PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 19 | nr 1 | 29--60
Tytuł artykułu

Management by Values : a Case Study of a Recruitment Company

Warianty tytułu
Zarządzanie przez wartości - studium przypadku przedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło. Chociaż w literaturze przedmiotu można znaleźć informacje na temat wdrażania zarządzania przez wartości (ZPW), koncepcja ta jest wciąż stosunkowo nowa i pozostawia pole do rozwoju. Na przestrzeni lat udowodniono, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy zarządzaniem przez wartości a wynikami ekonomicznymi organizacji.
Cele badawcze. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: "Jakie są źródła i założenia koncepcji zarządzania przez wartości?" oraz "Jak organizacja powinna wdrażać i utrzymywać ZPW?".
Metodologia. Autorzy wykorzystali opracowania literatury rodzimej oraz zagranicznej w tym obszarze, a także metodę longitudialnego studium przypadku. W ramach studium przypadku autorzy zastosowali obserwacje uczestników (przeprowadzone w ciągu 8 lat), analizę dokumentacji i inne informacje o badanym przedsiębiorstwie, takie jak raporty wewnętrzne czy strona internetowa. Przeprowadzili również wywiady z 3 członkami zarządu i 8 pracownikami. Wyniki badań empirycznych skonfrontowali z przedstawioną w literaturze koncepcją "mapy drogowej".
Kluczowe wnioski. Badania ujawniły pewne różnice między praktyką a "mapą drogową". W artykule przedstawiono wskazówki dla menedżerów, np. jak zoperacjonalizować wartości firmy, jak budować system motywacyjny, jak mierzyć sukces wdrożenia ZPW. W artykule przedstawiono również proponowane kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Although one can find in the subject literature how to implement management by values (MBV), this concept is still relatively new and not developed enough. Over the years, it has been proven that there is a direct relationship between management by values and the economic performance of an organization.
Research aims. The aim of the paper is to answer the following research questions: "What are the origin and assumptions of the concept of management by values?" and "How should an organization implement and maintain MBV?".
Methodology. The authors used literature studies and the longitudinal case study method. Within the case study the authors applied participant observations (conducted in 8 years), analysis of documentation and other information about the enterprise under study such as internal reports or website. They interviewed 3 management board members and 8 employees, as well. Then they confronted empirical findings with the "Road Map" concept which is presented in the literature.
Key findings. The research revealed some differences between practice and the "Road Map". The study delivers guidelines for managers (e.g., on how to operationalize the company's values, how to build a reward system, or how to measure the success of MBV implementation). The paper also presents the directions for further research. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
29--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics and Business
 • Wrocław University of Economics and Business
Bibliografia
 • Ambroziak, D. (2012). Jak diagnozować zarządzanie przez wartości w organizacji? Dwa poziomy diagnozy prowadzące do jednego celu. Warszawa: Instytut Gaussa Sp. z o.o.
 • Bell-Laroche, D., MacLean, J., Thibault, L. & Wolfe, R.A. (2014). Leader perceptions of management by values within Canadian national sport organizations. Journal of Sport Management, 28, 68-80, doi:10.1123/jsm.2012-0304.
 • Blanchard, K.H. & O'Connor, M.J. (1997). Managing by values: How to Put Your Values Into Action for Extraordinary Results. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Bozeman, B. (2007). Public values and public interest: Counterbalancing economic individualism. Washington: Georgetown University Press.
 • Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Chandrakumara, P. (2011). Value of Values for Practicing Managers and Leaders. Problems and Perspectives in Management, 9(2), 80-88.
 • Chelladurai, P. & Kerwin, S. (2017). Human Resource Management in Sport and Recreation. Champaign: Human Kinetics.
 • Cho, Y.J. & Perry, J.L. (2012). Intrinsic Motivation and Employee Attitudes: Role of Managerial Trustworthiness, Goal Directedness, and Extrinsic Reward Expectancy. Review of Public Personnel Administration, 32, 382-406, doi:10.1177/0734371X11421495.
 • Collins, J. & Porras, J.I. (2004). Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: Harper Business.
 • Delshab, V., Winand, M., Boroujerdi, S.S., Pyun, D.Y. & Mahmoudian, A. (2019). Analyzing the influence of employee values on knowledge management in sport organizations. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(3), 667-685, https://doi.org/10.1108/ JSTPM-04-2018-0039.
 • Denier, Y., Dhaene, L. & Gastmans, C. (2019). 'You can give them wings to fly': a qualitative study on values-based leadership in health care. BMC Medical Ethics, 20, 35, doi:10.1186/s12910-019-0374-x.
 • Dolan, L. & Salvador, G.S. (2000). Managing by Values in the Next Milenium: Cultural Redesign for Strategic Organizational Change, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=237628, doi.org/10.2139/ssrn.237628.
 • Dolan, S.L. & García, S. (2001). Managing by values - Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Development, Vol. 21, No. 2, 2002, 101-117, doi:10.1108/02621710210417411.
 • Dolan, S.L., García, S. & Auerbach, A. (2003). Understanding and managing chaos in organisations. International Journal of Management, 20, 23-35.
 • Dolan, S.L., Garcia, S. & Richley, B. (2006). Managing by Values. A Corporate Guide to Living, Being Alive, and Making a Living in the 21st Century. London: Palgrave Macmillan.
 • Encyclopedia of Management (n.d.). https://mfiles.pl/pl/ (Accessed: 7th April 2019).
 • Goll, G. (1990). Management by Values: consistency as a predictor of success. Hospitality Research Journal, 14(1), 55-68, doi:10.1177/109634809001400106.
