PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 114 | 141--155
Tytuł artykułu

Wyłączenie pracownika na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Exclusion of an Employee Pursuant to Art. 24 § 1 Point 5 of the Code of Administrative Procedure and Art. 130 § 1 Point 6 of the Tax Ordinance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: Autorka uczyniła przedmiotem badań instytucję wyłączenia pracownika w postępowaniu jurysdykcyjnym (ogólnym i podatkowym) w sytuacji, gdy pracownik organu brał wcześniej udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Przesłankę wyłączenia pracownika w takich przypadkach formułuje art. 24 § 1 pkt 5 Kpa oraz art. 130 § 1 pkt 6 Op. Spośród wszystkich podstaw wyłączenia pracownika analizowana przesłanka wywołuje najwięcej wątpliwości oraz sporów w judykaturze i piśmiennictwie. Cel badawczy: Zasadnicza wątpliwość, na którą autorka poszukuje odpowiedzi, sprowadza się do pytania: czy w świetle art. 24 § 1 pkt 5 Kpa oraz art. 130 § 1 pkt 6 Op. pracownik organu administracji publicznej I instancji podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, bądź też czy podlega on wyłączeniu po uchyleniu decyzji przez WSA i przekazaniu przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania organowi administracji? Analizowany problem ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki stosowania prawa. Konsekwencje prawne wydania decyzji administracyjnej przez pracownika podlegającego wyłączeniu są daleko idące. Prowadzą one do uchylenia decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez WSA bądź wzruszenia decyzji w trybie nadzwyczajnym wznowienia postępowania. Metoda badawcza: W pracy zastosowano metodę dogmatyczną oraz (posiłkowo) komparatystyczną, a także historyczną oraz socjologiczną.1 Wnioski: Przeprowadzone w pracy rozważania prowadzą do konkluzji, że wyłączenie pracownika na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej powinno mieć miejsce w każdym przypadku, gdy sprawa ponownie trafia do danego organu po uchyleniu jego decyzji przez organ odwoławczy bądź sąd administracyjny.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The author made the subject of research the institution of exclusion of an employee in jurisdictional proceedings in a situation where an employee of the body had previously participated in issuing the contested decision. The premise for excluding an employee in such cases is formulated in art. 24 § 1 point 5 of the Code of Administrative Procedure and art. 130 § 1 point 6 Op. Of all grounds for excluding an employee, the analyzed condition raises the most doubts and disputes in the jurisprudence and literature. Research purpose: The main doubt, which the author is looking for answers, boils down to the question: whether in the light of art. 24 § 1 point 5 of the Code of Administrative Procedure and art. 130 § 1 point 6 Op. an employee of a first-instance public administration body is subject to exclusion from participation in proceedings in a case in which the second-instance body overturned the contested decision and referred the case for reconsideration to the first-instance body, or whether it is subject to exclusion after the decision by the Administrative Court and the referral of the case by the court re-recognition of the administration? The analyzed problem is important from the point of view of the practice of applying the law. The legal consequences of issuing an administrative decision by an employee subject to exclusion are far-reaching. They lead to the annulment of decisions in administrative court proceedings by the Administrative Court or revocation of an extraordinary decision to resume proceedings. Methods: The work uses a dogmatic and (auxiliary) comparative as well as historical and sociological method. Conclusions: The considerations carried out at work lead to the conclusion that excluding an employee based on art. 24 § 1 point 5 of the Code of Administrative Procedure and art. 130 § 1 item 6 of the Tax Ordinance should take place whenever a case is referred back to a given authority after its decision has been revoked by an appeal body or an administrative court.(original abstract)
Rocznik
Tom
114
Strony
141--155
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Rozporządzenie (z mocą ustawy) Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz.U. z 1928 r., nr 36, poz. 341).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 18).
 • Chróścielewski W., w: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, A. Krawczyk, J. Wegner, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. naukowa W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Wolters Kluwer Warszawa 2019, s. 191-206.
