PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 168
Tytuł artykułu

Estetyka słowa i grzeczność językowa wytworów pracy. Perspektywa oceniania pracowników

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są elementy kultury języka [Markowski, 2018, s. 20 i 104-112] - estetyka słowa i grzeczność językowa - postrzegane przez pryzmat wytworów (rezultatów, efektów, wyników) pracy osób pracujących indywidualnie lub zespołowo (np. w działach ds. personalnych, public relations organizacji czy redakcjach czasopism). Cel poznawczy stanowi określenie, w jaki sposób elementy te przejawiają się w różnych analizowanych tekstach oraz jak przez ich pryzmat mogą być postrzegane i oceniane osoby, które te teksty wygenerowały. Wyniki tegoż oceniania, w przypadku ich dużego zróżnicowania (rozproszenia), generują bowiem i egzemplifikują dylematy dla zarządzania kapitałem ludzkim, będąc podstawą - niekoniecznie trafnych - decyzji personalnych dotyczących na przykład kontynuacji zatrudnienia czy obniżania/podwyższania wynagrodzenia. Dalszym celem poznawczym jest umiejscowienie rozważań nad estetyką słowa i grzecznością językową wśród nurtów ekonomii oraz rynkowych i pozarynkowych realiów. Ponadto cel tego rodzaju stanowi przyporządkowanie tych elementów kultury języka do systemu oceniania w ramach zarządzania kapitałem ludzkim. Celem metodyczno-utylitarnym jest natomiast zaproponowanie oraz zweryfikowanie (na podstawie możliwie dużej liczby różnorodnych przykładów) szczegółowej procedury postępowania przy ocenianiu estetyki słowa i grzeczności językowej jako atrybutów wytworów pracy. Poprzedzać je musi - oparte na językoznawczym studium literatury przedmiotu (jako metodzie badawczej) - sprecyzowanie definicji oraz podjęcie próby operacjonalizacji tych pojęć. Wybór powyższego przedmiotu i celów badań wydaje się ważny w warunkach, niestety dość powszechnego (cyber)hejtu, celowego uwypuklania sprzeczności poglądów, diametralnie różnego postrzegania określonych spraw. Inaczej jest jednak, jak się wydaje, w przypadku gdy teksty służą pozyskaniu klientów czy pracowników. Wtedy twórcy tychże tekstów zmuszeni są raczej do wyjścia naprzeciw (a nawet - przypodobywania się) tym, którzy zapewniają ich firmom zyski. Język służy zatem ekonomii, jest - nawiązując do tytułu znanej książki J. Bralczyka [2004] - "na sprzedaż". W jakim stopniu ma to miejsce przy wykorzystaniu estetyki słowa i grzeczności językowej - jako instrumentu pozyskiwania klientów czy pracowników - pokazać mogą wyniki badań empirycznych. Zastosowaną w ich ramach metodą badawczą jest analiza celowo dobranych dokumentów zastanych (tekstów: recenzji stanowiących wytwory pracy w obszarze kultury; misji i wizji organizacji, które mają informować i przyciągać klientów; internetowych ofert pracy). Prezentację wyników badań empirycznych dotyczących zaproponowanej procedury oceniania estetyki słowa i grzeczności językowej wytworów pracy (w rozdz. 3) poprzedzają teoretyczne rozważania (w rozdz. 1), sytuujące te elementy kultury języka w ekonomii estetycznej oraz wśród elementów systemu oceniania pracowników w ramach zarządzania kapitałem ludzkim. W ramach tych rozważań sformułowano następujące pytania badawcze: 1. Jak ujmowana jest wartość ekonomiczna/użyteczność języka w historii myśli ekonomicznej? 2. Z jakimi składowymi kapitału ludzkiego związana jest jakość językowych wytworów pracy? 3. W jakiej sekwencji powyższe składowe powinny być "uruchamiane", by jakość tych wytworów była odpowiednia? 4. Z perspektywy jakich funkcji personalnych i na jakim szczeblu zarządzania należy szczególnie zajmować się pracownikami tworzącymi językowe wytwory pracy? 5. Jak w literaturze przedmiotu definiowane są: "estetyka słowa" oraz "grzeczność językowa", a jak są te pojęcia potocznie rozumiane? 6. Jakiego rodzaju uwarunkowania oraz w jaki sposób wpływają na atrybuty językowych wytworów pracy w postaci estetyki słowa i grzeczności językowej? 7. Co powoduje zwrot ku ekonomii estetycznej i jak jej idee mogą być przełożone na estetykę słowa językowych wytworów pracy? 8. Jakie koncepcje oceniania mogą znaleźć zastosowanie w ocenianiu estetyki słowa i grzeczności językowej jako atrybutów wytworów pracy? 9. Zastosowanymi metodami badawczymi w tym zakresie będą: - studium literatury przedmiotu z zakresu: kultury języka, kreatywności, zarządzania kapitałem ludzkim, trendów w human resources, kultury organizacyjnej, wielogeneracyjności, performatyki, rynku doznań, - analiza swobodnych wypowiedzi na temat rozumienia: "estetyki słowa" i "grzeczności językowej". (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
168
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abu El-Ella N., Stoetzel M., Bessant J., Pinkwart A. (2013), Accelerating High Involvement: the Role of New Technologies in Enabling Employee Particiption in Innovation, "International Journal of Innovation Management", Vol. 17, No. 6, https:// www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919613400203 (dostęp: 25.09.2020).
