PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 24 (73) | 205--213
Tytuł artykułu

Financing of Linear Road Infrastructure in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Finansowanie liniowej infrastruktury drogowej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem głównym pracy było rozpoznanie i przedstawienie sytuacji oraz zmian w poziomie wydatków na drogi publiczne. Badania dotyczyły Polski, z uwzględnieniem podziału na województwa. Dane dotyczyły lat 2005-2017. Źródła materiałów stanowiła analiza dostępnej literatury z zakresu transportu drogowego, akty prawne, dane z bazy danych GUS. W pracy wykorzystano metodę porównawczą, posługiwano się wskaźnikami dynamiki, obliczono współczynnik koncentracji Giniego oraz przedstawiono stopień koncentracji za pomocą krzywej Lorenza. Zastosowano również współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Do prezentacji wyników badań zastosowano metodę opisową, tabelaryczna i graficzną. Nakłady inwestycyjne na drogi dotyczą zarówno budowy nowych dróg, jak również naprawy już istniejących. W latach 2005-2017 długość dróg publicznych w Polsce wzrosła o 11% do 422 tys. km. Zmiany w poszczególnych województwach i latach były zróżnicowane. Największy przyrost dróg nastąpił w województwach podlaskim i lubelskim, a najmniejszy w opolskim. Największe nakłady inwestycyjne na drogi publiczne poniesiono w latach 2009-2011, co było związane z przygotowaniem do turnieju piłkarskiego Euro 2012, który odbył się w Polsce i na Ukrainie. Nakłady inwestycyjne były związane z poziomem rozwoju gospodarczego województw oraz z zasobem dróg publicznych. Jedyny wyjątek od tej reguły wystąpił w latach 2009-2011, gdy centralnie finansowano wiele inwestycji drogowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper was to identify and present the situation and changes in the level of expenditure on public roads in Poland, taking into account the division of the country into voivodships. The data concerned the period from 2005 to 2017. Sources of materials were the analysis of available literature in the field of road transport, legal acts, data from the CSO database. The comparative method was used in the paper, dynamics indicators were evaluated, the Gini concentration coefficient was calculated and the degree of concentration was presented using the Lorenz curve. Pearson's linear correlation coefficients were also used. A descriptive, tabular and graphic method were used to present the results. Investment outlays on roads apply to both the construction of new roads and the repair of existing ones. Between 2005-2017, the length of public roads in Poland increased by 11% to 422,000 km. Changes in individual voivodships and in subsequent years varied. The largest increase in road length occurred in Podlaskie and Lublin, while the smallest was in Opole. The largest expenditure on public roads was incurred in 2009- 2011, which was related to the preparation for the Euro 2012 football tournament, which took place in Poland and Ukraine. Investment outlays were related to the level of economic development of voivodships and the resources of public roads. The only exception to this rule occurred in 2009-2011, when many road investments were centrally financed by the government. (original abstract)
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - WULS, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - WULS, Poland
Bibliografia
 • Adu, J.: Financing and evaluation of investments in road infrastructure development. Doctoral dissertation, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana, 2009, pp. 1-67.
 • Bailey D., Glasmeier A., Tomlinson P.R. Tyler P.: Industrial policy: new technologies and transformative innovation policies?, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 12(2), 2019, pp. 169-177.
 • Bek J.: Zagrożenia w rozwoju województwa podkarpackiego w aktualnej sytuacji społecznogospodarczej kraju, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EkonomiaA, 3(1), 2011, s. 213-234.
 • Białek J., Oleksiuk A.: Ocena i analiza infrastruktury drogowej w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12, 2011, s. 57-69.
 • Cohen I., Freiling T., Robinson E.: The economic impact and financing of infrastructure spending, Associated Equipment Distributors, Washington, 2012, pp 1-49.
 • GDDKiA: Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku, Warszawa marzec 2019.
 • GUS: Transport - wyniki działalności w 2017 r., Warszawa, Szczecin 2018.
 • Korolewska M.: Wydatki publiczne na infrastrukturę transportu lądowego w Polsce, Studia Bas, 4, 2012, s. 79-124.
 • Obrębalski M., Walesiak M.: Terytorialny wymiar polityki rozwoju regionalnego województwa dolnośląskiego w latach 2014-2020, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331, 2014, s. 96-105.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Załącznik do uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
 • Queiroz C.: Financing of road infrastructure, In Proceedings of the 5th Symposium on Strait Crossings, Trondheim, Norway, June 21-24, 2009, pp. 45-57.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r. poz. 124.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 22 marca 2019 r.
 • Tyc T. P.: Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce z wykorzystaniem europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych, Autobusy 6/2017, s. 1286-1293.
 • World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017-2018, Genewa 2017.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, Dz. U. z 2018 poz. 2161.
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz. U. z 2018 r. poz. 2014.
 • Żelechowski M.: Terytorialne dysproporcje dostępności usług publicznych w Polsce jako wyzwanie dla polityki spójności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 465, 2017, s. 166-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.