PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 18 | nr 2 (88) Management as a Historic Symphony - Historic Approach to Organizational Studies | 85--100
Tytuł artykułu

Historical Development of Organizational Behavior Management

Warianty tytułu
Historyczny rozwój zarządzania zachowaniami organizacyjnymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: celem opracowania jest przegląd dotychczasowej literatury związanej z dziedziną zarządzania zachowaniami organizacyjnymi (OBM) i przedstawienie rozwoju OBM z perspektywy historycznej w oparciu o istniejącą literaturę. Postępowanie badawcze/metodologia/podejście: w ramach badania przeprowadzono wyszukiwanie słów kluczowych w artykułach dotyczących OBM opublikowanych od 1950 roku w powszechnie używanych bazach danych badań. Dokonano przeglądu wszystkich materiałów, tj. tytułów, streszczeń, kontekstu i metodologii, w celu ustalenia czy są one zgodne z celem opracowania.

Wyniki: z przeglądu historycznego wynika, że szeroko stosowane przez lata praktyki w zakresie OBM były widoczne w różnych sektorach pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX wieku. Pod koniec lat 80. dyscyplina OBM była już dobrze ugruntowana. Dobitnie świadczyły o tym interwencje oparte na analizie zachowania, które modyfikują zachowanie ludzi w pracy. Wyniki badań pokazują, że praktyki w zakresie OBM pomagają jednostce zrozumieć, jak wykonywać swoje zadania/czynności w organizacji, aby poprawił wyniki działalności.

Ograniczenia badawcze: badacze mają ograniczoną wiedzę, która zapewniałaby bezbłędną analizę przeszłych wydarzeń w dziedzinie OBM. Historyczny rozwój stosowania OBM i jego niedawny wkład można znaleść w publikacjach badawczych w czasopiśmie Journal of Organization Behaviour Management (JOBM).

Implikacje praktyczne: opracowanie przybliża etap rozwoju dziedziny OBM. Omówiono również sposób, w jaki OBM zmieniło analizę zachowania w celu poprawy wyników w miejscach pracy. Wydarzenia historyczne, takie jak modyfikacja zachowania Skinnera, doprowadziły do rozwoju OBM, co wpływa na tradycyjne zarządzanie. OBM jest obecnie stosowane w różnych sytuacjach przez praktyków.

Oryginalność/wartość: artykuł zawiera historyczną ocenę praktyk w zakresie OBM. Poszerza wiedzę na temat OBM i interwencji podejmowanych w jego ramach na przestrzeni czasu. Refleksje z badania wskazują, że praktyki w zakresie OBM są konieczne dla pomyślnego funkcjonowania różnych rodzajów organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The study aims to review the existing literature linked to the field of Organization Behavior Management (OBM) and provide a historical account of OBM development based on the existing literature.

Design/methodology/approach: The study performs keywords search of published OBM articles from 1950 onwards in widely used research databases. All materials were reviewed, i.e., the title, abstract, background, and methodology, to determine whether they are in line with the objective of the current study.

Findings: The historical review shows that OBM practices applied widely over the years were visible in various sectors in the late 1960s and early 1970s. By the end of the 1980s, the OBM discipline was well established. It has produced considerable evidence through behavior analytic interventions that modify human behavior at work. Research findings show that OBM practices help an individual to understand how to carry out one's tasks/activities within the organization to improve business results. Research limitations: Research scholars have limited knowledge that provides an error-free study of the OBM field past events. The historical development of OBM involvements and their recent contributions can be found in research publications of the Journal of Organization Behavior Management (JOBM).

Practical implications: The current study provides insights about the developmental phase of the OBM field and discusses how it changed the behavior analytic for enhanced delivery at workplaces. Historical events such as Skinner's behavior modification account for the development of OBM that influences traditional management and is used today in a variety of situations by OBM practitioners.