 • Adler N.J. (2019), Odnajdywanie piękna w rozszczepionym świecie: sztuka inspiruje liderów - liderzy zmieniają świat [w:] A. Wojtczuk-Turek (red.), Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 209-238.
 • Aguinis H. (2014), Performance Management, Pearson, Essex.
 • Armstrong M. (2006), Performance Management, Kogan Page, London-Philadelphia.
 • Bańko M. (2006), Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bańko M., Zygmunt A. (2011), Czułe słówka. Słownik afektonimów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Bartmiński J. (2007), Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Bauer Z. (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków.
 • Bednarz R. (2012), Jak napisać dobrą recenzję?, http://hamlet.edu.pl/recenzja-jak (dostęp: 30.04.2020).
 • Belbin M. (2016), Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer businees, Warszawa.
 • Bralczyk J. (2004), Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. (2016), Trzy po 33, Agora, Warszawa.
 • Brzyszcz A. (2017), Przykłady kreatywności językowej w procesie feminizowania współczesnej polszczyzny [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231-245.
 • Bubner R. (2005), Doświadczenie estetyczne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Buczek P. (2017), Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów [w:] B. Cieśla, M. Pietrzak (red.), Kreatywność językowa w literaturze i mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-17.
 • Bugajski M. (2007), Język w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Burska K. (2017), Nazwy wycieczek zagranicznych oferowanych przez biuro podróży Rainbow Tours [w:] K. Burska i R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139-158.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Charbonnier G. (2000), Rozmowy z Claude Levi-Strauseem, Czytelnik, Warszawa.
 • Chyrzyński T. (2012), Język w Internecie wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Cieśla B. (2019), Kreatywność jako przedmiot badań językoznawczych [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-23.
 • Ciupińska M. (2012), Kryterium estetyczne [w:] A. Markowski (red.), Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 80-102.
 • Czubasiewicz H. (2003), System ocen okresowych: Alstom Power Sp. z o.o. [w:] A. Pocztowski (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. II zestaw przypadków, Oficyna Ekonomiczna - IPiSS, Kraków-Warszawa.
 • Dąbrowska M. (2000), Język e-maila jako hybryda mowy i pisma [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja 1: Język trzeciego tysiąclecia I, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Kraków, s. 95-111.
 • Dobson J. (2007), Aesthetics as a Foundation for Business Activity, "Journal of Business Ethics", Vol. 72, s. 41-46.
 • Doroszewski W. (1950), Kryteria poprawności językowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Dyer J., Gregersen H., Christensen C. (2011), The Innovators Dna. Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard Business Press, Boston, MA.
 • European Commission (2015), European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, ESCO, https://ec.europa.eu/esco/web/guest/hierarchybrowser/-browser/ Qualification (dostęp: 20.06.2018).
 • Fadecka A. (2016), Grzeczność językowa w postach internautów zamieszczonych na stronie Spotted: MPK Łódź [w:] L. Kuras, G. Majkowski, A. Fadecka (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, s. 21-36.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Folgert S. (2019), Derywaty słowotwórcze od nazw ras psów i kotów w socjolekcie miłośników zwierząt domowych [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-84.
 • Godlewski G., red. (2001), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gołaszewska M. (1973), Zarys estetyki, PWN, Warszawa.
 • Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Groblińska J. (2019), Kreatywne komunikaty internetowe w nauczaniu języka włoskiego jako obcego - próba diagnozy [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 133-146.
 • Grochala B. (2017), Między emocjami a estetyką słowa - o roli piękna języka w wypowiedziach dziennikarzy sportowych [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Estetyka językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, s. 67-76, https://estetyka jezykowa.pl/wp-content/uploads/2019/11/Grochala.pdf (dostęp: 26.04.2020).
 • Hacker W., Iwanowa A., Richter P. (1983), Taetigkeitsbewertungssystem TBS. Handanweisung, Psychodiagnostisches Zentrum, Berlin.
 • Handke K. (1977), Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich [w:] T. Bujnicki, J. Sławiński (red.), Problemy odbioru i odbiorcy: studia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 96 i n.
 • Hesmondhalgh D. (2007), The Cultural Industries, Sage, London.
 • Hester M.B. (1971), Obrazowość i wolne skojarzenia, "Pamiętnik Literacki", z. 3, s. 19-27.
 • Higgs P., Cunningham S., Pagan J. (2007), Australias Creative Economy: Basic Evidence on Size, Growth, Income and Employment, ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation, Brisbane, http://eprints.qut.edu.au/archive/0008241 (dostęp: 9.05.2020).
 • Howkins J. (2002), The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin, London.
 • Jaworowicz (2015), Copywritting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa.
 • Jordan P.W. (2005), Designing Pleasurable Products. An Introduction to the New Human Factors, Taylor and Francis Group, London - New York.
 • Juchnowicz M., red. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Kaczor M. (2009), Estetyka słowa a kultura języka, Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Kant I. (2004) [1790], Krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaproń-Charzyńska (2017), Kreatywność językowa i jej wybrane mechanizmy w kontekście wtórnej oralności, "Prace Filologiczne", nr 71, s. 177-186.
 • Kiełczewska A. (2019), Od emotikonów po GIF-y - ewolucja przyjęzykowych wykładników komunikacji internetowej [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 157-165.
 • Kita M. (1991), Ekspansja potoczności, "Prace Językoznawcze", nr 19, s. 83-90.
 • Knosala R., Tomczak-Horyń K., Wasilewska B. (2019), Kreatywność pracowników i twórcze zespoły, PWE, Warszawa.
 • Kortas W. (2019), Hasztag musi być [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 167-180.
 • Koslowski P. (1992), Ethics and Economics, Business and Economic Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności [KziS], http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html (dostęp: 9.09.2019).
 • Lepak D.P., Snell S.A. (1992), The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, "Academy of Management Review", Vol. 24, No. 1, s. 31-48.
 • Lipka A. (1998), Marketing stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Lipka A. (2017), Luka kreatywności, "Ekonomia XXI wieku", s. 73-87.
 • Lipka A. (2019), Ryzyko (zagrożenia i szanse) zatrudniania Milenialsów. Zarządzanie kapitałem ludzkim "po nowemu", CeDeWu, Warszawa.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S. (2019), Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Małocha-Krupa A., Hołojda K., Śleziak M., Krysiak P. (2015), Słownik nazw żeńskich polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Marcjanik M. (2007), Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski A. (2018), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matuszczyk B. (2017), Dziedzictwo czy nowatorstwo współczesnych pism młodzieżowych [w:] B. Cieśla, M. Pietrzak (red.), Kreatywność językowa w literaturze i mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-47.
 • Mayo A. (2020), Human Capital Measurement, www.mayolearning.com/human-capital-measurement (dostęp: 9.05.2020).
 • Miller S. (2003), E-mailowy savoir-vivre, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Miodek J. (1999), Gust w języku, "Polonistyka", nr 6, s. 333-335.
 • Momaday N.S. (2019), "The New York Times", za: Potęga słowa, przeł. S. Kowalski, "Gazeta Wyborcza" z 12.10.2019.
 • Mosiołek-Kłosińska K. (2000), Wulgaryzacja języka [w:] Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki - Oświata, "UN-O", Warszawa, s. 112 i n.
 • Musiał A. (2017), Sześć filarów zarządzania doświadczeniem klienta, "Harvard Business Review Polska" październik, nr 176, https://www.hbrp.pl/sklep/harvard-business-review-polska-nr-10-176-pazdziernik-2017-egzemplarz.html (dostęp: 17.04.2016).
