PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 55 | 7--25
Tytuł artykułu

Jaka jest reprezentacja formalna wsi w Polsce? Studium wojewódzkich programów odnowy wsi

Autorzy
Warianty tytułu
What Is the Formal Representation of the Rural in Poland? The Case of Rural Renewal Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca prezentuje wyniki badań poświęconych reprezentacji formalnej wsi w Polsce i stanowi studium wojewódzkich programów odnowy wsi. Wykorzystano koncepcję badań przestrzeni wiejskiej zaproponowaną przez K. Halfacree'go (2006). Ramy teoretyczne pracy wyznacza także dyskusja na temat definiowania wsi w nurcie poststrukturalistycznym, a także rozważania nad odnową wsi. W badaniu posłużono się metodą analizy treści. Interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników dokonano w odniesieniu do szerszych przemian społeczno- gospodarczo-kulturowych i pojęcia zmiany na wsi. Wyjaśniono, w jaki sposób tworzy się reprezentacje wsi w wojewódzkich programach odnowy. Reprezentacja wsi w programach wojewódzkich nie jest zróżnicowana regionalnie, jest chaotyczna i wewnętrznie niespójna. Wieś wyobrażana jest zarówno jako społeczność wiejska i - osobno - przestrzeń wiejska, jak i pewna konstrukcja pojęciowa przeciwna miastu. Reprezentacja odwołuje się przede wszystkim to tożsamości wsi, jednak nie wskazuje, co ją stanowi, a jedynie powiela pewne hasła i slogany jej dotyczące, przez co jej fundamentem jest mit wsi i wiejskości. Zrywa także z rolnictwem jako funkcją gospodarczą, ale nie kulturotwórczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of the research concerning formal representations of the rural in Poland. K. Halfacree's (2006) research model of rural space was applied. Theoretical framework of the study also comprises debate on defining the rural under post-structuralism and some considerations of rural renewal. The research employed content analysis of rural renewal programmes in Poland. The outcomes were interpreted and discussed in relation to a broader process of socio-economic and cultural transformation and the notion of change in the rural space. It was explained how the formal representation of the rural is created in the rural renewal programmes. The formal representation of the rural in rural renewal programmes does not vary in regional terms, often being chaotic and incoherent. The rural is perceived through rural community and rural space separately, and as a broader concept opposite to the urban. Representation refers to, first and foremost, rural identity. However, it does not specify what defines such identity. It merely reproduces certain tags and slogans about the rural, and thus it is based on the rural myth. It also dissociates itself from agriculture as an economic function, but not as a culture-forming one.(original abstract)
Rocznik
Tom
55
Strony
7--25
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barnett C., 2009, Cultural Turn, [w:] D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt, M.J. Watts, S. Whatmore (red.), The Dictionary of Human Geography, Wiley-Blackwell, Chichester, s. 134-135.
 • Bell D., 1997, Anti-idyll: rural horror, [w:] P. Cloke, J. Little (red.), Contested Countryside Cultures: Otherness, Marginalisation, and Rurality, Routledge, London, s. 91-104.
 • Bell D., 2006, Variations on the rural idyll, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, SAGE Publications, London, s. 149-160.
 • Bell M., 2007, The two-ness of rural life and the ends of rural scholarship, Journal of Rural Studies, 23, s. 402-415.
 • Bukraba-Rylska I., 2008, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bunce M., 1994, The Countryside Ideal: Anglo-American Images of Landscape, Routledge, London.
 • Chigbu U.E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany, Community Development, 43, 2, s. 209-224.
 • Cloke P., Cook I., Crang P., Goodwin M., Painter J., Philo C., 2004, Practising Human Geography, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • Da Silva Machado F., 2017, Rural change in the context of globalization: Examining theoretical issues, Hungarian Geographical Bulletin, 66, s. 43-53.
 • Dobrowolski K., Woźniak A., 1976, Historyczne podłoże polskiej kultury chłopskiej, [w:] M. Biernacka, B. Kopczyńska-Jaworska, A. Kutrzeba-Pojnarowa, W. Paprocka (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, s. 59-90.
 • Gorlach K., 2017, Współczesnej socjologii wsi portret własny. Refleksje w świetle dwóch podręczników, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 63, s. 105-128.
 • Górka A., 2011, Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15, s. 248-258.
 • Gregory D., 1994, Geographical imaginations, Blackwell, Oxford, Cambridge.
 • Halfacree K., 2006, Rural space: Constructing a threefold architecture, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, SAGE Publications, London, s. 44-62.
 • Halfacree K., 2009, Rurality and Post-Rurality, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopaedia of Human Geography, Elsevier, Amsterdam, Oxford, s. 449-456.
 • Hoggart K., Black R., Buller H., 1995, Rural Europe. Identity and Change, Routledge, London.
 • Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Ilbery B., 1998, The Geography of Rural Change, Pearson Education Limited, London.
 • Jones O., 1995, Lay Discourses of the Rural: Developments and Implications for Rural Studies, Journal of Rural Studies, 11, s. 35-49.
 • Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 14-46.
 • Kaleta A., 1996, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. Tom 1: Społeczność wiejska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 77-86.
 • Knievel M., 1997, Neue Länder - Neue Wege? Geistige Dorfentwicklung in Sachsen: Anspruch und Wirklichkeit, Münchener Geographische Hefte, 75, s. 9-28.
 • Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Blackwell, Oxford, Cambridge.
 • Murdoch J., 2006, Post-structuralist geography. A guide to relational space, SAGE Publications, London.
 • Murdoch J., Pratt A., 1993, Rural studies: Modernism, postmodernism and the "post rural", Journal of Rural Studies, 9, s. 411-427.
 • Novotná H., Bittnerová D., Heřmanský M., 2017, "Pop-rurality": Rurality Interdiscourse in the Village of the Year Competition, Urban People / Lidé Města, 19, 2, s. 231-283.
 • Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020, 2017, Załącznik do uchwały nr 287/5776/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 roku.
 • Pomorski Program Odnowy Wsi na rok 2006, 2006, Załącznik do uchwały nr 799/XLIV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2006 roku.
 • Pospěch P., 2014, Discursive no man's land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic, Journal of Rural Studies, 34, s. 96-107.
 • Pospěch P., Spěšná D., Staveník A., 2015, Images of a Good Village: A Visual Analysis of the Rural Idyll in the "Village of the Year" Competition in the Czech Republic, European Countryside, 2, s. 68-86.
 • Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, 2006, Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/48/1/2006 z dnia 22 maja 2006 roku.
 • Relph E., 1976, Place and Placelessness, Pion, London.
 • Salamon S., MacTavish K.A., 2009, Rural Communities, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopaedia of Human Geography, Elsevier, Amsterdam, Oxford, s. 423-428.
 • Schopen W., 2001, German Policy for an Integrated Rural Development, [w:] D. Virchow, J. von Braun (red.), Villages in the Future. Crops, jobs and livelihood, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 85-89.
 • Short J., 1991, Imagined country, Routledge, London.
 • Svendsen G., 2004, The right to development: construction of a non-agriculturalist discourse of rurality in Denmark, Journal of Rural Studies, 20, s. 79-94.
 • Świętokrzyski Program Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć, 2007, Załącznik do uchwały nr IX/153/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2007 roku.
 • Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Uchwała nr VI/37/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację programu wojewódzkiego p.n. "Odnowa Wsi".
 • Uchwała nr XXXVI/598/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji działań z zakresu Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego.
 • UMWD, 2009, Odnowa Wsi Dolnośląskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, http:// www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej (14.01.2017).
 • Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, 2015, Załącznik do uchwały nr IV/88/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku.
 • Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć... Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011, Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku.
 • Wieruszewska M., 1992a, Wstęp, [w:] M. Wieruszewska (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 7-12.
 • Wieruszewska M., 1992b, Ewolucja chłopskiego systemu wartości a ruchy odnowy wsi w Europie Zachodniej, [w:] M. Wieruszewska (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 158-177.
 • Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • Wilczyński R., 2005, Opolski programu odnowy wsi i odnowa wsi w Polsce w perspektywie polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, manuskrypt, http://www.odnowawsi.eu (14.01.2017).
 • Wilczyński R., 2007, Specyfika opolskiego programu odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 181-195.
 • Wilson O.J., 1999, Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic, GeoJournal, 46, s. 247-255.
 • Wolski O., 2017a, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 175, 2, s. 119-145.
 • Wolski O., 2017b, Specyfika wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce w kontekście literatury naukowej dotyczącej odnowy, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 51-73.
 • Wolski O., 2018, Problem (nie) innowacyjności w projektach odnowy wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, s.17-37.
 • Woodard K., Jones III J.P., 2009, Post-structuralism, [w:] D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt, M.J. Watts, S. Whatmore (red.), The Dictionary of Human Geography, Wiley-Blackwell, Chichester, s. 571-573.
 • Woods M., 2005, Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring, SAGE Publications, London.
 • Woods M., 2009, Rural Geography, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopaedia of Human Geography, Elsevier, Amsterdam, Oxford, s. 429-441.
 • Woods M., 2012, New directions in rural studies?, Journal of Rural Studies, 28, s. 1-4.
 • Wójcik M., 2009, Wybrane koncepcje wsi we współczesnych badaniach geografii społecznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, s. 21-33.
 • Wójcik M., 2011, Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 163-185.
 • Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.