PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 6 | 64--76
Tytuł artykułu

Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnych izb obrachunkowych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zadania Najwyższej Izby Kontroli

Warianty tytułu
Supervisory and Audit Rights of Regional Chambers of Audit Regarding the Operation of Local Authority Units and the Tasks of the Supreme Audit Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Właściwe wydatkowanie środków publicznych bezsprzecznie stanowi o skutecznym działaniu organów, które wykonują zadania z zakresu gospodarki finansowej. W szczególności w przypadku dysponowania majątkiem publicznym ważne jest nie tylko umiejętne rozporządzanie posiadanymi zasobami pieniężnym, lecz także kompleksowa i całościowa analiza sposobu wydatkowania oraz rodzaju dobra, na które środki publiczne mają zostać przeznaczone. Ocena kontrolowanej jednostki zarządzającej finansami publicznymi - albo co najmniej ich częścią - jest kluczowa, gdyż dotyczy majątku należącego do ogółu obywateli. Celem artykułu jest wskazanie konsekwencji prawnych, a także porównanie modelu i rodzaju czynności kontrolno-nadzorczych wykonywanych zarówno przez regionalne izby obrachunkowe, jak i Najwyższą Izbę Kontroli. Przedstawiono zakres definicyjny pojęć kontroli i nadzoru oraz zasady prawidłowej gospodarki finansowej, a także scharakteryzowano działania podejmowane przez regionalne izby obrachunkowe i Najwyższą Izbę Kontroli w kwestii bezpieczeństwa finansowego. Metody badawcze obejmują analizę aktów prawnych z wykorzystaniem literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
Correct spending of public funds undoubtedly determines whether the bodies that conduct financial management tasks are operating effectively. In particular, in the case of having public property, it is important to not only skilfully manage the financial resources possessed, but also to comprehensively and holistically analyse the way in which they are spent and the type of goods to which public funds are to be allocated. The assessment of the audited entity managing public finance - or at least part of it - is crucial, as it applies to assets belonging to the general public. The objective of the article is to specify the legal consequences, as well as to compare the model and type of audit and supervisory activities conducted by both regional chambers of audit and the Supreme Audit Office. The article presents definitions of the notions of audit and supervision, as well as the principles of correct financial management and describes the actions taken by the regional chambers of audit and the Supreme Audit Office in the area of financial security. The research methods include an analysis of the acts of law using the literature on the subject.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
 • Cybulski B., Geneza, ewolucja i istota funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010.
 • Dudka K., Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzonego za czyn z art. 240 k.k., "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2005/1.
 • Glumińska-Pawlic J., Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność? [w:] Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.
 • Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2015.
 • Kmieciak Z., Europejska formuła prawa do dobrej administracji - aspekt procesowy [w:] Europeizacja prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego, t. 3, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.
 • Kornberger-Sokołowska E., Budżet jednostki samorządu terytorialnego [w:] Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, red. E. Kornberger-Sokołowska, Warszawa 2012.
 • Kosior J., Regionalne izby obrachunkowe - geneza, konstrukcja prawna i podstawowe zadania, "Czasopismo Koła Naukowego Prawa Finansowego" 2014/1.
 • Koviazina K., Czy RIO chronią samorząd terytorialny, czy ograniczają jego samodzielność finansową?, "Studia z Polityki Publicznej" 2018/2 (18).
 • Kowalczyk A., Nadzór Regionalnych Izb Obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego, Kraków 2015.
 • Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016.
 • Krawczyk R., Najwyższa Izba Kontroli [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2012.
 • Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Warszawa 2007.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Poradnik kontrolowanego, https://www.nik.gov.pl/kontrole/poradnik-kontrolowanego, dostęp: 27.08.2019.
 • Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej [w:] Instytucje prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.
 • Ochman P., Rola Komisji Nadzoru Finansowego w karnej ochronie rynku finansowego, "IUSNOVUM" 2016/4.
 • Pietrasz P., Sądowa kontrola aktów i czynności podejmowanych w toku kontroli podatkowej [w:] Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, red. R. Dowgier, Białystok 2012.
 • Regulski J., Reformowanie państwa. Moje doświadczenia, Szczecin 2007.
 • Sawicka K., Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, "Przegląd Prawa i Administracji" 2013/93.
 • Skibiński A., Regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze - typowe organy administracji czy wyspecjalizowana administracja wojewódzka, "Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie" 2008/4.
 • Stahl M., Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 • Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006.
 • Ušák M., Nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe [w:] Prawo finansowe, red. E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Warszawa 2013.
 • Walczak P., Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - stan obecny i perspektywy przekształceń [w:] Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.
 • Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.
 • Woroniecki P.M., Rola Najwyższej Izby Kontroli w polskim systemie prawnym [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajkowskiemu, red. M. Grzybowski, G. Kuca, Kraków 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.