PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 | 24--47
Tytuł artykułu

Public attitude towards food waste: the case of Lithuania

Warianty tytułu
Postawa społeczeństwa wobec marnotrawienia żywności: przypadek Litwy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy jest zbadanie postrzegania marnotrawienia żywności przez konsumentów oraz ich świadomości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych kosztów związanych z tym problemem. Badania koncentrowały się na koncepcji marnowania żywności w kontekście postaw konsumentów wobec tego problemu. Przeprowadzono analizę porównawczą, syntezę i ocenę literatury naukowej i dokumentów prawnych, zebrano i przeanalizowano dane statystyczne, a także opracowano wyniki badania on-line 500 gospodarstw domowych reprezentujących 1494 mieszkańców ze wszystkich litewskich powiatów. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu pakietu statystycznego dla nauk społecznych (SPSS): statystyki opisowe, częstotliwości, tabele przestawne. Litwini wyrzucają stosunkowo niewielkie ilości zdrowej, jadalnej żywności w porównaniu ze średnią dla 27 krajów UE, ale większość z nich ma ograniczoną wiedzę na temat terminu przydatności do spożycia. Również konsumenci są pod silnym wpływem promocji detalicznych, a marnowanie dla nich żywności wiąże się przede wszystkim z marnowaniem pieniędzy. Polityka stanu gospodarki odpadami koncentruje się na sortowaniu odpadów, a badania te dowodzą, że gospodarstwa domowe są niedostatecznie poinformowane o ekonomicznych, społecznych i środowiskowych kosztach marnotrawienia żywności. Wskazuje to na konieczność ponownej oceny dotychczasowej polityki państwa z naciskiem na edukację publiczną jako ważny czynnik ograniczania marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych. Litwini zdają sobie sprawę, że to oni sami jako konsumenci są w większości odpowiedzialni za marnotrawienie żywności, ale marnowanie żywności jest traktowane głównie jako strata finansowa. Wartością dodaną tego artykułu jest propozycja stworzenia kampanii informacyjnych, które zwiększą poczucie winy za marnotrawstwo żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study is to investigate consumers' perception concerning food wastage and their awareness of economic, social and environmental costs concerning the issue. The research focused on the concept of food waste in the context of consumers' attitude regarding this problem. Comparative analysis, synthesis and evaluation of scientific literature and legal documents, statistical data collection and analysis were carried out together with elaboration of the results of an on-line survey of 500 households representing 1,494 inhabitants from all Lithuanian counties. The data were analysed using statistical package for social sciences (SPSS): descriptive statistics, frequencies, crosstabs. Lithuanians discard relatively small amounts of wholesome edible food in comparison with averages for the EU27, but most of them have a limited knowledge of the meaning of "best-before" dates. Also, consumers are strongly influenced by retail promotions, and wasting food for them is primarily associated with a waste of money. The state's waste management policy is focused on waste sorting, while this research provides the evidence that households are insufficiently informed about economic, social and environmental costs concerning food waste. This underlines the necessity of reassessing the current state policy with an emphasis put on public education as an important factor in minimizing household food waste. Lithuanians realize that it is themselves as consumers who are mostly responsible for food waste, but food wasting is treated mainly as a financial loss. The added value of this article is the proposal to create information campaigns that will raise a sense of guilt for food squandering. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Šiauliai University, Lithuania
 • Šiauliai University, Lithuania
 • Ltd. "Šiauliai Quarry", Šiauliai, Lithuania
Bibliografia
 • Asaturian, D.; Erguneva, V. (2018). S"est' ili ne s"est? Sovremennaya model' potrebleniya cherez prizmu vybrasyvaniya produktov pitaniya: naprimere moskvichey [To Eat or Not to Eat? The Modern Consumption Model Through the Prism of Food Wasting: Moscow Citizens Case]. Economic Sociology 19(2): 167-194 (in Russian).
 • Baker, D.; Fear, J.; Denniss, R. (2009). What a Waste: An Analysis of Household Expenditure on Food. Australia: The Australia Institute, Policy Brief No. 6.
 • Beretta, C.; Stoessel, F.; Baier, U.; Hellweg, S. (2012). Quantifying food losses and the potential for reduction in Switzerland. Waste Management 33(3): 764-773.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. (2010). On future steps in bio-waste management in the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0235&from=EN. Accessed 11 June 2018.
 • Council of the European Union (1999). Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. Official Journal of the European Communities. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&from=EN. Accessed 11 June 2018.
 • Doron, N. (2012). Waste not, want not: how fairness concerns can shift attitudes to food waste. London: Fabian Society.
 • European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. (2015). Report on food waste and date marking. European Union, Flash Eurobarometer 425.
 • European Parliament Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (2017). Report on initiative on resource efficiency: reducing food waste, improving food safety. European Parliament (2016/2223(INI). Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0175_EN.html. Accessed 19 April 2018.
 • European Parliament and the Council (2018). Directive (EU) 2018/851 of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste. Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN. Accessed 11 June 2018.
 • European Parliament and the Council (2008). Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN. Accessed 10 June 2018.
 • European Parliament and the Council (2002). Regulation (EC) No. 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN. Accessed 10 June 2018.
 • Food and Agriculture Organization (2012). FAO regional conference for Africa. Congo: The twenty-seventh session, Brazzaville, April 23-27.
 • Food and Agriculture Organization (2013). Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources. Rome: FAO.