 • Nęcka E. (2005), Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Nęcka E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Norwa A. (2014), Kreatywność językowa w listach elektronicznych (na przykładzie korespondencji studentów do pracowników uczelni), "Kwartalnik Językoznawczy", nr 17, http://kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2014_1_17/Norwa.pdf (dostęp: 17.04.2016).
 • Nowakowska M. (2019), Potoczność jako źródło kreatywności językowej na blogach programistycznych [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 53-67.
 • Nowy słownik języka polskiego (2002), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oczkowska R., red. (2019), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Uwarunkowania, instrumenty, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • O'Donohue J. (2003), Beauty: The Invisible Embrace, Harper Perennial, New York.
 • Oechsler W.A. (1987), Personal und Arbeit. Einfuehrung in die Personalwirtschaft, R. Oldenbourg Verlag, Muenchen-Wien.
 • Ożóg K. (2001), Język polski na tle przemian kraju w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku [w:] M. Lesz-Duk, S. Podobiński (red.), Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, Wydawnictwo WSP, Częstochowa, s. 175-185.
 • Pater R. (2017), Internetowe oferty pracy jako źródło informacji i zapotrzebowaniu na kompetencje, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 32-39.
 • Pater R., Szkola J., Kozak M. (2019), A Method for Measuring Detailed Demand for Workers Competences, "Economics. The Open-Aceess, Open-Assessment E-Journal", Vol. 13, http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2019-27/ (dostęp: 11.11.2019).
 • Pieniążek-Niemczuk E. (2017), Pogląd słabszy uczynić silniejszym - kreatywność językowa w dyskursie politycznym [w:] K. Burska i R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 217-229.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy. Work is Theatre and Every Business a Stage, "Harvard Business School Publishing", Cambridge, MA.
 • Pocztowski A. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania, PWE, Warszawa.
 • "Polityka" [2020a], nr 5 (3246), 29.01-4.02.
 • "Polityka" [2020b], nr 6 (3247), 5.02-11.02.
 • "Polityka" [2020c], nr 7 (3248), 12.02-18.02.
 • "Polityka" [2020d], nr 8 (3249), 19.02-25.02.
 • "Polityka" [2020e], nr 9 (3250), 26.02-3.03.
 • Ptak A. (2017), Humor językowy na koszulkach [w:] K. Burska i R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159-169.
 • Pstyga A., Pstyga M. (2005), Intertekstualność i wartościowanie w przekazie reklamowym [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków, s. 379-387.
 • Puzynina J. (1977), Słowo - wartość - kultura, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Puzynina J. (1990), O pojęciu kultury języka, "Poradnik Językowy", z. 3, s. 153-162.
 • Roe R.A. (1999), Work Performance: A Multiple Regulation Perspective [w:] C.L. Cooper, I.T. Robertson (red.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, Wiley, Chichester, s. 231-335.
 • Rutkowska I. (2019), Policzalne piękno? Matematyczno-fizyczne aspekty estetyki językowej [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Estetyka językowa w komunikowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 55-66, https://estetykajezykowa.pl/wp-content/uploads/2019/11/Rutkowska.pdf (dostęp: 26.04.2020).
 • Scholz Ch. (2013), Personalmanagement. Informationsorientierte und verhaltenstheoretische Grundlagen, Verlagen Vahlen, Muenchen.
 • Schultz T.W. (2014), Ekonomia kapitału ludzkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Shields J. (2016), Managing Employee Performance and Reward, Cambridge University Press, Sydney.
 • Sienkiewicz Ł. (2018), Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Simonton D.K. (1990), History, Chemistry, Psychology and genius. An Intellectual Autobiography of Historiometry [w:] M. Runco, R. Albert (red.), Theories of Creativity, Newbury Park, s. 105-122.
 • Skudrzyk A. (2007), Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa) [w:] A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice, s. 105-122.
 • Stawarz B. (2015), Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Steinmann H., Schreyoegg G. (1995), Zarządzanie. Podstawy kierowanie przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Strelau J. (2015), Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Suska D. (2004), O współczesnej grzeczności komputerowej [w:] M. Lesz-Duk (red.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia polska. Językoznawstwo V, Częstochowa, s. 137-144.
 • Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji (2019), red. A. Wojtczuk- -Turek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Taris T.W., Schaufeli W.B. (2015), Individual Well-Being and Performance at Work. A Conceptual and Theoretical Overview [w:] M. von Veldoven, R. Peccei (red.), Well Being and Performance at Work. The Role of Context, Taylor and Francis, London-New York, s. 15-34.
