PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 65--84
Tytuł artykułu

Anomia pracownicza - zjawisko patologiczne w sytuacji pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employee Anomy - a Pathological Phenomenon in a Work Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Anomia pracownicza jest jednym problemów, których skala i dynamika nie zostały dokładnie rozpoznane. Działy HR, które doświadczają zjawiska anomii, ale nie mają spójnej metody jej kontrolowania nie posiadają strategicznego planu obejmującego kompleksowe i skoordynowane działania, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z anomią pracowniczą. Podstawą efektywnego przeciwdziałania anomii pracowniczej i pomocy organizacjom już nią dotkniętych jest właściwe rozpoznanie problemu. W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem anomię pracowniczą należy rozumieć jako systematyczne występowanie u pracowników lub częściej w grupach pracowniczych zachowań doprowadzających organizację do wymiernych strat finansowych. W artykule zaprezentowano niewielki fragment wyników badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników z terenu województwa lubuskiego. Celem ogólnym badań była diagnoza zjawiska anomii pracowniczej. Cele szczegółowe określają pytania badawcze odnoszące się do rodzajów zachowań anomijnych ich motywów oraz usprawiedliwień stosowanych przez respondentów. Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową, techniką badawczą był indywidualny wywiad bezpośredni, przebiegający z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu jako narzędzia badawczego. Według respondentów źródeł nieuczciwych zachowań pracowników wobec pracodawców należy doszukiwać się w braku doceniania przez przełożonych oraz niezadowoleniu z wysokości wynagrodzenia. Ponadto stwierdzono, że badani pracownicy zdają sobie sprawę z okradania swojego pracodawcy jednocześnie nie dostrzegają w swoim zachowaniu niczego nagannego stosując usprawiedliwienia. Uzupełnieniem prezentowanych badań ilościowych są trwające badania jakościowe, które pozwalają dotrzeć do świata znaczeń badanych, który zazwyczaj nie jest ujawniany w badaniach ilościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Employee anomy is one of those problems whose scale and dynamics have not been accurately recognized. HR departments that experience the phenomenon of anomy, but do not have a consistent method of controlling it, do not have a strategic plan that includes comprehensive and coordinated actions aimed at solving problems related to employee anomy. The basis for effective prevention of employee anomy and assistance to organizations already affected by it is proper recognition of the problem. In the context of company management, employee anomy should be understood as the systematic occurrence of employees or more often in groups of employees behaviors that lead the organization to measurable financial losses. According to the research of Polish Employers of Poland, the main barrier to the increase in productivity and quality of work in Poland is the employee anomia socially inherited from real socialism, which blocks the emergence of an employee ethos and the resulting self-control. The article presents a small fragment of the results of own research conducted among employees from the Lubuskie Voivodeship. The general purpose of the research was to diagnose the phenomenon of employee anomy. Specific objectives set out research questions related to types of anomic behavior of their motives and justifications used by respondents. The research was carried out using the questionnaire method, the research technique was an individual direct interview using the standardized interview questionnaire as a research tool. According to respondents, sources of dishonest behavior of employees towards employers should be traced to the lack of appreciation by superiors and dissatisfaction with the amount of remuneration. In addition, it was found that the surveyed employees are aware of robbing their employers at the same time they do not see anything reprehensible in their behavior using justifications. The presented quantitative research is complemented by ongoing qualitative research that allows you to reach the world of respondents' meanings, which is usually not disclosed in quantitative research, understanding the perspective of the entities surveyed, reaching their point of view.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Ambroziak, D. i Kosewski, M. (2012). Kierowanie zespołami poprzez motyw godności własnej. Personel Plus, 10, s. 87-96.
 • Ambroziak D., Maj M. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Ambroziak D., Maj M. (2015). Anomia pracownicza - a po HR już tylko prokurator. Pobrane 20.04.2020 z https://www.prawo.pl/kadry/anomia-pracownicza-a-po-hr-juz-tylko-prokurator,274171.html
 • Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport. Skala oszustw i kradzieży w firmach. Pobrane 20.04.2020 z http://www.eulerhermes.pl/inne-uslugi/Documents/Raport%20Euler%20Hermes%20Anomia.pdf
 • Besnard, P. (1988). Problematyka animacji społeczno-kulturalnej. W: M. Debesse, G. Mialaret (red.), Rozprawy o wychowaniu, t. 2 (s. 341-376). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cressey, D. (1973). Other People's Money: A Study In the Social Psychology of Embezzlement. Montclair, N.J.: Patterson Smith.
 • Czainska, K. (2018). Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 118, s. 23-33.
 • Denzin, N.K. i Lincoln, Y.S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, T. 1, (s. 19-62). Warszawa: PWN
 • Kassem, R. i Higson, A. (2012). The New Fraud Triangle Model. Journal of Emerging Trends In Economics and Management Sciences, 3(3), s. 1-32.
 • Kosewski, M. (2020). Moralność a władza - dlaczego można rządzić ludźmi niegodnymi metodami. Pobrane 20.04.2020 z http://www.kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=34&id=1652
 • Kosewski, M. (2007). Układy. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem. Warszawa: Vizja Press.
 • Kosewski, M. (2012). Triada współzależności: jakość - samokontrola - etos pracowniczy. W: Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach. Pobrane 24.04.2020 z http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html.
 • Kosewski, M. (2008). Wartość, godność i władza. Warszawa: Vizja &Press IT.
 • Lewicka, D. (2011). Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne. Problemy Zarządzania, 4(34), s. 106-126.
 • Maciejewska, R. (2017). Employee Anomie in the Organization. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XLI(2)I, s. 159-172.
 • Maciejewska, R. (2019). Zarządzanie godnościowe jako narzędzie ograniczenia występowania anomii pracowniczej w organizacji. W: I. Gawłowicz, S. Maciejewski (red.), Generosos Animos Labor Nutri (s. 159-169). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Macko, M. (2009). Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Maj, M. (2012). Czym jest anomia pracownicza? Raport. Skala oszustw i kradzieży w firmach. Pobrane 13.01.2019 z http://www.adeptia.pl/dokumenty/PRP_raport_anomia.pdf
 • Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowodziński, P. (2015). Anomia strategiczna - próba konceptualizacji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(4), s. 223-234.
 • Staniec, I. (2015). Anomia pracownicza, a sytuacje kryzysowe w organizacji. Marketing i Rynek, 5 (CD), s. 1220-1231.
 • Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Thomas, W.I. (1928). The Child in America. New York: Alfred Knopf.
 • Turek, D. i Wojtczuk-Turek, A. (2011). Kompetencyjne uwarunkowania nieetycznego zachowania pracowników. Problemy Zarządzania, 4(34), s. 127-146.
 • Więcek-Janka, E. (2004). Psychologia gier symulacyjnych. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, 75, s. 99-113.
 • Żuber, A. (2009). Moralnie naganne korzyści. Personel i Zarządzanie, 6, s. 57-59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.