 • Górniak, L. (2015). Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, 101-116, doi:10.15678/ZNUEK.2015.0944.0809.
 • Górniak, L. (2016). Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników. EMentor, 5, 21-26.
 • Hancock, J. (n.d.). The Value of Values: A Guide for Managers, https://www.worldval-uesday.com/tools-and-resources/managers-guide-values/ (Accessed: 18th September 2019).
 • Harung, H.S. & Dahl, T. (1995). Increased productivity and quality through management by values: A case study of Manpower Scandinavia. The TQM Magazine, 7(2), April 1995, 13-22, doi: 10.1108/09544789510081063.
 • Herman, A. & Konopka, D. (2013). Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, 33-40.
 • Hockerts, K. (1999). The Sustainability Radar: A Tool for the Innovation of Sustainable Products and Services. Greener Management International, 25, 29-49.
 • Ibarreche, S. (2016), Simon Dolan: managing by values - if you are not spiritual, how can you inspire? Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management, Vol. 14, No. 2, 2016, 188-207, doi: 10.1108/MRJIAM-06-2016-0674.
 • Jaakson, K. (2009). Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and practical implications. Estonia: University of Tartu.
 • Jaakson, K. (2010). Management by values: Are some values better than others? Journal of Management Development, 29, 795-806, doi:10.1108/02621711011072504.
 • Kerwin, S., MacLean, J. & Bell-Laroche, D. (2014). The mediating influence of management by values in nonprofit sport organizations. Journal of Sport Management, 28, 646-656, doi:10.1123/JSM.2013-0303.
 • Lachowski, S. (2012). Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Warszawa: Studio Emka.
 • Lachowski, S. (2012a). Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 13-24.
 • Lipińska, J. (2010). Zarządzanie przez wartości. In: R. Knosala (ed.). Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 122-130. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Mandalaki, E., Islam, G. & Sobral, F. (2017). Leading organizational change in a Brazilian multinational. In: D. Halkias, J.C. Santora, N. Harkiolakis & P.W. Thurman (eds.). Leadership and Change Management, 7-17. New York: Routledge.
 • Marek, A. (2018). Adjusting the employee management process to key organisational values. Central European Review of Economics and Management, 2(4), 111-126, https://doi.org/10.29015/cerem.421.
 • Mikkelsen, M.F., Jacobsen, Ch.B. & Andersen, L.B. (2017). Managing Employee Motivation: Exploring the Connections Between Managers' Enforcement Actions, Employee Perceptions, and Employee Intrinsic Motivation. International Public Management Journal, 20(2), 183-205, doi:10.1080/10967494.2015.1043166.
 • Murdoch, A. (1999). Współpraca z cudzoziemcami w firmie. Warszawa: Poltext.
 • Paarlberg, L.E. & Perry, J.L. (2007). Values Management. The American Review of Public Administration, 37(4), 387-408, doi:10.1177/0275074006297238.
 • Peters, T.J. & Waterman, R. (2002). Poszukiwanie doskonałości w biznesie, trans. E. Abłamowicz, H. Kobylińska. Warszawa: Medium.
 • Pietsch, G. (2006). Wertorientierte Personalarbeit zwischen Mythos und Mikropolitik. Zeitschrift für Personal Forschung/German Journal of Research in Human Resource Management, 20, 160-182.
 • Piwowar-Sulej, K. (2014). Factors in motivating generation y employees - polish realities. Economy & Business, 8, 1124-1131.
 • Piwowar-Sulej, K. (2019). Kultura bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym w Polsce. Przemysł Chemiczny, 98, 1646-1652, doi:10.15199/62.2019.10.24.
 • Sagan, A. (2011). Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Sobiecki, G. (2015). Koncepcja zarządzania przez wartości. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 9-31.
 • Spillan, J.E. (1997). Zarządzanie na styku kultur. In: M.K. Nowakowski (ed.). Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, 49-55. Warszawa: Key Text.
 • Stachowicz-Stanusch, A. (2017). Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. Gliwice: Helion.
 • Stake, R.E. (2005). Case Studies. In: N. Denzin & Y. Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research, 445-456. London-New Delhi: SAGE Publications Inc.
 • Swaroopa, Br.P. & Chandrasekhar, T.D. (2019). Good Values, Great Business. New Delhi: Sage Publications.
 • Świątek-Barylska, I. (2010). Zarządzanie przez wartości jako podstawa trwania i rozwoju organizacji - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 598, 571-578.
 • Świątek-Barylska, I. (2017). Core Values and Formalization as Determinants of Individual Behavior in an Organization. In: Z. Nedelko & M. Brzozowski (eds.). Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace, 25-38. Hershey: IGI Global.
 • Titov, E. & Umarova, L. (2017). Impact of Real and Propagated Values on Organizational Success. In: J. Vveinhardt (ed.). Congruence of personal and organizational values, 13-29. Rijeka: InTech.
 • Value Descriptors (n.d.). http://www.minessence.net/PDFs/ValueDescriptorList.pdf (Accessed: 8th October 2019).
 • Walsham, G. (1995). Interpretative case studies in IS research. Nature and method. European Journal of Information Systems, 4, 74-81, doi:10.1057/ejis.1995.9.
 • Yin, R.K. (2013). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
 • Zavyalova, E. (2009). Management by Values As a Core Tool of HRD During the Economic Transition: An Example of Russian Enterprises. Human Resource Development International, 12:4, 449-457, doi:10.1080/13678860903135870.
 • Zhang, Y., Dolan, S. & Zhou, Y. (2009). Management by Values: A Theoretical Proposal for Strategic Human Resource Management in China. Chinese Management Studies, Vol. 3, No. 4, 2009, 272-294, doi:10.1108/17506140911007468.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.