 • Throsby D. (2008), The Concentric Circles Model of the Cultural Industries, "Cultural Trends", Vol. 17, No. 3, s. 147-164.
 • Trendy HR (2019), https://ww2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2019.html (dostęp: 27.08.2020).
 • Turek D. (2019), Destruktywny kontekst organizacyjny a wykonywanie pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Turek D., Wojtczuk-Turek A. (2010), Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych [w:] S. Konarski, D. Turek (red.), Kompetencje transferowalne. Diagnoza, kształtowanie i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-32.
 • Tyc E. (2019), Nieetyczne zachowania jako technika autoprezentacji w mediach masowych [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Estetyka językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, https://estetykajezykowa.pl/publikacja (dostęp: 26.04.2020).
 • UNCTAD (2010), Creative Economy: A Feasible Development Option, Geneva.
 • UNESCO (2000), Culture, Trade and Globalization: Questions and Answers, https:// en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/culture_trade_and_globalisation.pdf (dostęp: 9.05.2020).
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Viswesvaran C., Ones D.S. (2000), Perspectives on Models of Job Performance, "International Journal of Selecttion and Assesssment", Vol. 8 (4), s. 216-226.
 • Walczak B. (1995), Przegląd kryteriów poprawności językowej, "Poradnik Językowy", z. 9-10, s. 1-16.
 • Walczak B. (2003), Język polski jako nośnik kultury europejskiej, "Polonistyka", nr 6, http://zhjp.amu.edu.pl/teksty/Wal1.pdf (dostęp: 30.04.2020).
 • Wiecha-Kartowska E. (2017), "Tani nocleg Warszawa" - czyli kreatywność językowa SEO-copywritingu [w:] B. Cieśla, M. Pietrzak (red.), Kreatywność językowa w literaturze i mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-60.
 • Wincewicz-Price A., Price J. (2019), Etyka czy piękno: o istocie interwencji behawioralnych w biznesie [w:] A. Wojtczuk-Turek (red.), Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 79-103.
 • WIPO (2003), Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/893/wipo-pub-893.pdf (dostęp: 23.03.2016).
 • Wlaźlak G. (2017), Pomiędzy kreatywnością a produktywnością morfologiczną: rola analogii w języku [w:] K. Burska i R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-22.
 • Wojtak M., Siwiec A. (1999), Świadomość stylistyczna na tle wybranych składników jej kontekstu pojęciowego [w:] J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą: świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław, s. 45-57.
 • Wojtczuk-Turek A., Lachowicz M. (2019), "Projektowanie emocji". W jaki sposób odpowiedni design może zwiększyć sprzedaż produktu [w:] A. Wojtczuk-Turek (red.), Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak-Wrzesińska E. (2017), Kreatywność (językowa) w amatorskich łódzkich reklamach - na przykładzie dokumentacji projektu "Niewidzialne miasto" [w:] K. Burska i R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 171-185.
 • Zawisławska M. (2004), Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, Wydawnictwa Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zgółka T. (1988), Mówić pięknie [w:] Język wśród wartości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 88-122.
 • [www 1] https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=32544&id_znaczenia=3930299&l=7&ind=0 (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 2] www.naukowiec,org/wiedza/statystyka/regula-trzech-sigm-709.html (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 3] https://epodreczniki.pl/a/miary-rozproszenia/DnNAXgFo7 (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 4] http://www.agh.edu.pl/h/bartus/index.php2action=dydaktyka_and_sabaction= statystykaanditem=miary (dostęp: 1.05.2020).
 • [www 5] https://www.statystyczny.pl/miary-zroznicowania-czyli-jak-policzyc-rozproszenie/ (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 6] www,ue.wroc.pl/uczelnia95582/misja-i-wizja-uniwersytetu-ekonomicznego-we- wroclawiu.ue (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 7] https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/uczelnia/informacje/misja/Strony/default.aspx (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 8] www.ue.katowic.pl/uczelnia/o-uczelni/misja.html (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 9] https://ue.poznan.pl (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 10] uek.krakow.pl/pl/uczelnia/o-iniwersytecie/misja.html (dostęp: 13.05.2020).
 • [www 11] https://pracuj.pl (dostęp: 8.10.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.