEP.2017.6.8.
 • Zyznarska-Dworczak B. (2018), The development perspectives of sustainable management accounting in Central and Eastern European countries, "Sustainability", 10 (5) [1445], pp. 1-21.
 • Zyznarska-Dworczak B., Mamić Sačer I. (2019), Accounting systems in Croatia and Poland - comparative study, "Zagreb International Review of Economics & Business", 22 (1), 2019, pp. 55-72.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 [Polish Accounting Act - Accounting Act of 29 September 1994 (consolidated text. Journal of Laws of 1994, no 121, item 591, last amendment: Journal of Laws of 2018, item 395)].
 • Zakon o računovodstvu, Narodne novine br. 78/15, 134/15, 120/16 [Croatian Accounting Act - The Accounting Act, National Gazette No. 78/15, 134/15, 120/16].
 • Zákon o účtovníctve, č. 421/2002. Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov [Slovak Accounting Act - Accounting Act No. 421/2002 Coll. on Accounting as amended].
 • Bratislava Stock Exchange's website, http://www.bsse.sk (access 20.02.2020).
 • Countryeconomy, https://countryeconomy.com/countries/ compare/poland/slovakia; https://countryeconomy.com/countries/compare/poland/croatia (access 20.02.2020).
 • EY (2017), Doing business in Poland, 137-164, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-doing-business-in-poland-accounting-and-auditing/$FILE/ey-dbp-accounting-and-auditing.pdf (access 20.02. 2020).
 • Hofstede Insight 2020, https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/croatia,poland,slovakia/ (access 20.02.2020).
 • IFAC. Accountants Association in Poland, https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/accountants-association-poland (access 4.02.2020).
 • IFRS Foundation (2018) Use of IFRS Standards around the world, London, IFRS Foundation. KNA (2019), KNA - Sprawozdanie za 2018 rok, https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Sprawozdanie_2018_wersja_OSTATECZNA.pdf (access 21.02.2020).
 • Madison Project Data Base 2018, https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018 (access 15.05.2020).
 • PWC (2001), Listing in Warsaw - A guide to listing equity securities on the Warsaw Stock Exchange, https://www.pwc.ru/en/capital-markets/publications/assets/listind_in_warsawt_eng.pdf (access 24.01. 2020).
 • The Register of audit firms in Croatia. Hrvatska revizorska komora, http://www.revizorska-komora.hr/in-dex.php/registri/pretraga.html (access 21.02.2020).
 • SKwP (2018), Organizational Structure, https://www.skwp.pl/Organizational,Structure,1292.html (access 28.02.2020).
 • The Slovak Chamber of Certified Accountants' website, https://skcu.sk/ (access 10.02.2020).
 • The Warsaw Stock Exchange's website, https://www.gpw.pl (access 20.02.2020).
 • The Zagreb Stock Exchange's website. ZSE. About ZSE, http://zse.hr/default.aspx?id=64274 (access 26.02.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.