PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 54 | nr 3 | 47--57
Tytuł artykułu

Stopy zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych akcyjnych typu otwartego w aspekcie cech charakterystycznych funduszy

Warianty tytułu
Returns on Open-Ended Polish Investment Funds in the Aspect of Fund Characteristics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzasadnienie teoretyczne: Alokacja kapitału na rynku akcji wiąże się z posiadaniem szerokiej wiedzy i umiejętności. Można tego dokonywać indywidualnie lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Na rynkach funkcjonuje wiele funduszy, których strategie inwestycyjne nie różnią się od siebie, dlatego wybór spośród nich podmiotów do portfela inwestycyjnego nie jest łatwy. Na świecie, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, przeprowadzono wiele badań, które miały na celu zidentyfikowanie cech funduszy, które przynoszą ponadprzeciętne stopy zwrotu. W polskiej literaturze przedmiotu jednak brakuje analiz, które dotyczą relacji pomiędzy określonymi cechami funduszy a stopami zwrotu, jakie one osiągają. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki. Cel artykułu: Próba identyfikacji specyficznych cech charakteryzujących fundusze inwestycyjne, które wypracowywały najwyższe i najniższe stopy zwrotu na rynku. W opracowaniu poddano weryfikacji hipotezę zakładającą, że stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych różnią się istotnie w zależności od cech charakterystycznych poszczególnych funduszy. Metody badawcze: Na potrzeby artykułu przeanalizowano stopy zwrotu otwartych funduszy inwestycyjnych akcji typu uniwersalnego w podziale ze względu na wiek, wartość aktywów netto oraz poziom kosztów działalności funduszy. Zakres czasowy badania to lata 2009-2018. Do realizacji celu i weryfikacji hipotezy wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne oraz metody statystyczne. Istotność różnic pomiędzy stopami zwrotu poszczególnych grup funduszy została przeanalizowana na podstawie testu t-Studenta. Główne wnioski: Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresie badań najwyższe stopy zwrotu uzyskały fundusze: 1) które działały na rynku od 10 do 15 lat (65,03% całkowitej stopy zwrotu); 2) których wartość aktywów mieściła się w przedziale od 50 do 100 mln zł (63,67%); 3) których koszty działalności w stosunku do aktywów mieściły się w przedziale od 3% do 4% (63,75%). Natomiast grupami funduszy, które uzyskały najniższe stopy zwrotu, były fundusze: 1) funkcjonujące na rynku od 5 do 10 lat (33,47%); 2) o wartości aktywów poniżej 10 mln zł (-21,79%); 3) których koszty działalności w stosunku do aktywów były powyżej 6% (16,69%). Podkreślić jednak należy, że różnice pomiędzy stopami zwrotu poszczególnych grup funduszy nie są statystycznie istotne. Z tego powodu postawiona hipoteza badawcza została zweryfikowana negatywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
Theoretical background: Capital allocation on the stock market is associated with having extensive knowledge and skills. This can be done individually or through investment funds. There are many funds on the markets whose investment strategies do not differ from each other. Therefore, choosing entities from among them for the investment portfolio is not easy. Around the world, especially on developed markets, a lot of research has been conducted to identify the characteristics of funds that generate above-average returns. However, Polish literature on the subject lacks analyses that refer to the topic of the relationship between specific fund characteristics and the rates of return they achieve. This article aims to fill this gap. Purpose of the article: An attempt to identify specific characteristics of investment funds that generated the highest and lowest rates of return on the market. The article verifies the hypothesis that investment funds return rates differ significantly depending on the characteristics of individual funds. Research methods: For the purposes of the article, the rates of return of open-ended investment funds of the universal type were analyzed, categorized according to age, net asset value and level of costs of fund operations. The time range of the research was 2009-2018. Deductive