PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 48--60
Tytuł artykułu

Postawy wobec przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym

Autorzy
Warianty tytułu
Attitudes towards Entrepreneurship Exhibited by Younger School-Age Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęta została tematyka rozwijania kompetencji przedsiębiorczych u uczniów w młodszym wieku szkolnym. Termin "przedsiębiorczość" wyjaśniono w kontekście podstawowych dokumentów regulujących kwestię rozwijania kompetencji kluczowych na I etapie kształcenia, a także przykładowych dobrych praktyk i strategii, służących rozwijaniu postawy przedsiębiorczej. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji o tym: jak uczniowie klas trzecich definiują terminy: "przedsiębiorczość", "przedsiębiorca", czy uważają się za osoby przedsiębiorcze i czy dostrzegają w szkole inicjatywy podejmowane na rzecz stymulowania tej ważnej dla skutecznej edukacji kompetencji. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Uzyskane wyniki nie służą formułowaniu uogólnień czy stawianiu tez, lecz sygnalizują, że badani uczniowie rozumieją terminy: "przedsiębiorczość" i "przedsiębiorca" w sposób potoczny, który odbiega od definicji literaturowych. Badani respondenci nie posiadają wystarczającej wiedzy o cechach charakteryzujących osobę przedsiębiorczą, a podejmowane w szkołach działania na rzecz rozwijania postawy przedsiębiorczej są realizowane w niewystarczającym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the topic of developing entrepreneurial competences in younger school age students. The term entrepreneurship is explained in the context of basic documents regulating the issue of developing key competences at the first stage of education, as well as examples of good practices and strategies to develop an entrepreneurial attitude. The aim of the research was to obtain information on how third-grade students define the concepts of entrepreneurship and entrepreneur, do they consider themselves entrepreneurial, and do they see in the initiatives organised at school initiatives to stimulate this important competence for effective education. The research used diagnostic survey method and survey technique. The obtained results are not used to formulate generalisations or to put forward theses, but to signal that the surveyed students present a colloquial understanding of the terms: entrepreneurship, entrepreneur, which deviate from their academic definitions. The surveyed respondents do not have sufficient knowledge about the characteristics of an entrepreneurial person, and the actions taken at school to develop the entrepreneurial attitude are insufficiently implemented. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Andrzejczyk, A. (2016). Wpływ edukacji a rozwój przedsiębiorczości. Raport z badań. Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Brzezińska, A., Schmidt, J. (2008). Przedsiębiorczość jako warunek udanego startu w dorosłość. W: A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 21-23.
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. (2020, 15 marca). Program: Od grosika do złotówki. Pozyskano z: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl
 • Gołębiowski, G. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Holmgren, C., From, J. (2005). Taylorism of the Mind: Entrepreneurship Education from a Perspective of Educational Research. European Educational Research Journal, 4(4), 382-390.
 • Kapica, G. (2015). Modernizacja organizacji procesu kształcenia młodszych uczniów. W: E. Smak, K. Wereszczyńska, A. Malec (red.), Współczesne trendy w edukacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 75-81.
 • Majkut, R. (2014). Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • PKO Bank Polski. (2020, 15 marca). Komplet scenariuszy lekcji o finansach dla nauczycieli kl. I-III. Pozyskano z: http://www.pkobp.pl/media_files/61171a02-81d3-40f7-aba6-2af2751a4af7.pdf
 • Rachwał, T. (2019). Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. W: T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji. Warszawa: Wydawnictwo FRSE, 16-35.
 • Roudaki, J. (2009). University Students Perceptions on Entrepreneurship: Commerce Students Attitudes at Lincoln University. Journal of Accounting - Business and Management, 16(2), 36-53.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. 2017, poz. 356.
 • Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149-164.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Dz.U. 2019, poz. 1148 ze zm.
 • Uygun, R., Kasimoglu, M. (2013). The Emergence of Entreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs: The Rolle of Personal Backgrount on the Antecedents of Intentions. International Journal of Business and Management, 8(5), 24-40.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 9, 246-257.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
 • Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE 2018/C 189/01.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.