PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 10 | 29--36
Tytuł artykułu

Starzenie się i starość w badaniach środowiska Instytutu Gospodarstwa Społecznego

Warianty tytułu
Ageing and Old Age in Researches of the Institute of Social Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się i starość stają coraz ważniejszymi tematami badań naukowych i publikacji. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz konsekwencje starości są coraz ważniejsze dla polityki społecznej. Instytut Gospodarstwa Społecznego zajmuje się tą problematyką od lat 60. ubiegłego wieku. Zespół Instytutu Gospodarstwa Społecznego przeprowadził pierwsze reprezentatywne, ogólnokrajowe badanie sytuacji ludzi starych. Pracownicy i współpracownicy Instytutu uczestniczyli później i kierowali innymi badaniami ogólnopolskimi oraz przeprowadzili wiele badań naukowych w zakresie gerontologii. Tematyka prac naukowych dotyczyła przede wszystkim warunków bytu ludzi starych oraz polityki społecznej wobec ludzi starych, a także organizacji oraz finansowania opieki długoterminowej. Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków prac naukowych środowiska IGS w zakresie gerontologii społecznej i charakterystyka dorobku naukowego w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Aging and old age are becoming increasingly important topics of scientific research and publications. Social and economic conditions and the consequences of old age are getting more and more important for social policy. The Institute of Social Economy (IGS) has been dealing with this issue since the 60s of the last century, when the IGS team conducted the first representative nationwide survey of the social and economic living conditions of elderly people. Later, employees and co-workers of the Institute managed and participated in many nationwide researches and conducted a number of scientific projects in gerontology. The subject of scientific works concerned mainly the living conditions of elderly people and social policy towards elderly people as well as organization and financing of the Long-Term Care. The aim of this paper is to present the main directions of scientific work of the Institute of Social Economy in the field of social gerontology and the description of its scientific achievements in this field. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. I Ogólnopolska Konferencja Demograficzna w Zakopanem. 7-11 października 1966 r. Streszczenia referatów, 1966, Warszawa: Komitet Nauk Demograficznych PAN.
 • 2. Balicka-Kozłowska, H., 1972a. Rozważania o opiece i pomocy społecznej w Polsce Ludowej. Kultura i Społeczeństwo, nr 1.
 • 3. Balicka-Kozłowska, H., 1972b. Stosunki rodzinne osób starszych a zapewnienie im opieki przez rodzinę. Problemy Rodziny, nr 1.
 • 4. Balicka-Kozłowska, H., 1979. Sytuacja życiowa i potrzeby ludności starszej. Warszawa: IPiSS.
 • 5. Balicka-Kozłowska, H., 1981. Potrzeby socjalne ludzi starszych oraz ich zaspokajanie. Warszawa: IPiSS.
 • 6. Balicka-Kozłowska, H., 1982. Potrzeba bezpieczeństwa u ludzi starych. W: Ludzie starsi w Polsce - ich warunki i potrzeby. Warszawa: IPiSS.
 • 7. Biuletyn, 1972. Numer specjalny. Biuletyn IGS, nr 1/bis.
 • 8. Biuletyn, 2007. Biuletyn IGS, nr 1-4.
 • 9. Błędowski, P., 1996. Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Warszawa: Interart.
 • 10. Błędowski, P., 1998. Samodzielność osób starszych jako zadanie polityki społecznej. Gerontologia Polska, nr 6.
 • 11. Błędowski, P., 2002a. Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa: SGH.
 • 12. Błędowski, P., 2002b. Ludzie starzy a polityka społeczna. W: B. Synak, red. Polska starość. Gdańsk: Wyd. UG.
 • 13. Błędowski, P., 2006. Costs of family caregiving. W: B. Bień, ed. Family Caregiving for the Elderly in Poland. Białystok: TransHumana.
 • 14. Błędowski, P., 2012. Potrzeby opiekuńcze osób starszych. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, red. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia.
 • 15. Błędowski, P., 2019. Polityka zatrudnienia wobec starszych pracobiorców w Polsce. W: Ł. Arendt, E. Flaszyńska, red. Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919- 2019. Warszawa: MRPiPS.
 • 16. Błędowski, P., Pędich, W., 2004. Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niesprawnymi osobami starszymi. W: Błędowski P., red. Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. Warszawa: SGH.
 • 17. Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z., Kubicki, P., 2012. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.
 • 18. Błędowski, P., Szweda-Lewandowska, Z., 2016. Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: IPiSS.
 • 19. Gasińska, M., 1972. Praca osób w starszym wieku. W: Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Ludowej. Warszawa.
 • 20. Kozińska, D., 1973. Problemy mieszkaniowe osób w starszym wieku. Warszawa: IGM.
 • 21. Kubicki, P., 2011. Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
 • 22. Kubicki, P., Olcoń-Kubicka, M., 2010. Osamotnienie osób starszych w Polsce - skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku. Studia Humanistyczne, nr 8.
 • 23. Kurzynowski, A., 1975. Wdowieństwo - problem gerontologii społecznej. W: Piotrowski J., red. Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Warszawa 2-3 grudnia 1974 r. Warszawa-Wrocław: PTG.
 • 24. Kurzynowski, A., 1983. Sytuacja rodzinna ludzi starszych a ich uczestnictwo w ośrodkach dziennego pobytu. Studia Demograficzne, nr 1.
 • 25. Kurzynowski, A., red., 1991. Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby. Warszawa: SGH, GUS.
 • 26. Kurzynowski, A., red., 2002. Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach. Warszawa: OW SGH, IGS.
