PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 11 | 7--18
Tytuł artykułu

Reklasyfikacja skazanych jako przykład sankcji pozytywnych w polskim prawie karnym wykonawczym

Warianty tytułu
Reclassification of Convicts as an Example of Positive Sanctions in the Polish Executive Penal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest treść art. 89 § 1 w związku z art. 90, art. 91 i art. 92 Kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy postawa i zachowanie skazanego za tym przemawiają, przenosi się go z zakładu karnego typu zamkniętego do zakładu typu półotwartego lub otwartego . Z kolei w art. 90, art. 91 oraz art. 92 k.k.w. ustawodawca precyzyjnie charakteryzuje poszczególne typy zakładów karnych oraz takie kwestie związane z nadzorem nad skazanymi jak korespondencja, widzenia, rozmowy telefoniczne skazanych czy otrzymywane przez nich paczki. Trzon badawczy analizy obejmuje rozważania nad dwoma obszarami sformułowanymi w ramach oryginalnej, autorskiej metodyki opracowanej przez prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego oraz jego zespół badawczy. Pierwsze z nich dotyczy ratio legis art. 89 § 1 k.k.w. i rozstrzygnięcia, czy omawiana instytucja normatywna jest sankcją, drugie zaś, jaki jest to rodzaj sankcji. W celu zachowania zgodności metodologicznej złożoność strukturalna artykułu opiera się na ujednoliconym schemacie opisu obejmującym sześcioelementową definicję sankcji oraz jej dziesięciopunktową matrycę. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis in this article is the content of article 89 § 1 in connection with article 90, article 91 and article 92 of the Polish Executive Penal Code. This provision stipulates that if the sentenced person's attitude and behaviour so warrant, he or she is transferred from a closed-type prison to a semi-open or open-type prison. In turn, in article 90, 91 and 92 of the Polish Executive Penal Code the legislator precisely characterises the individual types of prisons and issues related to the supervision of convicts such as correspondence, visits, telephone calls of convicts or parcels received by them. The research core of the analysis includes considerations on two areas formulated within the original methodology developed by prof. dr hab. Paweł Chmielnicki and his research team. The first of them concerns the ratio legis of article 89 § 1 of the Polish Executive Penal Code and deciding whether the discussed normative institution is a sanction; and the other, what kind of sanction it is. In order to maintain methodological consistency, the structural complexity of the article is based on a unified description scheme including a six-element definition of a sanction and its ten-point matrix. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie; Komenda Główna Policji w Warszawie
Bibliografia
 • Bogunia L., Kwieciński A., Kierowanie skazanych do właściwych zakładów karnych, uwagi na tle zmian w zakresie regulacji prawnej klasyfikacji penitencjarnej [w:] Pozbawienie wolności. Funkcje i koszty. Księga jubileuszowa ku czci Prof. T. Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, M. Niełaczna, Warszawa 2013.
 • Chmielnicki P., Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/1.
 • Friedrich W., Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw, "Resocjalizacja Polska" 2015/9.
 • Fredrich-Michalska I., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • Hołda Z., K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005.
 • Jankowska-Prochot I., Możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jako przykład sankcji pozytywnej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2019/4.
 • Jankowska-Prochot I., Możliwość odbywania przez dorosłego kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym dla młodocianych i korzystanie z uprawnień takich jak młodociani jako przykład sankcji pozytywnej, "Przegląd Prawa Publicznego" (w druku).
 • Jaworska A., Metody oddziaływań w polskim modelu penitencjarnym [w:] Kryminologia i kara kryminalna, red. A. Jaworska, Kraków 2008.
 • Kalisz T., Decyzje kwalifikacyjne. Charakter prawny oraz tryby kontroli i weryfikacji, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" 2015/36(AUWr No 3680).
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Legalis 2020.
 • Machel H., Resocjalizacja penitencjarna: trzy uwarunkowania procesu, "Resocjalizacja Polska" 2011/9.
 • Machel H., Resocjalizacyjne aspekty polskiego systemu penitencjarnego - założenia i realia, [w:] Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. D. Rybczyńska, Kraków 2003.
 • Machel H, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej, "Resocjalizacja Polska" 2014/7.
 • Machel H.. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków 2006.
 • Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
 • Poklek R., Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce, "Resocjalizacja Polska" 2017/14.
 • Szczygieł G.B., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.
 • Szymanowski T., Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.