PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 18 | nr 2 (88) Management as a Historic Symphony - Historic Approach to Organizational Studies | 55--68
Tytuł artykułu

Kazimierz Dobrowolski's Integral Method as a Theoretical and Methodological Proposal of Organization and Management Research in Historical Perspective

Warianty tytułu
Metoda integralna Kazimierza Dobrowolskiego jako teoretyczna i metodologiczna propozycja badań organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody integralnej Kazimierza Dobrowolskiego traktowanej tutaj jako propozycja ukierunkowana na badania organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Metodą tą przedstawiono w opozycji do dominujących - w naukach o organizacji i zarządzaniu - podejść ilościowych opartych na pozytywnym paradygmacie badawczym. Jego propozycja metodologiczna została odniesiona do głównych wątków w metodologicznych dyskusjach historii organizacyjnej.

Projekt/metodologia/podejście: analiza została oparta na studiach literaturowych dotyczących metodologii historii organizacyjnej oraz propozycjach teoretycznych zawartych w publikacjach Dobrowolskiego.

Ustalenia: autor pokazuje, że propozycja metodologiczna Dobrowolskiego, oferując metodę integralną przyjmującą holistyczny charakter rzeczywistości społecznej, postuluje połączenie podejścia funkcjonalnego i historycznego, a także wykorzystanie materiałów uzyskanych w wyniku badań terenowych i badań dokumentów.

Ograniczenia/implikacje badawcze: koncepcję Dobrowolskiego można zastosować do badania procesów transformacyjnych i relacji między organizacją a jej otoczeniem.

Oryginalność/wartość: artykuł jest pionierską próbą analizy teoretycznych i metodologicznych koncepcji Dobrowolskiego w kontekście metodologicznych postulatów historii organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The main purpose of the present paper is to present Kazimierz Dobrowolski's integral method treated here as the proposal directed at the organization and management research in historical perspective. This method has been put forward against a background of the dominant - in the sciences of organization and management - quantitative approaches based on the positive research paradigm. His methodological proposal was referred to the main threads in methodological discussions of organizational history.

Design/methodology/approach: The analysis was based on studies of literature on the methodology of organizational history and theoretical proposals found in the publications of Dobrowolski.

Findings: The article shows that that Dobrowolski's methodological proposal offers an integral method assuming a holistic nature of social reality, postulating a combination of functional and historical approaches as well as the use of materials obtained through field research and document studies.

Research limitation/ implications: Dobrowolski's concept can be applied to the study of transformation processes and relations between organization and its environment.

