PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 31 | 133--150
Tytuł artykułu

Mechanizmy przestępcze stosowane w zorganizowanej przestępczości akcyzowej

Warianty tytułu
Criminal Mechanisms Applied in Organised Excise Crime
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestępczość zorganizowana wykorzystującą mechanizmy podatku VAT od lat stanowi zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, gospodarczego oraz ekonomicznego w Polsce a także w innych krajach Unii Europejskiej. Oszustwa w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z racji zasadniczej pozycji dochodowej tych podatków w budżecie państwa i wiodącej roli w obrocie gospodarczym mają wielką możliwość zdestabilizowania, a także spowolnienia rozwoju gospodarczego i społecznego. Intencją niniejszej publikacji jest unormowanie występujących teorii i definicji oraz zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat przestępstw akcyzowych jak również charakterystyki tego zjawiska od strony kryminogennej. Studium przedstawia mechanizmy przeciwdziałania i zwalczania oraz dogłębną analizę rozmiarów, stosowanych w zorganizowanej przestępczości akcyzowej i kierunki zagrożeń, w istocie bezpieczeństwa finansów publicznych i państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Organized crime using mechanisms of the value added tax for years has constituted the security threat for the social and economic situation in Poland but also in other countries of the European Union. Frauds in the value added tax and the excise tax, which constitute the majority of the state budget and play a significant role in business trading, are conducive to destabilization, economic slowdown and social development inhibition. The intention of the following article is to normalize the existing theories and definitions and to collect and systematize the knowledge concerning the excise crime as well as the characteristics of this phenomenon from the crime-related perspective. The study describes the mechanisms of both prevention and combating the excise crime and also presents an in-depth analysis of the sizes applied in the organized excise crime and the directions of its threats, the safety of the public finance and the country in general. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
autor
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bibliografia
 • Cichomski Mariusz, Dubis Karolina. 2015. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 jako strategiczny dokument określający główne kierunki polityki państwa w zakresie wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 13 (7), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Duży Jerzy 2003. Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na szkodę spółki, Wydaw. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Duży Jerzy.. 2013. Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce: zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Wydaw. Lex a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Filipkowski Wojciech, Pływaczewski Emil W., Rau Zbigniew. 2015. Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Grzywacz Jacek. 2011. Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Wydaw. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Łabuz Paweł, Malinowska Irena., Michalski Mariusz (red.). 2018. Przestępczość gospodarcza: istota zjawiska: zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 • Łabuz Paweł. 2012. Przestępczość zorganizowana w aspekcie prawno-kryminalistycznym, Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, Warszawa.
 • Malinowska Irena., Sebastianka Bogusława. 2014. Charakterystyka prania pieniędzy za pośrednictwem Internetu [w:] Grzywacz J., Kowalski S. (red.), "Przedsiębiorstwa, banki i regiony gospodarcze", Wydaw. PWSZ w Płocku, Płock.
 • Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2016, MSWiA, Warszawa 2017.
 • Interpol - Office of Legal Affair. 2014. Countering Illicit Trade in Tobacco Products. A guide for Policy-Makers, Legal Handbook Series, Wydaw. International Criminal Police Organization (ICPO).
 • Sprawozdanie z postępu prac w zakresie wdrażania komunikatu Komisji "Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi - Kompleksowa strategia UE (Com (2013) 324 final z 6.6.2013)", Komisja Europejska, Bruksela 2017.
 • Wilk Leszek, i Zagrodnik Jarosław. 2009, Prawo Karne Skarbowe, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 24 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L. 331/13 z 5 listopada 2004 r.).
 • European Commission, Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products - A comprehensive EU Strategy, SWD/2013/0193, Brussels, 6.6.2013.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354).
 • Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1114).
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2538).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464).
 • Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2017 r. poz. 624, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 2260).
 • http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp (09.05.2019).
 • https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wplywy-akcyzowe-do-budzetu/2q9zl60 (dostęp: 27.04.2019).
 • ]https://www.unian.info/society/10237221-ukraine-remains-leading-source-country-of- -contraband-cigarettes-shipped-to-eu-international-report.html (dostęp 20.03.2019).
 • https://www.tvp.info/19399234/zlikwidowano-najwieksza-w-europie-fabryke-nielegalnych-papierosow- w-skrytkach-33-mln-zl (dostęp: 27.03.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.