PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 19--32
Tytuł artykułu

Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Warianty tytułu
Penal laws in the act on Employee Capital Plans
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu typizacji czynów zabronionych i zakresu penalizacji w przepisach karnych zawartych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, a następnie wskazanie tych rozwiązań, które w praktyce mogą sprawiać poważne problemy interpretacyjne. W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych stypizowano osiem wykroczeń i jedno przestępstwo. Przedstawiona przez autora ocena przepisów karnych pomieszczonych w rozdziale 16 ustawy jest bardzo krytyczna, przede wszystkim z uwagi na sankcje za wykroczenia. Są one całkowicie niespójne z sankcjami przewidywanymi za wykroczenia w Kodeksie wykroczeń i innych ustawach. Ustawodawca albo przewiduje zbyt wysoką górną granicę kary grzywny za wykroczenie, albo określa górną granicę kary grzywny w sposób niemożliwy do jednoznacznego ustalenia, odwołując się do niezdefiniowanego funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego. Ten ostatni sposób określenia sankcji karnej za wykroczenie narusza zasadę nulla poena sine lege. Autor nie poprzestaje na krytyce przepisów karnych, lecz w końcowej części artykułu - oprócz uwag podsumowujących - przedstawia postulaty de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the way of classifying prohibited acts according to type and the scope of penalisation in penal laws included in the act on Employee Capital Plans, and then to point out these solutions which may cause serious problems in practical application. In the act on Employee Capital Plans, eight offences and one crime were classified according to type. The assessment of the penal laws included in chapter 16 of the Act is very critical mostly because of the sanctions for offences. They are completely inconsistent with the sanctions provided for offences in the Penal code and other legal acts. The legislator, either provides too high upper limit of fine for an offence or specifies the upper limit of fine in a way too difficult to be unequivocally determined, referring to an unidentified wage bill in a given employing business establishment. The latter way of specifying sanctions for an offence violates the rule of nulla poena sine lege. The author does not confines himself to the criticism of the legal regulations, but also in the final part, apart from summarising comments, he presents postulates de lege ferenda.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bojarski T., Niektóre szczególne formy odpowiedzialności a odpowiedzialność karna, [w:] Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Korobowicz A., Leszczyński L., Pieniążek A. [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 • Derek M., Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych PlanachKapitałowych - analiza karnoprawna, "Palestra" 2018, nr 12.
 • Grześkowiak A., Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, Wieruszewski R. [red.], Ossolineum, INP PAN, Wrocław 1991.
 • Jakubowska-Hara I., Kara grzywny, [w:] Reforma prawa wykroczeń, Tom 1, Daniluk P. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
 • Kowalski S., Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, "Monitor Prawniczy" 2018, nr 10.
 • Kowalski S., Wykroczenia związane z zatrudnieniem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych, CH Beck, Warszawa 2019.
 • Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, "Państwo i Prawo" 1998, z. 9-10.
 • Kubot Z., Status kierownika działu personalnego, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2006, nr 7.
 • Majewski J., Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi, [w:] Prawo karne gospodarcze, Górniok O. [red.], CH Beck, Warszawa 2003.
 • Makowiec A., Prawne aspekty reklamy w sieci - zagadnienia wybrane, "Kultura - Media - Teologia" 2014, nr 18.
 • Malezini M., System wymiaru grzywien w nowym Kodeksie karnym, "Monitor Prawniczy" 1998, nr 3.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, TNOiK, Toruń 2002.
 • Ochman P., Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Wojewódka M., Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
 • Wróbel W., Grzywna w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, zeszyt 15, CH Beck, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.