PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 3--17
Tytuł artykułu

Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 roku

Warianty tytułu
Assessment of the criteria adopted by the Polish Financial Supervision Authority in the Methodology for assessing the suitability of the members of the bodies of supervised entities 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiona przez Komisję Nadzoru Finansowego Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych miała prezentować obiektywne kryteria oceny, oparte na regulacjach prawnych, którymi kierują się Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Liczba kryteriów oraz ich subiektywny, ocenny, a wręcz arbitralny i niemierzalny charakter, powodują, iż Metodyka może stać się w praktyce fikcją oraz instrumentem nieprzydatnym dla rzetelnej oceny kandydata na członka organów instytucji finansowej. Istnieje ryzyko, że rady nadzorcze lub akcjonariusze będą udawać, że stosują w praktyce Metodykę, a KNF będzie udawać, że jest w stanie zweryfikować tak przeprowadzoną ocenę kandydata. Metodyka nie dostarcza bowiem jednoznacznych i mierzalnych wytycznych profilu kandydata, które pomogłyby przewidzieć, czy uzyska on akceptację nadzorcy. Metodyka bardziej przypomina wymagania przygotowywane przez tzw. headhuntera czy dział HR (o mocno zróżnicowanej i często wątpliwej przydatności) niż kryteria dla oceny prawnej, czy kandydat gwarantuje ostrożne i stabilne zarządzanie instytucją finansową. W praktyce rady nadzorcze i akcjonariusze mogą utracić na rzecz KNF kontrolę nad doborem kandydatów optymalnych z punktu widzenia właścicielskiego. Metodyka wprowadza bowiem kryteria akceptacji oparte na dowolności nadzorcy, a nie na uznaniowości poddającej się kontroli sądowej. Narusza to konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej. Ponadto analiza postanowień Metodyki prowadzi do wniosku, że niektóre z kryteriów stoją w sprzeczności z konstytucyjnymi prawami i wolnościami człowieka. Sprzeczności te nie znajdują uzasadnienia w zasadzie proporcjonalności. Oznacza to, zdaniem autorów, że Metodyka narusza zasady legalizmu i praworządności.(abstrakt oryginalny)
EN
The methodology presented by the Polish Financial Supervision Authority for assessing the suitability of the members of the bodies of supervised entities was to present objective assessment criteria, based on the legal regulations which are followed by the Polish Financial Supervision Authority and the Office of the Polish Financial Supervision Authority. The number of criteria and their subjective, evaluative and even arbitrary and immeasurable character makes the methodology may become a fiction in practice and an instrument which is not useful for a reliable assessment of a candidate for membership in the bodies of a financial institution. There is a risk that supervisory boards or shareholders will pretend to apply the Methodology in practice and the KNF will pretend to be able to verify the candidate's assessment in this way. The methodology does not provide clear and measurable guidelines for the candidate's profile that would help predict whether the candidate will be accepted by the supervisor. The methodology resembles more the criteria prepared by the so called headhunter or HR department (of highly diverse and often questionable usefulness) than the criteria for legal assessment of whether a candidate guarantees prudent and stable management of a financial institution. In practice, supervisory boards and shareholders may lose control over the selection of optimal candidates from the ownership point of view to the KNF. The methodology introduces acceptance criteria based on the discretion of the supervisor and not on the discretionary nature of the candidate subject to judicial review. This violates the constitutional principle of economic freedom. Moreover, the analysis of the provisions of the Methodology leads to the conclusion that some of the criteria are in conflict with constitutional human rights and freedoms. These contradictions are not justified by the principle of proportionality. This means that the Methodology violates the principles of legalism and the rule of law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--17
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Buffett W., "Berkshire Hathaway Annual Shareholder Letter" 2002, s. 16-17, https://www.berkshirehathaway. com/letters/2002pdf.pdf [dostęp: 2.10.2020].
  • Gronkiewicz-Waltz H., Ewolucja pozycji banku centralnego w świetle zmian w prawie bankowym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 6.
  • Jaroszyński K., [w:] Banasiński C., Glibowski K., Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., Kaszubski R., Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2013.
  • Jaśkowska M., Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5-6.
  • Jaśkowska M., [w:] Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 1, Hauser R. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
  • Nieborak T., Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant stabilności polskiego systemu finansowego, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom 5, Guzik B., Buchowska N., Wiliński P. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
  • Wajda P., Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji - wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2016, nr 1.
  • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.