Originality/value: This paper provides a historical evaluation of the OBM practices. It expands our knowledge of the OBM field and its interventions over time. Reflections of the study highlight the need for OBM practices for the successful functioning of various types of organizations. (original abstract)
Twórcy
 • Sukkur IBA University, Pakistan
 • Aix Marseille University, France
 • Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy Jozefow
Bibliografia
 • Abernathy, W.B. (2008). Implications and applications of a behavior systems perspective. Journal of Organizational Behavior Management, 28(2), 123-138.
 • Austin, J., & Wilson, K.G. (2002). Response-response relationships in organizational behavior management. Journal of Organizational Behavior Management, 21(4), 39-53.
 • Ayllon, T., & Michael, J. (1959). The psychiatric nurse as a behavioral engineer. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 2(4), 323-334.
 • Balcazar, F.E., Shupert, M.K., Daniels, A.C., Mawhinney, T.C., & Hopkins, B.L. (1989). An objective review and analysis of ten years of publication in the Journal of Organizational Behavior Management. Journal of Organizational Behavior Management, 10(1), 7-37.
 • Baron, R.A., & Greenberg, J. (1990). Behavior in organizations. Boston.
 • Barrett, L. (2019). Enactivism, pragmatism... behaviorism?. Philosophical Studies, 176(3), 807-818.
 • Booth, C., & Rowlinson, M. (2006). Management and organizational history: Prospects. Management & Organizational History, 1(1), 5-30.
 • Borkowski, N., & Meese, K.A. (2020). Organizational behavior in health care. Boston: Jones & Bartlett Publishers.
 • Bort, S., & Kieser, A. (2011). Fashion in organization theory: An empirical analysis of the diffusion of theoretical concepts. Organization Studies, 32(5), 655-681.
 • Catania, A., & Harnad, S.E. (1988). The selection of behavior: The operant behaviorism of BF Skinner: Comments and consequences. Cambridge University Press.
 • Chiaburu, D.S., Peng, A.C., Oh, I.-S., Banks, G.C., & Lomeli, L.C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.
 • Chiesa, M. (1994). Radical behaviorism: The philosophy and the science. Authors Cooperative.
 • Church, A.H., Bracken, D.W., Fleenor, J.W., & Rose, D.S. (2019). Handbook of strategic 360 feedback. Oxford University Press.
 • Cicerone, B., Sassaman, R., & Swinney, J. (2005). The path to improved performance starts with theory a lesson learned from Tom Gilbert. Performance Improvement, 44(2), 9-14.
 • Cox, J.H., Frank, B., & Philibert, N. (2006). Valuing the Gilbert model: An exploratory study. Performance Improvement Quarterly, 19(4), 23-41.
 • Dickinson, A.M. (2001). The historical roots of organizational behavior management in the private sector: The 1950s-1980s. Journal of Organizational Behavior Management, 20(3-4), 9-58.
 • Dillenburger, K., & Keenan, M. (2009). None of the As in ABA stand for autism: Dispelling the myths. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 34(2), 193-195.
 • Doll, J., Livesey, J., McHaffie, E., & Ludwig, T.D. (2007). Keeping an uphill edge: Managing cleaning behaviors at a ski shop. Journal of Organizational Behavior Management, 27(3), 41-60.
 • Fante, R., Gravina, N., & Austin, J. (2007). A brief pre-intervention analysis and demonstration of the effects of a behavioral safety package on postural behaviors of pharmacy employees. Journal of Organizational Behavior Management, 27(2), 15-25.
 • Feeney, E.J. (1972). Performance audit, feedback and positive reinforcement. Training & Development Journal, 26, 8-13.
 • Frederiksen, L.W. (1982). On the prospects of a behavioral approach to managerial effectiveness. Journal of Organizational Behavior Management, 3(3), 85-90.
 • Gong, Z., Liu, M., Xin, D., Gilal, F.G., Yin, K., & Zhang, N. (2019). Coworker feedback seeking and feedback environment in China: An expectation states theory approach. Social Behavior and Personality: An International Journal, 47(9), 1-10.
 • Gravina, N., Villacorta, J., Albert, K., Clark, R., Curry, S., & Wilder, D. (2018). A literature review of organizational behavior management interventions in human service settings from 1990 to 2016. Journal of Organizational Behavior Management, 38(2-3), 191-224.
 • Griffin, M., Gravina, N.E., Matey, N., Pritchard, J., & Wine, B. (2019). Using scorecards and a lottery to improve the performance of behavior technicians in two autism treatment clinics. Journal of Organizational Behavior Management, 1-13.
 • Hayes, S.C., & Brownstein, A.J. (1986). Mentalism, behavior-behavior relations, and a behavior-analytic view of the purposes of science. The Behavior Analyst, 9(2), 175-190.
 • Hersey, P., Blanchard, K.H., & Johnson, D.E. (2007). Management of organizational behavior (Vol. 9). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Hyten, C. (2009). Strengthening the focus on business results: The need for systems approaches in organizational behavior management. Journal of Organizational Behavior Management, 29(2), 87-107.
 • Hyten, C. (2017). OBM is already using the "fuzzy concept" criteria for applied behavioral research: Commentary on Critchfield and Reed. The Behavior Analyst, 40(1), 179-182.
 • Jaworski, B.J., & Kohli, A.K. (1993). Market orientation: Antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53-70.
