PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 67 | 27--36
Tytuł artykułu

Inwestycje w przestrzeni publicznej z inicjatywy mieszkańców

Warianty tytułu
Investments in Public space at the Initiative of Residents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współkształtowanie przestrzeni publicznych przez mieszkańców rozumiane jest często poprzez partycypację w rozmaitych formach konsultacji społecz- nych. Artykuł niniejszy wychodzi od refleksji nad pojęciem przestrzeni pu- blicznej i zmierza do omówienia, jak mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą się włączyć w kształtowanie miejskich przestrzeni. Konieczne jest też omówienie, jak samorządy ustosunkowują się do pomysłu współtworzenia przestrzeni i czy są przygotowane na tego rodzaju inicjatywy. Żeby odpowiedzieć na te kwestie, przedstawiono studia przypadków tego typu działań - a każde dotyka innej skali i sposobu zaangażowania aktorów: parklet, Business Improvement District i ambient marketing. Artykuł prezentuje następnie wyniki badania własnego i kończy się kilkoma sugestiami dotyczącymi tego, jak można poprawić responsywność władz miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
Co-shaping public spaces by the residents is often understood through participation in various forms of public consultations. The paper starts from a reflection on the concept of public space and aims to discuss, how residents and entrepreneurs can have their part in the shaping of urban spaces. It is also necessary to discuss how local governments respond to the idea of co-shaping public spaces and whether they are prepared for such initiatives. In order to answer these questions, case studies of this type of activities were presented - each touching a different scale and a different way of involving actors: parklet, Business Improvement District and ambient marketing. The paper then presents the result of own research and ends with a few suggestions on how the city authorities' responsiveness can be improved.(original abstract)
Rocznik
Tom
67
Strony
27--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obserwatorium Polityki Miejskiej
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obserwatorium Polityki Miejskiej
Bibliografia
 • Bierwiaczonek K., 2016, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2012, Teoretyczne spojrzenie na przestrzeń publiczną, [w:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Nomos, Uniwersytet Śląski, Kraków, 23-63.
 • Czarkowska A., Domagała Ł., Jachimowicz A., Makuch M., Waszak Ł., Wejcman Z., 2013, Inicjatywa lokalna krok po kroku, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa. Dostępne na: https://siecsplot.pl/wp-content/uploads/2019/04/inicjatywa_lokalna_SPLOT.pdf [data dostępu: 3.09.2020].
 • Davidson M., 2013, Tactical Urbanism, Public Policy Reform, and 'Innovation Spotting' by Government: From Park(ing) Day to San Francisco's Parklet Program. Dostępne na: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/81628/859158960-MIT.pdf?sequence=2&isAllowed=y [data dostępu: 3.09.2020].
 • Ercan M. A., 2010, Less Public than Before? Public Space Improvement in Newcastle City [w:] A. Madanipour (red.), Whose Public Space? International Case Studies in Urban Design and Development, Routledge, London, 21-50. Dostępne na: https://www.academia.edu/958939/Less_public_than_before [data dostępu: 2.09.2020].
 • Morçöl, G., Wolf J.F., 2010, Understanding Business Improvement Districts: A New Governance Framework, Public Administration Review, 70, 906-913.
 • Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, przekł. M. A. Urbańska, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Jacob S., Schiffino N., Biard B., 2018, The mystery shopper: a tool to measure public service delivery?, International Review of Administrative Sciences, 84(1), 164-184.
 • Hutter, K., S. Hoffmann S., 2014, Surprise, Surprise. Ambient Media as Promotion Tool for Retailers, Journal of Retailing Volume, 90(1), 93-110.
 • Kaźmierczak T., 2011, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 83-99. Dostępne na: http://www.decydujmyrazem.pl/files/Partycypacja_publiczna_net.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
 • Hoyt L.M., 2003, The Business Improvement District: An Internationally Diffused Approach To Revitalization, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 • Martela B. i zespół Obserwatorium Polityki Miejskiej, 2019, Wnioski i rekomendacje [w:] P. Pistelok, B. Martela (red.), Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków-Warszawa, 11-27. Dostępne na: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2020/01/Partycypacja-publiczna_raport-o-stanie-polskich-miast-Martela-Pistelok_Obserwatorium-Polityki-Miejskiej-irmir.pdf [data dostępu: 4.09.2020].