inference and statistical methods were used to achieve the article's goal and the hypothesis verification. The significance of differences between rates of return for individual groups of funds was analyzed on the basis of the Student's t-Test. Main findings: The conducted analyses showed that in the researched period the highest rates of return were obtained by funds: 1) which were active on the market from 10 to 15 years (65.03% total rate of return); 2) whose value of assets ranged from PLN 50 million to PLN 100 million (63.67%); 3) whose operating costs relative to assets ranged from 3% to 4% (63.75%). Whereas the groups of funds that obtained the lowest rates of return were the following funds: 1) operating on the market from 5 to 10 years (33.47%); 2) with an asset value of less than PLN 10 million (-21.79%); 3) whose operating costs relative to assets were above 6% (16.69%). It should be emphasized, however, that the differences between rates of return of individual groups of funds were not statistically significant. For this reason, the research hypothesis put forward has been verified negatively.(original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Babalos, V., Caporale, G.M., & Philippasc N. (2012). Efficiency evaluation of Greek equity funds. Research in International Business and Finance, 26. doi:10.1016/j.ribaf.2012.01.003
 • Berkowitz, J.P., Schorno, P.J., & Shapiro, D.A. (2017). Characteristics of mutual funds with extreme performance. Review of Financial Economics, 34. doi:10.2139/ssrn.2784403
 • Chen J., Hong, H.G., Huang, M., & Kubik,, J.D. (2004). Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization. American Economic Review, 94(5). doi: 10.1257/0002828043052277
 • De Bondt, F.M., & Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40(3), doi:10.2307/2327804
 • Ding, H., Zhengb H., & Zhu, C. (2015). Equity funds in emerging Asia: Does size matter? International Review of Economics and Finance, 35. doi:10.1016/j.iref.2014.09.012
 • Fama, E.F., & French, K.R. (2010). Luck versus skill in the cross section of mutual fund returns. The Journal of Finance, 65(5). doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x
 • Ferreira, M.A., Keswani, A., Miguel, A.F., & Ramos, S.B. (2013). The determinants of mutual fund performance: A cross-country study. Review of Finance, 17. doi:10.1093/rof/rfs013
 • Gil-Bazo, J., & Ruiz-Verdu, P. (2009). The relation between price and performance in the mutual fund industry. Journal of Finance, 64(5). doi:10.2139/ssrn.947448
 • Graef, F., Vogt, P., Vonhoff, V., & Weigert, F. (2018). Cash Holdings and the Performance of European Mutual Funds. Finance Research Letters, 29. doi: 10.2139/ssrn.3125678.
 • Hornstein, A. S., & Hounsell, J. (2016). Managerial investment in mutual funds: Determinants and performance implications. Journal of Economics and Business, 87. doi:10.1016/j.jeconbus.2016.05.002
 • Jackowicz, K., & Filip, D. (2009). Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce. Materiały i Studia NBP, 236.
 • Kenchington, D., Wan, C., & Yüksel, H.Z. (2019). Gross Profitability and Mutual Fund Performance. Journal of Banking and Finance, 104. doi:10.2139/ssrn.3388874
 • Khorana, A., Servaesb, H., & Tufano, P. (2005). Explaining the size of the mutual fund industry around the world, Journal of Financial Economics, 78. doi:10.1016/j.jfineco.2004.08.006
 • Laes, M.A., & da Silva, M.E. (2014). Performance of mutual equity funds in Brazil - a bootstrap analysis. EconomiA, 15. doi:10.1016/j.econ.2014.08.002.
 • Ormaniec, T. (2019). Możliwość osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu na podstawie informacji o sprzedaży oraz umorzeniach jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 173.
 • Prather, L., Bertin, W.J., & Henker, T. (2004). Mutual fund characteristics, managerial attributes, and fund performance. Review of Financial Economics, 13. doi:10.1016/j.rfe.2003.11.002
 • Yan, X. (2008). Liquidity, investment style, and the relation between fund size and fund performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43. doi:10.1017/S0022109000004270
 • Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Warszawa: C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.