 • Food and Agriculture Organization (2018). The state of food security and nutrition in the world 2018. Rome: FAO.
 • Graham-Rowe, E.; Jessop, D.C.; Sparks, P. (2014). Identifying motivations and barriers to minimizing household food waste. Resource, Conservation Recycling 84: 15-23. doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.12.005.
 • Grasso, A.C.; Olthof, M. .; Boevé, A.J.; van Dooren, C.; Lähteenmäki, L.; Ingeborg, A.; Brouwer, I.A. (2019). Socio-Demographic Predictors of Food Waste Behavior in Denmark and Spain. Sustainability 11(3244): 1-14. doi:10.3390/su11123244.
 • Gustavsson, J.; Cederberg, C.; Sonesson, U.; van Otterdijk, R.; Meybeck, A. (2011). Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention. Rome: FAO.
 • Koivupuro, H.-K.; Hartikainen, H.; Silvennoinen, K.; Katajajuuri, J.-M.; Heikintalo, N.; Reinikainen, A.; Jalkanen, L. (2012). Influence of socio-demographical, behavioural and attitudinal factors on the amount of avoidable food waste generated in Finnish households. International Journal of Consumer Studies 36: 183-191. doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01080.x.
 • Lyndhurst, B. (2007). Food behaviour consumer research-findings from the quantitative survey. UK: Briefing Paper, WRAP.
 • Monier, V.; Shailendra, M.; Escalon, V.; O'Connor, C.; Gibon, T.; Anderson, G. et al. (2010). Preparatory Study on Food Waste across EU 27: Final Report. Brussels: European Commission (DG ENV) Directorate C-Industry.
 • Morgan, K. (2009). Feeding the city, The challenge of urban food planning. International Planning Studies, 14(4): 341-348. doi.org/10.1080/13563471003642852.
 • Papargyropoulou, E.; Lozano, R.; Steinberger, J.K.; Wright, N.; bin Ujang, Z. (2014). The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. Journal of Cleaner Production 76: 106-115.
 • Parfitt, J.; Barthel, M.; Macnaughton, S. (2010). Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 3065-3081. doi: 10.1098/rstb.2010.0126.
 • Peckan, G.; Köksal. E.; Küçükerdönmez, Ö.; Özel, H. (2005). Household food wastage in Turkey. Turkey: working paper [ESS / ESSA/006e].
 • Quested, T.E.; Marsh, E.; Stunell, D.; Parry, A.D. (2013). Spaghetti Soup: The Complex World of Food Waste Behaviours. Resources, Conservation and Recycling 79: 43-51. doi: 10.1016/j.resconrec.2013.04.011.
 • Quested, T.E.; Ingle, R.; Parry, A. (2012). Household Food and Drink Waste in the United Kingdom 2012. UK: WRAP.
 • Östergren, K.; Gustavsson, J.; Bos-Brouwers, H.; Timmermans, T.; Hansen, O-J.; Møller, H. et al. (2014). Reducing food waste through social innovation. Sweden: The Swedish Institute for Food and Biotechnology, Full Report, 4 July. Available at: https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/FUSIONS Definitional Framework for Food Waste 2014.pdf. Accessed 13 March 2018.
 • Rašimaitė, T. (2013). Pasaulyje vis dar išmetama apie trečdalis viso maisto. Grynas. lt. Available at: https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/pasaulyje-vis-dar-ismetama-apie-trecdalis-viso-maisto.d?id=60517851. Accessed 20 March 2018 (in Lithuanian).
 • Richter, B. (2017). Knowledge and perception of food waste among German consumers. Journal of Cleaner Production 166: 641-648. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.009.
 • Segre, A.; Falasconi, L.; Politano, A.; Vittuari, M. (2014). Save Food: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Rome: Background paper on the economics of food loss and waste, FAO. Available at: http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf. Accessed 22 February 2018.
 • Statistical Yearbook of Lithuania (2018). Lithuania in Figures. Vilnius: Statistics Lithuania.
 • Stenmarck, A.; Jensen, C.; Quested, T. (2016). Estimates of European food waste levels, Reducing food waste through social innovation. Stockholm: EU project, Fusions.
 • Storup, K.; Mattfolk, K.; Voinea, D.; Jakobsen, B.; Bain, M.; Reverté i Casas, M.E.; Oliveira, P. et al. (2016). Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve the resource-efficiency of the food supply chain. Luxembourg: Special Report, European court of auditors.
 • Toma, L.; Costa Font, M.; Thompson, B. (2017). Impact of consumers' understanding of date labelling on food waste behaviour. Operational Research: 1-8. doi.org/10.1007/s12351-017-0352-3.
 • Vitunskienė, V.; Jazepčikas, D.; Šimkus, E. (2016). Extent and causes of food waste in Lithuania, Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change", in International scientific conference AgroEco 2016, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania.
 • Waste and Resources Action Programme (2012). Annual Report and Consolidated Accounts for the year ended 31 March 2012. UK: WRAP. Available at: http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP Annual Report and Consolidated Accounts March 2012.pdf. Accessed 5 February 2018.
 • Williams, H.; Wikstrom, F.; Otterbring, T.; Löfgren, M.; Gustafsson, A. (2012). Reasons for household food waste with special attention to packaging. Journal of Cleaner Production 24:141-148. doi.org/10.1016/j.jclepro. 2011.11.044.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.