 • Kirkman, B.L., & Shapiro, D.L. (2001). The impact of cultural values on job satisfaction and organizational commitment in self-managing work teams: The mediating role of employee resistance. Academy of Management Journal, 44(3), 557-569.
 • Kreitner, R. (1982). The feedforward and feedback control of job performance through organizational behavior management (OBM). Journal of Organizational Behavior Management, 3(3), 3-20.
 • Lim, S.J., & Oah, S. (2018). Effects of positive/corrective feedback ratio on safety behavior and feedback acceptance. Journal of the Korean Society of Safety, 33(4), 72-77.
 • Ludwig, T.D. (2015). Organizational behavior management: An enabler of applied behavior analysis. In H.S. Roane, J.E. Ringdahl, & T.S. Falcomata (Eds.), Clinical and organizational applications of applied behavior analysis (pp. 605-625). San Diego, CA: Elsevier Academic Press.
 • Luthans, F., & Kreitner, R. (1985). Organizational behavior modification and beyond. Scott, Foresman.
 • Mace, F.C., & Critchfield, T.S. (2010). Translational research in behavior analysis: Historical traditions and imperative for the future. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 93(3), 293-312.
 • MacKay, R.B. (2007). 'What if?': Synthesizing debates and advancing prospects of using virtual history in management and organization theory. Management & Organizational History, 2(4), 295-314.
 • Maclean, M., Harvey, C., & Clegg, S.R. (2016). Conceptualizing historical organization studies. Academy of Management Review, 41(4), 609-632.
 • Madsbjerg, C., & Rasmussen, M. (2014). The moment of clarity: Using the human sciences to solve your toughest business problems. Harvard Business Review Press.
 • Marrone, J.A., Tesluk, P.E., & Carson, J.B. (2007). A multilevel investigation of antecedents and consequences of team member boundary-spanning behavior. Academy of Management Journal, 50(6), 1423-1439.
 • Mills, A.J., Suddaby, R., Foster, W.M., & Durepos, G. (2016). Revisiting the historic turn 10 years later: Current debates in management and organizational history-An introduction. Management and Organizational History, 11(2), 67-76.
 • Nijhof, A.H., & Rietdijk, M.M. (1999). An ABC-analysis of ethical organizational behavior. Journal of Business Ethics, 20(1), 39-50.
 • Olson, R., Laraway, S., & Austin, J. (2001). Unconditioned and conditioned establishing operations in organizational behavior management. Journal of Organizational Behavior Management, 21(2), 7-35.
 • Pampino Jr, R.N., Heering, P.W., Wilder, D.A., Barton, C.G., & Burson, L.M. (2004). The use of the performance diagnostic checklist to guide intervention selection in an independently owned coffee shop. Journal of Organizational Behavior Management, 23(2-3), 5-19.
 • Pelios, L., Morren, J., Tesch, D., & Axelrod, S. (1999). The impact of functional analysis methodology on treatment choice for self-injurious and aggressive behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 32(2), 185-195.
 • Prue, D.M., & Fairbank, J.A. (1981). Performance feedback in organizational behavior management: A review. Journal of Organizational Behavior Management, 3(1), 1-16.
 • Ramani, S., Könings, K.D., Ginsburg, S., & van der Vleuten, C.P. (2019). Twelve tips to promote a feedback culture with a growth mind-set: Swinging the feedback pendulum from recipes to relationships. Medical Teacher, 41(6), 625-631.
 • Redmon, W.K., & Dickinson, A.M. (Eds.). (1990). Promoting excellence through Performance Management. Journal of Organizational Behavior Management, 11(1).
 • Reid, D.H., & Parsons, M.B. (2000). Organizational behavior management in human service settings. In J. Austin & J.E. Carr (Eds.), Handbook of applied behavior analysis (pp. 275-294). Reno, NV: Context Press.
 • Rowlinson, M., Hassard, J., & Decker, S. (2014). Research strategies for organizational history: A dialogue between historical theory and organization theory. Academy of Management Review, 39(3), 250-274.
 • Seibert, S.E., Wang, G., & Courtright, S.H. (2011). Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 96(5), 981.
 • Shriver, M.D. (2019). Applied behavior analysis in education: The role of the board certified behavior analyst. In S.G. Little & A. Akin-Little (Eds.), Behavioral interventions in schools: Evidence-based positive strategies (pp. 133-142) (Applying psychology in the schools book series). American Psychological Association.
 • Skinner, B.F. (1988a). Behaviorism at fifty. In A.C. Catania & S. Hamad (Eds.), The selection of behavior: The operant behaviorism of B. F. Skinner. Comments and consequences (pp. 278-381). New York: Cambridge University Press.
 • Staddon, J.E.R. (2001). The new behaviorism: Mind, mechanism, and society. Philadelphia: Psychology Press.
 • Üsdiken, B., & Kieser, A. (2004). Introduction: History in organisation studies. Business History, 46(3), 321-330.
 • VanStelle, S.E., Vicars, S.M., Harr, V., Miguel, C.F., Koerber, J.L., Kazbour, R., &Austin, J. (2012). The publication history of the Journal of Organizational Behavior Management: An objective review and analysis: 1998-2009. Journal of Organizational Behavior Management, 32(2), 93-123.
 • Wilder, D.A., Austin, J., & Casella, S. (2009). Applying behavior analysis in organizations: Organizational behavior management. Psychological Services, 6(3), 202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.