 • Parklet już powstał, 9.09.2016, Fundacja Nowe Miasto Fenomen. Dostępne na: https://www.fundacjafenomen.pl/aktualnosci/336-parklet-juz-powstal [data dostępu: 3.09.2020].
 • Pistelok P., 2019, Na zakończenie. Partycypacja w strukturze administracji lokalnej [w:] P. Pistelok, B. Martela (red.), Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków-Warszawa, 116-118. Dostępne na: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2020/01/Partycypacja- -publiczna_raport-o-stanie-polskich-miast-Martela-Pistelok_Obserwatorium-Polityki-Miejskiej-irmir.pdf [data dostępu: 4.09.2020].
 • Pistelok P., Martela B. (red.), Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków-Warszawa. Dostępne na: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2020/01/Partycypacja-publiczna_raport-o-stanie-polskich-miast-Martela-Pistelok_Obserwatorium-Polityki-Miejskiej-irmir.pdf [data dostępu: 4.09.2020].
 • Project for Public Spaces, Inc., 2011, Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, przeł. T. Jeleński, W. Kosiński, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków. Dostępne na: https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/PPS-Jak_przetworzyc_miejsce.pdf [data dostępu: 3.09.2020].
 • Rzeńca A., Sobol A., 2018, Budżet obywatelski jako instrument kształtowania przestrzeni miasta - przykład Łodzi i Katowic, Biuletyn KPZK PAN, 272, 205-215. Dostępne na: https://www.researchgate.net/publication/333403189_BUDZET_OBYWATELSKI_JAKO_INSTRUMENT_KSZTALTOWANIA_PRZESTRZENI_MIASTA_-_PRZYKLAD_LODZI_I_KATOWIC [data dostępu: 2.09.2020].
 • Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Scholar, Warszawa.
 • Salata-Kochanowski P., 2017, Współkształtowanie przestrzeni publicznych przez podmioty spoza sektora publicznego (niepublikowana praca magisterska), promotor: dr Dominik Drzazga, Uniwersytet Łódzki.
 • Salata-Kochanowski P., 2019, Inicjatywa lokalna [w:] P. Pistelok, B. Martela (red.), Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków-Warszawa, 70-75. Dostępne na: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2020/01/Partycypacja-publiczna_raport-o-stanie-polskich-miast-Martela-Pistelok_Obserwatorium-Polityki-Miejskiej-irmir.pdf [data dostępu: 4.09.2020].
 • San Francisco Planning Department, 2020, San Francisco - Parklet Manual. Dostępne na: http://groundplaysf.org/wp-content/uploads/San-Francisco-Parklet-Manual.pdf [data dostępu: 20.09.2020].
 • Shankar A., Horton B., 1999, Ambient Media: Advertising's New Media Opportunity, International Journal of Advertising, 18 (3), 305-306.
 • Szczepański M.S., 1991, "Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Warszawa. Dostępne na: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3679/32._miasto_socjalistyczne_i_wiat_spoeczny_jego_mieszkacw.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
 • W Krakowie staną stojaki rowerowe inspirowane pismem Wyspiańskiego, 9.06.2017, Kraków.pl. Dostępne na: https://www.krakow.pl/aktualnosci/210794,1919,komunikat,w_krakowie_stana_stojaki_rowerowe_inspirowane_pismem_wyspianskiego.html [data dostępu: 3.09.2020].
 • Zielińska E., Kraszewski D., 2019, Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017. Konsultacje społeczne - inicjatywa lokalna - inicjatywa uchwałodawcza, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa. Dostępne na: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/narzedzia-partycypacji-lokalnej-w-polsce-w-latach-2014-2017.pdf [data dostępu: 3.09.2020].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz. U. z 2020 r. poz. 566. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf [Data dostępu: 2.09.2020].
 • Uchwała nr XXXV/337/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania inwestycji z udziałem środków ludności na terenie gminy Opole. Dostępne na: https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/2937/18386 [data dostępu: 3.09.2020].
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami, Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19850140060/U/D19850060Lj.pdf [data dostępu: 3.09.2020].
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000293/U/D20200293Lj.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. z 2020 r. poz. 802, 1086. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001777/U/D20151777Lj.pdf [data dostępu: 2.09.2020].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.