PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 22(4) | 59--74
Tytuł artykułu

Geograficzno-ekonomiczne uwarunkowania sustensywnej transformacji w transporcie - przykład elektryfikacji żeglugi promowej

Warianty tytułu
Geographical and Economic Conditions of the Sustainable Transitions in Transport - the Case of Ferry Shipping Electrification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kluczowych wyzwań sustensywnej transformacji jest głęboka redukcja emisji gazów cieplarnianych w transporcie. W tym celu doskonalone są nowe systemy napędowe - głównie hybrydowe i elektryczne. W ostatnich pięciu latach znajdują one coraz szersze zastosowanie na promach kursujących w portach oraz na wodach przybrzeżnych. Krótka trasa i stałe korzystanie z tych samych przystani promowych ułatwiają zastosowanie napędu hybrydowego lub elektrycznego. U podstaw niniejszego artykułu leży założenie, że cechy techniczno-eksploatacyjne tych promów są optymalizowane z uwzględnieniem warunków geograficzno-ekonomicznych. Jego celem jest natomiast identyfikacja tych warunków na podstawie analizy 15 przypadków wdrożenia promów hybrydowych lub elektrycznych na trasach portowych lub przybrzeżnych. Wskazano pięć głównych geograficznych uwarunkowań elektryfikacji żeglugi promowej: ukształtowanie linii brzegowej i warunki nautyczne, poziom rozwoju systemu transportowego, struktura zużycia pierwotnych nośników energii oraz poziom rozwoju systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, polityka rozwoju elektromobilności oraz zdolności projektowe i wytwórcze. Ostateczny kształt rozwiązań przyjętych dla konkretnej przeprawy promowej to efekt określonej konfiguracji tych współzależnych uwarunkowań. Zdecydowana większość studiów przypadków dotyczyła Europy, dlatego istnieje potrzeba dalszych badań kolejnych tego rodzaju inwestycji. Wraz z ich rozprzestrzenianiem się w innych częściach świata, możliwa będzie weryfikacja zidentyfikowanego katalogu uwarunkowań. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the key challenges of the sustainable transitions is the deep reduction of greenhouse gas emissions in transport. That is why new propulsion systems are being improved - mainly hybrid and electric ones. In the last five years, they have been increasingly used on ferries on ports and coastal waters. The short route and the use of the same ferry ports facilitate the use of hybrid or electric propulsion. The basis of this article is the assumption that the technical and operational features of these ferries are optimized considering geographical and economic conditions. Its purpose, however, is to identify these conditions based on 15 case studies of hybrid or electric ferry implementations on port or coastal routes. Five main geographical conditions of the electrification of ferry shipping are indicated: the shape of the shoreline and nautical conditions, the level of development of transport system, the structure of primary energy consumption and the level of development of the electricity production and distribution system, the policy of electromobility development as well as electric or hybrid ferry design and production capabilities. The final solutions for each ferry crossing are the result of a specific configuration of these interdependent conditions. Most case studies concerned Europe, which is why there is a need for further research into this type of investment. Along with their spread in other parts of the world, it will be possible to verify the identified catalog of conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bardi U., 2011, The limits to growth revisited, Springer Science & Business Media, Nowy Jork ̶ Dordrecht-Heidelberg-Londyn.
 • Bińczyk E., 2018, Epoka człowieka: retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Biresselioglu M.E., Kaplan M.D., Yilmaz B.K., 2018, Electric mobility in Europe: A comprehensive review of motivators and barriers in decision making processes, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 109, 1-13.
 • Bjerkan Y., Karlsson K.H., Sondell R.S., Damman S., Meland S., 2019, Governance in Maritime Passenger Transport: Green Public Procurement of Ferry Services, World Electric Vehicle Journal, 10(74), 1-15.
 • Bojar M., Machnik-Słomka J., 2014, Model potrojnej i poczwornej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 76, 99-111.
 • Castree N., Coe N., Ward K., Samers M., 2004, Spaces of Work: Global Capitalism and Geographies of Labour, SAGE Publications, Londyn.
 • Coenen L., Truffer B., 2012, Places and Spaces of Sustainability Transitions: Geographical Contributions to an Emerging Research and Policy Field, European Planning Studies, 20(3), 367-374.
 • Czapliński P., 2018, Polish Geography of Industry in Sea Research, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 123-134.
 • Czermański E., 2019, Morska żegluga kontenerowa a zrównoważony rozwój transportu, Wydawnictwo Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.
 • Desmond K., 2017, Electric Boats and Ships: A History, McFarland & Company Inc., Publishers, Jefferson.
 • Domański B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, 2(16), 7-23.
 • Domański B., 2016, Istota i przyszłość geografii człowieka - głos w dyskusji, [w:] A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy rozwoju i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 83-86.
 • E-ferry: Prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles, http://e-ferryproject.eu/ [dostęp: 22.09.2019].
 • Electric operation makes seven out of ten ferries more profitable - a feasibility study, 2015, Siemens, Bellona, Oslo.
 • EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2018, 2018, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
 • Eurostat. Air Emission Inventories (Source: EAA), https://ec.europa.eu/eurostat/web/ environment/air-emissions-inventories/database [dostęp: 13.10.2019].
 • Flyvbjerg B., 2005, Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, Studia Socjologiczne, 2(177), 41-69.
 • Forkiewicz M., Wolski L., 2018, Electric marine ferries - a Norwegian example, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(12), 890-895.
 • Gagatsi E., Estrup T., Halatsis A., 2016, Exploring the potentials of electrical waterborne transport in Europe: the E-ferry concept, Transportation Research Procedia, 14, 1571-1580.
 • Hansen T., Coenen L., 2015, The geography of sustainability transitions: Review, synthesis and reflections on an emergent research field, Environmental Innovation and Societal Transitions, 17, 92-109.
 • Herodowicz T., 2016, Interwencja środowiskowa polityki spojnóści w Polsce - merytoryczne ukierunkowanie i regionalne zrożnicowanie, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 33, 95-116.
 • Initial IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions From Ships, 2018, International Maritime Organization, Londyn.
 • Integrating maritime transport emissions in the EU's greenhouse gas reduction policies, 2013, European Commission, Bruksela.
 • Janikowski R., 2010, Przemysły kultury jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast i aglomeracji, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 52-64.
 • Janikowski R., 2015, Sustensywne kształtowanie antropopresji, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1(38), 23-33.
 • Jiang G., Feng D., Zhu W., 2016, Toward efficient merchant shipbuilding based on the lean production methodology, Journal of Ship Production and Design, 32(4), 245-257.
 • Koek T., 2018, Funding Sustainable Public Transport in Amsterdam, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2.2_smart_city_mobility_final.pdf [dostęp: 20.09.2019].
 • Kołoś A., Połom M, 2018, 25 lat Komisji Geografii Komunikacji PTG: 1993-2018 - powstanie, działalność i trudności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(1), 80-87.
 • Kuciński K., 2011, Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, 9, 15-39.
 • Kunicka M., Litwin W., 2017, Projekt małego promu pasażerskiego z napędem hybrydowym - koncepcja napędu i wybrane problemy gospodarowania energią, Napędy i Sterowanie, 10, 124-128.
 • Lambert F., 2018, All-Electric Ferry Cuts Emission by 95% and Costs by 80%. Brings in 53 Additional Orders, https://electrek.co/2018/02/03/all-electric-ferry-cuts-emission-cost [dostęp: 20.09.2019].
 • Le-Klaehn D-T., Hall M.C., 2015, Tourist use of public transport at destinations - a review, Current Issues in Tourism, 18(8), 785-803.
 • Liu Ch., Gui Q., 2016, Mapping intellectual structures and dynamics of transport geography research: a scientometric overview from 1982 to 2014, Scientometrics, 109(1), 159-184.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., 1973, Granice wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Micek G., 2017, Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Morandin M., Bolognani S., Campostrini P., Ferrari A., Guarnieri M., 2015, Electric waterborne public transportation in Venice: A case study, IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), 1-8.
 • Muszyńska-Jeleszyńska D., 2018, The use of solar technology on vessels for development of water tourism and recreation - Bydgoszcz Water Tram case study, AIP Conference Proceedings 2040, 070011.
 • OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org/ [dostęp: 13.10.2019].
 • Parysek J.J., 2017, Metafory i neologizmy współczesnego języka nauk społecznych i ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(3), 175-192.
 • Połom M., 2017, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" w Gdańsku (6-7.04.2017 r.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(2), 79-82.
 • Połom M., 2018, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" w Gdańsku (10-11.05.2018 r.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(3), 95-97.
 • Połom M., Tarkowski M., 2016, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" - Gdańsk - 21.04.2016 r., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), 81-83.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Przybyłowski A., 2013, Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
 • Ripple W.J., Wolf Ch., Newsome T.M., Barnard P., Moomaw W.R., 2019, World Scientists' Warning of a Climate Emergency, BioScience, biz088, 1-5.
 • Steen M., Bach H., Bjorgum O., Hansen T., Kenzhegaliyeva A., 2019, Greening the fleet: A technological innovation system (TIS) analysis of hydrogen, battery electric, liquefied biogas, and biodiesel in the maritime sector, SINTEF Digital, Trondheim.
 • Stryjakiewicz T., 2016, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.), [w:] A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy rozwoju i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 69-76.
 • Suliborski A. (red.), 2016, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • The Elektra: Finland's First Hybrid-Electric Ferry, 2018, https://www.ship-technology.com/features/elektra-finlands-first-hybrid-electric-ferry [dostęp: 21.03.2019].
 • Turner G.M., 2008, A comparison of the Limits to Growth with 30 years of reality, Global Environmental Change, 18(3), 397-411.
 • Wold M.C., 2018, Dawn of a New Era - DNV GL, https://www.dnvgl.com/maritime-impact/Dawn-of-a-new-era.html[dostęp: 21.09.2019].
 • Zaucha J., 2012, Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym. Analiza dokumentów UE, BSR i polskich, Institute for Development Working Papers, 001, 1-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.