 • 27. Kurzynowski, A., 2004. Wdowieństwo jako faza życia rodzinnego. W: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski. Materiały konferencyjne, Warszawa: Oddział Mazowiecki PTG.
 • 28. Kurzynowski, A., Lisowski, A., red., 1991. Badania IGS w latach 1957-1987. Autorzy, tematy, zakres, metody i podstawowe wyniki wraz bibliografią. Warszawa: SGH.
 • 29. Latuch, M., 1971. Migracje ludzi starych w Polsce. Studia Demograficzne, nr 27.
 • 30. Latuch, M., 1977. Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z najstarszych miast w Polsce. Studia Demograficzne, nr 50.
 • 31. Lisowski A., oprac., 1977. Instytut Gospodarstwa Społecznego 1957-1977. Warszawa: SGPiS, IGS.
 • 32. Lisowski, A., 1989. Wybrane zagadnienia opieki instytucjonalnej nad ludźmi starymi i osobami niepełnosprawnymi w krajach wysoko rozwiniętych. Biuletyn IGS, nr 1.
 • 33. Lisowski, A., Drozdowski, A., 1974. Pensjonariusze domów pomocy społecznej w Polsce w 1973 r. - źródła utrzymania przed przyjęciem po raz pierwszy do domu pomocy społecznej. Biuletyn IGS, nr 4.
 • 34. Olędzki, M., red., 1978. Nauki o polityce społecznej i pracy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w latach 1956-1978. Monografie i Opracowania nr 66. Warszawa: SGPiS.
 • 35. Piotrowski, J., 1966. Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa: KiW.
 • 36. Piotrowski, J., 1968. "Przykuci do łóżka" ludzi starzy i ich potrzeby w zakresie opieki. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8.
 • 37. Piotrowski, J., 1969. Wstępne sprawozdanie i tablice porównawcze wyników badań nad ludźmi starymi, maszynopis powielony. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego - Katedra Socjologii Pracy SGPiS.
 • 38. Piotrowski, J., 1970. Ludzie starzy w Polsce i ich sprawność życiowa. Sprawozdanie końcowe z badań (1965-1969) pt. "Potrzeby ludzi starych i związane z tym potrzeby urządzeń społecznych", Warszawa: SGPiS.
 • 39. Piotrowski, J., 1972. Rola rodziny w pielęgnacji chorego człowieka starszego. Problemy Rodziny, nr 2.
 • 40. Piotrowski, J., 1973. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa: PWN.
 • 41. Piotrowski, J., red., 1975. Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Warszawa 2-3 grudnia 1974 r. Warszawa-Wrocław: PTG.
 • 42. Piotrowski, J., 1986. Gerontologia i geriatria. W: Encyklopedia seniora, Warszawa: WP.
 • 43. Problemy ludzi starych w Polsce, 1974. Warszawa: PWE.
 • 44. Rosner, J., 1972. Rozwoj polityki społecznej w Polsce Ludowej. W: Rosner, J., red. Polityka społeczna i służby społeczne w PRL. Warszawa: PWE.
 • 45. Staręga, J., 1971a. Ludzie starsi - ich stosunek do pracy i jej zaprzestania. Praca i zabezpieczenie Społeczne, nr 8/9.
 • 46. Staręga, J., 1971b. Ludzie starzy: filantropia czy polityka społeczna?. Polityka, nr 44.
 • 47. Staręga, J., 1973. Aktywność zawodowa a pozycja społeczna człowieka starego. Biuletyn IGS, nr 2.
 • 48. Staręga, J., 1976. Ludzi starzy a praca zawodowa, Warszawa: KiW.
 • 49. Staręga-Piasek, J., 1982a. Skutki polityki społecznej wobec ludzi starych. W: Ludzie starsi w Polsce - ich warunki i potrzeby, Warszawa: IPiSS.
 • 50. Staręga-Piasek, J., 1982b. Polityka społeczna wobec ludzi starych. Polityka Społeczna, nr 7.
 • 51. Staręga-Piasek, J., 1988. Psychospołeczne mechanizmy starzenia się. W: B. Synak, T. Wróblewski, red. Postępy gerontologii. Warszawa: PZWL.
 • 52. Staręga-Piasek, J., Lisowski, A., 1978. Problemy badawcze psychospołecznych aspektów starzenia się i starości. Biuletyn IGS, nr 3.
 • 53. Staręga-Piasek, J., Lisowski, A., Suchecka, J., 1985. Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medycznej ludzi starych. Monografie i Opracowania nr 189. Warszawa: SGPiS.
 • 54. Staręga-Piasek, J., Synak, B., red., 1990. Społeczne aspekty starzenia się i starości. Warszawa: CMKP.
 • 55. Stolarczyk, K., 1984. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania imigracji do Warszawy osób w starszym wieku. W: Z. Strzelecki, red. Społeczno-ekonomiczne problemy migracji ludności Warszawy i Pragi. Warszawa: SGPiS.
 • 56. Stolarczyk, K., 1985. Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce. Warszawa: SGPiS.
 • 57. Szturm de Sztrem, T., 1959. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Warszawa: PWN.
 • 58. Szweda-Lewandowska, Z., 2013. Logika systemu opieki nad osobami starszymi, Polityka Społeczna, nr 10.
 • 59. Szweda-Lewandowska, Z., 2014. Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi. Katowice: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 179.
 • 60. Szweda-Lewandowska, Z., 2017. Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani. Łódź: Wyd. UŁ.
 • 61. Wiśniewska, H., 1988. Problemy ludzi starszych oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. Biuletyn IGS, nr 2-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.