 • Festinger L., Teoria dysonansu poznawczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Groves M., Lee H.P., Australian Administrative Law, Fundamentals, Principles and Doctrines, first published, Cambridge 2007, s. 316-329.
 • Kmieciak Z., Europejskie standardy prawa i postępowania administracyjnego a ustalenia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS 1998/1, s. 51-60.
 • Kmieciak Z., Niezależność i bezstronność orzekania jako wartość procedury administracyjnej, w: J. Sienawska (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Municipium 2009, s. 103-109.
 • Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Kmieciak Z., O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym (załatwienia sprawy), Państwo i Prawo 2013/11, s. 17-32.
 • Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Szewczyk E., Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym, BECK, Warszawa 2018.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1988.
 • Wyrok NSA z 18 marca 2009 r., I OSK 1507/08 - CBOSA.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 17 lutego 2011 r., I SA/Kr 1755/10 CBOSA.
 • Wyrok NSA z 10 kwietnia 2013 r., I OSK 96/13, Legalis nr 1330455.
 • Wyrok NSA z 16 maja 2013 r., II FSK 1699/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 4 lutego 2014 r., I OSK 2771/12, Legalis nr 787803.
 • Wyrok NSA z 14 kwietnia 2014 r., II GSK 1219/13, Legalis nr 1162034.
 • Wyrok NSA z 7 maja 2014 r. II OSK 2886/12, Legalis nr 1042452.
 • Wyrok NSA z 21 października 2014 r. , II GSK 1589/13, Legalis nr 1328861.
 • Wyrok NSA z 5 marca 2015 r. II OSK 446/15, Legalis nr 1217685.
 • Wyrok NSA z 15 kwietnia 2015 r., I OSK 2617/13, Legalis nr 1394415.
 • Wyrok NSA z 8 września 2015 r. I OSK 2865/13, Legalis nr 1362140.
 • Wyrok NSA z 29 października 2015 r., II OSK 466/14 CBOSA.
 • Wyrok NSA z 4 listopada 2015 r., II GSK 2062/14 CBOSA.
 • Wyrok NSA z 17 lutego 2016 r., II GSK 2013/14 CBOSA.
 • Wyrok NSA z 1 marca 2016 r., I OSK 1144/15, Legalis nr 1469921.
 • Wyrok NSA z 8 czerwca 2016 r., II FSK 502/15 CBOSA.
 • Wyrok NSA z 21 lutego 2019 r., II OSK 846/17, Lex 2683278.
 • Wyrok NSA z 11 kwietnia 2019 r., II OSK 1346/17, Lex 2695342.
 • Wyrok SN z 6 marca 2002 r. III RN 15/01, OSNP 2002, nr 18, poz. 423.
 • Wyrok TK z 15 grudnia 2008 r., P 57/07, Dz. U. z 2008 r. nr 229, poz. 1539.
 • Wyrok WSA w Lublinie z 16 czerwca 2000 r., I SA/Lu 367/99, Lex nr 44390.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 29 kwietnia 2015 r., II SA/Gd 824/14 - CBOSA.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 sierpnia 2015 r., II SA/Go 377/15 - CBOSA.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z 22 października 2015 r., II SA/Sz 470/15 CBOSA.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 30 listopada 2015 r., I SA/Kr 1390/15 CBOSA.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 4 lipca 2017 r. III SA/Po 1197/16, Legalis 1636205.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 4 września 2017 r., II SA/Kr 567/17, Legalis nr 1689342.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 14 września 2017 r., I SA/Ol 346/17 CBOSA.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 17 maja 2018 r., II SA/Rz 41/18, Lex 2507665.
 • Chróścielewski W., O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, PiP 2013/12, LEX on line.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego, Legalis on line.
 • Groves M., The Rule Against Bias, Faculty of Law, Monash University, Research Paper 2010/13; www.law.monash.edu.
 • Groves M., Public statements by judges and the Bias Rule, http://www.law.monash.edu/about-us/publications/monlr/issues/past/40-1/groves.pdf .
 • Schopenhauer A., Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, tłum. J. Lorentowicz, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/schopenhauer-sztuka-prowadzenia-sporow.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.