Originality/value: The article is a pioneering attempt to analyze Dobrowolski's theoretical and methodological concepts in the context of methodological postulates of organizational history. (original abstract)
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology
Bibliografia
 • Amatori, F., & Jones, G. (Eds.). (2003). Business history around the world. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Booth, Ch., & Rowlinson, M. (2006). Management and organizational history: Prospect. Management and Organizational History, 1, 5-30.
 • Bucheli, M., & Wadhwani, D.R. (2014). Organizations in time: History, theory, methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Chandler, A.D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise. Cambridge, MA: M. I. T. Press.
 • Chandler, A.D. (1977). The visible hand. The managerial revolution in American business. Cambridge M.A: Harvard University Press.
 • Czarniawska, B. (2011). Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś. Problemy Zarządzania, 2(32), 11-29.
 • Czech, A. (2009). Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Czernek, K. (2015). Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu. In W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (3rd extended ed., pp. 167-187). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • De Jong, A., Higgins, D., & van Driel, H. (2015). Towards a new business history?. Business History, 57(1), 5-29.
 • Debating methodology in business history. (2017). Business History Review, 91(3), 443-455.
 • Decker, S., Rowlinson, M., & Hassard, P. (2014). Research strategies for organizational history: A dialogue between historical theory and organization theory. The Academy of Management Review, 3(39), 250-274.
 • Decker, S., Kipping, M., & Wadhwani, R.D. (2015). New business histories! Plurality in business history research methods. Business History, 57, 30-40.
 • Dobrowolski, K. (1966). Studia nad życiem społecznym i kulturą. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Dobrowolski, K. (1967). Studia z pogranicza historii i socjologii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Dobrowolski, K. (1969). Wprowadzenie. In K. Dobrowolski & A. Stojak (Eds.), Studia nad załogą huty aluminium w Skawinie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Dobrowolski, K. (1973). Teoria procesów żywiołowych w zarysie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Dobrowolski, K., & Stojak, A. (Eds.). (1969). Studia nad załogą Huty Aluminium w Skawinie: praca zbiorowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Glinka, B., & Kostera, M. (2011). Antropologia organizacji: Wprowadzenie. Problemy Zarządzania, 2(32), 5-10.
 • Godfrey, P.C., Hassard, J., O'Connor, E.S., Rowlinson, M., & Ruef, M. (2016). What is organizational history? Toward a creative synthesis of history and organization studies. Academy of Management Review, 41(4), 658-675.
 • Górski, P. (2007a). Management and organizational history - nowe czasopismo w dziedzinie organizacji i zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 2, 141-151.
 • Górski, P. (2007b). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4, 20-29.
 • Górski, P. (2014a). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5, 259-264.
 • Górski, P. (2014b). Krytycznie o artykule Dagmara Lewicka "Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną". Retrieved on 15 September 2019 from https://www.academia.edu/7515986/Krytycznie_o_artykule_Dagmara_Lewicka_ Relacje_mi%C4%99dzy_zaufaniem_horyzontalnym_wsp%C3%B3%C5%82prac% C4%85_i_kultur%C4%85_proinnowacyjn%C4%85.
 • Jastrząb, M., & Wawrzyniak, J. (2017). On two modernities of the Polish automotive industry: The case of Fabryka Samochodów Osobowych and its staff (1948-2011). Acta Poloniae Historica, 115, 37-68.
 • Kieser, A. (2002). On communication barriers between management science, consultancies and business companies. In T. Clark & R. Fincham (Eds.), Critical consulting. New perspectives on the management advice industry (pp. 206-227). Oxford: Blackwell.
 • Kipping, M., & Üsdiken, B. (2008). Business history and management studies. In G.G. Jones & J. Zeitlin (Eds.), The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press.
 • Kipping, M., Wadhwani, D.R., & Bucheli, M. (2014). Analyzing and interpreting historical sources: A basic methodology. In M. Bucheli & D.R. Wadhwani (Eds.), Organizations in time: History, theory, methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Kolasa-Nowak, A. (2001). Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly'ego. Lublin: Wydawnictwo UMCS
 • Kostera, M. (2008). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.
 • Kwałniewicz, W. (1982). Przeciw lekceważeniu historycznego punktu widzenia w badaniach socjologicznych. Studia Socjologiczne, 1-2, 5-30.
 • Kwałniewicz, W. (1999). O potrzebie rewitalizacji badań monograficznych. Nowe wyzwania metodologiczne dla socjologii akademickiej. Ask, 8, 43-50.
 • Maclean, M., Harvey, Ch., & Clegg, S. (2016). Conceptualizing historical organization studies. Academy of Management Review, 41(4), 609-632.
 • Maclean, M., Harvey, Ch., & Clegg, S. (2017). Organization theory in business and management history: Present status and future prospects. Business History Review, 91(3), 457-481.
 • Miskell, P. (2018). Reflections on the integration of history and organization studies. Management & Organizational History, 13(3), 213-219. DOI: 10.1080/17449359.2018.1550286.
 • Musacchio, A., & Mutch, A. (2013). Introduction. In search of historical methods. Management and Organizational History, 8(2), 105-110.
 • Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ochinowski, T., & Szukała, M. (2015). W kierunku "prowincjalizacji" historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. KLIO POLSKA • Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, 7, 143-167.
 • Pikos, A., & Olejniczak, T. (2017). Business history in Poland: Current state and future potential. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25(3), 55-77.
 • Rowlinson, M. (2005). Historical research methods. In R. Swanson & E.F. Holton (Eds.), Research in organizations: Foundations and methods of inquiry. Berrett-Koehler Publishers.
 • Rowlinson, M., Hassard, Ch., & Decker, S. (2014). Research strategies for organizational history: A dialogue between historical theory and organization theory. The Academy of Management Review, 39(3), 250-274.
 • Sobczak, T. (2012). Polska myśl organizatorska a rachunkowość w Polsce międzywojennej. Przegląd Organizacji, (9), 29-32.
 • Stojak, A. (1964). Studium o górnikach kopalni "Janina" w Libiążu (1905-1960). Łódź Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Stojak, A. (1969). Studia nad załogą Huty imienia Lenina. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Suddaby, R., Foster, W., & Mills, A.J. (2014). Historical institutionalism. In M. Bucheli & D. Wadhwani (Eds.), Organizations in time: History, theory, methods (pp. 100-123). Oxford: Oxford University Press.
 • Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka, P. (1988). Socjologia jako nauka historyczna. Studia Socjologiczne, 1-2, 5-32.
 • Wadhwani, D., & Decker, S. (2017). Clio's toolkit. The practice of historical methods in organization studies. In R. Mir & S. Jain (Eds.), The Routledge companion to qualitative research in organization studies. London: Routledge.
 • Weatherbee, T.G. (2012). Caution! This historiography makes wide turns: Historic turns and breaks in management and organization studies. Management and Organizational History, 7(3) 203-218.
 • Walczak, M. (2012). Rozwój metod harmonizacji pracy. In A. Czech (Ed.), Nauki o zarządzaniu - u początku i współcześnie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 118, 99-114. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Zdonek, I., & Hysa, B. (2017). Analiza publikacji z obszaru nauk o zarządzaniu pod względem stosowanych metod badawczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 102, 391-406.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.